Søg
 
Møde i

2. Budgetproces 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4038800

Resume

På mødet gives en orientering om forventningerne til, hvornår der kan indgås økonomiaftale for 2020 samt den videre budgetproces i forlængelse af det afholdte folketingsvalg.

Sagsfremstilling

Regionsrådet fik på budgetseminaret den 14. maj 2019 en status for den økonomiske situation i 2019 og frem. Status på daværende tidspunkt var en forventning om balance i regnskab og overholdelse af udgiftslofterne baseret på det foreliggende grundlag. Der blev på seminaret peget på, at status var behæftet med en vis usikkerhed. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, som blev forelagt på Regionsrådsmødet den 27. maj 2019 har ikke ændret ved konklusionerne.

Ifølge reglerne for regionernes budget mv. skal Forretningsudvalget forelægge et forslag til budget for næste regnskabsår senest 15. august. Der blev afholdt folketingsvalg d. 5. juni 2019. Processen for indgåelse af aftale om regionernes økonomi for 2020 er udskudt på grund af valget. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, hvornår forhandlingerne gennemføres, og hvordan det vil påvirke processen for regionens budget 2020. På mødet vil der blive givet en mundtlig status og orientering om den videre proces.

Der vil blive fulgt videre op på budgetsituationen og økonomiaftalen på Regionsrådets budgetseminar d. 19.-20. august 2019.

Regionsrådets medlemmer har været inviteret til mødet med henblik på orientering om økonomiaftalen, men da der ikke foreligger en økonomiaftale endnu, vil Regionsrådet i stedet få en statusorientering på rådets ekstraordinære møde 24. juni 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. juni 2019, pkt. 2

Orienteringen taget til efterretning.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener