Søg
 
Møde i

9. Holbæk sygehus - modtagebygning/depot

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4103660

Resume

I forbindelse med vaskeribranden på Holbæk Sygehus nedbrændte sygehusets depotfaciliteter til modtagelse henholdsvis afsendelse af rene og urene vaskeribure. Siden branden har der været etableret midlertidige depotfunktioner. Som varig løsning foreslås etablering af tilbygning til eksisterende depot/køkkenbygning. Med placeringen lever depotfunktionen op til sygehusets hygiejnestandarder og fødevarelovgivningens hygiejnekrav. Herudover opnås effektivitets- og arbejdsmiljøforbedringer samt aflastning af sygehuset trafikforhold.

Sagsfremstilling

Vaskeriet på Holbæk Sygehus rummede faciliteter til modtagelse af rene og afsendelse af urene vaskeribure fra sygehusene i Region Sjællands nordlige del. Faciliteterne nedbrændte i forbindelse med branden den 5. juni 2018. Sagen er en afledt konsekvens af sag om etablering af vaskeri som behandles på samme forretningsudvalgsmøde. Uanset fremtidig løsningsmodel for etablering af vaskeri, skal der etableres og finansieres en linnedmodtagelse i Holbæk.

Siden branden har Holbæk Sygehus anvendt midlertidige faciliteter i form af teltløsning og eksisterende halvtag til løsning af modtage- og opbevaringsbehov.

Til erstatning for de nedbrændte depotfunktioner foreslås, at der etableres en varig modtagefaciliteter på Holbæk Sygehus i tilknytning til den eksisterende depot/køkkenbygning. Modtagefaciliteterne vil udgøre samlet 500 m2, som består af nyt depot til rene og urene vaskeribure, depot til patientkost samt et transitionslokale.

Den eksisterende depot/køkkenbygningen huser depot for Holbæk Sygehus og et produktionskøkken, der forsyner Holbæk Sygehus, SUH og Psykiatrien Øst.

Den foreslåede placering af modtage/afsendeområde vil skabe synergi med eksisterende modtage og afsendefaciliteter fra depot og produktionskøkken.

Placeringen giver mulighed for, at den samlede til- og afgang af varer kan transporteres direkte ind/ud af sygehusets tunnelsystem i en samlet facilitet og arbejdsgang.

Transitionslokalet, der faciliterer modtagelse og afsendelse fra depotet, vil være overdækket og vil dermed sikre, at til- og afgang af varer kan foretages under hensyntagen til hospitalets hygiejnestandarder og fødevarelovgivningens hygiejnekrav.

Løsningen vil have en positiv indvirkning på en arbejdsmiljø- og færdselssikkerhedsmæssig udfordring med sammenblanding af blød og tung trafik i området. Oversigtsforhold forbedres, og separation af blød og hård trafik kan sikres igennem tydelige trafikmarkeringer af adgangsveje.

Af hensyn til køkkenkapaciteten, er der etableret parkering af 2 stk. sættevognstrailere i depotområdet en del af døgnet. Denne parkeringsperiode kan nedbringes væsentligt. Den ledige tid kan benyttes til at forskyde vareleveringer generelt til Holbæk Sygehus. Herved aflastes presset på trafikken generelt på og omkring Holbæk Sygehus.

Ligeledes kan der indføres arbejdsgange til væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet, samt effektivisering i forbindelse med lastning og losning af trailerne.

Forudsætningen for udbygningen er nedrivning af gammel staldbygning og flytning af funktioner i og omkring denne bygning, samt dele af affaldscontainerne til nyt affaldsområde, der placeres på en del af brandtomten.

Tidsplan

Det forventes i 2019 at kunne udføre nedrivning af staldbygning, øvrige forberedende arbejder og projektering af nybyggeriet, mens udbud og udførelse af nybyggeriet vil foregå i 2020.

Økonomi

Den nye tilbygning skønnes at kunne etableres for 8,5 mio. kr.

Det anslås, at fordelingen af anlægsmidlerne skal være 4 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i 2020.

Driftsøkonomien til bygningsvedligehold, service af port, forsyninger, fratrukket driftsomkostninger til staldbygning, der nedrives, er beregnet til at udgøre 96.000 kr. årligt. Dette foreslås indarbejdet i driftsbudgettet med halvårsvirkning i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der meddeles anlægsbevilling på 8,5 mio. kr.

2. Der frigives et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2019.

Sagen godkendes af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 9

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener