Søg
 
Møde i

5. Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet, august 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4125880

Resume

Som led i udmøntning af Bufferpuljen søger administrationen godkendelse af fem nye bevillinger til hhv. Glukosemålere, USK lagerprojekt, landsdækkende 1-1-3 nummer, Det Nære Sundhedsvæsen og udmøntning af midler til lægeuddannelsen.

Administrationen søger videre godkendelse af, at Bufferpuljen reduceres i 2019 som følge af bevillingsforhøjelser givet siden budgetaftalen for 2019 og en forventet reduktion af bloktilskuddet og udgiftsloftet pga. negativ pris- og lønfremskrivning.

Endelige søger administrationen godkendelse af en række budgetomplaceringer mv.

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af Bufferpuljen søger administrationen om godkendelse til en række indsatser.

Det drejer sig om godkendelse af bevillingssager jf. punkterne A-C og godkendelse af budgetomplaceringer jf. punkterne D-E.

A. Bevillingsændringer til særlig stillingtagen

Der er fem forslag til nye bevillinger (1-5), og 1 forslag om bevillingsreduktion (6).

1. Forslag om permanent central pulje på 10 mio. kr. til Flash Glukosemålere (FGM) (dog 6,1 mio. kr. i 2019).

Den nationale diabeteshandlingsplan fra 2017 fastlagde regler for udlevering af FGM til børn og unge under 19. Der er i regi af Danske Regioner aftalt en fællesregional retningslinje, hvori det anbefales, at også voksne patienter med dysreguleret diabetes 1, skal tilbydes en FGM.

2. Forslag om, at der afsættes 6 mio. kr. fordelt over 3 år til opstart af USK lagerprojekt.

Der er i budget 2019 afsat en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til formålet. Projektet har dog en sådan karakter, at udgifterne skal håndteres under udgiftsloftet. Der anmodes hermed om en driftsbevilling til projektet.

3. Forslag om, at der afsættes 1,7 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og derefter 0,7 mio. kr. årligt til landsdækkende 1-1-3 nummer.

Bevillingen er til Region Sjællands bidrag til hhv. den tekniske løsning samt drift af fælles sekretariat. Med udgangspunkt i Danske Regioners akutudspil ”Når du har brug for os” er der igangsat et arbejde med at implementere det fælles nationale akutnummer 1-1-3.

I bevillingen indgår ikke finansiering, hvis det besluttes, at det skal være gratis for borgerne at ringe til 1-1-3 (ca. 2,3 mio. kr. fra 2020).

Administrationen anbefaler en model, hvor borgeren angiver via en trykknapmenu, om vedkommende er (somatisk) syg, er kommet til skade eller har brug for psykiatrisk hjælp. På baggrund af borgernes valg viderestilles vedkommende til enten Lægevagten (sygdom i vagttid) eller akuttelefonen (skade eller psykiatrisk sygdom).

4. Forslag om midlertidig bevilling til Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) i 2019-2021.

DNS er etableret pr. 1 januar 2019, og står over for en central opgave i de kommende år. Administrationen foreslår, at Det Nære Sundhedsvæsen får forhøjet bevillingen i 2019-2021 som følge af organisationsændringen ifm. etablering af DNS. Bevilling er på 1,6 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 1,2 i 2021.

5. Regionen modtager fra Økonomiaftale 2020 finansiering til ”Øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende” på i alt 6,4 mio. kr. i årene 2019-2021.

Midlerne er givet til, at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin, og til at understøtte bedre rammer i almen praksis for uddannelsen af almen medicinere.

Administrationen foreslår, at budgetlægningen sker i tråd med det forventede forbrug, uafhængigt af bevillingsgivers overførsel af midler til regionen.

Det giver en mere retvisende budgettering i regionen, og derved også en forventning om færre overførsler mellem årene.

Forslag til indbudgettering

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

Bevillingsændring

0,5

1,1

1,2

1,6

1,5

0,5

6,4

6. Forslag om at Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen) nedjusteres med 68,1 mio. kr. i 2019.

Der er i Regionsrådet godkendt bevillinger til bla. udvidelse af dialysekapaciteten, ESCO projekter, flytning af karkirurgien, driftsudgifter til Mor/Barn bygningen i Slagelse mv. Budgettet på Sundhedsområdet for 2019 er netto øget med 38,1 mio. kr. siden indgåelse af budgetaftalen for 2019, heri de ovenfor nævnte forslag 1-5.

Administrationen foreslår, at budgetudvidelsen på 38,1 mio. kr. neutraliseres ved en tilsvarende reduktion af Bufferpuljen, for at opnå bedre balance mellem budget og udgiftsloft.

Administrationen forventer, at regionens udgiftsloft på Sundhedsområdet reduceres med ca. 30 mio. kr. som følge af reduktion i pris- og lønfremskrivningen for 2019 (jf. den tidligere omtale under dagsordenspunktet Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019).

Det har været kutyme i Region Sjælland, at en sådan budgetreduktion har været fordelt videre ud på virksomhedsområderne i helt eller delvist omfang.

Administrationen foreslår, at reduktionen af budgettet i 2019 i stedet tages af Bufferpuljen, så organisationen friholdes fra yderligere budgettilpasninger i 2019.

Samlet giver de to forslag en reduktion af Bufferpuljen på 68,1 mio. kr., hvorefter der er 15,9 mio. kr. tilbage i Bufferpuljen i 2019. I henhold til tidligere sag på dagsordenen ”Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019”, er det forudsat, at Bufferpuljen ikke anvendes til nye initiativer.

Med forslag 1-6 foreslår administrationen bevillingsændringer for i alt -56,3 mio. kr. i 2019 (budgetreduktion), jf. nedenstående tabel 1. De enkelte bevillingsændringer indgår i bilag 1, pkt. A.

Tabel 1. Bevillingsændringer til særlig stillingtagen

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

1

Pulje til finansiering af Glukosemålere

6,1

10,0

10,0

10,0

2

Økonomi og ejerskab til USK lagerprojekt

1,8

2,6

1,6

-

3

Etablering af landsdækkende 1-1-3 nummer

1,7

1,0

0,7

0,7

4

Tidsbegrænset bevillingsløft til Det Nære Sundhedsvæsen

1,6

2,3

1,1

-

5

Udmøntning af midler til ”Øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende

0,5

1,1

1,2

1,6

6

Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)

-68,1

-

-

-

Bevillingsændringer til særlig stillingtagen i alt

-56,3

16,9

14,6

12,2

Ad. B. (Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder

Analysen af Særligt udvalgte områder, der blev forelagt Regionsrådet den 27. maj 2019 er blevet ajourført af de ansvarshavende virksomhedsområder. Ændringerne indgår som rammepåvirkende tillægsbevillinger på netto 3,5 mio. kr. De enkelte bevillingsændringer indgår i Bilag 1 pkt. B, som er vedlagt.

Tabel 2. (Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

(Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder

3,5

-22,0

-12,3

-13,4

Ad. C. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

Tekniske ændringer består af korrektioner, konverteringer af tjenestemandspensioner samt justeringer for fælles formål. De enkelte bevillingsændringer indgår i Bilag 1 pkt. C.

Administrationen foreslår tekniske bevillinger for 1,0 mio. kr. i 2019, jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Tekniske, rammepåvirkende bevillingsændringer

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

7

Korrektion af tidligere udmøntning af midler til national helikopterordning

-7,0

-7,0

-7,0

-7,0

8

Korrektion af puljen Finanslovsmidler på budget 2019 og frem

4,2

3,1

3,1

3,1

9

Korrektion af puljen til indkøbsbesparelser

4,0

-

-

-

10

Konvertering af hensættelser til Tjenestemandspensioner

0,1

0,1

0,1

0,1

11

Justering af budget ifm. fordeling af Fælles Formål og Administration

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer i alt

1,0

-4,1

-4,1

-4,1

Ad. D. og E. Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Justeringer af mindre eller teknisk karakter, udmøntning af puljer kan dække over positive og negative bevillingsændringer vedrørende udmøntninger af puljer på tværs af de enkelte områder (primær mellem Sundhedsområdet og Fælles formål), tekniske korrektioner med mindre budgetvirkning, rettelse på mindre udmøntningsfejl.

Nettoeffekten af bevillingsændringerne for regionen er neutrale, men der kan være en virkning på de enkelte rammer (hovedkonti). De rammepåvirkende udgiftsneutrale bevillingsændringer består af indkøbsbesparelser, der bliver udmøntet fra Sundhedsområdet til de øvrige tre områder, samt en udmøntning fra Sundhedsområdet til Sundhedsstrategisk Planlægning placeret på Fælles Formål.

De individuelle bevillingsændringer indgår i bilag 1 pkt. D.

De øvrige udgiftsneutrale bevillingsændringer indgår i bilag 1 pkt. E.

Økonomi

De samlede bevillingsændringer for 2019 samt overslagsårene er vist i tabel 4. For placering af de enkelte virksomhedsområders budgetvirkning i 2019, henvises til bilag 2.

Tabel 4. Bevillingsændringer for 2019 til 2022 (afrundede beløb)

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

A

Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen

-56,3

16,9

14,6

12,2

B

(Re)Vurdering af særligt udvalgte områder

3,5

-22,0

-12,3

-13,4

C

Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer

1,0

-4,1

-4,1

-4,1

D

Udgiftsneutrale budgetflytninger, som dog påvirker den enkelte udgiftsramme

0

0

0

0

E

Udgiftsneutrale budgetflytninger

0

0

0

0

Bevillingsændringer i alt

-51,8

-9,2

-1,8

-5,3

Med bevillingsændringerne i tabel 4 vil budgettet efter fordeling af Fælles Formål have en rammepåvirkende effekt iht. tabel 5.

Tabel 5. Rammeeffekt af bevillingsændringer efter fordeling af Fælles Formål (afrundede beløb)

mio. kr., udgiftsbaseret

2019

2020

2021

2022

Driftsramme i alt

-51,8

-9,2

-1,8

-5,3

- Sundhedsområdet (HK1)

-51,1

-8,5

-1,1

-4,6

- Socialområdet (HK2)

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

- Regional Udvikling (HK3)

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der afsættes pulje med varig bevilling på 10,0 mio. kr. til Flash Glukosemålere. (pkt. A).

2. Der afsættes pulje på 1,8 mio. kr. i 2019, og samlet 6 mio. kr. i perioden 2019-2021 til USK lagerprojekt. (pkt. A).

3. Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og herefter 0,7 mio. kr. varigt til landsdækkende 1-1-3 nummer. (pkt. A).

4. Der afsættes midlertidig bevilling til Det Nære Sundhedsvæsen på 1,6 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. ti 2021. (pkt. A).

5. Der afsættes budget til ”Øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende” med ændret periodisering end den statslige finansiering. (pkt. A).

6. Puljen til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen) nedskrives med 68,1 mio. kr. (pkt. A).

7. Bevillingsændringer under pkt. B-E godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 5

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Bilag 1 - Oversigt over bevillingsændringer til RR. august 2019

Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budgetopfølgning 2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener