Søg
 
Møde i

2. Medarbejder-repræsentanternes Top 3 over hvad der optager dem i klinikken

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3750061

Resume

Som udgangspunkt for en drøftelse på mødet præsenterer den politiske styregruppes medarbejderrepræsentanter de emner, de finder det væsentligst at få adresseret i deres daglige arbejde med Sundhedsplatformen netop nu. Punktet blev besluttet udsat på mødet den 12. november 2018.

Sagsfremstilling

Som en del af den politiske konstitueringsaftale har det midlertidige udvalg ”den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen” fast tilknytning af faglige kompetencer fra klinikere, som deltager i udvalgets arbejde. Udvalget lægger vægt på en arbejdsform, hvor der er åbenhed om styregruppens arbejde og at man har en tillidsfuld og konstruktiv dialog. Arbejdsformen skal bidrage til, at styregruppen får kvalificerede oplæg som baggrund for deres drøftelser og rådgivning af Forretningsudvalg og Regionsrådet.

Bidraget fra medarbejderrepræsentanterne kan være såvel udfordringer som succeshistorier for noget der er lykkes/forbedret mv.

På udvalgets møde den 10. september 2018 gav medarbejderrepræsentanterne deres supplerende emner til oversigten fra mødet den 14. maj. Det blev besluttet, at opfølgningsnotatet udarbejdet efter mødet i maj skulle opdateres og suppleres med henblik på, at udviklingen i forhold til at løse udfordringerne løbende følges.

Drøftelsen på dette møde tager – ligesom mødet i oktober - således udgangspunkt i det opdaterede notatet– vedlagt som bilag - med fokus på medarbejderrepræsentanterne oplevelse af status samt eventuelt supplerende emner.

Det planlægges, at notatet opdateres til det kommende møde i udvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 14. januar 2019, pkt. 2

Medarbejderrepræsentanterne gav status på hvad der for dem er de væsentligste områder til forbedring. Bl.a. nævnes fortsat bekymringerne i forhold til medicinering og den manglende overskuelighed og intuition i anvendelsen. I forhold til den kommende opgradering finder en del medarbejdere ikke at uddannelsen er god og specifik nok, ligesom muligheden for mere realistiske test miljøer efterspørges.

Medarbejderrepræsentanterne anerkender, at der er taget en række initiativer til smidiggørelse og at der løbende sker forbedringer. Det besluttes, at statusnotatet opdateres til næste møde, ligesom der vil blive udarbejdet kommunikationsmateriale til den politiske styregruppe i forbindelse med opgraderingen.

Bilag til punkt nr. 2:

Opfølgning på dagsordenspunkt om Medarbejderrepræsentanternes ”Top 3”_september 2018


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener