Søg
 
Møde i

6. Opkrævning af betaling for akut behandling af udenlandske patienter

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3989205

Resume

Folketinget har med virkning fra 1. juli 2019 vedtaget en ændring af Sundhedsloven, der betyder at regionerne skal opkræve betaling for akut sygehusbehandling af personer som ikke har bopæl her i landet og hvor der ikke er hjemmel i medfør af EU-retten.

Lovændringen betyder, at visse patienter vil blive mødt med et betalingskrav i umiddelbar forlængelse af sin akutte og fortsatte sygehusbehandling, såfremt patienten ikke kan dokumentere sin ret til vederlagsfri sygehusbehandling i form af gyldigt sundhedskort, gyldigt særligt sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Lovændringen skal primært håndteres administrativt, idet princippet om, at der ikke er penge mellem patient og det kliniske personale fastholdes.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 14. marts 2019 vedtaget en ændring af Sundhedsloven, der betyder at regionerne som udgangspunkt skal opkræve betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af personer, som opholder sig midlertidigt i Danmark uden at være bopælsregistreret eller som er omfattet af EU-retten (det blå EU-sygesikringskort). Lovændringen træder i kraft pr 1. juli 2019.

Implementering af lovændringen bygger i væsentlig grad på Ministeriets Vejledning om ’opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark’. Vejledningen er på væsentlige stræk udformet i samråd regionerne.

Lovændringen vil medføre en betydelig administrativ byrde, idet hver enkelt sag skal behandles ud fra almindelige forvaltningsmæssige principper - skøn under regel, og der skal således træffes en individuel, konkret afgørelse ved hver opkrævning efterfulgt af en klagevejledning. Derudover lægges der i Vejledningen op til en rimelighedsvurdering, således at regionerne kan yde vederlagsfri sygehusbehandling i de tilfælde, hvor det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt.

Implementering af lovændringen i Region Sjælland gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstrategisk Planlægning og Koncern Økonomi, og bygger på de mange erfaringer og den store viden, der med tiden er samlet i Sekretariatet for Behandling Udland under Sundhedsstrategisk Planlægning og selve faktureringsdelen, der varetages af Koncern Økonomi.

Der foregår allerede i dag en screening af alle patienter, som ikke har bopæl i Danmark, idet disse patienter straks ved ankomst til sygehuset anmodes om at udfylde et oplysningsskema. Det udfyldte skema danner i den videre sagsbehandling grundlag for den enkelte patients rettigheder og vilkår for selve sygehusbehandlingen.

Fremadrettet foreslås det, at alle patienter aktivt skal kunne dokumentere sin ret til vederlagsfri, akut sygehusbehandling enten i form af:

- Gyldigt Sundhedskort, hvor ophold i Danmark kan verificeres gennem CPR registret

- Gyldigt særligt Sundhedskort, der er tidsbegrænset og som primært udstedes til Grænsegængere

- Gyldigt EU – sygesikringskort eller erstatningsblanket, der verificerer EU-borgerskab og sygeforsikring i andet EU-/EØS land

Patienter, som ikke kan dokumentere sin ret til vederlagsfri sygehusbehandling, vil blive mødt med et betalingskrav i umiddelbar relation til undersøgelse og behandling.

Vilkår for sygehusbehandling skal indgå som en del af det informerede samtykke til behandling, således at patienten er bekendt med, at der kan forekomme et betalingskrav.

Princippet om at der ikke er penge mellem patient og det kliniske personale fastholdes imidlertid, mens den egentlige procedure vedrørende dokumentation og fremvisning af gyldige sygesikringskort eller kreditkortoplysninger alene skal varetages ved skranken hos en sekretær.

Personer, som ikke kan fremvise et af de 3 gyldige sygesikringskort, vil i udgangspunktet blive bedt om, at deponere et aconto beløb, der er i nogenlunde overensstemmelse med det forventede beløb, som undersøgelse/behandling forventes at udløse i DRG værdi.

Administrationen planlægger med en graduering af aconto beløbene svarende til 5 - 7 forskellige beløbsstørrelser.

Den endelige fakturering, der skal varetages i Koncern Økonomi, vil tage udgangspunkt i LPR indberetningen og efterreguleres herefter, således at patienten kun vil blive opkrævet de faktuelle udgifter.

DRG værdien danner udgangspunkt for beregning af de samlede udgifter til opkrævning.

Udgifter til den præhospitale indsats er ikke indeholdt i lovændringen, men finder anvendelse ved overflytning mellem sygehusene.

Regionernes samlede vurdering har været, at man generelt har meget dårlige erfaringer med hensyn til at opkræve betaling, når først patienten har forladt sygehuset, ligesom opkrævning gennem patienternes eventuelle rejsesygeforsikringer oftest er langsommeligt og administrativt meget tungt.

Regionerne har derfor i udgangspunktet anlagt samme principper for opkrævning af betaling, som ovenfor anført.

For EU-/EØS borgere, som kan fremvise et gyldigt EU-sygesikringskort, vil betalingskravet, som hidtil, blive fremsat gennem det mellemstatslige afregningssystem (E-125) mellem EU – landene.

Ministeriet har sin Vejledning lagt stor vægt på, at ingen patienter må nægtes akut sygehusbehandling med henvisning til krav om betaling, ligesom ingen patienter må tilbageholdes mod deres vilje, hvis de afviser at betale.

Lovændringen fastholder, at akut behandling fortsat ydes vederlagsfrit til:

- Børn under 18 år

- Asylansøgere

- Gravide til herboende ægtefælle og som søger om opholdstilladelse i forbindelse med familiesammenføring

Aktivitetstal for 2018:

Jf. Årsrapporten 2018 fra Sekretariatet for Behandling Udland, er der på regionens sygehuse registreret i alt 538 patienter, hvor der efterfølgende har været mulighed for at fremsætte et betalingskrav enten via EU-systemet E-125 eller direkte overfor patienten. Det samlede betalingskrav inkl. befordringsudgifter beløber sig til i alt: 3.6 mio. kr.

Tabel 1

2018

Aktivitet

Antal patienter

Mellemstatslig afregning

E – 125

Befordring i

E-125

Udstedte faktura

Patienter fra EU-/EØS lande

489

2.755.713 kr.

535.838 kr.

Patienter fra 3. lande

49

292.557 kr.

Tabel 1 viser antallet af udenlandske patienter, hvor Region Sjælland efterfølgende har fremsat et betalingskrav enten i relation til EU-retten eller som følge af Sundhedsloven og muligheden for at opkræve dele af udgifterne til behandling af 3. lande borgere.

Økonomi

Danske Regioner har netop afsluttet forhandlingerne vedrørende økonomi med Sundheds- og Ældreministeriet og sagen er lukket med en fælles aftale på i alt 23 mio. kr. Region Sjælland har fremsat et forsigtigt skøn på administrative merudgifter på mellem 1 – 2 mio. kr.

Hertil vil det påføre særligt de akutte modtageafdelinger en væsentlig meropgave i forhold til at sikre alle nødvendige oplysninger, herunder betalingsoplysninger til brug for den videre beregning og opkrævning.

Det fremadrettede provenu ved opkrævning af betaling for akutte sygehusbehandlinger, er vanskeligt at beregne. Dog ved vi erfaringsmæssigt, at det er en vanskelig opgave, og at betaling skal sikres i umiddelbar tilknytning til behandlingen, hvis det skal have effekt.

Et endeligt opgør med den akutte, vederlagsfri sygehusbehandling, vil endvidere medføre en ændring i tilgangen til patientbehandlingen hos det kliniske personale. Selvom princippet om, at der fortsat ikke skal være penge mellem patient og behandler, så skal der i hvert enkelt patientforløb tages stilling til aconto betaling eller gyldig dokumentation hos patienter uden dansk ophold.

Derfor må det også forventes, at der i indkøringsperioden ikke opnås et så stort provenu som lovændringen giver mulighed for.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den skitserede model for afregning godkendes.

Sagen godkendes af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 22. maj 2019, pkt. 5

Model for opkrævning af betaling for akut behandling af udenlandske patienter anbefales.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. juni 2019, pkt. 6

Anbefales.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener