Søg
 
Møde i

3. Flytning af brystundersøgelser fra Ringsted Sygehus til SUH, Roskilde

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4040186

Resume

Som led i sagen om mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus har Forretningsudvalget godkendt, at afdelingen der foretager brystundersøgelser overgår til Sjællands Universitetshospital (SUH), og at Regionsrådet skal tage stilling til den organisatoriske flytning og en eventuel fysisk flytning. Ud fra en samlet vurdering og gennemgang af alternativer foreslås det, at hele mammaradiologien overgår organisatorisk til SUH pr. 1. april 2020, og at mammaradiologien flyttes fysisk til SUH, Roskilde i to trin, hhv. den 1. april 2020 og medio 2020. Samtidig foreslås det at den øvrige radiologi og biokemi flyttes til Næstved og Slagelse så der ikke længere er sygehusaktivitet på matriklen i Ringsted.

Flytningen af mammaradiologien forventes at medføre anlægsudgifter svarende til ca. 14,5 mio. kr., hvoraf ca. 4,4 mio. kr. forventes dækket af allerede eksisterende finansiering i Projekt Universitetshospital Køge.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte d. 7. januar 2019 flytning af brystkirurgien fra Ringsted til Roskilde frem mod permanent flytning til Køge. I Roskilde samles brystkirurgien med plastikkirurgien. Flytning af brystkirurgien indebærer samtidig flytning af nålemarkeringsfunktionen, der er en del af mammaradiologien.

Med Forretningsudvalgets godkendelse af 7-punktsplanen den 13. februar 2019 (bilag vedlagt), flyttes afdelingen der udfører undersøgelserne for brystkræft fra Ringsted til SUH, idet Regionsrådet hurtigst muligt skal tage stilling den organisatoriske flytning og en eventuel fysisk flytning.

Stillingtagen til organisatorisk og fysisk flytning blev behandlet i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 14. maj 2019 med anbefaling til Forretningsudvalget om at Region Sjællands samlede mammaradiologiske funktion overgår organisatorisk fra Næstved Slagelse Ringsted sygehuse (NSR) til SUH pr. 1. februar 2020, samtidig med at brystkirurgien flytter fra Ringsted til Roskilde. Udvalget anbefalede også en fysisk flytning til SUH, men ønskede en afdækning af om funktionen kan flyttes til Køge med det samme. Endelig anbefalede udvalget at de sidste sygehusaktiviteter i Ringsted udfases.

På grund af udsættelsen af sagen, må det forventes at første trin i flytningen kan gennemføres omkring 1. april 2020, mens de øvrige mammaradiologiske funktioner kan flytte medio 2020. Dette gælder ligeledes for brystkirurgien, da denne er afhængig af nålemarkeringsfunktionen.

Forretningsudvalget behandlede sagen den 20. maj 2019 med en beslutning om, at sagen genbehandles på et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget og Regionsrådet inden sommerferien med henblik på at få sagen yderligere oplyst. Sagen er vedlagt som bilag.

I forlængelse heraf udbredes beslutningsgrundlaget for en eventuel fysisk flytning af funktionen nu og ikke som ellers forudsat i forbindelse færdiggørelsen af Køge.

De kriterier der lægges til grund for beskrivelse af alternativer for den fysiske placering, er hensynet til faglig kvalitet og service for de kvinder, der skal undersøges og behandles, hensynet til driftsmæssige forhold, der forbinder mammaradiologi og brystkirurgi, samt ledelse og fremtidig rekruttering til mammaradiologien. Ligeledes beskrives de forventede økonomiske konsekvenser ved fysisk flytning, samt konsekvenserne for patienterne og personalet.

Det skal bemærkes, at sagen er fortsat under udredning. Da det er en kompleks sag, må der tages forbehold for evt. problemstillinger til senere politisk behandling.

Tre scenarier for fysisk placering

Herunder beskrives tre mulige scenarier for fysisk placering af mammaradiologi. De tre scenarier er illustreret i vedlagte bilag.

1. Opretholdelse af den fysiske funktion i Ringsted

Opretholdelse af den fysiske funktionen i Ringsted vil umiddelbart betyde en mindre omfattende flytning af udstyr og, at en del af personalet kun skal flytte én gang, når funktionen flyttes til Køge i 2024/25.

I forhold til at opretholde den faglige kvalitet er der dog stor bekymring for, at funktionen vil blive fagligt isoleret.

Aktuelt er de fleste mammaradiologer i Ringsted speciallægekonsulenter, og typisk er der tale om pensionerede speciallæger, som har været tilknyttet matriklen i en del år. I modsætning til andre sygehuse, er der ingen faglig sparring med andre radiologer. Mammaradiologien vil fremadrettet være det eneste speciale på Ringsted Sygehus, hvilket formodes at forstærke denne isolering. Hertil kommer at det vurderes, at der er behov for klar og tilstedeværende ledelse af den mammaradiologiske funktion. Dette kan ikke tilbydes ved opretholdelse af funktionen i Ringsted

Ligeledes kan det vise sig vanskeligt at fastholde speciallægekonsulenterne. Den isolerede placering i Ringsted og den rene mammaradiologiske funktion vil fortsat gøre det vanskeligt, at tiltrække nye radiologer med kompetencer i klinisk mammografi eller radiologer, der ønsker at blive oplært i klinisk mammografi.

Radiologer, der arbejder i Danmark, og som behersker klinisk mammografi, er en begrænset lægeressource.

Flytning til Roskilde er hensigtsmæssig, idet mammaradiologien foretager den såkaldte nålemarkering i forbindelse med operationen i ca. 1/3 af operationerne. Nålemarkeringen foregår med nåle i brystet, og patienten kan ikke transporteres fra mammaradiologien i Ringsted til brystkirurgien i Roskilde med nåle i brystet. Nålemarkeringen skal således ske fysisk tæt på operationsstuen.

Derudover er det hensigtsmæssigt, at nålemarkeringen ligger sammen med den øvrige mammaradiologi, dels af for at sikre kvaliteten og dels af hensyn til de meget knappe personaleressourcer inden for mammaradiologien. Derved kan trænes medarbejderne i at lave flere typer af mammaradiologiske undersøgelser, og ikke kun nålemarkering.

Udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af lægefaglige kompetencer, kan på sigt give kvalitetsmæssige problemer. På den baggrund vurderer administrationen, at det kan være problematisk, at opretholde funktionen i Ringsted.

2. Permanent flytning til Køge

I forhold til gennemførelsen af Sygehusplan 2010, vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis funktionen flyttes direkte til Køge allerede nu.

I forbindelse med tidligere sag om flytning af brystkirurgi er der dog redegjort for, at det ikke vurderes hensigtsmæssigt at flytte yderligere funktioner direkte til Køge for nuværende. Dette gør sig også gældende for mammaradiologi, idet tidligere omrokering af aktivitet mellem Roskilde og Køge, har medført fuld udnyttelse af den fysiske kapacitet. Ligeledes er der i de konkrete byggeplaner for det kommende universitetshospital forudsat genhusning af funktioner, hvor især nedrivning af to sengebygninger medfører behov for genhusning på matriklen.

Såfremt mammaradiologi skal flyttes til Køge, er det nødvendigt at flytte andre funktioner væk fra hospitalet.

For at sikre faglig udvikling af funktionen og effektiv drift, er det mest hensigtsmæssigt, at mammaradiologi er fysisk placeret på samme matrikel som bryst- og plastikkirurgien. En flytning til Køge vil således medføre udfordringer, som ved fortsat placering i Ringsted.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at det for nuværende, ikke muligt at gennemføre en permanent flytning til Køge.

3. Flytning til SUH, Roskilde

Givet at det ikke er muligt at samle brystkirurgi og mammaradiologi i Køge med det samme, vurderes det bedst at samle funktionerne i Roskilde.

Her vil mammaradiologien indgå i et bredere fagligt fællesskab og have den daglige ledelse på matriklen.

Driftsmæssigt og fagligt er det også den bedste løsning i forhold til brug af ressourcerne, personale og udstyr, idet nålemarkering ligger sammen med de øvrige funktioner.

Det kan ikke udelukkes at flytningen fra Ringsted til Roskilde på kort sigt vil medføre et tab af kompetencer hvis ikke al personale flytter med. På lægesiden, som primært er bemandet med udenlandske speciallægekonsulenter forventes det ikke at få nogen betydning og en fysisk placering i Roskilde forventes generelt at åbne op for nye rekrutteringsmuligheder både i forhold til eksterne kandidater, og i forhold til at bringe mammaradiologien tættere på den øvrige radiologi.

På baggrund heraf foreslås det fortsat, at flytte den mammaradiologiske funktion fra Ringsted til Roskilde i forbindelse med flytningen af brystkirurgien til samme sted. Derved samles alle funktioner med relation til brystkræftbehandlingen, det vil sige mammaradiologi og bryst- og plastikkirurgi i Roskilde.

Dette vil indebære, at mammaradiologi flytter til Køge i 2024/25 sammen med bryst- og plastikkirurgi fra Roskilde.

Hidtil har det været antaget, at mammaradiologien skulle huses i midlertidige pavilloner i Roskilde. Siden sidste behandling af sagen, er der gennemført yderligere undersøgelser og beregninger med personalet fra Ringsted Sygehus. Her er det vurderet, at den mammaradiologiske kapacitet i Ringsted kan huses i Roskilde i færre rum ved en mere effektiv udnyttelse af rummene. Derved kan den eksisterende bygningsmasse, inkl. eksisterende pavilloner anvendes og der er således ikke behov for etablering af midlertidige pavilloner.

Herudover er det muligt at flytte de til mammaradiologien tilknyttede CT- og MR-skannere fra Ringsted direkte til Køge (Det skal undersøges i forbindelse med den konkrete planlægning, om det er muligt at udskifte den eksisterende CT-skanner.) Da disse fordrer begrænsede areal, kan der under hensyn til byggeplanerne, er det muligt at tilvejebringe tilstrækkelig plads. Af hensyn til implementering af Sygehusplan 2010, vil. SUH vil i den mellemliggende periode omfordele aktiviteten mellem Roskilde og Køge, således der er tilstrækkelig kapacitet til den mammaradiologiske funktionen i Roskilde. Kvinder til brystundersøgelser skal således kun møde i Roskilde.

Samtidigt betyder Regionsrådets beslutning om at renovere to trailerbusser til screening for brystkræft, at screeninger, der midlertidigt er foretaget i Ringsted på grund af nedbrud, vil kunne flyttes tilbage til trailerbusserne. Derved aflastes den stationære screeningsfunktion i forhold den nuværende aktivitet. Konsekvensen af en beslutning om at flytte mammaradiologien samlet til Roskilde, vil være at borgerne i Roskilde skal benytte den stationære screeningsfunktion i Roskilde, mens Ringsted vil blive betjent at trailerbusserne.

Som beskrevet i sag om flytning af brystkirurgi, er det altså nødvendigt at nålemarkering og brystkirurgi ligger side om side, og det vurderes samtidig mest hensigtsmæssigt at nålemarkering og øvrig mammaradiologi ligger side om side.

Det skal bemærkes, at konkret tidspunkt for flytningen, herunder varsling af personale, først kan fastlægges, såfremt Regionsrådet beslutter, at flytte mammaradiologien. Samtidig skal flytningen koordineres med flytning af brystkirurgien af hensyn til driften. Det forventes derfor for nuværende, at flytning kan ske omkring 1. april 2020 for nålemarkering mm. Umiddelbart herefter kan den resterende del af mammaradiologien flytte.

En flytning vil være i tråd med Sygehusplan 2010, idet den specialiserede funktion mammaradiologi skal flytte til Køge, når byggeriet er tilendebragt.

Med ovennævnte model vil de resterende konventionelle radiologiske undersøgelser forbliver i regi af NSR. I praksis vil dette betyde, at disse undersøgelser flyttes til Slagelse og Næstved. Derved vil der ikke længere være sygehusfunktioner på Ringsted Sygehus, og forslaget vil derved bidrage til at sygehusaktiviteten i Ringsted kan udfases, jf. Sygehusplan 2010.

Konsekvenser for patienterne

For patienterne vil flytning først og fremmest betyde at kvaliteten i undersøgelse og behandling kan sikres og udvikles, samt at udredning og behandling sker samlet på ét sygehus.

Regionsrådets beslutning fra 4. juni 2018 om, at videreføre en decentral model for mammografiscreening med 13 mobile screeningssteder, vil ikke blive ændret. Dog vil det stationære screeningsted fremadrettet være SUH, Roskilde, fremfor Ringsted Sygehus.

Kvinder der er henvist til yderligere mammaradiologiske undersøgelser, kræftpakkeforløb for brystkræft mm. skal fremadrettet til Roskilde frem for Ringsted.

I forhold til den konventionelle røntgen (røntgen, CT- og MR-skanning) skal patienter, som hidtil er blevet henvist til Ringsted Sygehus, fremadrettet til undersøgelse i Slagelse eller Næstved. Det gør sig ligeledes gældende for patienter til blodprøvetagning mm. Region Sjælland vil efterfølgende tage kontakt til Ringsted Kommune i forhold til muligheden for evt. regionale funktioner i kommunens sundhedscenter.

Konsekvenser for personale

Region Sjællands personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationsprocesser følges, så personalet tilbydes at følge med deres funktioner. Såfremt Regionsrådet vedtager at flytte mammaradiologien til Roskilde, vil der blive igangsat en MED-proces med henblik på varsling af personalet snarest herefter. Det er dermed ikke muligt aktuelt, at vurdere hvor stor en andel af personalet, der ønsker at følge med funktionen.

Det er væsentligt at pointere, at det personale, der varetager screeningsprogrammet fra brystkræft ikke berøres ikke i synderlig grad, da deres arbejde finder sted i de trailerbusser, der flyttes rundt mellem forskellige stoppesteder i regionen.

Den del af screeningsprogrammet, der udføres på Ringsted Sygehus, vil fremadrettet skulle udføres i Roskilde af blandt andet de mammaradiologer, der udfører nålemarkeringer mm.

De fleste mammaradiologer i Ringsted er ansat som speciallægekonsulenter, og typisk er der tale om pensionerede speciallæger, som har været tilknyttet matriklen i en del år. Som tidligere beskrevet, vurderes det vanskeligere at fastholde lægerne, hvis de ikke er en del af et fagligt miljø, end hvis de flyttes til Roskilde.

Input fra MED/personalegrupper

MED-Hovedudvalget har behandlet forslaget og givet deres udtalelse, der er vedlagt sagen. Behandlingen af sagen i MED-Hovedudvalget følger gældende aftaler, idet sager, der har tværgående indhold for flere enheder altid behandles i MED-Hovedudvalget, ligesom det er praksis, at sager af denne type behandles på ét MED-niveau.

De lokale MED-udvalg fra NSR har i deres henvendelser givet input til den videre proces, såfremt det besluttes at flytte funktionen. Der er også modtaget enkelte henvendelser fra medarbejdergrupper, som også er vedlagt sagen. De gældende personalepolitiske retningslinjer vil finde anvendelse og planlægningen af proces for en evt. flytning vil ske efter drøftelse i berørte MED-udvalg, hvor de indsendte henvendelser vil indgå.

Økonomi

Herunder beskrives de økonomiske konsekvenser ved fysisk flytning af mammaradiologi til SUH, Roskilde. Bemærk, at der er tale om estimater baseret på udgifter ved tidligere flytninger. Der er ikke indhentet konkrete tilbud på anskaffelser og udførelse.

Det vurderes, at den samlede flytning af mammaradiologien andrager ca. 14,5 mio. kr. Heraf vurderes det muligt, at dække ca. 4,4 mio. kr. af allerede eksisterende finansiering i byggeprojektet Projekt Universitetshospital Køge.

Samlet set vil der være en merudgift på ca. 10 mio. kr. Udgiften vedrører flytning af apparatur og udstyr fra Ringsted, samt afledte udgifter til reetablering af funktioner, der hidtil har været placeret, hvor mammaradiologien placeres. Når merudgifterne er konkretiseret, vil der blive forelagt en konkret sag om bevilling.

Udgifterne kan også opdeles i udgifter relateret til midlertidig flytning til Roskilde, og udgifter til permanent flytning af apparatur til Køge. Udgifter til flytning til Roskilde beløber sig til ca. 2 mio. kr., mens udgifter til permanent flytning af apparatur til Køge, beløber sig til ca. 12,4 mio. kr.

Flytning af øvrige funktioner fra Ringsted, er ikke opdateret, men indgår i den oprindelige sagsfremstilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Region Sjællands samlede mammaradiologiske funktion overgår organisatorisk fra NSR til SUH pr. 1. april 2020 (forventeligt), samtidig med at brystkirurgien flytter fra Ringsted til Roskilde.

2. Fysisk flytning af mammaradiologi sker i to trin, således at nålemarkering flyttes til Roskilde omkring den 1. april 2020 (forventeligt), og klinisk mammografi og de øvrige mammaradiologiske funktioner flyttes medio 2020, når det nødvendige bygningsarbejde i Roskilde er gennemført.

3. Der igangsættes et arbejde med at afdække de samlede drifts- og anlægsøkonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser ved flytning af mammaradiologien.

4. Den konventionelle røntgen, herunder CT- og MR-skanninger, samt biokemisk funktion på Ringsted Sygehus, flyttes til hhv. Slagelse og Næstved sygehuse. Derved vil der ikke længere være radiologisk funktion på Ringsted Sygehus. Region Sjælland vil efterfølgende tage kontakt til Ringsted Kommune i forhold til muligheden for evt. regionale funktioner i kommunens sundhedscenter.

5. Jf. Sygehusplan 2010 igangsættes arbejdet med at afvikle dele af Ringsted Sygehus, der således ikke længere skal anvendes til sygehusaktivitet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. juni 2019, pkt. 3

Anbefales.

Bruno Jerup stemte imod indstillingen.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Sagsfremstilling til FU 20.5.2019

7-punktsplan

Udtalelse fra MED-Hovedudvalget

Øvrige henvendelser fra lokale MED-udvalg og medarbejdergrupper


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener