Søg
 
Møde i

4. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4125893

Resume

Administrationen forventer budgetoverholdelse for Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling i 2019. Både Sundhedsområdet og Regional Udvikling vil også overholde deres respektive udgiftsloft. Prognosen giver derfor ikke anledning til at påbegynde spareinitiativer, men samtidig frarådes anvendelse af bufferpuljen til nye initiativer.

Sagsfremstilling

Regionsrådet modtager tre gange årligt pr. 31/3, 31/5 og 31/8 en samlet opfølgning på budgetoverholdelse, budgetaftale og drifts- og udviklingsaftaler. Forretningsudvalget drøftede d. 20. maj 2019 formen på fremlæggelsen af økonomisagerne. Denne sag om budgetopfølgning skal ses i sammenhæng med sager på dagsorden vedr. bevillingsændringer og opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter.

Budgetopfølgningens formål er at give overblik over det økonomiske råderum i indeværende budgetår. På baggrund af prognosen for det forventede forbrug i 2019, kan der tages stilling til, om der er behov for nedbringelse af udgifter, eller om der er råderum til at igangsætte nye initiativer.

Prognosen er baseret på faktisk forbrug i perioden januar til maj, samt virksomhedsområdernes forventninger til udgifter i det resterende år.

Sagsfremstillingen præsenterer følgende områder i nævnte rækkefølge:

· Sundhedsområdet

· Social og Specialundervisning

· Regional Udvikling

Sundhedsområdet

Forbruget på sundhedsområdet bliver vurderet i forhold til;

· Udgiftsloftet – Aftalt mellem Danske Regioner og Finansministeriet

· Sundhedsbudgettet – Regionens politisk vedtaget budget

Administrationen forventer overholdelse af udgiftsloftet, mens der i forhold til sundhedsbudgettet forventes et stort mindreforbrug på 101,8 mio. kr., jf. nedstående.

Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 viste prognosen for sundhedsområdet en lille overskridelse på 5 mio. kr. af udgiftsloftet.

Prognosen pr. 31. maj 2019 viser en overskridelse af udgiftsloftet på 30 mio. kr. Den større overskridelse skyldes ikke, at forventningen til forbrug er steget, men derimod at udgiftsloftet forventes nedreguleret med 30 mio. kr. som følge af negativ pris- og lønregulering.

Overholdelse af udgiftsloft

Prognosen for sundhedsområdet vil på nuværende tidspunkt overholde udgiftsloftet.

Tabel 1. Overholdelse af udgiftsloft

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Udgiftsloftet

17.586,6

Forventet regulering af udgiftsloft pga. PL-fremskrivning

-30,0

Forventet nyt udgiftsloft

17.556,6

Forventet regnskabsresultat

17.586,8

Afvigelse fra udgiftsloft

30,2

Administrationen forventer, at Region Sjællands udgiftsloft for sundhedsområdet skal nedreguleres på grund af for høj pris- og lønfremskrivning i 2019 med ca. 30 mio. kr. Denne forventning er medtaget i vurderingen af overholdelse af udgiftsloftet.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt en samlet overskridelse af udgiftsloftet på 30 mio. kr.

Denne overskridelse er væsentligt mindre i forhold til budgetopfølgningerne pr. 31. maj i 2017 og 2018, hvor prognoserne var overskridelser på henholdsvis 70 mio. kr. og 150 mio. kr.

Region Sjællands overførselsregler gør det muligt for driftsområder at overføre 1% af mindreforbrug samt udvalgte, ubrugte midler til næste års budget. De fleste driftsområder har i tidligere år gjort brug af disse muligheder. Det forventes derfor, at de også i år vil udvise et mindreforbrug.

Overskridelsen på 30 mio. kr. kan primært henføres til administrationens forventning om, at udgiftsloftet på Sundhedsområdet vil blive nedreguleret.

Prognose giver ikke anledning til at påbegynde spare-initiativer, men anvendelse af bufferpuljen til nye, udgiftsdrivende initiativer frarådes.

Overholdelse af sundhedsbudgettet

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 er baseret på budgettet, der blev godkendt ved regionsrådsmødet den 27. maj 2019.

Opfølgningen viser, at Sundhedsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 101,8 mio. kr., hvilket er betinget af, at bufferpuljen ikke anvendes til nye udgiftsdrivende initiativer.

Tabel 2. Budgetoverholdelse

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Sundhedsbudget pr. 31/5 2019

17.688,6

Regnskabsprognose

17.586,8

Afvigelse fra budget

-101,8

Størstedelen af driftsområderne forventer ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 at overholde deres budgetter med små afvigelser. De somatiske sygehuses forventer at have et merforbrug på 10-25 mio. kr., ved denne opfølgning. Administrationen har i ovenstående opgørelse således lagt til grund, at der er et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Et merforbrug som dog neutraliseres af mindreforbrug på andre driftsområder.

Særligt udvalgte områder er virksomhedsområder hvor udgifterne ikke kan reguleres regionalt, fordi udgiftsniveauet er styret af for eksempel lovgivning, overenskomster og lignende.

Dette betyder, at deres budgetter bliver tilpasset til signifikante ændringer i forventningerne til forbrug.

Prognosen af det samlede forbrug er steget siden sidste budgetopfølgning, og administrationen forventer derfor en samlet budgetoverskridelse på 3,7 mio. kr.

Tabel 3. Budgetoverholdelse på overordnet områder

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Driftsområder

-105,5

- heraf Somatiske Sygehuse

19,7

Særlig udvalgte områder

3,7

Afvigelse fra budget

-101,8

Det store budgetmæssige mindreforbrug kan primært forklares ved, at bufferpuljen ikke forventes anvendt. Puljen er på 84 mio. kr. i det korrigeret budget pr. 31. maj 2019. I forhold til Bufferpuljens anvendelse henvises til anden sag på dagsordenen, ”Bevillingsændringer, august 2019”.

Social og Specialundervisning

Social og Specialundervisning adskiller sig fra Sundhedsområdet og Regional Udvikling på følgende måder:

· Der er ikke noget udgiftsloft for Social og Specialundervisning, derfor vurderes kun budgetoverholdelse.

· Budgetoverholdelse vurderes i forhold til det omkostningsbaseret budget, hvor Sundhedsområdet og Regional Udvikling vurderes i forhold til det udgiftsbaseret budget.

Tabel 4. Budgetoverholdelse for Social og Specialundervisning

(Mio. kr., omkostningsbaseret)

Social og Specialundervisning

789,7

Regnskabsprognose

789,7

Afvigelse fra budget

0

Alle Socialområdets institutioner og driftsområder forventer budgetoverholdelse.

Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer at overholde både udgiftsloft og budget.

Administrationen forventer, at Region Sjællands udgiftsloft for Regional Udvikling vil blive nedreguleret på grund af for høj pris- og lønfremskrivning i 2019. Størrelsen på reguleringen kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det forventes dog, at det kan indeholdes indenfor den eksisterende Bufferpulje under Regional Udvikling.

Tabel 5. Overholdelse udgiftsloft for Regional Udvikling

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Udgiftsloft

588,9

Regnskabsprognose

588,8

Afvigelse fra udgiftsloft

-0,1

Tabel 6. Budgetoverholdelse for Regional Udvikling

(Mio. kr., udgiftsbaseret)

Regional Udviklingsbudget pr. 31/5 2019

588,8

Regnskabsprognose

588,8

Afvigelse fra budget

0,0

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. majs 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 4

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Bilag 1 - Indberetning 2. kvartal 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener