Søg
 
Møde i

7. LUP Somatik, fødende og psykiatri 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 4026996

Resume

Den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for somatik, fødende og psykiatri vedrører patienternes oplevelser af patientforløbet. Forbedringspotentialet for somatikken relaterer sig især til at sikre større inddragelse af patienter og pårørende, bedre information og oplevelsen af en patientansvarlig læge. For fødende vedrører forbedringspotentiale jordemoderkonsultationer samt fødsels- og forældreforberedelsen, og for Psykiatrien vedrører det blandt andet samarbejde med kommune og fortsat fokus på inddragelse af patienter og pårørende.

Sagsfremstilling

I marts blev resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for somatik, fødende og psykiatri 2018 offentliggjort.

Når regionerne sammenlignes i forhold til antal spørgsmål, som ligger over, lig med eller under landsgennemsnittet er Region Sjælland og Region Hovedstaden lavest placeret sammenlignet med de øvrige regioner i forhold til somatik og fødende. I Region Sjælland og Region Hovedstaden er der sket en negativ udvikling for størstedelen af spørgsmålene, i modsætning til Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland hvor der er sket en positiv udvikling for størstedelen af spørgsmålene.

Når regionerne sammenlignes i forhold til tilfredshed i Psykiatrien, ligger tilfredsheden for de voksne patienter under landsgennemsnittet.

Resultater for somatik

LUP somatik vedrører oplevelser af patientforløb blandt ambulante, planlagt indlagte og akut indlagte patienter.

Region Sjælland har forbedret sig på i alt fem spørgsmål for ambulante patienter fra 2017 til 2018. Disse vedrører:

· Personalet har tid til patienterne.

· Personalet er alt i alt tilfredse med besøgets forløb.

· Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov.

· Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand.

· Ambulatoriets lokaler er rene.


For planlagt og akut indlagte er der sket en positiv udvikling i forhold til patienternes oplevelse af lokalernes renhed.

Temaspørgsmål om patientansvarlig læge

I spørgeskemaet for LUP Somatik er der tre temaspørgsmål om patientansvarlig læge. Temaet er relevant i forhold til kravet i de nationale kræftpakker, hvor 90% af patienter i kræftpakkeforløb i 2020 skal opleve, at de har en patientansvarlig læge.

I Region Sjælland svarer 25-26% af de planlagt indlagte og ambulante patienter ”ja” til, at de har hørt om ordningen patientansvarlig læge. Heraf oplever 57% af patienterne, at de har en patientansvarlig læge i deres samlede forløb. Det begrænsede kendskab kan være resultat af, at en bredere implementering i Region Sjælland først sker i 2019.

Resultater for fødende

LUP fødende er opdelt i graviditet, fødsel og tiden efter fødslen.

Resultaterne viser, at der er sket en positiv udvikling i forhold til kvindernes oplevelse af forberedelse og information om amning samt at deres partner kan være på sygehuset i det omfang, der er behov for. Generelt er det resultaterne for fødselsoplevelsen, som er mest positive.

Tilfredsheden er relateret til, at personalet er venligt og imødekommende ved ankomst til hospitalet, at der er en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, kvinderne har behov for det, og at kvinderne får god støtte fra personalet under fødslen.

Selvom resultatet vedrørende håndtering af amning er forbedret siden 2017, så viser undersøgelsen, at det er under halvdelen af kvinderne, der oplever, at de er tilstrækkelig forberedt på opstart af amning.

Resultater for Psykiatrien

LUP Psykiatri omfatter i 2018 ni undersøgelser, hvoraf fire er forældre-/ eller pårørendeundersøgelser.

Tilfredsheden er for både patienter og pårørende især relateret til den gode relation - omgangstonen, oplevelsen af at personalet lytter og muligheden for at tale åbent om vanskeligheder og problemer.

Der har i 2018 været en positiv udvikling for alle grupper af patienter, når det gælder inddragelse i beslutninger om udredning og behandling. Særligt i den ambulante børne- og ungdomspsykiatri er forbedringen markant. Udviklingen har også været positiv, når det gælder voksne ambulante patienters oplevelse af, at deres pårørende er inddraget i det omfang, de har behov for.

Pårørende til voksne ambulante patienter oplever i højere grad end landsgennemsnittet, at personalet bakker dem op og støtter patienten i pårørendekontakt. Dog ligger de pårørendes samlede indtryk af patientens besøg dog under landsgennemsnittet.

Selvom der generelt er høj tilfredshed med behandlingen, ligger Region Sjælland for de fleste patientgrupper lavere end landsgennemsnittet på dette spørgsmål, og ligeledes når det gælder spørgsmålet om patienten har fået det bedre af behandlingen eller indlæggelsen.

Behov for forbedringer

Resultaterne for 2018 viser, at Region Sjælland bør prioritere forbedringsindsatser inden for somatik, fødende og psykiatri. Den negative udvikling for størstedelen af spørgsmålene i Region Sjælland tydeliggør behovet for at styrke arbejdet med patienttilfredsheden.

Somatik:

· Sikre, at patienter og pårørende i højere grad bliver inddraget i beslutninger om behandling.

· Sikre udbredelse af patientansvarlig læge.

· Skabe bedre forløb og overgange til kommunal pleje.

· Sikre, at patienten modtager information om (bi)virkninger ved ny medicin.

Fødende:

· Sikre, at kvinderne bliver forberedt på håndtering af opstart af amning og får den fornødne hjælp på sygehuset.

· Sikre, at kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar, herunder også at fødslen er drøftet med personalet efter ønsket omfang.

· Sikre, at kvinderne oplever, at jordemoderkonsultationerne er brugbare.

Psykiatri:

· Sikre bedre samarbejde og kontakt med kommuner.

· Sikre bedre effekt af indlæggelse og behandling.

· Fastholde en høj grad af inddragelse af patienter og pårørende.

Sagen forelægges for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 22. maj 2019 og Udvalget for social og psykiatri den 23. maj 2019 forud for behandling i Forretningsudvalget den 17. juni 2019 og Regionsrådet den 19. august 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 22. maj 2019, pkt. 6

De nationale rapporter for LUP somatik og fødende blev forelagt til orientering. Udvalget ønsker en opfølgning på, hvordan de nævnte initiativer til forbedring af patienttilfredsheden sikres indarbejdet på sygehusene.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 23. maj 2019, pkt. 5

Sagen forelagt, idet udvalget følger op på indsats ift. de områder i psykiatrien, hvor der er behov for at styrke arbejdet med patienttilfredshed.

Jens Gredal (A) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. juni 2019, pkt. 7

Anbefales, idet Forretningsudvalget noterer sig, at udvalgene følger op på udvalgte indsatsområder. Forretningsudvalget ønsker, at udvalgene forbereder en opfølgning på indsatserne til Regionsrådet primo 2020.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

Notat - LUP Somatik

Notat - LUP fødende

Notat - LUP Psykiatri

Rapport - LUP Somatik

Rapport - LUP Fødende

Rapport - LUP Psykiatri


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener