Søg
 
Møde i

14. Energitiltag Psykiatrien Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4113410

Resume

I budget 2019 er der afsat 2,04 mio. kr. til investering i energiprojekter i Psykiatrien, da denne ikke er omfattet af regionens ESCO-projekt. Ved nærværende indstilling anmodes om godkendelse af energiprojektet på Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg.

Sagsfremstilling

Varmeanlægget på Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg er tidligere blevet konverteret fra kedeldrift til fjernvarmeforsyning og får i dag sin varme fra Vordingborg Forsyning.

I lighed med andre fjernvarmeselskaber har Vordingborg Forsyning meddelt, at de vil sænke fremløbstemperaturen for at reducere forsyningens energitab i ledningsnettet.

En sådan ændring i dimensioneringsforudsætningerne medfører, at der er behov for tilpasninger af det eksisterende varmeanlæg på Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg. Derudover forventes det tillige, at Vordingborg Forsyning inden længe vil indføre strafafgift på manglende afkøling.

Det betyder, at hvis Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg ikke afkøler fjernvarmevandet tilstrækkeligt i forhold til varmeforsyningens ønsker, kan der blive tale om, at Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg bliver pålagt en afgift. Det har i de sidste tyve-tredive år været en helt almindelig praksis hos fjernvarmeselskaberne.

En ekstern rådgiver har vurderet konsekvenserne af ændringerne i dimensioneringsforudsætningerne og kommer med forslag til ændringer af varmeanlægget til imødegåelse af disse ændringer.

I korte træk er der tale om, at:

1. To bygninger frakobles centralvarmeanlægget og forsynes direkte med fjernvarme med egne vekslere og produktion af varmt brugsvand.

2. Eksisterende fjernvarmevekslere til varmeforsyning af resten af bebyggelsen udskiftes til nye effektive vekslere dimensioneret for de nye driftsforhold.

3. Det eksisterende anlæg til produktion af varmt brugsvand i resten af bebyggelsen ombygges til et anlæg dimensioneret for de nye driftsforhold.

Med disse ændringer forventes Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg at kunne leve op til de nye driftsforhold.

Økonomi

Projektets omkostninger ekskl. moms er kalkuleret til 2,04 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. til håndværkerudgifter og 0,14 mio. kr. til teknikerhonorar med videre. Omkostningerne finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til energitiltag i Psykiatrien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Energiprojektet på Psykiatrien Syd, Oringe, Vordingborg godkendes.

2. Der meddeles anlægsbevilling på 2,04 mio. kr. til af gennemførelse af projektet.

3. Der frigives rådighedsbeløb på 2,04 mio. kr. i 2019.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 14

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener