Søg
 
Møde i

4. Flytning af karkirurgi fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4038678

Resume

Den faglige udvikling indenfor blodpropbehandling i hjernen, hensynet til patienterne og den rekrutteringsmæssige situation gør, at der er behov for at samle kompetencerne indenfor karkirurgi, kardiologi, radiologi og neurologi. Det tidligere regionsråd har løbende været orienteret om at det var planlagt, at flytte den karkirurgiske funktion fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde. Med udgangspunkt i at den type sager i denne valgperiode forelægges til godkendelse i Regionsrådet, foreslås funktionen flyttet pr. 1. januar 2020. I Roskilde vil både kardiologi, neurologi og radiologi væres samlet og kan samarbejde om patientbehandling. Når byggeriet i Køge er tilendebragt, skal den karkirurgiske funktion flytte hertil sammen med kardiologi, radiologi og neurologi.

Sagsfremstilling

En række hyppigt forekommende sygdomme i karsystemet er årsag til både hjertesygdom, apopleksi, forsnævring og tilstopning af pulsårer. Det er tilstande som behandles i fire specialer, Kardiologi, karkirurgi, radiologi og neurologi og i stigende grad med de samme invasive metoder (indgreb og undersøgelser der indebærer indtrængen i kroppen ved hjælp af snit eller stik eller ved at indføre instrumenter gennem naturlige kanaler i legemet). Hensynet til at sikre at patienterne får den bedst mulige behandling, øger behovet for tværfagligt samarbejde mellem specialerne.

Udfordringen er, at specialerne kardiologi, neurologi og radiologi er placeret på SUH, Roskilde, mens karkirurgi og radiologi er placeret på Slagelse Sygehus. Jf. Sygehusplan 2010 skal de fire specialer, inkl. specialiseret behandling, fremadrettet varetages på SUH, når byggeriet i Køge er tilendebragt. Dog skal der fortsat være neurologi i Slagelse og radiologi på alle regionens sygehuse.

Den karkirurgiske funktion er aktuelt et afsnit under Mave-tarmkirurgisk Afdeling i Slagelse, men har tidligere været en selvstændig afdeling. Længerevarende udfordringer med rekruttering af medarbejdere, især karkirurger og specialuddannede sygeplejersker, har vanskeliggjort driften af funktionen.

Kombineret med den faglige udvikling i blodpropbehandling i hjernen, kan samling af specialerne kardiologi, karkirurgi, radiologi og neurologi ikke afvente færdiggørelse af byggeriet i Køge.

Det tidligere regionsråd har løbende været orienteret om, at det var planlagt at flytte karkirurgien fra Slagelse til Roskilde (under overskriften: Etablering af et ”kar-center”/vaskulært center). Det er blandt andet sket via skemaer over ”Status for sygehusplanen” som har været forelagt til orientering. Orientering er blandt andet sket i Forretningsudvalget d. 19. juni 2017. Det skal bemærkes, at forslaget ikke tidligere har været forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet til beslutning. Dette skyldes, at det først i denne valgperiode er blevet praksis at forelægge sager om midlertidige løsninger i forbindelse med implementering af Sygehusplan 2010.

Det foreslås på den baggrund at Regionsrådet godkender den planlagte flytning af den karkirurgiske funktion fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde pr. 1. januar 2020. Flytningen er et led i arbejdet hen i mod etablering af et egentlig ”kar-center” på sigt.

På mødet den 19. juni 2017 i Forretningsudvalget blev det oplyst, at der arbejdes med at etablere et regionalt vaskulært center (”kar-center”), hvor kompetencer inden for behandling af sygdomme i blodårerne samles på en sygehusmatrikel. Det vil sige specialerne kardiologi, karkirurgi, radiologi og neurologi.

Det forventes, at flytning af funktionen til Roskilde, hvor både kardiologi, radiologi og neurologi i forvejen er tilstede, vil kunne forbedre kvaliteten og sammenhængen i behandlingen af patienterne. Tværfagligt samarbejde og gensidige synergier mellem karkirurgi, kardiologi, neurologi og radiologi vil gavne de faglige miljøer i specialerne, og dermed bidrage til bedre patientbehandling, kompetenceudvikling af personalet, muligheder for forskning og øget specialisering.

Derudover forventes flytningen at bidrage til at bedre rekrutteringsmulighederne for især karkirurger og specialuddannede sygeplejersker.

Endelig forventes flytningen at kunne bidrage til opbygning af nye funktioner, som for eksempel varicekirurgi (åreknuder). Derved kan det udenregionale og private forbrug på sigt reduceres. Det skal bemærkes, at den akutte karkirurgiske aktivitet fortsat skal varetages på Odense Universitetshospital, men at der med flytningen kan påbegyndes en proces for hjemtagning før indflytning i Køge. Dette vil yderligere bidrage til, at patienterne får et samlet tilbud inden for regionen.

I Roskilde etableres den karkirurgiske funktion som et afsnit under Kardiologisk Afdeling med selvstændig faglig ledelse. I forbindelse hermed er den personalemæssige proces igangsat, og personalet er blevet tilbudt at flytte med til Roskilde. Det drejer sig om seks sygeplejersker, to social- og sundhedsassistenter, tre lægesekretærer, syv speciallæger og to hoveduddannelses-/reservelæger, i alt 20 medarbejdere.

Det skal bemærkes, at det lokale MED-udvalg i Mave-tarmkirurgisk Afdeling i Slagelse er orienteret om planerne for flytning efter behandling i Forretningsudvalget i 2017. Ligeledes er det lokale MED-udvalg i Kardiologisk Afdeling i Roskilde orienteret om planerne i 2019, da der var klarhed om organisatorisk placering. Medarbejderne får medindflydelse på flytningen, jf. MED-aftalen, på møde i MED-Hovedudvalget den 17. juni 2019 forud for, at der træffes beslutning i Regionsrådet.

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at flytte funktionen direkte til Køge i 2020, idet kardiologi, neurologi og specialiseret radiologi ikke for nuværende er tilstede i Køge. Ligeledes er der ikke tilstrækkelig ledig fysiske kapacitet med hensyn til senge, operationsstuer mm. Flytning til Køge vil kunne ske samlet for alle funktionerne i 2024/25 (forventet), når byggeriet er tilendebragt.

Økonomi

Økonomien der skal flyttes fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til Sjællands Universitetshospital er ved at blive endelig afklaret. Økonomiflytningen vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019, som forelægges Regionsrådet i august måned 2019.

Der er etableringsudgifter i 2019 på samlet 2,6 mio. kr. til etablering af et kar-rum på SUH, Roskilde.

Dertil kommer at der foreslås afsat 2,3 mio. kr. i 2020 og frem til styrkelse og udvikling af den karkirurgiske funktion på SUH.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1) Flytning af karkirurgi fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde pr. 1. januar 2020 godkendes under forbehold for behandling og udtalelse fra behandling i MED-Hovedudvalget den 17. juni 2019, der forelægges Regionsrådet i forbindelse med behandlingen af sagen.

2) At der bevilliges 2,6 mio. kr. i 2019tiletableringsudgifter til et kar-rum på SUH, Roskilde (drift).

3) At der bevilliges 2,3 mio.kr i 2020 og frem til styrkelse og udvikling af den karkirurgiske funktion på SUH.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. juni 2019, pkt. 4

Anbefales.

Bruno Jerup tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener