Søg
 
Møde i

6. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler og budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2019

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4000785

Resume

Der forelægges opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne pr. 31. maj 2019 for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center. Endvidere forelægges opfølgning pr. 31. maj 2019 på de prioriterede indsatser i budgetaftalen for 2019. Sagen skal ses i sammenhæng med anden sag på dagsordenen om budgetopfølgning pr. 31. maj 2019.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler samt budgetaftaleprojekter.

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning

Der gives nedenstående en kortfattet status på realisering af målsætningerne i drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center.

I vedlagte bilag er den fulde opfølgning for de fire somatiske sygehuse og Psykiatrien, Socialområdet og Præhospitalt Center.

De somatiske sygehuse og Psykiatrien

Afrapporteringen skal ses i lyset af, at der på grund af implementering af nyt landspatientregistrer for nærværende ikke er data tilgængelig for flere af aftalernes mål. Officielle data fra staten forventes fra 4. kvartal 2019 og frem. Data for de nationale målsætninger baserer sig derfor på udtræk fra Sundhedsplatformen.

I opfølgningen pr. 31. maj 2019 indgår status for de nationale, regionale og virksomhedens målsætninger som angivet nedenfor.

Nationale målsætninger

· Overholdelse af kræftpakker

Overordnet er udviklingen i overholdelse af kræftpakkeforløb positiv, eftersom Sjællands Universitetshospital der har mere end 80 % af samtlige kræftpakkeforløb gennem 2019 har haft en månedlig stigning i overholdelsesgraden.

Både Sjællands Universitetshospital og Holbæk sygehus ligger på den rigtige side af målsætningen. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ligger på den forkerte side af målsætningen og Nykøbing Falster Sygehus har for få kræftpakkeforløb til at indgå i målingen. Der fokuseres særligt på at eliminere meget kort (1-3 dages) overskridelse af den samlede forløbstid i kræftpakkerne.

· Maksimale ventetider for kræftpatienter

Der er aftalt løbende audits, hvor sygehusene gennemgår, om der er korrekt dokumentation i journalerne på forløb, der overskrider den maksimale ventetid.

Seneste audit resultatet er positivt. Sygehusene har ved auditeringen fundet dokumentation i journalerne for overskridelse af de maksimale ventetider (med kun en enkelt undtagelse). Sygehusene har også foretaget den nødvendige efterregistrering, således at både kodning og journalnotater er i overensstemmelse.

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan– somatik

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse ligger over det ønskede niveau for overholdelse af udredningsretten, mens de andre somatiske sygehuse ligger under det ønskede niveau. Udviklingen i overholdelse af udredningsretten er positiv på Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital.

Andelen af forløb over 30 dage uden registret udredningsplan, er faldende på Holbæk Sygehus, mens der er ikke er nogen klar udvikling på de andre sygehuse.

De primære spor til forbedret overholdelse retter sig mod skærpet opmærksomhed omkring korrekt registrering af udredningskoder og mindre brug af private sygehuse med en lav opfyldelsesgrad. Data for behandlingsretten er ikke tilgængelig.

· Overholdelse af udredningsret og udredningsplan–psykiatri

Udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien har stort set været overholdt fra sidste halvår af 2018. Seneste punktmåling pr. 31. maj 2019 viser en midlertidig nedgang, som efterfølgende måned er rettet op igen.

I voksenpsykiatrien er udredningsretten på 84% procent pr. 31. maj 2019. Her er overholdelsesgraden lavere end i 2018.

Andelen af forløb over 30 dage uden registret udredningsplan, er faldende i børne- og ungepsykiatrien, mens der ikke er nogen klar udvikling i voksenpsykiatrien.

Også Psykiatrien har haft fokus på korrekt registrering, hvor overgangen til Sundhedsplatformen bød på udfordringer med brugen af de særlige plankoder for udredningsretten – særligt registrering af en udredningsplan inden for fristen.

· Øget patientinddragelse - patientansvarlig læge- somatik

Alle sygehuse er i gang med implementering af patientansvarlig læge (PAL), nogle er længere fremme end andre. Der er stort fokus på implementering både ledelsesmæssigt, i afdelingerne samt i Sundhedsfaglige råd.

· Øget patientinddragelse- patientansvarlig læge og organisatorisk brugerinddragelse i praksis- psykiatri

Kvalitetsrådet har i juni 2019 besluttet, at der skal være brugerrepræsentation i rådet, og at der skal tilrettelægges en proces hvor Kvalitetsrådet fastlægger de nærmere vilkår for denne repræsentation.

· Omstilling til det nære sundhedsvæsen

En del af omlægningen af det samlede sundhedsvæsen og udvikling af det nære sundhedsvæsen er bedre kapacitetsudnyttelse. Ud over reduktion i antallet af kontroller /ambulante kontroller skal sygehusene arbejde med en omlægning til digital kommunikation med patienten. Status er, at alle sygehuse har implementeret konkrete projekter for øget digital kommunikation, hvor virtuelle værktøjer anvendes i kontakten med patienten.

Regionale målsætninger

· Økonomisk udviklingsplan og budgetoverholdelse 2019 - somatik og psykiatri

De somatiske sygehuses forventer at have et merforbrug på 10-25 mio. kr., ved denne opfølgning. Et merforbrug som dog neutraliseres af mindreforbrug på andre driftsområder. Der arbejdes målrettet på at nå budgetoverholdelse.

Psykiatrien forventes at overholde budgettet.

Sygehusenes vikarforbrug forventes reduceret i forhold til 2017. Nykøbing Falster har dog fortsat rekrutteringsvanskeligheder og forventes ikke at opfylde målsætningen i år. Sjælland Universitets Hospital er udfordret men forventer et reduceret forbrug i anden halvår. Endvidere arbejdes med at udfylde rammerne for et internt vikarbureau som forventes i drift 1. oktober 2019.

· Overbelægning - somatik

Sjællands Universitetshospital opfylder fortsat målet med ingen patienter på gangene på de medicinske afdelinger. Alle sygehusene anvender og optimerer daglige kapacitetskonferencer med henblik på at nedbringe overbelægning.

· Reduktion af ambulante kontroller

Seneste status rapporteret i opfølgning pr. 31/3/19. Alle sygehuse har identificeret patientforløb som omlægges fra årets start.

· Medarbejderne som vigtigste aktiv: Rekruttering- psykiatri

Rekrutteringssituationen på speciallægeområdet er fortsat en stor udfordring. Seneste tiltag i den henseende er en beslutning om etablering af en forsøgsordning med en busordning mellem København og Slagelse.

Virksomhedsmålsætninger

Alle sygehusenes virksomhedsmålsætninger har den forventede fremdrift for

  • Virtuelt Ambulatorium (Holbæk Sygehus)
  • Faglighed – samarbejde med CAMES (Nykøbing Falster Sygehus)
  • Rekruttering og fastholdelse (Næstved Slagelse Ringsted sygehuse)
  • Implementering af fleksible sengeafsnit på Sjællands Universitetshospital
  • Kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter (Psykiatri)

Socialområdet

Her gives en status på indsatsen forskning. På forskningsområdet er der indgået aftaler om nye forskningsprojekter og der arbejdes med spredning af viden og resultater fra forskningsprojekterne.

I de vedlagte bilag er der en detaljeret opfølgning påSocialområdets drifts- og udviklingsaftale.

Præhospitalt Center

Her følges op på de fleste målsætningeri drifts- og udviklingsaftalen. Der er positiv udvikling i responstiderne for kørsel A og B. For den liggende transport er målene endnu ikke opfyldt, men der en positiv udvikling i 2019 i forhold til foregående år.

I de vedlagte bilag er der en detaljeret opfølgning på Præhospitalt Centers drifts- og udviklingsaftale.

Status på budgetaftaleprojekter

Budgetaftalen for 2019 indeholder i alt 31 definerede projekter eller opgaver. Den aktuelle status på budgetaftaleprojekterne pr. 31. maj 2019 fremgår af vedlagte bilag.

Det indgår som et særligt element i budgetaftalen for 2019, at der skal gennemføres en økonomisk udviklingsplan i 2019-2022. Budgetaftalen indeholder en række indsatser og initiativer, som skal sikre, at provenuet i den økonomiske udviklingsplan kan realiseres. Det gælder:

· Strategi for det nære sundhedsvæsen

· Reduktion af administrationsgrad og etablering af intern gruppe af IT-konsulenter

· Optimering af hjemtag og kapacitetsaftaler mv

· Nedbringelse af vikarforbrug

· Specialegennemgang

· Digitale rettigheder ift. ambulante kontroller

· Analyse af regionens udgifter til transport

Der vurderes at være god og planmæssig fremdrift i disse indsatser og initiativer.

For de øvrige projekter og opgaver i budgetaftalen for 2019, vurderes der overvejende at være god fremdrift halvvejs inde i året.

Som et nyt tiltag i oversigten og i opfølgningen på budgetaftalens opgaver og projekter, er der nu angivet en grå farve. Denne farve skal indikere, at indsatsen ift. arbejdsplanen for det pågældende udvalg først er planlagt til at begynde efter datoen for denne status.

Nedenfor gives en samlet oversigt over den nuværende status for opgaver og projekterne.

Der er siden den sidste opfølgning i marts 2019 bl.a. opnået følgende delresultater:

· Strategiudkast til ”Sundhed tæt på dig”

· Lægebemandede skadestuer

· Indsatsen for nedsættelse af vikarudgifter

· Strategisk samarbejdsaftale med privat partner

Der er et projekt, som står i rødt. Det gælder indsatsen for hjemmerespiratorpatienter. Som tidligere oplyst, er det vanskeligt at implementere modellen for samarbejde med Region Hovedstaden om administration og udbud af hjælperordninger i 2019, som var planlagt. Derfor er Region Sjællands nuværende kontrakter blevet forlænget med udløb ultimo 2020. Det forventes, at der som planlagt kan realiseres en besparelse i 2019 på 5 mio. kr. Men det er tvivlsomt, om besparelsespotentiale på 10 mio. kr. fra 2020 kan realiseres. Det betyder, at projektet kategoriseres som rød.

Flere projekter er markeret med gult. Det gælder bl.a. indsatsen for ”Digitale rettigheder og reduktion af ambulante kontroller”. Denne samlet indsats er i gang. Men ikke fuldt implementeret, da der bl.a. løbende afprøves nye, lokale tiltag, som på sigt kan implementeres regionalt.

Tilsvarende er indsatser om nedbringelse af ventetider til grå stær og høreapparater sat i gult. Regionsrådet har fået en uddybende status på budgetseminaret den 14. maj 2019.

Endelig er for revisionen af kommunernes og regionen fælles trafikudspil ”Sjælland baner vejen” udsat på grund af valget og vil blive genoptaget efter sommerferien. Der arbejdes sideløbende videre på interessevaretagelsen for de allerede vedtaget prioriteringer i det eksisterende trafikudspil.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne tages til efterretning.

2. Opfølgning på budgetaftale 2019 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 6

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Opfølgning på budgetaftaleprojekter pr. 31. maj 2019

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning- Præhospitalt center

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning- socialområde

Drifts- og udviklingsaftaleopfølgning- sygehuse


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener