Søg
 
Møde i

16. Drøftelse af mulig studietur for Forretningsudvalget

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4126436

Resume

Der lægges op til en drøftelse af en mulig studietur for Forretningsudvalget i 2020, herunder forslag til destination og tidspunkt for en studieturen.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget kan som led i sit arbejde gennemføre en studietur, der kan give inspiration og indsamle viden til udvalgets videre arbejde. For studieture for udvalg, herunder Forretningsudvalget, gælder, at der er afsat et fast beløb på op til 12.000 kr. pr. medlem pr. fireårige funktionsperiode. Beløbet skal bl.a. dække over transport, hotelophold, forplejning, time-dagpenge mv.

Administrationen foreslår, at en mulig studietur kan gennemføres til følgende destinationer:

Holland

Med muligt fokus på det nære sundhedsvæsen og tværsektorielt samarbejde, lokalt organiserede sundhedstilbud og hjemmebehandling, digitale løsninger samt borgerinddragelse.

Israel

Med muligt fokus på sundhedsteknologi og -innovation, brug af data til åben innovation samt mulighederne i samarbejde med private virksomheder, herunder start-ups.

Finland

Med muligt fokus på overvejelser om regioners rolle, demokratisk udvikling, uddannelse og hospitalsstruktur.

Italien (Nord)

Med et muligt fokus på møde med totalentreprenøren på byggeriet af Projekt Universitetshospital Køge, byggeriet af Brenner Base Tunnel (i forbindelse med Femern Bælt byggeriet) samt arbejdet i OECD-institutioner.

Der lægges op til, at en mulig studietur kan finde sted i første kvartal af 2020.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter mulighederne for en studietur og evt. beslutter en destination. Administrationen vel herefter udarbejde forslag til datoer for studieturen samt udkast til program

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Muligheden for en studietur drøftes

2. Der evt. træffes beslutning om en destination.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 16

Forretningsudvalget besluttede at gennemføre studietur til Italien.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener