Søg
 
Møde i

5. Økonomisk og administrativ konsekvens af VKR forslag om overholdelse af udrednings- og behandlingsretten

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3993677

Resume

Tidligere forslag fra VKR om overholdelse af udrednings- og behandlingsretten blev behandlet på Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud den 18. marts 2019. Udvalget anmodede efterfølgende om belysning af de økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget, der konkret blev afgrænset til at skulle understøtte de svage patienter og uden at der skulle ændres på de eksisterende patientrettigheder og ventetidsregler.

Der foreslås derfor etableret en udvidet patientserviceordning. Ordningen består af sundhedsfaglige kompetencer i nær relation til det eksisterende henvisnings- og visitationsflow samtidig med, at den berammede partnerskabsaftale skal medvirke til et sikkert og hurtigt valg.

Sagsfremstilling

På mødet den 18. marts 2019 i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud blev forslaget fra VKR om overholdelse af udrednings- og behandlingsretten behandlet. I forslaget indgår: ”muligheden for at indføre som princip i arbejdsgangen på sygehusene, at det er sygehusenhederne, der skal have ansvaret for at følge en patient videre til, hvor der er ledig kapacitet i de tilfælde, hvor udrednings- og behandlingsretten ikke kan overholdes på regionens egne sygehuse”.

På udvalgsmødet blev det aftalt, at administrationen skulle udarbejde en sag til politisk stillingtagen, hvor de økonomiske og administrative konsekvenser belyses. Udvalget understregede, at forslaget skal afgrænses til de mest svage patientgrupper og at der ikke skal ændres på de eksisterende patientrettigheder og lovfæstede ventetidsregler.

Region Sjælland har med Henvisningsenheden og de underliggende specialeopdelte Visitationsenheder, etableret et enkelt henvisnings- og visitations flow, der har det overordnede mål, at sikre ’den rette patient’ indkaldes til ’den rette afdeling på det rette behandlingsniveau’ inden for 48 timer på hverdage.

Informationspligten i indkaldelsesbrevene følger af Sundhedsloven:

Udredningsretten – indkaldende afdeling:

Det er den indkaldende afdeling, der har pligten til at oplyse og informere patienten om afdelingens ventetider til udredning, og hvilke alternativer afdelingen kan anvise, når udredningsretten ikke kan overholdes.

Patienten kontakter indkaldende afdeling og det aftales, hvor patienten ønsker at gennemføre sit udredningsforløb.

Visitationsenheden er ansvarlig for at videresende henvisning og øvrige oplysninger til det private aftalesygehus.

Behandlingsretten – patienten kontakter den respektive visitationsenhed:

Patienter får en udvidet ret til at vælge mellem de private aftalesygehuse ved ventetider over 30 dage til behandling.

Patienten oplyses i indkaldelsesbrevet om den udvidede ret og skal i udgangspunktet selv tage initiativ til at vælge et privat aftalesygehus, hvis der ønskes et behandlingstilbud med kortere ventetid. Patienten skal selv tage kontakt til visitationsenheden.

VKR stiller som forslag, at der særligt overfor ældre og mere svagelige patienter, etableres en mere håndholdt indsats, så princippet om let og lige adgang til sygehusbehandling finder anvendelse hos alle patienter.

Med Budgetaftalen for 2019 har Regionsrådet besluttet, at der udbydes en overordnet rammeaftale med én privat leverandør, der udover at skulle medvirke til at sikre overholdelse af udrednings- og behandlingsretten, også skal medvirke til at give nærhed og gennemsigtighed i behandlingstilbuddene.

Partnerskabsaftalen skal endvidere medvirke til, at regionens patienter sikres sine patientrettigheder uden selv at skulle træffe et valg, idet partnerskabsaftalen i sin udformning og sin bredde kan understøtte de fleste udrednings- og behandlingsbehov hos regionens patienter.

For yderligere at styrke indsatsen overfor den mere svage patientgruppe, er der mulighed for at etablere en udvidet patientserviceordning enten centralt eller decentralt i henvisnings- og visitationsflowet.

Den centrale funktion kunne etableres under Henvisningsenheden, mens de mere decentrale funktioner kunne etableres under de specialeopdelte visitationsenheder, dog således at funktionerne primært tager sigte på de visitationsenheder, hvor behovet for at understøtte den svage patient er størst.

Uagtet om den mulige serviceordning etableres centralt eller decentralt, så er forudsætningen at disse serviceordninger bemandes med sundhedsfaglige kompetencer med særlig indsigt i ventetidsreglerne og patientrettighederne generelt.

Den sundhedsfaglige profil skal være med til at sikre, at patienter kun tilbydes udredning og/eller behandling på et privat sygehus, hvis det er foreneligt med specialeplanen og patientens øvrige helbredsmæssige tilstand.

Etablering af de foreslåede serviceordninger, skal ikke fratage de kliniske afdelinger den generelle information- og oplysningspligt, der følger af lovgivningen. Funktionen skal heller ikke overtage viderehenvisningspligten til andet sygehus offentligt eller privat, som er en af de væsentligste opgaver i de specialeopdelte visitationsenheder. Funktionen skal alene understøtte de patienter, som har vanskeligt ved at holde styr på de mange rettigheder og ventetidsregler, og hvor det faglige aspekt skal medtages i forhold til, hvor udredning og/eller behandling kan tilbydes.

Patientvejledningen skal fortsat bistå med råd og vejledning til de patienter, som retter henvendelse dertil, men patientvejlederne har qua deres uvildighed ikke adgang til patientjournaler og øvrige helbredsoplysninger.

Økonomi

Forslaget fra VKR vil få driftsmæssige konsekvenser både i forhold til de udvidede serviceordninger og et forventet merforbrug på de udenregionale sygehuse – primært de private sygehuse.

Såfremt der etableres en eller flere serviceordninger med en forventet daglig telefonservice på hverdage i tidsrummet 09:00 – 13:00, så anslås det, at hver serviceordning skal tilføres 1,0 – 1,5 årsværk af sygeplejefaglige kompetencer.

I lønudgifter svarer det til mellem 470.000 kr. og 700.000 kr. pr serviceordning.

Dertil skal lægges etableringsomkostninger til PC og øvrige kontorfaciliteter på ca. 75.000 kr. pr serviceenhed.

Den afledte effekt med en udvidet servicefunktion, må forventes at medføre flere patienter, som vælger at gøre brug af sin udvidede ret til hhv. udredning og behandling udenregionalt på andet offentligt eller privat aftalesygehus, herunder også under den berammede partnerskabsaftale. Det kan dog ikke vurderes, hvor mange flere patienter, som vil gøre brug af rettighederne eller hvor store udgifter det vil medføre.

I 2018 blev der henvist op mod 27.000 patienter til et udrednings- og/eller behandlingstilbud på et privat aftalesygehus til en samlet udgift på i alt 230 mio. kr.

Eventuelle afledte merudgifter af forslaget skal indgå i det videre arbejde med Budget 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 22. maj 2019, pkt. 3

Sagen blev drøftet. Det anbefales, at sagen indgår i forhandlingerne om budget 2020. Udvalget ønsker, at Region Sjællands overholdelse af udrednings- og behandlingsretten behandles på et kommende møde.

Kirsten Devantier (V), Gitte Simoni (O), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Bruno Jerup (Ø) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 17. juni 2019, pkt. 5

Forretningsudvalget anbefaler, at sagen indgår i forhandlingerne om budget 2020.

Per Nørhave (O) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener