Søg
 
Møde i

8. Nyt vaskeri efter branden i Holbæk

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4059626

Resume

Forsikringssagen vedr. branden på vaskeriet i Holbæk nærmer sig afslutningen. Den tidligere produktion på vaskeriet i Holbæk kan fremadrettet løses ved genopførelse af nyt vaskeri eller ved køb hos ekstern leverandør. Der ønskes stillingtagen til hvilken mulighed, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Natten til den 6. juni 2018 udbrændte vaskeriet i Holbæk. Region Sjælland er i samarbejde med forsikringsselskabet i færd med at afslutte forsikringssagen.

Vaskeriopgaven i Region Sjælland løses i dag med egenproduktion på vaskeriet i Nykøbing F. Sygehus, samt køb af vaskeriydelser hos ekstern leverandør.

Den fremtidige, langsigtede løsning af den del af Region Sjællands vaskeriopgave, som ikke løses i Nykøbing F., kan ske i to hovedspor:

1. Nyt vaskeri genopføres

2. Ydelsen købes fortsat hos ekstern leverandør.

I vedlagte notat gennemgås de to hovedspor mere detaljeret.

Hovedspor 1: Nyt vaskeri genopføres

Prisen for etablering af et nyt vaskeri vurderes at være ca. 62,6 mio. kr. Beløbet vil skulle findes inden for regionens anlægsramme, og således vil andre anlægsprojekter skulle nedprioriteres/udskydes. Det forventes, at etableringen vil ske over 2-3 år. Det kan evt. overvejes at søge Indenrigsministeriet om dispensation til, at genopførelsen af et nedbrændt vaskeri ikke skal belaste regionens anlægsramme.

Driftsudgifterne ved denne løsning ventes at være på niveau med løsningen inden vaskeriet i Holbæk udbrændte, 43,0 mio. kr. årligt.

Løsningen betyder, at alle regionens vaskeriydelser leveres fra regionens egen vaskeriorganisation.

Hovedspor 2: Ydelsen købes fortsat hos ekstern leverandør

Der er ikke behov for at prioritere anlægsramme. Baseret på nuværende, midlertidige løsning vurderes de årlige driftsomkostninger for regionen at være omkring 44,5 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. mere end ved hovedspor 1.

Løsningen betyder, at regionens vaskeriydelser leveres fra henholdsvis regionens eget vaskeri i Nykøbing F. og fra en ekstern leverandør.

Erstatning

Erstatningen fra forsikringen ventes ved hovedspor 2 at være ca. 15 mio. kr. lavere end ved hovedspor 1, da der ikke skal genanskaffes produktionsudstyr til et nyt vaskeri. Erstatningen vil i begge tilfælde tilgå regionens kasse.

Administrationens bemærkninger

Der er til den videre proces behov for beslutning om, hvilket spor der skal vælges med henblik på at administrationen kan arbejde videre med dette. Mulighederne er:

· Det ene spor er, at ydelsen købes hos ekstern leverandør.

· Det andet spor er, at igangsætte projektering af nyt vaskeri, herunder forslag om placering og oplæg om prioritering inden for anlægsbudgettet. Sagen skal i givet fald forelægges til beslutning i Regionsrådet. Som led i dette spor kan der søges dispensation til at vaskeriet kan genopføres uden for anlægsrammen.

Økonomi

Sagen er på nuværende tidspunkt ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig bevillingsmæssig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes hvilket spor, der skal arbejdes videre med.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 12. august 2019, pkt. 8

Forretningsudvalget besluttede at søge dispensation for overskridelse af regionens anlægsramme.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Levering af vasketøj i Region Sjælland efter branden i vaskeriet i Holbæk


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener