Søg
 

Referat

Møde i Forretningsudvalget 2018-2021

mandag den 12. august 2019 kl. 09:30

Mødelokale 7


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand

Jacob Jensen (V), 2. næstformand

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)

Jan Hendeliowitz (A)

Kirsten Devantier (V)

Claus Bakke (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)- afbud

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bruno Jerup (Ø)

Tina Boel (F)

Anne Møller Ronex (B)

Egon Bo (I)Indholdsfortegnelse åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

3

2.

Revisionen af årsregnskabet 2018 beretning nr. 7 og 8

4

3.

Opfølgning på udeståender på Socialområdet

9

4.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

11

5.

Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet, august 2019

15

6.

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2019

20

7.

Ny proces for budget 2020

26

8.

Løsning af vaskeriopgaver efter branden i Holbæk

28

9.

Holbæk sygehus - modtagebygning/depot

30

10.

Status på arbejdet med OPP indenfor fertilitetsbehandling

32

11.

Onkologiske patienter i Region Sjælland

34

12.

Døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde

0

13.

Anlægsbevilling til ApoVision (RSI P18)

40

14.

Energitiltag Psykiatrien Region Sjælland

44

15.

Steno Diabetes Center Sjælland: Programoplæg Slagelse

46

16.

Drøftelse af mulig studietur for Forretningsudvalget

48

17.

Meddelelser

501. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3833067

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 1

Godkendt.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


2. Revisionen af årsregnskabet 2018 beretning nr. 7 og 8

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4108278

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsselskab har fremsendt beretning om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionens sygehusvæsen og af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2018 samt afsluttende beretning for regnskabsåret 2018. I forhold til de fremsendte beretninger anser revisionen regnskab 2018 for retvisende, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beretninger fra BDO Statsautoriseret revisionsselskab

Region Sjælland har, efter at revisor har afsluttet revisionen af årsregnskabet 2018 fra BDO Statsautoriseret revisionsselskab, modtaget to beretninger.

Beretningerne samt revisors påtegning er vedlagt sagen. Det drejer sig om Beretning nr. 7 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionens sygehusvæsen og af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2018. Det drejer sig også om Beretning nr. 8 om afsluttende beretning for regnskabsåret 2018.

Regionsrådet skal jfr. Styrelsesloven behandle beretninger og træffe de fornødne beslutninger i relation til disse.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 21. juni 2019.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Eventuelle korrektioner til regnskabet

Revisionen skal påse, om regnskabet optager de korrekte indtægts- og udgiftsposter, rigtige hensættelser med mere. I den forbindelse har revisor peget på tre forhold, som revisor finder ikke er optaget korrekt i regnskabet.

Administrationen er enig i, at disse tre forhold ikke er korrekt opført. Teknisk set kan dette berigtiges ved at genåbne regnskabet og herefter forelægge sagen på ny. Afvigelserne vurderes dog til ikke at være af væsentlig betydning, og vil derfor blive korrigeret i det efterfølgende regnskabsår 2019. Sagen har været drøftet med revisionen, som er enig heri.

De to korrektioner har betydning for egenkapitalens størrelse. Den tredje korrektion vedrører selve opstillingen af balancen. Egenkapitalen er et regnskabsmæssigt begreb og indgår som en del af balancen i regnskabet.

Ændringer i egenkapitalen påvirker hverken udgiftslofter eller finansieringsvilkår for regionen.

De tre korrektioner beskrives nedenfor:

1. Finansiering på Sundhedsområdet

Sundhedsområdet finansieres også af et meraktivitetstilskud fra staten. Med baggrund i de daværende opgørelsesmetoder til beregning af meraktivitetstilskud for 2018 vurderede administrationen, at vi ikke ville opnå tilstrækkelig aktivitet til at modtage hele meraktivitetstilskuddet for 2018. Derfor reducerede administrationen meraktivitetstilskuddet i regnskabet for 2018 med 120 mio. kr. ud fra et forsigtighedsprincip.

Der er således i Regnskab 2018 medtaget en indtægt på 93 mio. kr. (det omfatter den maksimale ramme på 213 mio. kr., som er udmeldt af Sundhedsstyrelsen og fratrukket 120 mio. kr. i forventet manglende aktivitet).

Region Sjælland har efter Regionsrådets oversendelse af regnskabet til revision af Sundhedsstyrelsen fået godkendt væsentlige korrektioner i den regionale baseline. Det betyder, at den optjente meraktivitet for 2018 er ændret markant. Region Sjælland er nu berettiget til maksimalt tilskud for 2018.

Derudover har Region Sjælland mulighed for at overføre en del af den ikke anvendte ramme fra 2017 i 2018. Regionen har for 2017 modtaget for meget tilskud på 29 mio. kr., hvilket skal tilbagebetales.

Da korrektionerne alene har betydning for Region Sjællands finansiering, men ikke vil påvirke udgiftsloftet for den samlede sundhedsramme, vil administrationen korrigere regnskabet i 2019 med en bevægelse på egenkapitalen på 211 mio. kr.

Beløbet er opgjort således:

”Restramme” for 2018 120.050 t.kr

Overført ”Restramme” for 2017 120.050 t.kr

I alt 240.100 t.kr

For meget modtaget meraktivitetstilskud 2017 28.950 t.kr

Beløb til regulering jfr. Revisionsberetning 211.150 t.kr

2. Hensættelser

Der er i balancen optaget en hensættelse til patienterstatninger på 66,6 mio. kr. Hensættelsen vedrører en forventet beregnet fremtidig betaling af erstatninger.

Revisor har konstateret, at der er ikke i opgørelsen af hensættelsen er fradraget faktisk, foretagne acontobetalinger på 22,1 mio. kr.

Hensættelsen bør reduceres med beløbet. Forholdet påvirker ikke udgiftsloftet for den samlede sundhedsramme men alene omkostningsregnskabet.

Administrationen er enig med revisionen og vil sørge for regulering via egenkapitalen i Regnskab 2019. Fremadrettet fradrages eventuelle aconto betalinger i opgørelsen.

3. Balancen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ændret regnskabsbestemmelserne omkring præsentation af balancen. Der skal ikke længere indgå ”ikke fordelte aktiver” i balancen, idet disse skal fordeles på de øvrige hovedområder (Sundhed, Social og specialundervisning og Regional Udvikling).

Det betyder, at værdien af for eksempel Regionshuset ikke må stå opført under ”ikke-fordelte aktiver”. Fremadrettet skal værdien fordeles på de øvrige hovedområder. Administration vil sikre, at regnskabsbestemmelserne omkring præsentation af balancen efterleves fra 2019.

Specifikt om Revisionen af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2018 (Beretning nr. 7)

Region Sjælland har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2018. Redegørelsen er vedlagt som bilag til denne sag.

Revisionen har ingen bemærkninger til Region Sjællands redegørelse.

I forhold til finansiering af meraktivitet har Region Sjælland, efter Regionsrådets oversendelse af regnskabet til revision, fået godkendt væsentlige korrektioner i aktivitetsregistreringerne, herunder overført ikke-forbrugt ramme for 2017 til 2018. Det betyder, at den i Regnskab 2018 medtagne meraktivitetstilskud er for lav. Der henvises til punktet ovenfor om Finansiering på sundhedsområdet.

Specifikt om den Afsluttende revision af årsregnskabet 2018 (Beretning nr. 8)

Regionsrådet godkendte på mødet den 29. april 2019 ”Regnskab 2018 til oversendelse til revision”, idet den endelige godkendelse af regnskabet afventede revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 15. juni 2019 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2018 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2018.

Revisionen anser regnskab 2018 for retvisende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Revisor konkluderer yderligere

Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. Beretningen omhandler såvel den løbende, som den afsluttende revision. Administrationen har nedenfor angivet revisors væsentligste konklusioner, ligesom områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side, er anført.

Årsregnskabets opbygning og indhold

Det er overordnet Revisionens opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det samme gælder, at Kasse- og Regnskabsregulativet i fornødent omfang beskriver rammen og regler for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Revisionen vurderer, at forretningsgangene generelt er hensigtsmæssige ligesom disse efterleves. Forretningsgangene specifikt vedrørende regnskabsaflæggelsen har generelt fungeret tilfredsstillende.

Balancen

Revisoren har, ved den afsluttende revision, foretaget en række handlinger for at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystemet for regioner.

Det er revisors opfattelse, at balancens poster i væsentlighed er dokumenteret tilfredsstillende. Regionens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

Interne IT-kontroller

Det er revisors opfattelse, at Region Sjælland i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller. Det er it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af økonomiske data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Det er endvidere revisors opfattelse, at Region Sjællands overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

Kontrol af, om Præhospitalt Center har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange omkring patientbefordring generelt – juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omkring ledelse og styring

Revisionen har udført forvaltningsrevision med fokus på sikkerhed i forretningsgange og intern kontrol omkring betaling. Det er Revisionens opfattelse, at der overordnet er en hensigtsmæssig organisering og styring af patientbefordring, som overordnet medvirker til at sikre en styring af driften på en sparsommelig og forsvarlig måde.

Dialog med politisk og administrativ ledelse

Administrationen skal gøre opmærksom på, at mødet jfr. punkt 7.2. den 6. juni 2019 blev aflyst på administrationens foranledning. Dette er fejlagtigt ikke korrigeret i beretningen.

Revisionen vil være repræsenteret ved Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administration indstiller, at

1. Regnskab 2018 godkendes endeligt.

2. Beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansieringen på sundhedsområdet for 2018 tages til efterretning.

3. Beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2018 tages til efterretning.

4. Initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 2

Revisorerne Per Lund og Steen Andersen fra BDO deltog under punktet og orienterede om beretningerne.

Sagen anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Endelig redegørelse - Region Sjælland 2019

Revisionspåtegnet årsregnskab 2018

Revisionsberetning nr. 7 sundhed Region Sjælland 2018

Revisionsberetning nr. 8, årsregnskabet Region Sjælland 2018


3. Opfølgning på udeståender på Socialområdet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4125784

Resume

På grund af en it-fejl i 2013/14 er faktura, som er registreret og afsendt fra Region Sjælland for visse kommuners køb af ophold på de sociale institutioner, ikke blevet registeret korrekt hos debitor.

Det har medført et udestående på ca. 10 mio. kr. På trods af flere forsøg på inddrivelse af udestående er det ikke muligt at inddrive udeståender. Årsagen er forældelsesfristen på 1 år i serviceloven. Administrationen indstiller, at der ikke foretages yderligt i sagen.

Sagsfremstilling

I februar 2018 blev Forretningsudvalget forelagt sag vedr. manglende udestående på Socialområdet efter it-systemfejl i 2013/2014:https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2018/Sider/Forretningsudvalget/3857-M%C3%B8de%20d.%2026-2-2018/3492358.aspx

Udfordringerne har bestået i, at der er registreret og afsendt fakturaer for ydelser, hvor fakturaerne ikke er modtaget hos Region Sjællands debitorer.

Det har været tilfældet for opkrævninger af visse kommuners køb af ophold på de sociale institutioner i 2013 og 2014, hvor fakturaerne er afsendt, men ikke modtaget hos de pågældende kommuner.

Forretningsudvalget anbefalede ved mødet i februar 2018, at der ikke skal foretages regnskabsmæssig afskrivning af de opgjorte tilgodehavender i regnskab 2017. Forretningsudvalget anbefalede også, at der optages dialog om den lovbestemte forældelsesfrist på 1. år for betaling af sociale ydelser med Kommunernes Landsforening (KL).

Sagens forløb

Da problemet blev kendt igangsatte administrationen straks en manuel rykkerprocedure, hvor der blev fremsendt nye fakturaer til kommunerne. Dette førte til, at nogle kommuner betalte for ydelserne.

Andre kommuner undlod at betale, da de modtog regningerne, idet regningerne var modtaget for sent. På grund af forældelsesfristerne i servicelovens §174, er de ikke forpligtet til at betale.

Status ved regnskabsafslutning 2018 er, at der fortsat udestår restancer på i alt 10 mio. kr.

Direktionen har rettet henvendelse til de tre kommuner, der har de største gældsposter på tilsammen 8,1 mio. kr. (Ballerup, Slagelse og Vejle kommuner). Alle tre kommuner afviser fortsat at betale restancerne, idet de henholder sig til forældelsesfristerne i servicelovens §174.

Administrationen har forelagt Danske Regioner sagen, som ikke finder det fremkommeligt at gå videre i sagen.

Administrationen har rettet henvendelse til Ankestyrelsen, der konkluderer sagen ikke kan rejses i Ankestyrelsen fordi:

· Retssikkerhedslovens §§ 9-9 c finder ikke anvendelse, alene servicelovens § 174.

· Kravet kan først anses for fremsat, når det når frem til Kommunen. Og kravet er derfor fremsat for sent.

Regionens egen advokat på området vurderer, at det vil være formålsløst at rejse sagen ved en advokat, da udtalelsen fra Ankestyrelsen på disse bestemmelser taler klart imod regionens sag.

I forbindelse med afslutningen af regnskab 2018, og på henvisning fra regionens revisor BDO, har det været nødvendigt at fjerne tilgodehavendet fra opgørelsen af regionens samlede tilgodehavender, og at føre det til afskrivning på egenkapitalen. Rent regnskabsmæssigt kan et tilgodehavende, der ikke kan inddrives, ikke fortsat stå opført som et tilgodehavende.

Skulle inddrivelse alligevel ske på et senere tidspunkt, kan indtægten igen tilføres egenkapitalen. Rent regnskabsmæssigt er sagen i regnskab 2018 således afsluttet.

Da kommunerne ikke ønsker at betale, er den eneste mulighed for at opnå betaling en retlig proces.

På baggrund af, at regionens advokat anser dette for ufremkommeligt indstiller administrationen, at der ikke foretages yderligt i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke foretages yderligere i sag for udestående betaling af de sociale ydelser i 2013/2014.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 3

Godkendt, idet formanden retter politisk henvendelse i sagen til de tre kommuner, der afviser at betale.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


4. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4125893

Resume

Administrationen forventer budgetoverholdelse for Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling i 2019. Både Sundhedsområdet og Regional Udvikling vil også overholde deres respektive udgiftsloft. Prognosen giver derfor ikke anledning til at påbegynde spareinitiativer, men samtidig frarådes anvendelse af bufferpuljen til nye initiativer.

Sagsfremstilling

Regionsrådet modtager tre gange årligt pr. 31/3, 31/5 og 31/8 en samlet opfølgning på budgetoverholdelse, budgetaftale og drifts- og udviklingsaftaler. Forretningsudvalget drøftede d. 20. maj 2019 formen på fremlæggelsen af økonomisagerne. Denne sag om budgetopfølgning skal ses i sammenhæng med sager på dagsorden vedr. bevillingsændringer og opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter.

Budgetopfølgningens formål er at give overblik over det økonomiske råderum i indeværende budgetår. På baggrund af prognosen for det forventede forbrug i 2019, kan der tages stilling til, om der er behov for nedbringelse af udgifter, eller om der er råderum til at igangsætte nye initiativer.

Prognosen er baseret på faktisk forbrug i perioden januar til maj, samt virksomhedsområdernes forventninger til udgifter i det resterende år.

Sagsfremstillingen præsenterer følgende områder i nævnte rækkefølge:

· Sundhedsområdet

· Social og Specialundervisning

· Regional Udvikling

Sundhedsområdet

Forbruget på sundhedsområdet bliver vurderet i forhold til;

· Udgiftsloftet – Aftalt mellem Danske Regioner og Finansministeriet

· Sundhedsbudgettet – Regionens politisk vedtaget budget

Administrationen forventer overholdelse af udgiftsloftet, mens der i forhold til sundhedsbudgettet forventes et stort mindreforbrug på 101,8 mio. kr., jf. nedstående.

Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 viste prognosen for sundhedsområdet en lille overskridelse på 5 mio. kr. af udgiftsloftet.

Prognosen pr. 31. maj 2019 viser en overskridelse af udgiftsloftet på 30 mio. kr. Den større overskridelse skyldes ikke, at forventningen til forbrug er steget, men derimod at udgiftsloftet forventes nedreguleret med 30 mio. kr. som følge af negativ pris- og lønregulering.

Overholdelse af udgiftsloft

Prognosen for sundhedsområdet vil på nuværende tidspunkt overholde udgiftsloftet.

Tabel 1. Overholdelse af udgiftsloft

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Udgiftsloftet

17.586,6

Forventet regulering af udgiftsloft pga. PL-fremskrivning

-30,0

Forventet nyt udgiftsloft

17.556,6

Forventet regnskabsresultat

17.586,8

Afvigelse fra udgiftsloft

30,2

Administrationen forventer, at Region Sjællands udgiftsloft for sundhedsområdet skal nedreguleres på grund af for høj pris- og lønfremskrivning i 2019 med ca. 30 mio. kr. Denne forventning er medtaget i vurderingen af overholdelse af udgiftsloftet.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt en samlet overskridelse af udgiftsloftet på 30 mio. kr.

Denne overskridelse er væsentligt mindre i forhold til budgetopfølgningerne pr. 31. maj i 2017 og 2018, hvor prognoserne var overskridelser på henholdsvis 70 mio. kr. og 150 mio. kr.

Region Sjællands overførselsregler gør det muligt for driftsområder at overføre 1% af mindreforbrug samt udvalgte, ubrugte midler til næste års budget. De fleste driftsområder har i tidligere år gjort brug af disse muligheder. Det forventes derfor, at de også i år vil udvise et mindreforbrug.

Overskridelsen på 30 mio. kr. kan primært henføres til administrationens forventning om, at udgiftsloftet på Sundhedsområdet vil blive nedreguleret.

Prognose giver ikke anledning til at påbegynde spare-initiativer, men anvendelse af bufferpuljen til nye, udgiftsdrivende initiativer frarådes.

Overholdelse af sundhedsbudgettet

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 er baseret på budgettet, der blev godkendt ved regionsrådsmødet den 27. maj 2019.

Opfølgningen viser, at Sundhedsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 101,8 mio. kr., hvilket er betinget af, at bufferpuljen ikke anvendes til nye udgiftsdrivende initiativer.

Tabel 2. Budgetoverholdelse

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Sundhedsbudget pr. 31/5 2019

17.688,6

Regnskabsprognose

17.586,8

Afvigelse fra budget

-101,8

Størstedelen af driftsområderne forventer ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 at overholde deres budgetter med små afvigelser. De somatiske sygehuses forventer at have et merforbrug på 10-25 mio. kr., ved denne opfølgning. Administrationen har i ovenstående opgørelse således lagt til grund, at der er et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Et merforbrug som dog neutraliseres af mindreforbrug på andre driftsområder.

Særligt udvalgte områder er virksomhedsområder hvor udgifterne ikke kan reguleres regionalt, fordi udgiftsniveauet er styret af for eksempel lovgivning, overenskomster og lignende.

Dette betyder, at deres budgetter bliver tilpasset til signifikante ændringer i forventningerne til forbrug.

Prognosen af det samlede forbrug er steget siden sidste budgetopfølgning, og administrationen forventer derfor en samlet budgetoverskridelse på 3,7 mio. kr.

Tabel 3. Budgetoverholdelse på overordnet områder

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Driftsområder

-105,5

- heraf Somatiske Sygehuse

19,7

Særlig udvalgte områder

3,7

Afvigelse fra budget

-101,8

Det store budgetmæssige mindreforbrug kan primært forklares ved, at bufferpuljen ikke forventes anvendt. Puljen er på 84 mio. kr. i det korrigeret budget pr. 31. maj 2019. I forhold til Bufferpuljens anvendelse henvises til anden sag på dagsordenen, ”Bevillingsændringer, august 2019”.

Social og Specialundervisning

Social og Specialundervisning adskiller sig fra Sundhedsområdet og Regional Udvikling på følgende måder:

· Der er ikke noget udgiftsloft for Social og Specialundervisning, derfor vurderes kun budgetoverholdelse.

· Budgetoverholdelse vurderes i forhold til det omkostningsbaseret budget, hvor Sundhedsområdet og Regional Udvikling vurderes i forhold til det udgiftsbaseret budget.

Tabel 4. Budgetoverholdelse for Social og Specialundervisning

(Mio. kr., omkostningsbaseret)

Social og Specialundervisning

789,7

Regnskabsprognose

789,7

Afvigelse fra budget

0

Alle Socialområdets institutioner og driftsområder forventer budgetoverholdelse.

Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer at overholde både udgiftsloft og budget.

Administrationen forventer, at Region Sjællands udgiftsloft for Regional Udvikling vil blive nedreguleret på grund af for høj pris- og lønfremskrivning i 2019. Størrelsen på reguleringen kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det forventes dog, at det kan indeholdes indenfor den eksisterende Bufferpulje under Regional Udvikling.

Tabel 5. Overholdelse udgiftsloft for Regional Udvikling

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Udgiftsloft

588,9

Regnskabsprognose

588,8

Afvigelse fra udgiftsloft

-0,1

Tabel 6. Budgetoverholdelse for Regional Udvikling

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Regional Udviklingsbudget pr. 31/5 2019

588,8

Regnskabsprognose

588,8

Afvigelse fra budget

0,0

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. majs 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 4

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Bilag 1 - Indberetning 2. kvartal 2019


5. Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet, august 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4125880

Resume

Som led i udmøntning af Bufferpuljen søger administrationen godkendelse af fem nye bevillinger til hhv. Glukosemålere, USK lagerprojekt, landsdækkende 1-1-3 nummer, Det Nære Sundhedsvæsen og udmøntning af midler til lægeuddannelsen.

Administrationen søger videre godkendelse af, at Bufferpuljen reduceres i 2019 som følge af bevillingsforhøjelser givet siden budgetaftalen for 2019 og en forventet reduktion af bloktilskuddet og udgiftsloftet pga. negativ pris- og lønfremskrivning.

Endelige søger administrationen godkendelse af en række budgetomplaceringer mv.

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af Bufferpuljen søger administrationen om godkendelse til en række indsatser.

Det drejer sig om godkendelse af bevillingssager jf. punkterne A-C og godkendelse af budgetomplaceringer jf. punkterne D-E.

A. Bevillingsændringer til særlig stillingtagen

Der er fem forslag til nye bevillinger (1-5), og 1 forslag om bevillingsreduktion (6).

1. Forslag om permanent central pulje på 10 mio. kr. til Flash Glukosemålere (FGM) (dog 6,1 mio. kr. i 2019).

Den nationale diabeteshandlingsplan fra 2017 fastlagde regler for udlevering af FGM til børn og unge under 19. Der er i regi af Danske Regioner aftalt en fællesregional retningslinje, hvori det anbefales, at også voksne patienter med dysreguleret diabetes 1, skal tilbydes en FGM.

2. Forslag om, at der afsættes 6 mio. kr. fordelt over 3 år til opstart af USK lagerprojekt.

Der er i budget 2019 afsat en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til formålet. Projektet har dog en sådan karakter, at udgifterne skal håndteres under udgiftsloftet. Der anmodes hermed om en driftsbevilling til projektet.

3. Forslag om, at der afsættes 1,7 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og derefter 0,7 mio. kr. årligt til landsdækkende 1-1-3 nummer.

Bevillingen er til Region Sjællands bidrag til hhv. den tekniske løsning samt drift af fælles sekretariat. Med udgangspunkt i Danske Regioners akutudspil ”Når du har brug for os” er der igangsat et arbejde med at implementere det fælles nationale akutnummer 1-1-3.

I bevillingen indgår ikke finansiering, hvis det besluttes, at det skal være gratis for borgerne at ringe til 1-1-3 (ca. 2,3 mio. kr. fra 2020).

Administrationen anbefaler en model, hvor borgeren angiver via en trykknapmenu, om vedkommende er (somatisk) syg, er kommet til skade eller har brug for psykiatrisk hjælp. På baggrund af borgernes valg viderestilles vedkommende til enten Lægevagten (sygdom i vagttid) eller akuttelefonen (skade eller psykiatrisk sygdom).

4. Forslag om midlertidig bevilling til Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) i 2019-2021.

DNS er etableret pr. 1 januar 2019, og står over for en central opgave i de kommende år. Administrationen foreslår, at Det Nære Sundhedsvæsen får forhøjet bevillingen i 2019-2021 som følge af organisationsændringen ifm. etablering af DNS. Bevilling er på 1,6 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 1,2 i 2021.

5. Regionen modtager fra Økonomiaftale 2020 finansiering til ”Øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende” på i alt 6,4 mio. kr. i årene 2019-2021.

Midlerne er givet til, at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin, og til at understøtte bedre rammer i almen praksis for uddannelsen af almen medicinere.

Administrationen foreslår, at budgetlægningen sker i tråd med det forventede forbrug, uafhængigt af bevillingsgivers overførsel af midler til regionen.

Det giver en mere retvisende budgettering i regionen, og derved også en forventning om færre overførsler mellem årene.

Forslag til indbudgettering

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

Bevillingsændring

0,5

1,1

1,2

1,6

1,5

0,5

6,4

6. Forslag om at Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen) nedjusteres med 68,1 mio. kr. i 2019.

Der er i Regionsrådet godkendt bevillinger til bla. udvidelse af dialysekapaciteten, ESCO projekter, flytning af karkirurgien, driftsudgifter til Mor/Barn bygningen i Slagelse mv. Budgettet på Sundhedsområdet for 2019 er netto øget med 38,1 mio. kr. siden indgåelse af budgetaftalen for 2019, heri de ovenfor nævnte forslag 1-5.

Administrationen foreslår, at budgetudvidelsen på 38,1 mio. kr. neutraliseres ved en tilsvarende reduktion af Bufferpuljen, for at opnå bedre balance mellem budget og udgiftsloft.

Administrationen forventer, at regionens udgiftsloft på Sundhedsområdet reduceres med ca. 30 mio. kr. som følge af reduktion i pris- og lønfremskrivningen for 2019 (jf. den tidligere omtale under dagsordenspunktet Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019).

Det har været kutyme i Region Sjælland, at en sådan budgetreduktion har været fordelt videre ud på virksomhedsområderne i helt eller delvist omfang.

Administrationen foreslår, at reduktionen af budgettet i 2019 i stedet tages af Bufferpuljen, så organisationen friholdes fra yderligere budgettilpasninger i 2019.

Samlet giver de to forslag en reduktion af Bufferpuljen på 68,1 mio. kr., hvorefter der er 15,9 mio. kr. tilbage i Bufferpuljen i 2019. I henhold til tidligere sag på dagsordenen ”Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019”, er det forudsat, at Bufferpuljen ikke anvendes til nye initiativer.

Med forslag 1-6 foreslår administrationen bevillingsændringer for i alt -56,3 mio. kr. i 2019 (budgetreduktion), jf. nedenstående tabel 1. De enkelte bevillingsændringer indgår i bilag 1, pkt. A.

Tabel 1. Bevillingsændringer til særlig stillingtagen

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

1

Pulje til finansiering af Glukosemålere

6,1

10,0

10,0

10,0

2

Økonomi og ejerskab til USK lagerprojekt

1,8

2,6

1,6

-

3

Etablering af landsdækkende 1-1-3 nummer

1,7

1,0

0,7

0,7

4

Tidsbegrænset bevillingsløft til Det Nære Sundhedsvæsen

1,6

2,3

1,1

-

5

Udmøntning af midler til ”Øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende

0,5

1,1

1,2

1,6

6

Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)

-68,1

-

-

-

Bevillingsændringer til særlig stillingtagen i alt

-56,3

16,9

14,6

12,2

Ad. B. (Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder

Analysen af Særligt udvalgte områder, der blev forelagt Regionsrådet den 27. maj 2019 er blevet ajourført af de ansvarshavende virksomhedsområder. Ændringerne indgår som rammepåvirkende tillægsbevillinger på netto 3,5 mio. kr. De enkelte bevillingsændringer indgår i Bilag 1 pkt. B, som er vedlagt.

Tabel 2. (Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

(Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder

3,5

-22,0

-12,3

-13,4

Ad. C. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

Tekniske ændringer består af korrektioner, konverteringer af tjenestemandspensioner samt justeringer for fælles formål. De enkelte bevillingsændringer indgår i Bilag 1 pkt. C.

Administrationen foreslår tekniske bevillinger for 1,0 mio. kr. i 2019, jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Tekniske, rammepåvirkende bevillingsændringer

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

7

Korrektion af tidligere udmøntning af midler til national helikopterordning

-7,0

-7,0

-7,0

-7,0

8

Korrektion af puljen Finanslovsmidler på budget 2019 og frem

4,2

3,1

3,1

3,1

9

Korrektion af puljen til indkøbsbesparelser

4,0

-

-

-

10

Konvertering af hensættelser til Tjenestemandspensioner

0,1

0,1

0,1

0,1

11

Justering af budget ifm. fordeling af Fælles Formål og Administration

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer i alt

1,0

-4,1

-4,1

-4,1

Ad. D. og E. Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Justeringer af mindre eller teknisk karakter, udmøntning af puljer kan dække over positive og negative bevillingsændringer vedrørende udmøntninger af puljer på tværs af de enkelte områder (primær mellem Sundhedsområdet og Fælles formål), tekniske korrektioner med mindre budgetvirkning, rettelse på mindre udmøntningsfejl.

Nettoeffekten af bevillingsændringerne for regionen er neutrale, men der kan være en virkning på de enkelte rammer (hovedkonti). De rammepåvirkende udgiftsneutrale bevillingsændringer består af indkøbsbesparelser, der bliver udmøntet fra Sundhedsområdet til de øvrige tre områder, samt en udmøntning fra Sundhedsområdet til Sundhedsstrategisk Planlægning placeret på Fælles Formål.

De individuelle bevillingsændringer indgår i bilag 1 pkt. D.

De øvrige udgiftsneutrale bevillingsændringer indgår i bilag 1 pkt. E.

Økonomi

De samlede bevillingsændringer for 2019 samt overslagsårene er vist i tabel 4. For placering af de enkelte virksomhedsområders budgetvirkning i 2019, henvises til bilag 2.

Tabel 4. Bevillingsændringer for 2019 til 2022 (afrundede beløb)

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

A

Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen

-56,3

16,9

14,6

12,2

B

(Re)Vurdering af særligt udvalgte områder

3,5

-22,0

-12,3

-13,4

C

Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

1,0

-4,1

-4,1

-4,1

D

Udgiftsneutrale budgetflytninger, som dog påvirker den enkelte udgiftsramme

0

0

0

0

E

Udgiftsneutrale budgetflytninger

0

0

0

0

Bevillingsændringer i alt

-51,8

-9,2

-1,8

-5,3

Med bevillingsændringerne i tabel 4 vil budgettet efter fordeling af Fælles Formål have en rammepåvirkende effekt iht. tabel 5.

Tabel 5. Rammeeffekt af bevillingsændringer efter fordeling af Fælles Formål (afrundede beløb)

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

Driftsramme i alt

-51,8

-9,2

-1,8

-5,3

- Sundhedsområdet (HK1)

-51,1

-8,5

-1,1

-4,6

- Socialområdet (HK2)

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

- Regional Udvikling (HK3)

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der afsættes pulje med varig bevilling på 10,0 mio. kr. til Flash Glukosemålere. (pkt. A).

2. Der afsættes pulje på 1,8 mio. kr. i 2019, og samlet 6 mio. kr. i perioden 2019-2021 til USK lagerprojekt. (pkt. A).

3. Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og herefter 0,7 mio. kr. varigt til landsdækkende 1-1-3 nummer. (pkt. A).

4. Der afsættes midlertidig bevilling til Det Nære Sundhedsvæsen på 1,6 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. ti 2021. (pkt. A).

5. Der afsættes budget til ”Øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende” med ændret periodisering end den statslige finansiering. (pkt. A).

6. Puljen til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen) nedskrives med 68,1 mio. kr. (pkt. A).

7. Bevillingsændringer under pkt. B-E godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 5

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1 - Oversigt over bevillingsændringer til RR. august 2019

Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budgetopfølgning 2019


6. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4000785

Resume

Der forelægges opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne pr. 31. maj 2019 for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center. Endvidere forelægges opfølgning pr. 31. maj 2019 på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2019. Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. maj 2019.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler samt budgetaftaleprojekter.

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning

Der gives nedenstående en kortfattet status på realisering af målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center.

I vedlagte bilag er den fulde opfølgning for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center.

De somatiske sygehuse og Psykiatrien

Afrapporteringen skal ses i lyset af, at der på grund af implementering af nyt landspatientregistrer for nærværende ikke er data tilgængelig for flere af aftalernes mål. Officielle data fra staten forventes fra 4. kvartal 2019 og frem. Data for de nationale målsætninger baserer sig derfor på udtræk fra Sundhedsplatformen.

I opfølgningen pr. 31. maj 2019 indgår status for de nationale, regionale og virksomhedens målsætninger som angivet nedenfor.

Nationale målsætninger

· Overholdelse af kræftpakker

Overordnet er udviklingen i overholdelse af kræftpakkeforløb positiv, eftersom Sjællands Universitetshospital der har mere end 80 % af samtlige kræftpakkeforløb gennem 2019 har haft en månedlig stigning i overholdelsesgraden.

Både Sjællands Universitetshospital og Holbæk sygehus ligger på den rigtige side af målsætningen. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ligger på den forkerte side af målsætningen og Nykøbing Falster Sygehus har for få kræftpakkeforløb til at indgå i målingen. Der fokuseres særligt på at eliminere meget kort (1-3 dages) overskridelse af den samlede forløbstid i kræftpakkerne.

· Maksimale ventetider for kræftpatienter

Der er aftalt løbende audits, hvor sygehusene gennemgår, om der er korrekt dokumentation i journalerne på forløb, der overskrider den maksimale ventetid.

Seneste audit resultatet er positivt. Sygehusene har ved auditeringen fundet dokumentation i journalerne for overskridelse af de maksimale ventetider (med kun en enkelt undtagelse). Sygehusene har også foretaget den nødvendige efterregistrering, således at både kodning og journalnotater er i overensstemmelse.

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan– somatik

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ligger over det ønskede niveau for overholdelse af udredningsretten, mens de andre somatiske sygehuse ligger under det ønskede niveau. Udviklingen i overholdelse af udredningsretten er positiv på Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital.

Andelen af forløb over 30 dage uden registret udredningsplan, er faldende på Holbæk Sygehus, mens der er ikke er nogen klar udvikling på de andre sygehuse.

De primære spor til forbedret overholdelse retter sig mod skærpet opmærksomhed omkring korrekt registrering af udredningskoder og mindre brug af private sygehuse med en lav opfyldelsesgrad. Data for behandlingsretten er ikke tilgængelig.

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan–psykiatri

Udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien har stort set været overholdt fra sidste halvår af 2018. Seneste punktmåling pr. 31. maj 2019 viser en midlertidig nedgang, som efterfølgende måned er rettet op igen.

I voksenpsykiatrien er udredningsretten på 84% procent pr. 31. maj 2019. Her er overholdelsesgraden lavere end i 2018.

Andelen af forløb over 30 dage uden registret udredningsplan, er faldende i børne- og ungepsykiatrien, mens der ikke er nogen klar udvikling i voksenpsykiatrien.

Også Psykiatrien har haft fokus på korrekt registrering, hvor overgangen til Sundhedsplatformen bød på udfordringer med brugen af de særlige plankoder for udredningsretten – særligt registrering af en udredningsplan inden for fristen.

· Øget patientinddragelse - patientansvarlig læge- somatik

Alle sygehuse er i gang med implementering af patientansvarlig læge (PAL), nogle er længere fremme end andre. Der er stort fokus på implementering både ledelsesmæssigt, i afdelingerne samt i Sundhedsfaglige råd.

· Øget patientinddragelse- patientansvarlig læge og organisatorisk brugerinddragelse i praksis- psykiatri

Kvalitetsrådet har i juni 2019 besluttet, at der skal være brugerrepræsentation i rådet, og at der skal tilrettelægges en proces hvor Kvalitetsrådet fastlægger de nærmere vilkår for denne repræsentation.

· Omstilling til det nære sundhedsvæsen

En del af omlægningen af det samlede sundhedsvæsen og udvikling af det nære sundhedsvæsen er bedre kapacitetsudnyttelse. Ud over reduktion i antallet af kontroller /ambulante kontroller skal sygehusene arbejde med en omlægning til digital kommunikation med patienten. Status er, at alle sygehuse har implementeret konkrete projekter for øget digital kommunikation, hvor virtuelle værktøjer anvendes i kontakten med patienten.

Regionale målsætninger

· Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2019 - somatik og psykiatri

De somatiske sygehuses forventer at have et merforbrug på 10-25 mio. kr., ved denne opfølgning. Et merforbrug som dog neutraliseres af mindreforbrug på andre driftsområder. Der arbejdes målrettet på at nå budgetoverholdelse.

Psykiatrien forventes at overholde budgettet.

Sygehusenes vikarforbrug forventes reduceret i forhold til 2017. Nykøbing Falster har dog fortsat rekrutteringsvanskeligheder og forventes ikke at opfylde målsætningen i år. Sjælland Universitets Hospital er udfordret men forventer et reduceret forbrug i anden halvår. Endvidere arbejdes med at udfylde rammerne for et internt vikarbureau som forventes i drift 1. oktober 2019.

· Overbelægning - somatik

Sjællands Universitetshospital opfylder fortsat målet med ingen patienter på gangene på de medicinske afdelinger. Alle sygehusene anvender og optimerer daglige kapacitetskonferencer med henblik på at nedbringe overbelægning.

· Reduktion af ambulante kontroller

Seneste status rapporteret i opfølgning pr. 31/3/19. Alle sygehuse har identificeret patientforløb som omlægges fra årets start.

· Medarbejderne som vigtigste aktiv: Rekruttering- psykiatri

Rekrutteringssituationen på speciallægeområdet er fortsat en stor udfordring. Seneste tiltag i den henseende er en beslutning om etablering af en forsøgsordning med en busordning mellem København og Slagelse.

Virksomhedsmålsætninger

Alle sygehusenes virksomhedsmålsætninger har den forventede fremdrift for

  • Virtuelt Ambulatorium (Holbæk Sygehus)
  • Faglighed – samarbejde med CAMES (Nykøbing Falster Sygehus)
  • Rekruttering og fastholdelse (Næstved Slagelse Ringsted sygehuse)
  • Implementering af fleksible sengeafsnit på Sjællands Universitetshospital
  • Kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter (Psykiatri)

Socialområdet

Her gives en status på indsatsen forskning. På forskningsområdet er der indgået aftaler om nye forskningsprojekter og der arbejdes med spredning af viden og resultater fra forskningsprojekterne.

I de vedlagte bilag er der en detaljeret opfølgning påSocialområdets drifts- og udviklingsaftale.

Præhospitalt Center

Her følges op på de fleste målsætningeri drifts- og udviklingsaftalen. Der er positiv udvikling i responstiderne for kørsel A og B. For den liggende transport er målene endnu ikke opfyldt, men der en positiv udvikling i 2019 i forhold til foregående år.

I de vedlagte bilag er der en detaljeret opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale.

Status på budgetaftaleprojekter

Budgetaftalen for 2019 indeholder i alt 31 definerede projekter eller opgaver. Den aktuelle status på budgetaftaleprojekterne pr. 31. maj 2019 fremgår af vedlagte bilag.

Det indgår som et særligt element i budgetaftalen for 2019, at der skal gennemføres en økonomisk udviklingsplan i 2019-2022. Budgetaftalen indeholder en række indsatser og initiativer, som skal sikre, at provenuet i den økonomiske udviklingsplan kan realiseres. Det gælder:

· Strategi for det nære sundhedsvæsen

· Reduktion af administrationsgrad og etablering af intern gruppe af IT-konsulenter

· Optimering af hjemtag og kapacitetsaftaler mv

· Nedbringelse af vikarforbrug

· Specialegennemgang

· Digitale rettigheder ift. ambulante kontroller

· Analyse af regionens udgifter til transport

Der vurderes at være god og planmæssig fremdrift i disse indsatser og initiativer.

For de øvrige projekter og opgaver i budgetaftalen for 2019, vurderes der overvejende at være god fremdrift halvvejs inde i året.

Som et nyt tiltag i oversigten og i opfølgningen på budgetaftalens opgaver og projekter, er der nu angivet en grå farve. Denne farve skal indikere, at indsatsen ift. arbejdsplanen for det pågældende udvalg først er planlagt til at begynde efter datoen for denne status.

Nedenfor gives en samlet oversigt over den nuværende status for opgaver og projekterne.

Der er siden den sidste opfølgning i marts 2019 bl.a. opnået følgende delresultater:

· Strategiudkast til ”Sundhed tæt på dig”

· Lægebemandede skadestuer

· Indsatsen for nedsættelse af vikarudgifter

· Strategisk samarbejdsaftale med privat partner

Der er et projekt, som står i rødt. Det gælder indsatsen for hjemmerespiratorpatienter. Som tidligere oplyst, er det vanskeligt at implementere modellen for samarbejde med Region Hovedstaden om administration og udbud af hjælperordninger i 2019, som var planlagt. Derfor er Region Sjællands nuværende kontrakter blevet forlænget med udløb ultimo 2020. Det forventes, at der som planlagt kan realiseres en besparelse i 2019 på 5 mio. kr. Men det er tvivlsomt, om besparelsespotentiale på 10 mio. kr. fra 2020 kan realiseres. Det betyder, at projektet kategoriseres som rød.

Flere projekter er markeret med gult. Det gælder bl.a. indsatsen for ”Digitale rettigheder og reduktion af ambulante kontroller”. Denne samlet indsats er i gang. Men ikke fuldt implementeret, da der bl.a. løbende afprøves nye, lokale tiltag, som på sigt kan implementeres regionalt.

Tilsvarende er indsatser om nedbringelse af ventetider til grå stær og høreapparater sat i gult. Regionsrådet har fået en uddybende status på budgetseminaret den 14. maj 2019.

Endelig er for revisionen af kommunernes og regionen fælles trafikudspil ”Sjælland baner vejen” udsat på grund af valget og vil blive genoptaget efter sommerferien. Der arbejdes sideløbende videre på interessevaretagelsen for de allerede vedtaget prioriteringer i det eksisterende trafikudspil.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne tages til efterretning.

2. Opfølgning på budgetaftale 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 6

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Opfølgning på budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2019

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning- Præhospitalt center

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning- socialområde

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning- sygehuse


7. Ny proces for budget 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4125561

Resume

Budgetprocessen er i år forsinket på grund af valget til Folketinget og den efterfølgende regeringsdannelse. Derfor lægges derfor op til, at en ny budgetproces, herunder nye møder for hhv. Forretningsudvalget og Regionsrådet, godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne for regionernes budget mv. skal Forretningsudvalget forelægges et forslag til budget for næste regnskabsår senest 15. august.

Budgetprocessen er i år forsinket på grund af valget til Folketinget og den efterfølgende regeringsdannelse.

Danske Regioner har nu udmeldt en forventet proces for udarbejdelse af regionernes budgetter for 2020. Det forventes, at der afholdes sættemøder mellem regeringen og Danske Regioner om en økonomiaftale i uge 35, og at der kan indgås en aftale omkring den 6. september 2019.

Der vil herefter være frist for, at Forretningsudvalget sender budgetforslag til Regionsrådet senest den 2. oktober 2019. Budgettet skal dermed være andenbehandlet og godkendt endeligt i Regionsrådet den 5. november 2019.

Administrationen foreslår på den baggrund en ny proces for budgetlægningen. Budgetprocessen er tilrettelagt som følge af Danske Regioners udmelding om en forventet økonomiaftale med regeringen:

6. september 2019:

Forventet indgåelse af økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen.

16. september 2019 kl. 09.30:

Møde i Forretningsudvalget (er planlagt).

Orientering om økonomiaftale (Regionsrådet inviteres til at overvære orienteringen).

20. september 2019:

Endelig udmelding om budgetrammer fra Social- og Indenrigsministeriet.

24. september 2019:

Administrationen udsender budgetforslag.

30. september 2019 kl. 09.30:

Møde i Forretningsudvalget (nyt møde).

1. behandling af budgettet (Regionsrådet inviteres til at overvære 1. behandlingen).

7. oktober 2019 kl. 16.00:

Møde i Regionsrådet (nyt møde).

1. behandling af budgettet.

8. oktober 2019 2019:

Budgetseminar.

9.+10.+11.+15.+16. oktober 2019:

Reserveret til budgetforhandlinger.

16. oktober 2019:

Frist for ændringsforslag.

22. oktober 2019:

Udsendelse af endeligt budgetmateriale.

28. oktober 2019 kl. 09.30.

Møde i Forretningsudvalget (er planlagt). 2. behandling af budgettet.

4. november 2019 kl. 16.00.

Møde i Regionsrådet (er planlagt). 2. behandling af budgettet.

Af hensyn til kalenderplanlægning har administrationen allerede indkaldt til de nye møder.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at procesplanen for budget 2020 inkl. nye mødedatoer godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 7

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


8. Nyt vaskeri efter branden i Holbæk

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4059626

Resume

Forsikringssagen vedr. branden på vaskeriet i Holbæk nærmer sig afslutningen. Den tidligere produktion på vaskeriet i Holbæk kan fremadrettet løses ved genopførelse af nyt vaskeri eller ved køb hos ekstern leverandør. Der ønskes stillingtagen til hvilken mulighed, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Natten til den 6. juni 2018 udbrændte vaskeriet i Holbæk. Region Sjælland er i samarbejde med forsikringsselskabet i færd med at afslutte forsikringssagen.

Vaskeriopgaven i Region Sjælland løses i dag med egenproduktion på vaskeriet i Nykøbing F. Sygehus, samt køb af vaskeriydelser hos ekstern leverandør.

Den fremtidige, langsigtede løsning af den del af Region Sjællands vaskeriopgave, som ikke løses i Nykøbing F., kan ske i to hovedspor:

1. Nyt vaskeri genopføres

2. Ydelsen købes fortsat hos ekstern leverandør.

I vedlagte notat gennemgås de to hovedspor mere detaljeret.

Hovedspor 1: Nyt vaskeri genopføres

Prisen for etablering af et nyt vaskeri vurderes at være ca. 62,6 mio. kr. Beløbet vil skulle findes inden for regionens anlægsramme, og således vil andre anlægsprojekter skulle nedprioriteres/udskydes. Det forventes, at etableringen vil ske over 2-3 år. Det kan evt. overvejes at søge Indenrigsministeriet om dispensation til, at genopførelsen af et nedbrændt vaskeri ikke skal belaste regionens anlægsramme.

Driftsudgifterne ved denne løsning ventes at være på niveau med løsningen inden vaskeriet i Holbæk udbrændte, 43,0 mio. kr. årligt.

Løsningen betyder, at alle regionens vaskeriydelser leveres fra regionens egen vaskeriorganisation.

Hovedspor 2: Ydelsen købes fortsat hos ekstern leverandør

Der er ikke behov for at prioritere anlægsramme. Baseret på nuværende, midlertidige løsning vurderes de årlige driftsomkostninger for regionen at være omkring 44,5 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. mere end ved hovedspor 1.

Løsningen betyder, at regionens vaskeriydelser leveres fra henholdsvis regionens eget vaskeri i Nykøbing F. og fra en ekstern leverandør.

Erstatning

Erstatningen fra forsikringen ventes ved hovedspor 2 at være ca. 15 mio. kr. lavere end ved hovedspor 1, da der ikke skal genanskaffes produktionsudstyr til et nyt vaskeri. Erstatningen vil i begge tilfælde tilgå regionens kasse.

Administrationens bemærkninger

Der er til den videre proces behov for beslutning om, hvilket spor der skal vælges med henblik på at administrationen kan arbejde videre med dette. Mulighederne er:

· Det ene spor er, at ydelsen købes hos ekstern leverandør.

· Det andet spor er, at igangsætte projektering af nyt vaskeri, herunder forslag om placering og oplæg om prioritering inden for anlægsbudgettet. Sagen skal i givet fald forelægges til beslutning i Regionsrådet. Som led i dette spor kan der søges dispensation til at vaskeriet kan genopføres uden for anlægsrammen.

Økonomi

Sagen er på nuværende tidspunkt ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig bevillingsmæssig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes hvilket spor, der skal arbejdes videre med.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 8

Forretningsudvalget besluttede at søge dispensation for overskridelse af regionens anlægsramme.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Levering af vasketøj i Region Sjælland efter branden i vaskeriet i Holbæk


9. Holbæk sygehus - modtagebygning/depot

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4103660

Resume

I forbindelse med vaskeribranden på Holbæk Sygehus nedbrændte sygehusets depotfaciliteter til modtagelse henholdsvis afsendelse af rene og urene vaskeribure. Siden branden har der været etableret midlertidige depotfunktioner. Som varig løsning foreslås etablering af tilbygning til eksisterende depot/køkkenbygning. Med placeringen lever depotfunktionen op til sygehusets hygiejnestandarder og fødevarelovgivningens hygiejnekrav. Herudover opnås effektivitets- og arbejdsmiljøforbedringer samt aflastning af sygehuset trafikforhold.

Sagsfremstilling

Vaskeriet på Holbæk Sygehus rummede faciliteter til modtagelse af rene og afsendelse af urene vaskeribure fra sygehusene i Region Sjællands nordlige del. Faciliteterne nedbrændte i forbindelse med branden den 5. juni 2018. Sagen er en afledt konsekvens af sag om etablering af vaskeri som behandles på samme forretningsudvalgsmøde. Uanset fremtidig løsningsmodel for etablering af vaskeri, skal der etableres og finansieres en linnedmodtagelse i Holbæk.

Siden branden har Holbæk Sygehus anvendt midlertidige faciliteter i form af teltløsning og eksisterende halvtag til løsning af modtage- og opbevaringsbehov.

Til erstatning for de nedbrændte depotfunktioner foreslås, at der etableres en varig modtagefaciliteter på Holbæk Sygehus i tilknytning til den eksisterende depot/køkkenbygning. Modtagefaciliteterne vil udgøre samlet 500 m2, som består af nyt depot til rene og urene vaskeribure, depot til patientkost samt et transitionslokale.

Den eksisterende depot/køkkenbygningen huser depot for Holbæk Sygehus og et produktionskøkken, der forsyner Holbæk Sygehus, SUH og Psykiatrien Øst.

Den foreslåede placering af modtage/afsendeområde vil skabe synergi med eksisterende modtage og afsendefaciliteter fra depot og produktionskøkken.

Placeringen giver mulighed for, at den samlede til- og afgang af varer kan transporteres direkte ind/ud af sygehusets tunnelsystem i en samlet facilitet og arbejdsgang.

Transitionslokalet, der faciliterer modtagelse og afsendelse fra depotet, vil være overdækket og vil dermed sikre, at til- og afgang af varer kan foretages under hensyntagen til hospitalets hygiejnestandarder og fødevarelovgivningens hygiejnekrav.

Løsningen vil have en positiv indvirkning på en arbejdsmiljø- og færdselssikkerhedsmæssig udfordring med sammenblanding af blød og tung trafik i området. Oversigtsforhold forbedres, og separation af blød og hård trafik kan sikres igennem tydelige trafikmarkeringer af adgangsveje.

Af hensyn til køkkenkapaciteten, er der etableret parkering af 2 stk. sættevognstrailere i depotområdet en del af døgnet. Denne parkeringsperiode kan nedbringes væsentligt. Den ledige tid kan benyttes til at forskyde vareleveringer generelt til Holbæk Sygehus. Herved aflastes presset på trafikken generelt på og omkring Holbæk Sygehus.

Ligeledes kan der indføres arbejdsgange til væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet, samt effektivisering i forbindelse med lastning og losning af trailerne.

Forudsætningen for udbygningen er nedrivning af gammel staldbygning og flytning af funktioner i og omkring denne bygning, samt dele af affaldscontainerne til nyt affaldsområde, der placeres på en del af brandtomten.

Tidsplan

Det forventes i 2019 at kunne udføre nedrivning af staldbygning, øvrige forberedende arbejder og projektering af nybyggeriet, mens udbud og udførelse af nybyggeriet vil foregå i 2020.

Økonomi

Den nye tilbygning skønnes at kunne etableres for 8,5 mio. kr.

Det anslås, at fordelingen af anlægsmidlerne skal være 4 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i 2020.

Driftsøkonomien til bygningsvedligehold, service af port, forsyninger, fratrukket driftsomkostninger til staldbygning, der nedrives, er beregnet til at udgøre 96.000 kr. årligt. Dette foreslås indarbejdet i driftsbudgettet med halvårsvirkning i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der meddeles anlægsbevilling på 8,5 mio. kr.

2. Der frigives et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2019.

Sagen godkendes af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 9

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


10. Status på arbejdet med OPP indenfor fertilitetsbehandling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4037025

Resume

Regionsrådet har i budgetaftalen for 2018 besluttet, at der skal indgås et offentlig privat samarbejde om fertilitetsbehandling. En efterfølgende juridisk vurdering har vist, at et samarbejde ikke er realiserbart ifølge dansk lovgivning. Der arbejdes videre med en plan for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden til fertilitetsbehandling, som samtidig kan bidrage til fuld anvendelse af Fertilitetsklinikkens lejemål i Køge.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede med budgetaftalen for 2018, at der skal tages initiativ til at etablere et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) om fertilitetsbehandling, hvor ambitionen er at give Region Sjælland en førerposition indenfor reproduktiv medicin. Samarbejdet skal etableres, når fertilitetsbehandlingen, som et led i Sygehusplan 2010, er samlet på Sjællands Universitetshospital (SUH).

Fertilitetsklinikkerne på hhv. Holbæk Sygehus og SUH, Roskilde er samlet organisatorisk pr. 1. januar 2018 under SUH, mens den samlede funktion fysisk er flyttet til SUH, Køge i et lejemål på Lykkebækvej 14 i Køge pr. 15. august 2018.

I forbindelse med arbejdet med OPP, har en juridisk vurdering vist, at et OPP ikke er realiserbart med hjemmel i dansk lovgivning.

På baggrund af den juridiske vurdering arbejdes der ikke videre med offentligt privat samarbejde på fertilitetsområdet.

Der arbejdes aktuelt på en plan for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden på fertilitetsbehandling i Region Sjælland. Planen vil samtidig have fokus på fuld anvendelse af det indgåede lejemål, således der, som hidtil forudsat, kan genereres en indtægt, der bidrager til finansiering af lejeudgiften. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud vil få planen til orientering i efteråret 2019.

Forretningsudvalget er orienteret mundtligt den 8. april 2019 og Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 10. april 2019. Forretningsudvalget og Regionsrådet orienteres efterfølgende om status for sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Notat med juridisk vurdering af mulighederne for OPP inden for fertilitetsbehandling er vedlagt.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 5

Orienteringen blev taget til efterretning. Når planen for udvidelse af kapaciteten og nedbringelse af ventetiden på fertilitetsbehandling i Region Sjælland foreligger, vil den blive behandlet i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 10

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:

Juridisk vurdering af OPP-OPS


11. Onkologiske patienter i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4042033

Resume

I forlængelse af, at Forretningsudvalget den 8. april 2019 besluttede, at fastholde de onkologiske senge på Næstved Sygehus, fremlægges plan for fremadrettet samlet håndtering af de onkologiske og palliative patienter med henblik på at imødegå de tidligere beskrevne udfordringer med kvalitet og patientsikkerhed. Planen indebærer skærpede visitationskriterier, således dekomplekse og mest kritisk syge onkologiske patienter visiteres til Roskilde, mens patienter med lettere problemstillinger og flere palliative patienter med specialiserede behov visiteres til Næstved.

De skærpede visitationskriterier medfører behov for etablering af yderligere to senge i Roskilde, flere lægefaglige ressourcer i Roskilde, samt flere sygeplejefaglige ressourcer i både Næstved og Roskilde.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede den 8. april 2019 at fastholde de onkologiske senge på Næstved Sygehus frem mod indflytning i universitetshospitalet i Køge, idet flere kritisk syge onkologiske patienter fremover vil blive visiteret til det onkologiske sengeafsnit på SUH, Roskilde.

Fastholdelse af sengene betyder, at de aktuelle patientsikkerhedsmæssige udfordringer med rekruttering og adgang til kliniske støttefunktioner i Næstved for de onkologiske patienter skal håndteres.

Der fremlægges her plan for en fremadrettet samlet håndtering af de onkologiske og palliative patienter, så udfordringer med kvalitet og patientsikkerhed kan imødegås. Planen og konsekvenserne herved, herunder de patientmæssige konsekvenser, uddybes i vedlagte bilag.

Som beskrevet i forbindelse med tidligere behandling af sagen, er det hensigtsmæssigt at skærpe visitationskriterierne for patienterne til de to sengeafsnit. Kort beskrevet indebærer de skærpede visitationskriterier at:

· De komplekse og mest kritisk onkologiske syge patienter visiteres til afsnittet i Roskilde.

· Patienter med lettere problemstillinger, og som har behov for nærhed til Næstved Sygehus, visiteres hertil.

· Flere palliative patienter med specialiserede behov visiteres primært til Næstved. Der kan dog fortsat tilbydes basal palliation i Roskilde.

· Der etableres yderligere to senge på Roskilde.

· Der tilføres lægefaglige ressourcer til Roskilde.

· Der tilføres sygeplejefaglige ressourcer til Næstved og Roskilde.

· Arbejdet med rekruttering af fast personale til sengeafsnittet i Næstved fortsætter.

I Roskilde er der meget få enestuer til de palliative patienter, som befinder sig i en sårbar situation med behov for ro og plads til pårørende. I Næstved er der mulighed for flere enestuer, mere plads til pårørende, adgang til grønne områder mm.

Den samlede løsning indebærer, at der opretholdes 20 senge i Næstved, mens der etableres yderligere to senge i Roskilde, så der vil være 28 senge her.

De skærpede visitationskriterier medfører et behov for opnormering af de sundhedsfaglige ressourcer, men også flytning af et antal medarbejdere mellem de to matrikler. Dette skyldes at tyngden af den onkologiske og palliative aktivitet vil ændres.

Økonomi

De skærpede visitationskriterier medfører et behov for tilførsel af 8,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Det økonomiske behov relaterer sig udelukkende til iværksættelse af de skærpede visitationskriterier, og ikke det generelle pres på kræftbehandlingen som følge af flere kræftpatienter.

De foreløbige økonomiske behov uddybes herunder, idet de konkrete behov bør indgå i drøftelserne om budgetaftalen for 2020.

Lægefaglige ressourcer

Der er behov for at tilpasse den lægefaglige bemanding, som følge af forskydningen i flere komplicerede onkologiske patienter til Roskilde. Der skal fortsat opretholdes et vagtberedskab i Næstved, men det er muligt at flytte en del af lægebemandingen i Næstved til Roskilde. Den samlede merudgift til lægefaglige ressourcer er 2,2 mio. kr. pr. år.

Kvalitet i sygeplejen – onkologiske senge

Der er behov for at øge den sygeplejefaglige bemanding i Roskilde, som følge af flere komplicerede onkologiske patienter. Desuden er der øget behov for lægesekretærer. Den samlede merudgift er 2,0 mio. kr. pr. år.

Tilpasning af sengemasse i Roskilde

Der er behov for at udvide med to ekstra senge i afsnittet i Roskilde for at kunne modsvare det øgede indtag af mere komplekse onkologiske patienter. Den samlede udgift til drift af to ekstra senge er 2,6 mio. kr. pr. år.

Kvalitet i sygeplejen – palliative senge

Der er behov for en opnormering af dagvagten i Næstved til det øgede palliative indtag af patienter. Den samlede merudgift til sygeplejefaglige ressourcer er 0,3 mio. kr. pr. år.

Bedre palliativt tilbud i regionen

Observation af palliative patienter på et større areal i Næstved, medfører behov for opnormering af plejepersonalet i ydertidspunkterne. Den samlede merudgift til et bedre palliativt tilbud i regionen er 1,1 mio. kr. pr. år.

Det skal bemærkes, at størstedelen af de tidligere forudsatte besparelser ved lukning af sengeafsnittet i Næstved, er håndteret på anden vis efter beslutning om at opretholde sengeafsnittet. Merudgiften til brug af vikarer i vagttid på håndteres via ovenstående plan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud anbefaler den fremlagte plan for iværksættelse af skærpede visitationskriterier for onkologiske og palliative patienter i Region Sjælland.

2. Som følge heraf bevilges årligt 7,1 mio. kr. fra og med 2020 til driften af sengeafsnittene i Næstved og Roskilde med henblik på bedre kvalitet og patientsikkerhed herunder styrket palliativt tilbud, samt 1,1 mio. kr. som følge af muligheden for et styrket palliativt tilbud og bedre fysiske rammer i Næstved.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 4

Administrationens indstillinger anbefales.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Supplerende sagsfremstilling

I sagsfremstillingen fremgår det, at der i Næstved vil være mulighed for flere enestuer, mere plads til pårørende, adgang til grønne områder mm. Nye oplysninger viser imidlertid, at muligheden for enestuer til palliative patienter i Næstved ikke er tilstede i det beskrevne omfang. Det onkologiske sengeafsnit er pt. midlertidigt placeret i et andet afsnit med enestuer pga. ombygning til Præhospital Center i højhuset. Når ombygningen er tilendebragt, skal sengeafsnittet tilbage til højhuset, hvor der er ikke er enestuer. Dette er en del af Transformationsprojektet for Næstved Sygehus. Det er pt. ikke muligt at forudsige, i hvilket omfang patienterne kan spredes på stuerne, således at flere patienter i praksis vil opleve at få enestue.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 11

Anbefales.

Dansk Folkeparti tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:

Notat vedr. skærpede visitationskriterier


12. Døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4041335

Resume

Regionsrådet ønsker, at borgerne omkring Næstved og Roskilde sikres adgang til lægebetjente skadestuer hele døgnet. Nedenfor gives en status på arbejdet med at realisere dette og et forslag til løsningsmodel.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der fremgår følgende af Regionsrådets budgetaftale for 2019:

”Parterne ønsker, at borgerne omkring Næstved og Roskilde senest i 2. halvår 2019 skal have adgang til lægebetjente skadestuer hele døgnet. Der reserveres en pulje på 3 mio. kr. til etablering og drift af en ordning i 2019.

Parterne er enige om, at en model skal sikre den bedste udnyttelse af de lægefaglige ressourcer og understøtte sammenhæng i borgernes adgang til akuthjælp. Parterne ønsker derfor at undersøge mulighederne for at etablere skadestuer med døgndækning af læger i Næstved og Roskilde i et samarbejde med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og lægevagtsordningen i Region Sjælland. Med baggrund i disse undersøgelser vil Regionsrådet træffe beslutning om en endelig model. Udgifter til den besluttede model i 2020 og fremefter blive indarbejdet i budgettet for 2020. Ordningen evalueres efter to år med henblik på forelæggelse for Regionsrådet i 2022.”

Dialog med PLO

Region Sjælland har været i dialog med PLO om muligheden for et samarbejde med Lægevagten om bemanding af skadestuerne i Næstved og Roskilde. I den forbindelse er der blevet drøftet en model, hvor læger fra lægevagtsordningen skulle bemande skadestuerne i Næstved og Roskilde i tidsrummet 00.00-08.00 på alle ugens dage. Dette skulle ske samtidig med, at de pågældende læger stod for visitation af besøg fra de udkørende vagtlæger.

PLO har meddelt, at PLO’s medvirken til en sådan løsning forudsætter en genforhandling af den samlede lægevagtsaftale. På den baggrund betragtes modellen ikke som realistisk på nuværende tidspunkt.

Forslag til model for lægedækning på skadestuerne

Døgndækning på skadestuerne i Næstved og Roskilde kan i stedet sikres på følgende måder:

- En udvidelse af den eksisterende brug af ortopædkirurgiske lægekonsulenter

- 2. Bemanding med 1. reservelæger (erfarne uddannelseslæger) i relevant speciale fra akutafdelingerne i Slagelse og Køge

- 3. Tilkald af læge, som er i vagt på matriklen i en anden afdeling

Det er ikke afklaret, om model 2 og 3 kan fungere i praksis. I forhold til model 2 er det ikke afklaret, om det vil være muligt at rekruttere det fornødne antal læger. I forhold til model 3 er det ikke afklaret, om de øvrige læger, der befinder sig på sygehusene i Næstved og Roskilde, dels har de fornødne kompetencer til at stå for skadebehandling og dels har mulighed for at forlade de afdelinger, de befinder sig på. Det er derfor sandsynligt, at sygehusene må forlade sig helt eller delvist på model 1, som dog også kan vise sig at blive udfordret af rekrutteringsproblemer.

Det kan være vanskeligt at afklare på forhånd, i hvilken udstrækning hver af de ovenstående tre modeller kan realiseres på hver af de to skadestuer i Næstved og Roskilde. Derfor foreslås det, at NSR og SUH hver især får ansvar for at sikre døgndækket lægebemanding på skadestuerne i henholdsvis Næstved og Roskilde via en kombination af ovenstående modeller.

Det foreslås, at der etableres døgndækning på skadestuerne i Næstved og Roskilde pr. 1. oktober 2019. Døgndækningen frem til udgangen af 2019 finansieres af de 3 mio. kr., der er afsat i Budget 2019.

Derudover foreslås det, at der i forbindelse med Budget 2020 afsættes 10 mio. kr. årligt i årene 2020-2022. Dette beløb er tilstrækkeligt til at udvide den nuværende brug af ortopædkirurgiske lægekonsulenter til at dække hele døgnet (model 1).

Forventet brug af ordningen

Det er svært at estimere nøjagtigt, hvor mange patienter der vil have gavn af døgndækket bemanding med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde. Det afhænger bl.a. af, hvilken model der vælges, og dermed hvilke kompetencer lægerne har i skadebehandling. Der er tidligere foretaget en vurdering af dette forud for vedtagelsen af budgettet for 2019.

Med henblik på en fornyet og formentlig mere nøjagtig vurdering er der indsamlet data på den nuværende brug af skadestuerne på akutafdelingerne (dvs. på de øvrige sygehuse i regionen) blandt borgere bosiddende i områderne omkring Næstved og Roskilde. På den baggrund er det estimeret, at potentialet for nye patienter i Næstved og Roskilde som følge af lægebemanding døgnet rundt er mellem 3 og 7 patienter i døgnet hvert sted. Størstedelen af dette potentiale ligger i tidsrummet 8-12 (2-4 patienter), mens potentialet i tidsrummet 22-08 er på 1-3 patienter.

Dette potentiale må betragtes som det maksimalt mulige antal patienter, der vil have gavn af døgndækket bemanding med læger på skadestuerne. Der må således forventes at være borgere i områderne omkring Næstved og Roskilde, som fortsat bliver nødt til at tage til en akutafdeling, fordi deres skader, uanset tilstedeværelsen af en læge, er for komplicerede til at blive behandlet på skadestuerne i Næstved og Roskilde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der etableres døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde pr. 1. oktober 2019 via en udvidet brug af lægekonsulenter og/eller brug af egne læger, som enten befinder sig i skadestuen eller kan tilkaldes fra anden afdeling på matriklen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud mandag den 24. juni 2019, pkt. 3

Administrationens indstilling anbefales, idet det bemærkes, at Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud løbende vil følge ordningen.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen (C) deltog som stedfortræder for Brigitte Klinskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 12

Anbefales. Der forelægges en økonomisk status for Forretningsudvalget om ca. et år med henblik på at følge mulighederne for optimering af opgaveløsning.

Radikale Venstre tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


13. Anlægsbevilling til ApoVision (RSI P18)

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4101808

Resume

ApoVision projektet er et fællesregionalt projekt, der skal opgradere sygehusapotekernes logistiksystem. Projektet, der er ledet af Region Nordjylland, er væsentligt forsinket, og der har været udfordringer med kvaliteten af leverancerne. Det betyder, at idriftsættelsen af løsningen i Region Sjælland forsinkes tilsvarende. Der ansøges derfor om en yderligere anlægsbevilling på 3.112.000,00 kr.

Sagsfremstilling

ApoVision projektet er et fællesregionalt projekt, der skal opgradere sygehusapotekernes logistiksystem. Projektet, der er ledet af Region Nordjylland, er væsentligt forsinket, og der har været udfordringer med kvaliteten af leverancerne.

Det nuværende ApoVision, som er eller har været i drift på sygehusapotekerne i alle fem regioner, er forældet, og det er derfor bydende nødvendigt at opgradere det, så sygehusapotekerne fremover stadig har et it-system til at håndtere indkøb, lagerhold og salg af lægemidler, til at levere medicin-stamdata til regionernes epj-systemer og til at samle data om salg af medicin til sygehusene og dermed give basis for at følge op på forbruget af medicin, især den dyre medicin. ApoVision indeholder kernefunktionalitet, hvortil de enkelte sygehusapoteker har konfigureret en række lokale tilpasninger. ApoVision-kernen er baseret på Navision Standard, der siden 2009 har været under udfasning.

Der blev i september 2015 etableret et fællesregionalt projekt, styret af Region Nordjylland, der sørger for udvikling og kvalitetssikring af ny fælles kernefunktionalitet til alle fem regioner. ApoVision RSI P18 (ApoVision Regionernes Sundheds-it pejlemærke 18) er det lokale Region Sjælland projekt, som skal sikre, at der udvikles og kvalitetssikres lokale tilpasninger (blandt andet integrationer til omkringliggende systemer) til den fælles kerne, og at disse tilpasninger implementeres.

Problemstillingen

Fællesprojektet er væsentligt forsinket. Der har været store udfordringer med at komme i mål med den kvalitet, der er nødvendig i et system, der håndterer lægemidler, idet der er en lang række krav, som skal overholdes. Herunder et krav om en metodik for kvalitetssikring, som er gældende for lægemiddelområdet, og som ikke er almindelig kendt blandt it-leverandører.

Leverandøren har ikke selv det kvalitetssikringssystem, som er nødvendigt, og derfor har fællesprojektet en særlig rolle i også at løse denne opgave.

For Region Sjællands vedkommende betyder det, at den planlagte go-live dato, 4. februar 2019, nu er udsat til 28. oktober 2019. Dette svarer til 8,5 måneds forsinkelse, hvoraf en del kan henføres til nødvendig sommerferie og til slutbrugerundervisning, som nødvendigvis må foregå uden for ferieperioden.

Alle øvrige regioner har hidtil også haft store forsinkelser i projektet og har været nødsaget til at udsætte deres respektive go-live datoer. På nuværende tidspunkt er Region Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden i produktion og Region Midtjylland har udsat til efter sommerferien.

Konsekvensen er, at der er en hel del ekstra omkostninger til leverandøren, da udviklingen af løsningen har vist sig mere omfattende og med flere fejl end antaget. Budgettet for projektet har været usikkert, da den fællesregionale kontrakt ikke er en fastpriskontrakt, men alene en kontrakt på timepris.

Det lokale projekt i Region Sjælland har nu endelig modtaget løsningen (den fælles kerne + lokale tilpasninger) til test fra fællesprojektet. I perioden frem til go-live vil der være megen aktivitet hos leverandøren for at analysere de fundne fejl og udvikle tilretninger på løsningen. Omfang og tidsforbrug på dette kan kun anslås. De regioner, der nu er gået i drift med den nye løsning, har også haft en hel del forskelligartede udfordringer. Estimatet på omkostninger til leverandør er udarbejdet ud fra erfaringer fra de andre regioner, men er alt andet lige behæftet med en del usikkerhed.

Da projektet trækker ud, er der samtidig behov for, at ressourcer til projektledelse skal forlænges tilsvarende.

Da løsningen håndterer lægemidler, er kvalitetssikringsdelen meget omfattende. Årsagen hertil er, at Sygehusapoteket er forpligtet til at efterleve en fælles EU-kvalitetsmodel GAMP5 ved udvikling og validering af it-systemer. Behovet for ressourcer til kvalitetssikring stiger også i takt med flere fejl, re-test og ikke mindst dokumentation.

Derudover er det nødvendigt at indkøbe ekstra licenser, da der er behov for at fortsætte med det nuværende system i en overgangsfase af hensyn til sikker fremstilling af medicin til kemoterapi, idet denne del af det nuværende ApoVision ikke opgraderes, men efterfølgende erstattes af et andet system. Det er ikke muligt at bruge samme licens til to parallelle systemer (det gamle og det nye) og ej heller muligt at købe en ældre licens til det gamle system, idet disse licenser er udgået af salg. Det er derfor nødvendigt at anskaffe en ny licens i forbindelse med opgraderingen.

Ved en beslutning om ikke at tilføre en ekstrabevilling af anlægsmidler til projektet, vil det have den konsekvens, at projektet er nødsaget til at lukke, og at implementeringen af ApoVision stoppes. Sygehusapoteket vil dermed ikke have et it-system til støtte af sin kerneopgave, og vil dermed ikke kunne fortsætte sin drift. Til sammenligning kan Region Sjælland heller ikke klare sig uden fx et økonomisystem eller et elektronisk journalsystem.

Sundhedsplatformen

ApoVision har en integration til Sundhedsplatformen (medicin stamdata). ApoVision spiller derfor en væsentlig rolle som grundlag for alle ordinationer af medicin på sygehusene. Derudover har projektet ingen relation til Sundhedsplatformen.

Projektet er planlagt til at gå i drift med løsningen den 28. oktober 2019 og forventes afsluttet den 31. december 2019.

Økonomi

Anlæg

Der er estimeret følgende anlægsudgifter i forbindelse med færdiggørelse af projektet:

Anskaffelsesomkostninger

2. halvår 2019

Udvikling og idriftsættelse af løsning – NetCompany

1.900.000 kr.

Kvalitetssikring i henhold til GxP/GAMP5 – Sygehusapotek

600.000 kr.

Projektledelse Koncern IT

612.000 kr.

Anskaffelsesomkostninger i alt

3.112.000 kr.

Den oprindelige anlægsbevilling til projektet er på 6.638.000 kr. Med ovenstående budgetudvidelse på 3.112.000 kr., vil det samlede anlægsbudget være på 9.750.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2019 udgør før denne sag 2.336.000 kr.

Med de overførsler af anlægsbudgettet fra 2019 til 2020, der i øvrigt er identificeret, er det Koncern IT’s vurdering, at budgetudvidelsen kan afholdes indenfor regionens anlægsramme i 2019.

Drift

De øgede udgifter til licenser udgør 1.536.000 kr. og foreslås finansieret af driftsbudgettet til afledt drift af it i 2019.

Der er taget højde for ressourcepåvirkningen i Koncern IT og forlængelsen af projektets indflydelse på den samlede projektportefølje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling på 3.112.000 kr. til ApoVision, den samlede anlægsbevilling udgør således 9.750.000 kr.

2. Der afsættes og frigives yderligere rådighedsbeløb på 3.112.000 kr. i 2019. Det samlede rådighedsbeløb udgør således 5.448.000 kr. i 2019.

3. De øgede licensudgifter på 1.536.000 kr. finansieres af budgettet til afledt drift af it.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 13

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


14. Energitiltag Psykiatrien Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4113410

Resume

I budget 2019 er der afsat 2,04 mio. kr. til investering i energiprojekter i Psykiatrien, da denne ikke er omfattet af regionens ESCO-projekt. Ved nærværende indstilling anmodes om godkendelse af energiprojektet på Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg.

Sagsfremstilling

Varmeanlægget på Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg er tidligere blevet konverteret fra kedeldrift til fjernvarmeforsyning og får i dag sin varme fra Vordingborg Forsyning.

I lighed med andre fjernvarmeselskaber har Vordingborg Forsyning meddelt, at de vil sænke fremløbstemperaturen for at reducere forsyningens energitab i ledningsnettet.

En sådan ændring i dimensioneringsforudsætningerne medfører, at der er behov for tilpasninger af det eksisterende varmeanlæg på Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg. Derudover forventes det tillige, at Vordingborg Forsyning inden længe vil indføre strafafgift på manglende afkøling.

Det betyder, at hvis Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg ikke afkøler fjernvarmevandet tilstrækkeligt i forhold til varmeforsyningens ønsker, kan der blive tale om, at Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg bliver pålagt en afgift. Det har i de sidste tyve-tredive år været en helt almindelig praksis hos fjernvarmeselskaberne.

En ekstern rådgiver har vurderet konsekvenserne af ændringerne i dimensioneringsforudsætningerne og kommer med forslag til ændringer af varmeanlægget til imødegåelse af disse ændringer.

I korte træk er der tale om, at:

1. To bygninger frakobles centralvarmeanlægget og forsynes direkte med fjernvarme med egne vekslere og produktion af varmt brugsvand.

2. Eksisterende fjernvarmevekslere til varmeforsyning af resten af bebyggelsen udskiftes til nye effektive vekslere dimensioneret for de nye driftsforhold.

3. Det eksisterende anlæg til produktion af varmt brugsvand i resten af bebyggelsen ombygges til et anlæg dimensioneret for de nye driftsforhold.

Med disse ændringer forventes Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg at kunne leve op til de nye driftsforhold.

Økonomi

Projektets omkostninger ekskl. moms er kalkuleret til 2,04 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. til håndværkerudgifter og 0,14 mio. kr. til teknikerhonorar med videre. Omkostningerne finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til energitiltag i Psykiatrien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Energiprojektet på Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg godkendes.

2. Der meddeles anlægsbevilling på 2,04 mio. kr. til af gennemførelse af projektet.

3. Der frigives rådighedsbeløb på 2,04 mio. kr. i 2019.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 14

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


15. Steno Diabetes Center Sjælland: Programoplæg Slagelse

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4040003

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag er den tredje i en række anlægsbevillingssager, som handler om at gennemføre de enkelte delprojekter i aftalen. Der lægges med denne sag op til godkendelse af programoplæg og frigivelse af anlægsbevilling til delprojektet for SDCS Slagelse.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).

Regionsrådet godkendte henholdsvis den 4. februar og den 4. marts 2019 programoplæg for SDCS Holbæk og for SDCS Nykøbing Falster. Der forelægges nu programoplæg for det næste delprojekt i rækken.

Programoplæg for SDCS Slagelse, som er vedlagt, er udarbejdet på foranledning af den lokale styregruppe og godkendt af programstyregruppen.

SDCS Slagelse

SDCS i Slagelse skal rumme de funktioner som, er beskrevet i drejebogen, Slagelse Diabetesklinik, der placeres i eksisterende lokaler i bygning 13 og 14, som ombygges til funktionen.

Diabetesklinikken

Diabetesklinikken består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, laboratorier og prøverum, transitionsklinik samt reception og venteområder. Kontorområder og rum til klinisk forskning etableres i bygning 13.

Der er i disponeringen og udformningen af klinikkens funktioner fokus på de begreber og værdier, der er beskrevet i visionen og drejebogen for SDCS.

Myndighedsforhold

Projektet kan udføres inden for den eksisterende lokalplan.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Programoplæg godkendes af Regionsrådet september 2019

Projektforslag til godkendelse af Regionsrådet november 2019

Projektering og udbud november 2019 – april 2020

Udførelse fra april 2020 med forventet afslutning marts 2021

Økonomi

Der er udarbejdet følgende budget for Slagelse SDCS:

Håndværkerudgifter incl. uforudsete udgifter

14.736.500,00

Bygherreleverancer

1.000.000,00

Rådgivning og øvrige omkostninger

5.260.930,00

Total

20.997.430,00

Den samlede økonomiske ramme for SDCS er tidligere godkendt, men anlægsbevillinger skal bevilges, når der foreligger konkrete byggeprojekter og er tillægsbevillinger til tidligere bevillinger. Med denne sag anmodes der om 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Slagelse SDCS.

Rådighedsbeløbet finansieres af den samlede donation på 160 mio. kr. med 0,5 mio. kr. i 2019.

Der er tidligere frigivet anlægsbevilling på 29 mio. kr., fordelt med 6 mio. kr. til udførelse af tre mindre projekter og rådgivning, 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Holbæk SDCS, 15 mio. kr. til projektering og udførelse af Nykøbing Falster SDCS og 20 mio. kr. til tværgående puljer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Programoplægget for SDCS Slagelse godkendes.

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling til SDCS herefter udgør 44,5 mio. kr.

3. Der frigives rådighedsbeløb til udgifter i 2019 på 0,5 mio. kr. og indtægter på 0,5 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 15

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 15:

Programoplæg SDCS Slagelse


16. Drøftelse af mulig studietur for Forretningsudvalget

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4126436

Resume

Der lægges op til en drøftelse af en mulig studietur for Forretningsudvalget i 2020, herunder forslag til destination og tidspunkt for en studieturen.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget kan som led i sit arbejde gennemføre en studietur, der kan give inspiration og indsamle viden til udvalgets videre arbejde. For studieture for udvalg, herunder Forretningsudvalget, gælder, at der er afsat et fast beløb på op til 12.000 kr. pr. medlem pr. fireårige funktionsperiode. Beløbet skal bl.a. dække over transport, hotelophold, forplejning, time-dagpenge mv.

Administrationen foreslår, at en mulig studietur kan gennemføres til følgende destinationer:

Holland

Med muligt fokus på det nære sundhedsvæsen og tværsektorielt samarbejde, lokalt organiserede sundhedstilbud og hjemmebehandling, digitale løsninger samt borgerinddragelse.

Israel

Med muligt fokus på sundhedsteknologi og -innovation, brug af data til åben innovation samt mulighederne i samarbejde med private virksomheder, herunder start-ups.

Finland

Med muligt fokus på overvejelser om regioners rolle, demokratisk udvikling, uddannelse og hospitalsstruktur.

Italien (Nord)

Med et muligt fokus på møde med totalentreprenøren på byggeriet af Projekt Universitetshospital Køge, byggeriet af Brenner Base Tunnel (i forbindelse med Femern Bælt byggeriet) samt arbejdet i OECD-institutioner.

Der lægges op til, at en mulig studietur kan finde sted i første kvartal af 2020.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter mulighederne for en studietur og evt. beslutter en destination. Administrationen vel herefter udarbejde forslag til datoer for studieturen samt udkast til program

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Muligheden for en studietur drøftes

2. Der evt. træffes beslutning om en destination.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 16

Forretningsudvalget besluttede at gennemføre studietur til Italien.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


17. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4120571

Samspil mellem politikere og administration

Som opfølgning på Regionsrådets seminar 5. marts 2019, hvor der var en drøftelse af samspillet mellem politikere og administration, er der indgået aftale med tænketanken Mandag Morgen om et forløb i efteråret, der skal munde ud i et kodeks for samarbejdet. Temaet behandles i alle udvalg på to på hinanden følgende udvalgsmøder i henholdsvis august/september og oktober 2019. Processen afsluttes med et temamøde for Regionsrådet d. 4. november 2019. Forretningsudvalget bliver involveret på lige fod med de øvrige udvalg.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 17

Skriftlig orientering om initiativ til styrkelse af samspil mellem politisk ledelse og administration givet.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om, at Østre Landsret den 12. juli 2019 afsagde dom i Atea-sagen.

Formanden orienterede om, at han i forlængelse af Atea-dommen har skrevet til Finansministeren om behovet for at ændre reglerne i udbudsloven om selfcleaning, så virksomheder, der er dømt for fx bestikkelse, kan udelukkes fra fremtidige udbud.

Formanden orienterede om, at der på temamødet for Regionsrådet den 19. august 2019 vil blive givet en gennemgang af økonomien i Sundhedsplatformen.

Formanden har skrevet til sundhedsministeren med invitation til at komme på besøg i Region Sjælland.

Formanden orienterede om, at der er planlagt topmøder om det nære sundhedsvæsen med kommunerne den 24. september 2019 og med patientforeninger den 28. oktober 2019.

Formanden orienterede om, at der er planlagt sjællandsk åbningsdebat for medlemmer af Folketinget valgt i Sjællands Storkreds, byråd, regionsråd m.fl. den 24. september 2019.

Formanden orienterede om, at der er aftalt møde med transportministeren den 28. august 2019 om sjællandske infrastrukturprojekter.

Formanden orienterede om, at møde med Erhvervsministeren om vækst- og udviklingsperspektiver ift. Femern Bælt er under planlægning.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om status for it-systemet Praksys.dk

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om status i sagen vedrørende mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener