Søg
 
Møde i

3. Opfølgning på udeståender på Socialområdet

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4125784

Resume

På grund af en it-fejl i 2013/14 er faktura, som er registreret og afsendt fra Region Sjælland for visse kommuners køb af ophold på de sociale institutioner, ikke blevet registeret korrekt hos debitor.

Det har medført et udestående på ca. 10 mio. kr. På trods af flere forsøg på inddrivelse af udestående er det ikke muligt at inddrive udeståender. Årsagen er forældelsesfristen på 1 år i serviceloven. Administrationen indstiller, at der ikke foretages yderligt i sagen.

Sagsfremstilling

I februar 2018 blev Forretningsudvalget forelagt sag vedr. manglende udestående på Socialområdet efter it-systemfejl i 2013/2014:https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2018/Sider/Forretningsudvalget/3857-M%C3%B8de%20d.%2026-2-2018/3492358.aspx

Udfordringerne har bestået i, at der er registreret og afsendt fakturaer for ydelser, hvor fakturaerne ikke er modtaget hos Region Sjællands debitorer.

Det har været tilfældet for opkrævninger af visse kommuners køb af ophold på de sociale institutioner i 2013 og 2014, hvor fakturaerne er afsendt, men ikke modtaget hos de pågældende kommuner.

Forretningsudvalget anbefalede ved mødet i februar 2018, at der ikke skal foretages regnskabsmæssig afskrivning af de opgjorte tilgodehavender i regnskab 2017. Forretningsudvalget anbefalede også, at der optages dialog om den lovbestemte forældelsesfrist på 1. år for betaling af sociale ydelser med Kommunernes Landsforening (KL).

Sagens forløb

Da problemet blev kendt igangsatte administrationen straks en manuel rykkerprocedure, hvor der blev fremsendt nye fakturaer til kommunerne. Dette førte til, at nogle kommuner betalte for ydelserne.

Andre kommuner undlod at betale, da de modtog regningerne, idet regningerne var modtaget for sent. På grund af forældelsesfristerne i servicelovens §174, er de ikke forpligtet til at betale.

Status ved regnskabsafslutning 2018 er, at der fortsat udestår restancer på i alt 10 mio. kr.

Direktionen har rettet henvendelse til de tre kommuner, der har de største gældsposter på tilsammen 8,1 mio. kr. (Ballerup, Slagelse og Vejle kommuner). Alle tre kommuner afviser fortsat at betale restancerne, idet de henholder sig til forældelsesfristerne i servicelovens §174.

Administrationen har forelagt Danske Regioner sagen, som ikke finder det fremkommeligt at gå videre i sagen.

Administrationen har rettet henvendelse til Ankestyrelsen, der konkluderer sagen ikke kan rejses i Ankestyrelsen fordi:

· Retssikkerhedslovens §§ 9-9 c finder ikke anvendelse, alene servicelovens § 174.

· Kravet kan først anses for fremsat, når det når frem til Kommunen. Og kravet er derfor fremsat for sent.

Regionens egen advokat på området vurderer, at det vil være formålsløst at rejse sagen ved en advokat, da udtalelsen fra Ankestyrelsen på disse bestemmelser taler klart imod regionens sag.

I forbindelse med afslutningen af regnskab 2018, og på henvisning fra regionens revisor BDO, har det været nødvendigt at fjerne tilgodehavendet fra opgørelsen af regionens samlede tilgodehavender, og at føre det til afskrivning på egenkapitalen. Rent regnskabsmæssigt kan et tilgodehavende, der ikke kan inddrives, ikke fortsat stå opført som et tilgodehavende.

Skulle inddrivelse alligevel ske på et senere tidspunkt, kan indtægten igen tilføres egenkapitalen. Rent regnskabsmæssigt er sagen i regnskab 2018 således afsluttet.

Da kommunerne ikke ønsker at betale, er den eneste mulighed for at opnå betaling en retlig proces.

På baggrund af, at regionens advokat anser dette for ufremkommeligt indstiller administrationen, at der ikke foretages yderligt i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke foretages yderligere i sag for udestående betaling af de sociale ydelser i 2013/2014.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 3

Godkendt, idet formanden retter politisk henvendelse i sagen til de tre kommuner, der afviser at betale.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener