Søg
 
Møde i

2. Revisionen af årsregnskabet 2018 beretning nr. 7 og 8

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4108278

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsselskab har fremsendt beretning om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionens sygehusvæsen og af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2018 samt afsluttende beretning for regnskabsåret 2018. I forhold til de fremsendte beretninger anser revisionen regnskab 2018 for retvisende, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Sagsfremstilling

Beretninger fra BDO Statsautoriseret revisionsselskab

Region Sjælland har, efter at revisor har afsluttet revisionen af årsregnskabet 2018 fra BDO Statsautoriseret revisionsselskab, modtaget to beretninger.

Beretningerne samt revisors påtegning er vedlagt sagen. Det drejer sig om Beretning nr. 7 om revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionens sygehusvæsen og af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2018. Det drejer sig også om Beretning nr. 8 om afsluttende beretning for regnskabsåret 2018.

Regionsrådet skal jfr. Styrelsesloven behandle beretninger og træffe de fornødne beslutninger i relation til disse.

Beretningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 21. juni 2019.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Eventuelle korrektioner til regnskabet

Revisionen skal påse, om regnskabet optager de korrekte indtægts- og udgiftsposter, rigtige hensættelser med mere. I den forbindelse har revisor peget på tre forhold, som revisor finder ikke er optaget korrekt i regnskabet.

Administrationen er enig i, at disse tre forhold ikke er korrekt opført. Teknisk set kan dette berigtiges ved at genåbne regnskabet og herefter forelægge sagen på ny. Afvigelserne vurderes dog til ikke at være af væsentlig betydning, og vil derfor blive korrigeret i det efterfølgende regnskabsår 2019. Sagen har været drøftet med revisionen, som er enig heri.

De to korrektioner har betydning for egenkapitalens størrelse. Den tredje korrektion vedrører selve opstillingen af balancen. Egenkapitalen er et regnskabsmæssigt begreb og indgår som en del af balancen i regnskabet.

Ændringer i egenkapitalen påvirker hverken udgiftslofter eller finansieringsvilkår for regionen.

De tre korrektioner beskrives nedenfor:

1. Finansiering på Sundhedsområdet

Sundhedsområdet finansieres også af et meraktivitetstilskud fra staten. Med baggrund i de daværende opgørelsesmetoder til beregning af meraktivitetstilskud for 2018 vurderede administrationen, at vi ikke ville opnå tilstrækkelig aktivitet til at modtage hele meraktivitetstilskuddet for 2018. Derfor reducerede administrationen meraktivitetstilskuddet i regnskabet for 2018 med 120 mio. kr. ud fra et forsigtighedsprincip.

Der er således i Regnskab 2018 medtaget en indtægt på 93 mio. kr. (det omfatter den maksimale ramme på 213 mio. kr., som er udmeldt af Sundhedsstyrelsen og fratrukket 120 mio. kr. i forventet manglende aktivitet).

Region Sjælland har efter Regionsrådets oversendelse af regnskabet til revision af Sundhedsstyrelsen fået godkendt væsentlige korrektioner i den regionale baseline. Det betyder, at den optjente meraktivitet for 2018 er ændret markant. Region Sjælland er nu berettiget til maksimalt tilskud for 2018.

Derudover har Region Sjælland mulighed for at overføre en del af den ikke anvendte ramme fra 2017 i 2018. Regionen har for 2017 modtaget for meget tilskud på 29 mio. kr., hvilket skal tilbagebetales.

Da korrektionerne alene har betydning for Region Sjællands finansiering, men ikke vil påvirke udgiftsloftet for den samlede sundhedsramme, vil administrationen korrigere regnskabet i 2019 med en bevægelse på egenkapitalen på 211 mio. kr.

Beløbet er opgjort således:

”Restramme” for 2018 120.050 t.kr

Overført ”Restramme” for 2017 120.050 t.kr

I alt 240.100 t.kr

For meget modtaget meraktivitetstilskud 2017 28.950 t.kr

Beløb til regulering jfr. Revisionsberetning 211.150 t.kr

2. Hensættelser

Der er i balancen optaget en hensættelse til patienterstatninger på 66,6 mio. kr. Hensættelsen vedrører en forventet beregnet fremtidig betaling af erstatninger.

Revisor har konstateret, at der er ikke i opgørelsen af hensættelsen er fradraget faktisk, foretagne acontobetalinger på 22,1 mio. kr.

Hensættelsen bør reduceres med beløbet. Forholdet påvirker ikke udgiftsloftet for den samlede sundhedsramme men alene omkostningsregnskabet.

Administrationen er enig med revisionen og vil sørge for regulering via egenkapitalen i Regnskab 2019. Fremadrettet fradrages eventuelle aconto betalinger i opgørelsen.

3. Balancen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ændret regnskabsbestemmelserne omkring præsentation af balancen. Der skal ikke længere indgå ”ikke fordelte aktiver” i balancen, idet disse skal fordeles på de øvrige hovedområder (Sundhed, Social og specialundervisning og Regional Udvikling).

Det betyder, at værdien af for eksempel Regionshuset ikke må stå opført under ”ikke-fordelte aktiver”. Fremadrettet skal værdien fordeles på de øvrige hovedområder. Administration vil sikre, at regnskabsbestemmelserne omkring præsentation af balancen efterleves fra 2019.

Specifikt om Revisionen af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2018 (Beretning nr. 7)

Region Sjælland har udarbejdet en redegørelse for det statslige aktivitetsbestemte tilskud mv. på sundhedsområdet samt for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2018. Redegørelsen er vedlagt som bilag til denne sag.

Revisionen har ingen bemærkninger til Region Sjællands redegørelse.

I forhold til finansiering af meraktivitet har Region Sjælland, efter Regionsrådets oversendelse af regnskabet til revision, fået godkendt væsentlige korrektioner i aktivitetsregistreringerne, herunder overført ikke-forbrugt ramme for 2017 til 2018. Det betyder, at den i Regnskab 2018 medtagne meraktivitetstilskud er for lav. Der henvises til punktet ovenfor om Finansiering på sundhedsområdet.

Specifikt om den Afsluttende revision af årsregnskabet 2018 (Beretning nr. 8)

Regionsrådet godkendte på mødet den 29. april 2019 ”Regnskab 2018 til oversendelse til revision”, idet den endelige godkendelse af regnskabet afventede revisionens eventuelle bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Regionen har den 15. juni 2019 modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2018 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionsberetningen er udarbejdet på baggrund af Regnskab 2018.

Revisionen anser regnskab 2018 for retvisende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Revisor konkluderer yderligere

Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. Beretningen omhandler såvel den løbende, som den afsluttende revision. Administrationen har nedenfor angivet revisors væsentligste konklusioner, ligesom områder, hvor revisionsberetningen har givet anledning til selvstændige initiativer fra administrationens side, er anført.

Årsregnskabets opbygning og indhold

Det er overordnet Revisionens opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det samme gælder, at Kasse- og Regnskabsregulativet i fornødent omfang beskriver rammen og regler for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Revisionen vurderer, at forretningsgangene generelt er hensigtsmæssige ligesom disse efterleves. Forretningsgangene specifikt vedrørende regnskabsaflæggelsen har generelt fungeret tilfredsstillende.

Balancen

Revisoren har, ved den afsluttende revision, foretaget en række handlinger for at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystemet for regioner.

Det er revisors opfattelse, at balancens poster i væsentlighed er dokumenteret tilfredsstillende. Regionens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.

Interne IT-kontroller

Det er revisors opfattelse, at Region Sjælland i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller. Det er it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af økonomiske data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Det er endvidere revisors opfattelse, at Region Sjællands overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

Kontrol af, om Præhospitalt Center har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange omkring patientbefordring generelt – juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omkring ledelse og styring

Revisionen har udført forvaltningsrevision med fokus på sikkerhed i forretningsgange og intern kontrol omkring betaling. Det er Revisionens opfattelse, at der overordnet er en hensigtsmæssig organisering og styring af patientbefordring, som overordnet medvirker til at sikre en styring af driften på en sparsommelig og forsvarlig måde.

Dialog med politisk og administrativ ledelse

Administrationen skal gøre opmærksom på, at mødet jfr. punkt 7.2. den 6. juni 2019 blev aflyst på administrationens foranledning. Dette er fejlagtigt ikke korrigeret i beretningen.

Revisionen vil være repræsenteret ved Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administration indstiller, at

1. Regnskab 2018 godkendes endeligt.

2. Beretning om revision af statslig, aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt medfinansieringen på sundhedsområdet for 2018 tages til efterretning.

3. Beretning vedrørende den afsluttende revision af årsregnskabet 2018 tages til efterretning.

4. Initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 2

Revisorerne Per Lund og Steen Andersen fra BDO deltog under punktet og orienterede om beretningerne.

Sagen anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Endelig redegørelse - Region Sjælland 2019

Revisionspåtegnet årsregnskab 2018

Revisionsberetning nr. 7 sundhed Region Sjælland 2018

Revisionsberetning nr. 8, årsregnskabet Region Sjælland 2018


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener