Søg
 

Referat

Møde i Forretningsudvalget 2018-2021

mandag den 25. februar 2019 kl. 09:30

Mødelokale 7


Deltagere:

Heino Knudsen (A), Formand

Peter Jacobsen (O), 1. næstformand- afbud

Jacob Jensen (V), 2. næstformand- afbud

Jorun Bech (A)

Susanne Lundvald (A)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 5, 6

Jan Hendeliowitz (A)

Kirsten Devantier (V)

Claus Bakke (V)

Gitte Simoni (O)

Per Nørhave (O)

Christian Wedell-Neergaard (C)

Bruno Jerup (Ø)

Tina Boel (F)- deltog ikke i behandlingen af punkt: 13

Anne Møller Ronex (B)

Egon Bo (I)Indholdsfortegnelse åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

4

2.

Flytning af onkologiske senge fra Næstved Sygehus til SUH, Roskilde

5

3.

Projektforslag for Senge- og Behandlingsbygninger (TE01) Projekt Universitetshospital Køge

9

4.

Kvartalsrapport for USK 4. kvartal 2018

14

5.

Beretning fra BDO Kommunernes Revision

17

6.

Fællesadministrative udgifter for Regional Udvikling

0

7.

Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen

22

8.

Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

26

9.

Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om forløbet for flygtninge med traumer

29

10.

Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 1 behandling

32

11.

Ændring af plads i udvalg

34

12.

Anmodning fra Freddy Blak om behandling af forslag om rygepolitik

35

13.

Meddelelser

361. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3833060

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 1

Godkendt.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


2. Flytning af onkologiske senge fra Næstved Sygehus til SUH, Roskilde

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3886784

Resume

Med baggrund i tidligere sag om strukturelle initiativer, fremlægges særskilt sag vedr. samling af onkologiske senge med tilføjelse af konsekvenserne for de berørte sygehuse. Sagen skal fortsat ses i sammenhæng med de øvrige strukturelle initiativer om samling af bryst- og plastikkirurgi, nedlæggelse af blodprøvetagning i Hundige og samling af staben i Køge, som Regionsrådet besluttede den 7. januar 2019.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 7. januar 2019 sag om strukturelle initiativer som led i besparelsesplaner på SUH. Det blev besluttet, at samle bryst- og plastikkirurgi i Roskilde, at nedlægge blodprøvefunktionen i Hundige, samt at samle staben for SUH i Køge. Derudover blev det besluttet at foretage en nærmere undersøgelse af konsekvenserne ved at samle de onkologiske sengeafsnit i Roskilde.

Siden er der indhentet yderligere oplysninger ved SUH og NSR om konsekvenserne ved en samling af sengeafsnittene.

Sagen er drøftet i MED-Hovedudvalg den 6. februar 2019. Bemærkninger fra udvalget fremgår af supplerende sagsfremstilling nederst. Sagen behandles ligeledes i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 21. februar 2019, således bemærkningerne herfra kan indgå i Forretningsudvalgets behandling.

I vedhæftede bilag findes en nærmere beskrivelse af forslaget, konsekvenser, økonomi, transaktionsomkostninger og produktionstab.

Som i tidligere sag til Forretningsudvalget, foreslås det midlertidigt at samle de onkologiske sengeafsnit i Roskilde med henblik på samlet flytning til Køge, når byggeriet er tilendebragt. Stråleterapi, ambulant kemobehandling og ambulant palliativ behandling forbliver i Næstved, jf. Sygehusplan 2010.

Patienter indlagt på Onkologisk Afdeling i Næstved har typisk komplikationer til deres kemo- eller strålebehandling, ligesom nogle har forværring af sygdommen eller symptomer, der kræver ny vurdering. Stort set alle patienter er komplekse med mange sideløbende problemstillinger og mange har akutte problemstillinger, der kræver hurtig indsats og overvågning. Patienterne kommer fra hele Region Sjælland, men der er en overvægt af patienter fra den sydlige del af regionen samt Næstved- og Slagelseområdet.

Aften og nat er der aktuelt udfordringer med at levere kvalificeret lægefaglig ekspertise på grund af rekrutteringsvanskeligheder. Derfor må der ofte anvendes vikarer med begrænset kendskab til specialet.

Derudover er der i forbindelse med Sygehusplan 2010 fraflyttet en række kliniske funktioner fra Næstved Sygehus. Derfor er der ikke længere intensivafdeling, der er begrænset laboratorieservice aften og nat, og anæstesien kan ikke længere yde samme service som tidligere.

Ved at samle de onkologiske senge på SUH, Roskilde vil patienterne opleve højere kvalitet aften og nat, idet alle nødvendige funktioner er tilstede. Der er direkte adgang til intensivbehandling uden forudgående transport, og det er muligt at tilkalde mobilt akutteam ved forværring af patientens tilstand.

Den lægelige videreuddannelse vil blive styrket, idet mulighederne for faglig sparring og specialisering øges. Derudover forventes det også at påvirke rekrutteringsmulighederne positivt. Det er endvidere fordelagtigt, at sengeafsnittene er integrerede og flytter som en samlet enhed til Køge, når byggeriet er tilendebragt.

Onkologisk Afdeling på Næstved Sygehus har siden 2016 varetaget forvagten (aften og nat) på Lungemedicinsk Afdeling, i alt 17 timer i døgnet. Ved flytning af de onkologiske senge, skal NSR overtage opgaven tidligere end forventet.

Økonomi

Der forventes en samlet besparelse for SUH på 2,5 mio. kr. pr. år (helårsvirkning), når flytningen er fuldt implementeret.

Det skal bemærkes, at det første år efter flytningen, afholder SUH halvdelen af udgiften til etablering af medicinsk forvagtsfunktion (aften og nat) på Næstved Sygehus. Herefter overgår udgiften fuldt til NSR. Det skal undersøges nærmere, om opgaven kan løses på anden vis end, som forudsat, med lægevikarer.

Samling af klinisk onkologi (sengeafsnit)

2019, mio. kr. (3 md.)

2020,

mio. kr.

2021, mio. kr.

Mindre forbrug af lægevikarer

0,75

3,0

3,0

Mindre forbrug på bagvagt

0,15

0,6

0,6

Udgift til transport af liggende patienter

-0,3

-1,1

-1,1

Udgifter til medicinsk forvagtslag

-0,6

-1,8

0

Klargøring af lokaler og flytning

-0,2

0

0

Total

-0,2

0,7

2,5

Udtalelse fra MED Hovedudvalgets møde 6. februar 2019

Generelt var der accept af det nødvendige i en flytning, hvis der ellers er risiko for at patientsikkerheden er i fare. Samtidig blev der generelt opfordret til at begrænse antallet af flytninger med henvisning til de konsekvenser, som flytninger har for de berørte ansatte.

Generelt er det ikke hensigtsmæssigt for en personalegruppe at flytte flere gange. Samtidig blev det nævnt, at det er vigtigt i denne type sager, at man tidligt sikrer at fastholde de berørte medarbejdere.

Det blev nævnt, at det ikke er sikkert, at alle berørte medarbejdere vælger at flytte med opgaven. Der må derfor forventes et tab af kompetencer ved flytningen for nogle faggrupper, hvilket betyder, at der må imødeses tid og ressourcer til vidensdeling og optimering af kompetencer.

Der var en generel opfordring til at afklare økonomien fuldt ud, inden en flytning effektueres. Blandt andet blev der stillet spørgsmålstegn ved besparelsen ved flytningen, herunder om det afsatte beløb til klargøring og flytning er tilstrækkeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de klinisk onkologiske sengeafsnit samles midlertidigt på SUH, Roskilde forud for samlet indflytning i byggeriet i Køge, jf. Sygehusplan 2010.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 21. februar 2019, pkt. 2

Sagen blev sendt til afstemning.

For stemte: Annemarie Knigge

Imod stemte: Kirsten Devantier og Bruno Jerup.

Gitte Simoni, Ellen Knudsen, Lars Hoppe Sø og Flemming Damgaard Larsen tog forbehold for indstillingen frem til Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandling af sagen.

Dermed kan et flertal i udvalget ikke anbefale indstillingen.

Udvalget bad om, at spørgsmål vedr. mulighed for at fastholde de to palliative senge i Næstved, fremtidsudsigterne for det lungemedicinske område og øjenafdelingen i Næstved, hvorvidt personalet vil flytte med til Roskilde, herunder fordeling mellem de forskellige personalegrupper, timing i forhold til flytning af de onkologiske senge og om det rent logistisk kan lade sig gøre afklares inden mødet i Forretningsudvalget den 25. februar 2019.

Kirsten Rask (A), Jens Gredal (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 2

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud til fornyet behandling, besvarelse af de stillede spørgsmål og vurdering af alternativer til den foreslåede flytning.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Notat om flytning af onkologiske senge fra Næstved til Roskilde


3. Projektforslag for Senge- og Behandlingsbygninger (TE01) Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3895277

Resume

Hermed forelægges det endelige projektforslag for senge- og behandlingsbygninger (TE01) på det nye universitetshospital i Køge, som er det største delprojekt i hele USK-projektet til en samlet sum på ca. 2,4 mia. kr. Totalentreprenøren JV-ITINERA/CMB har udarbejdet projektforslag, som nu foreligger til Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til den overordnede plan og udbudsstrategi for det nye universitetshospital i Køge foreligger der nu projektforslag for den største enkeltstående totalentreprise - Totalentreprise TE01 for senge- og behandlingsbygninger. Der er tale om det endelige projektforslag for

det største delprojekt i hele USK-projektet til en samlet sum på ca. 2,4 mia. kr.

Regionen indgik i april 2018 en betinget kontrakt med Totalentreprenør JV-ITINERA/CMB om udarbejdelse af projektforslag med overholdelse af de stillede krav indenfor den budgetmæssige ramme. Dette projektforslag foreligger nu til Regionsrådets godkendelse.

Regionsrådet har tidligere behandlet følgende totalentrepriser vedr. Projekt Universitetshospital Køge:

· TE03 Udbud af fælles energicentral 3. december 2018

· TE02A (Laboratorier og Nuklearmedicin): 4. februar 2019

· TE05 Kontorer og mødelokaler - afsluttet

I løbet af 2019 udbydes:

· TE02B – Sterilcentral /4. kvartal 2019

· TE04 - Apotek og varemodtagelse /ultimo 3. kvartal 2019.

Baggrund

Regionsrådet besluttede i januar 2017, at samarbejdet med det daværende rådgiverkonsortium RGUSK skulle afsluttes, idet rådgiverne meddelte, at de ikke kunne gennemføre det ønskede projekt uden en betragtelig reduktion af den ønskede kapacitet og funktion. Dette ville betyde, at Region Sjællands vedtagne sygehusplan ikke kunne gennemføres, og at der skulle skæres drastisk i sengeantallet. I marts 2017 godkendt Regionsrådet en plan for en alternativ gennemførelsesmodel baseret på udbud i totalentrepriser. Denne udbudsstrategi betyder, at man på et tidligt tidspunkt overdrager ansvaret for at opfylde bygherrens funktions- og kapacitetskrav til entreprenøren. Herved overdrages en stor del af risikoen og usikkerheden til entreprenøren, som så til gengæld overlades retten til at træffe en række af de detaljerede valg om de konkrete byggetekniske løsninger.

I henhold til den godkendte tidsplan og udbudsstrategi godkendte Regionsrådet i august 2017 det samlede udbudsmateriale for totalentreprise TE01, som omfatter senge, ambulatorier, akutafdeling, billeddiagnostik, intensiv samt behandlingsfunktioner i form af stråleterapi og operations­afsnit. Efter totalentrepriseudbud i konkurrencepræget dialog blev et Joint Venture kaldet JV-ITINERA/CMB bestående af entreprenørvirksomhederne ITINERA/CMB og med Politecnica og EKJ Rådgivende Ingeniører som underrådgivere udpeget som vinder. Den 16. april 2018 blev samarbejdet igangsat med indgåelse af en betinget kontrakt for fase 1 i TE01.

Grundlaget for arbejdet i fase 1 var de mindstekrav, som Regionsrådet godkendte i udbudsmaterialet i august 2017. Dermed har alle krav vedr. kapacitet, herunder antal senge, operationsstuer m.m. været minimumskrav, som ikke kan fraviges. I fase 1 har totalentreprenøren på baggrund af dialog med projektorganisationen udarbejdet et projektforslag for TE01, som jf. projektets styringsmanual skal godkendes af Regionsrådet.

Efter Regionsrådets godkendelse af projektforslaget indgås den bindende totalentreprisekontrakt for fase 2. Totalentreprenøren påtager sig i fase 2 at færdigprojektere og opføre det i projektforslaget godkendte projekt inden for den budgetmæssige ramme.

Forløb af fase 1

Projekt:

I fase 1 er der gennemført en struktureret proces, som den var beskrevet i JV-ITINERA/CMB's tilbud af 23. februar 2018. Totalentreprenøren har i perioden gennemført en række analyser af alternative løsninger med henblik på en optimering af projektet indenfor den budgetmæssige ramme. Disse løsninger er på møder drøftet med projekt­organisa­tionen. Forslagene er af projektorganisationen kontinuerligt vurderet op mod de i udbuddet fastsatte mindstekrav og almindelige krav. Forslag, som ikke var i overensstemmelse med mindstekravene er blevet afvist, mens øvrige forslag er blevet analyseret og vurderet mht. fordele og ulemper.

Projektforslaget er løbende monitoreret i forhold til de opstillede krav i udbudsmaterialet. Sideløbende har JV-ITINERA/CMB gennemført en dialog med myndighederne, Køge Kommune og Beredskab Øst (brandvæsenet). Herunder er der ansøgt om og modtaget en dispensation fra bygningshøjder i lokalplanen, som følge af et ønske om at flytte de nye hospitalsbygninger i TE01 13 meter mod øst.

Økonomi:

Sideløbende med udviklingen af projektet har en særlig gruppe i projektorganisationen monitoreret udviklingen i det økonomiske estimat. JV-ITINERA/CMB har gennemført prisindhentninger på alle delelementer, og har fremvist alle elementer af estimatet i en åben dialog med projektorganisatio­nen. I fase 1 har optimeringer og projektafklaringer medført en flytning af enkelte grænseflader, som giver en medfølgende økonomisk omdisponering inden for den økonomiske ramme:

· Præcisering af grænsefladen i BMS/CTS entreprisen (bygningsstyringssystemer), hvilket har betydet en flytning af budget fra bygherreleverance til Totalentreprisen på ca. 9 mio. kr.

· Overflytning af visse udstyrsindkøb til totalentreprisen. Det drejer sig om: Strålekanoner, senge- og madrasvasker samt det lofthængte udstyr på operationsstuerne. Der overføres økonomi til totalentreprenøren til indkøb af disse typer af udstyr. Bygherren inddrages i valg af udstyr, og indkøbspriserne vil være uændrede.

· Som konsekvens af flytning af bygningen 13 meter er landskabelige arbejder øget, og som led heri er budgettet øget med 10 mio. kr.

· I forbindelse med udbuddet blev der arbejdet med at skabe plangrundlag for placering af helikopterplatform på terræn. Det viste sig imidlertid i december 2017, at dette plangrundlag ikke kunne tilvejebringes. Det blev på daværende tidspunkt anslået, at denne forudsætning medførte forøgede anlægsomkostninger på ca. 20 mio. kr. Det har derfor indgået som en forudsætning i det videre arbejde, og det har vist sig nødvendigt at tilføre disse 20 mio. kr. fra styregruppens 3 pct. reservepulje.

· Endelig medfører den almindelige pris- og lønudvikling en regulering af entreprisesummen, som forudsat i kontrakten.

Projektforslaget (vedlagt Kort præsentation af projektforslaget)

JV-ITINERA/CMB afleverede som aftalt et samlet projektforslag med tilhørende kalkulation for projektet henholdsvis d. 17. og d. 20. december 2018. Projektorganisationen har, understøttet af interne Region Sjælland ressourcer, bygherrerådgiveren COWI samt supplerende eksterne kompetencer, gennemført en granskning af materialet. Granskningen er en gennemgang af alle delementer og tekniske fag i projektforslaget op imod de i udbudsmaterialet stillede krav. Granskningen er dermed en kontrol af, om projektforslaget er i overensstemmelse med de stillede krav i udbuddet.

Alle stillede mindstekrav er opfyldt. Herunder krav om: ønsket kapacitet (antal senge, operationsstuer osv.), funktionalitet (sammenhæng mellem funktioner, korte afstande og transportveje), energieffektivitet, driftseffektivitet samt lyse og patientvenlige rammer. Dette er uddybet i vedlagte bilag: Ændringer og løsninger i forhold til de opstillede krav. Et særligt fokuspunkt har været udformning af facader, som efter ønske fra Regionsrådets beslutning i marts 2017 er sikret maksimalt lysindfald inden for de rammer, som energirammen giver mulighed for. Særligt gavlpartierne mod øst rummer store glaspartier og altaner i forbindelse med patientopholdsrum.

Det videre forløb

Med Regionsrådets godkendelse af projektforslaget kan der indgås en endelig og bindende totalentreprisekontrakt om hovedprojektering og udførelse.

I forbindelse med hovedprojektet udfører JV-ITINERA/CMB Mock-ups (model i fuld størrelse) af en række standardrum i henhold til den betingede totalentreprisekontrakt for fase 1. Der udføres følgende Mock-ups:

· Standardsengestue med tilhørende bad/toilet

· Rent og urent logistikrum

· Operationsstue

· Standardundersøgelsesrum

· Facadeudsnit med både murstensbase, teknisk etage og facade for sengeafsnit.

Denne ydelse leveres i sommeren 2019, og er en udskudt leverance fra fase 1. Mock-ups anvendes både til test af, at alle de fastsatte krav er opfyldt, men også med henblik på at benytte Mock-ups, som en standard, der anvendes til kvalitetskontrol af det endeligt afleverede byggeri.

Byggeriet forventes efter den afleverede tidsplan at indledes medio 2019, og den første sengebygning forventes afleveret til bygherren i august 2021, hvorefter nedrivning af to af de eksisterende sengebygninger kan ske. Den sidste sengebygning afleveres til bygherren i december 2024 (se vedlagte Tidsplan for gennemførelse af TE01). Dette er i overensstemmelse med den tidsplan Regionsrådet godkendte 4. juni 2018.

Økonomi

Det samlede tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Projekt Universitetshospital Køge (USK) udgør 4.083 mio. kr. (09-pl) (inkl. låneadgang til energiinvesteringer.)

I modsætning til driftsbevillinger, der er etårige, kan anlægsbevillinger strække sig over flere år. Anlægsbevillingen deles derfor op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter fremadrettet rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Den samlede entreprisesum for TE01 er med flytning af de relevante grænseflader fastsat til 2.422,3 mio. kr. (19-PL), inkl. overført budget til udstyrsindkøb. Der er heraf i august 2017 afgivet bevilling til gennemførelse af fase 1 i 2018, og der søges hermed om tillægsbevilling til udgifter i perioden 2019 til 2025 på i alt 2.392 mio. kr.:

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I alt

Byggeri

182

501

501

501

360

236

11

2.294

UdstyrsindkøbEntreprenør

73

25

98

I alt

2.392

Den samlede anlægsbevilling til USK udgør herefter 3.361 mio. kr.

Regionsrådet har tidligere afsat og frigivet rådighedsbeløb på i alt 665 mio. kr. Det forventede forbrug vedr. USK inkl. TE01 udgør ved udgangen af 2019 847 mio. kr. Der er således behov for frigivelse af yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 182 mio. kr.

Det forudsættes fremadrettet, at der i forbindelse med forelæggelse af sagsfremstillinger for de enkelte bygningsetaper søges om anlægsbevilling. Det skal således bemærkes, at der ultimo 2019 vil blive fremsendt anlægs­bevillings­­sager til Regionsrådet omhandlende bevilling til de to sidste egentlige byggeetaper (sterilcentral, varemodtagelse og apoteksenhed), hvorefter kun ombygningsarbejderne og resterende udstyrsindkøb udestår.

Videre proces

Sagens videre behandling:

- Indledende behandling i Forretningsudvalget 25. februar 2019

- Temamøde i Regionsrådet 25. februar 2019

- Temamøde i Regionsrådet 4. marts 2019

- Ekstraordinært Forretningsudvalgsmøde 4. marts 2019, hvor der afgives indstilling til Regionsrådet

- Behandling på Regionsrådsmøde 4. marts 2019

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget for TE01 godkendes

2. Projektorganisationen gives prokura til at indgå den endelige og bindende totalentreprisekontrakt (fase 2) baseret på den tidligere betingede kontrakt

3. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2.392 mio. kr. til dækning af TE01, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 3.361 mio. kr.

4. Der i 2019 frigives yderligere rådighedsbeløb på 182 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 3

Sagen udsat til ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 4. marts 2019.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Projektbeskrivelse

Ændringer og løsninger i forhold til de opstillede krav

Hovedtidsplan for TE01


4. Kvartalsrapport for USK

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3891965

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for regionens kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag for fremdriften i projektet Universitetshospital Køge (USK).

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Region Sjælland har fået tilsagn om støtte til tre projekter:

· NFA (Akutsygehus Slagelse)

·GAPS (Psykiatrien i Slagelse)

·USK (Universitetshospital Køge)


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen pr. 2. kvartal 2018 skal igangsætte arbejdet med udarbejdelse af kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring ervedlagtsom bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlæggessom bilag. Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 4. kvartal 2018 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Regionsrådet godkendte den 4. juni 2018 hovedtidsplanen for Projekt Universitetshospital Køge indeholdende det samlede projekt med alle delprojekter. Hovedtidsplanen blev udarbejdet i forlængelse af accepten af tilbuddet og underskrivelsen af totalentreprisekontrakten med JV Itinera-CMB den 16. april 2018 om projektering og opførelse af TE01, som omfatter ca. 110.000 m² senge- og behandlingsbygninger, hvormed afleveringsterminer for projektforslaget og overdragelse af det færdige byggeri blev fastlagt.

For delprojektet TE01 Senge og behandlingsbygningen har JV Itinera-CMB efter drøftelser med projektorganisationen udarbejdet et projektforslag, som blev afleveret i overensstemmelse med tidsplanen den 17. december 2018. Projektforslaget bliver herefter gransket af projektorganisationen. Ved granskningen gennemgår projektorganisationen det afleverede projekt i forhold til overholdelse af fastsatte krav og den afsatte økonomiske ramme. På baggrund af granskningen vil JV Intinera-CMB opdatere projektforslaget med henblik på endelig behandling i Regionsrådet i marts 2019.

Regionsrådet godkendte i december 2018 udbudsmateriale for delprojektet TE03, som omfatter fjernkøl og nødstrøm, og som skal indgå i hospitalets fælles energicentral. Prækvalifikation er herefter igangsat og endelig kontraktindgåelse forventes i maj 2019. For delprojektet TE02A Nuklearmedicin og Laboratorier er brugerprocessen afsluttet, og der udarbejdes udbudsmateriale med henblik på forelæggelse for Regionsrådet i februar 2019.


Den første byggeetape TE05 er overdraget til bygherren, og Projektorganisationen er flyttet ind i stueetagen. På første sal er skabt midlertidigt plads til opstart af lægeuddannelse i den ene fløj. Resten af huset indgår som administrationskontor for JV Itinera-CMB i henhold til kontrakten.

Med udgangspunkt i den godkendte udbudsstrategi fra marts 2017 og hovedtidsplan fra juni 2018 er den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed ervedlagtsom bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Kvartalsrapporten for USK, 4. kvartal 2018 godkendes
  2. Kvartalsrapporten for USK videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 4

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2018

Ledelseserklæring Regionsrådet

Controllerenhedens bemærkninger

Deponering

Følgebrev revisorerklæring vedr. USK 4. kvt.rapport 2018

Revisorerklæring vedr. USK 4. kvt.rapport 2018


5. Beretning fra BDO Kommunernes Revision

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3895436

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning om den løbende revision. Revisionen har ikke medført bemærkninger i den løbende beretning 2018.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget Revisionsberetning nr. 6 vedrørende løbende revision 2018 (vedlagt). Revisionsberetningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 15. februar 2019. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. De væsentligste områder er:

Regnskabsføring og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Bilagsbehandling og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at regionens bilagsbehandling generelt er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Ledelsestilsynsbeskrivelser

Med baggrund i en gennemgang af alle enheders ledelsestilsynsbeskrivelser vurderer revisor, at der generelt ses relevante beskrivelser af enhederne og enhedernes forretningsgange. Det er endvidere revisionens opfattelse, at beskrivelserne har opnået et højere kontrolniveau, end ved den tilsvarende gennemgang i 2016, og at beskrivelserne fortsat kan underbygge et struktureret og dokumenteret ledelsestilsyn. Der er dog konstateret enkelte specifikke forhold, som kræver en konkret vurdering, eller at der iværksættes handlinger.

Administrationen kan oplyse, at revisors forslag til styrkelse af ledelsestilsynsbeskrivelserne vil blive implementeret i ledelsestilsynsbeskrivelserne.

Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Revisionen oplyser, at regionens forretningsgang for administration og afstemning af balancekonti generelt anses for hensigtsmæssig. Det skal dog anføres, at der på konkrete konti stadig henstår poster, som efter deres datering burde være udkonteret.

Administrationen kan oplyse, at samtlige konti i forbindelse med årsafslutningen vil blive gennemgået for at sikre at afstemningerne fremadrettet alene indeholder aktuelle poster.

Decentralt besøg – Regional Udvikling

Revisionen oplyser, at der efter revisors opfattelse overordnet set er en god tilrettelæggelse og gennemførelse af forretningsgange og interne kontroller på de gennemgåede områder.

Decentralt besøg – Psykiatrien

Revisionen har gennemgået en række forretningsgange for eksempel vedrørende budgetopfølgning, bilagsbehandling, anlægsaktiver, decentral lønadministration, projektstyring mv. Det er revisors opfattelse, at forretningsgangene generelt er hensigtsmæssige. Gennemgangen har dog givet anledning til anbefalinger eller kommentarer vedrørende anlægsaktiver og decentral lønadministration.

Administrationen vil indarbejde de af revisionen modtagne kommentarer i enhedens forretningsgange.

Decentralt besøg på institutioner – Børneskolen Filadelfia

Revisionen har blandt andet set på de IT-faciliteter (for eksempel mail-, økonomi- og lønsystem) der stilles til rådighed for Filadelfia mod betaling. Revisor kunne konstatere, at aftalegrundlaget på besøgstidspunktet ikke var på plads, men at det efterfølgende er kommet på plads ligesom faktura er fremsendt.

Decentralt besøg på institutioner – Himmelev Behandlingshjem

Revisionen har foretaget uanmeldt eftersyn på Himmelev Behandlingshjem og i den anledning gennemgået en række forretningsgange vedrørende opbevaring og håndtering af kontanter, bilagsbehandling, håndtering af beboermidler, beskrivelse af ledelsestilsynet og vurdering af det faktiske gennemførte tilsyn samt efterlevelse af persondataforordningen mv. Det er revisors opfattelse, at der på en række områder ikke blev administreret i henhold til regionens forretningsgange og procedurer for eksempel for opbevaring og håndtering af kontanter og beboermidler.

Administrationen har overfor institutionen indskærpet reglerne og aftalt disse implementeret.

Revisionen har efter aftale efterfølgende foretaget et opfølgende besøg for at sikre, at forretningsgangene er ændret og reglerne nu efterleves. Det er revisors opfattelse, at der nu administreres i henhold til regionens forretningsgange, idet ændringerne omkring håndtering af beboermidler dog ikke fuldt ud er gennemført endnu. Administrationen vil følge op på gennemførelsen af ændringerne.

Øvrige forhold

Revisor vil ved årsregnskabsrevisionen sikre, at tidligere forhold vedrørende Mellemregning med Region Hovedstaden, Kvalitetsfondsbyggerierne i Slagelse og Køge samt Sundhedsplatformen administrativt bliver fulgt og afsluttet hurtigst muligt. Administrationen kan oplyse at forholdene i al væsentlighed er afsluttet og endeligt i forbindelse med årsregnskabet for 2018.

It sikkerhed

Revisionen har gennemgået regionens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for regionens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Revisionen er tilrettelagt efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme omfang hvert år.

Det er revisionens opfattelse, at regionen i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det revisors opfattelse, at regionens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

Løn og personaleområdet

Det er revisionens opfattelse, at regionens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration, herunder stikprøvevis gennemgang af udbetalt vederlag, diæter og godtgørelse til regionsrådsmedlemmerne, er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Gennemgangen har dog givet anledning til enkelte mindre afklaringer og korrektioner ligesom revisionen har enkelte anbefalinger til udførelsen af ledelsestilsyn.

Administration vil foretage korrektioner i det udbetalte vederlag ligesom revisors anbefalinger mv. indarbejdes i de fremadrettede forretningsgange.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning om løbende revision tages til efterretning (Beretning nr. 6)

2. initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 5

Anbefales.

Susanne Lundvald (A), Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Region Sjællands delberetning 2018 - 11.02.2019


6. Fællesadministrative udgifter for Regional Udvikling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3894549

Resume

Denne sag er en opfølgning på den politiske aftale fra 27. juni 2018 om at nedbringe Regional Udviklings andel af udgifter til Fælles formål og administration. Der anmodes således om tillægsbevilling til flytning af administrative funktioner på hovedkonto 3 Regional Udvikling til hovedkonto 4 Fælles formål og administration. Flytningen af de administrative funktioner frigiver ca. 5 mio. kr. til initiativer på Regional Udviklings ramme.

Sagsfremstilling

Af den politiske aftale om Regional Udvikling fra 27. juni 2018 fremgår det, at andelen af udgifter, der fordeles ud fra Fælles formål og administration skal nedbringes på Regional Udvikling.

Af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for Budget og Regnskab for regioner fremgår det, at Fælles Formål og administration, hovedkonto 4 (HK4) omfatter regionens centrale tværgående administration og planlægningsvirksomhed, diverse omkostninger og indtægter samt lønpuljer og valg. Og det fremgår videre, at HK4 ved budgetlægning og regnskab skal nulstilles, og fordeles ud til regionens tre hovedområder: Sundhed (HK1), Social og specialundervisning (HK2) og Regional Udvikling (HK3).

Ved fordelingen af HK4 har Region Sjælland haft tradition for, at fordelingen sker efter en forholdsmæssig fordeling af udgifter på de tre hovedområder. Èt princip som administrationen vil anbefale at fastholde, da det giver den største transparens, og det kræver færrest administrative ressourcer.

Regional Udvikling har været underlagt et stigende økonomisk pres de senere år. Først med implementeringen af sundhedsplatformen med ekstra administrative udgifter konteret under Koncern IT (på HK4), som dermed indgår i det samlede beløb, der skal fordeles på hovedområder, jf. ovenstående. Og senest med overflytningen af opgaverne til staten på erhvervsfremme, hvor der for regionen er anslået et nettotab på op 40 mio. kr. ved at sammenholde den beskårede bevilling med det faktiske forbrug.

Administrationen har derfor set på de administrative udgifter, der for nuværende udgiftsføres direkte på HK3 (Regional Udvikling). Og det viser sig, at administrationen af Regional Udvikling omfatter både centrale og decentrale enheder i forbindelse med administrationen af det regionale udviklingsområde herunder politisk betjening, IT – området og økonomisk tilskudsadministration. En række af disse udgifter kan, iht. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer, opgøres som fælles administrative udgifter og dermed flyttes fra HK3 til HK4. Administrationen vurderer, at de administrative opgaver af tværgående karakter, der kan flyttes, udgør ca. 5 mio. kr.

Område

Opgave

Årsværk

Beløb i mio. kr.

Politisk

Betjening af Udvalg

1,0

0,6

Politikerbetjening, herunder overvågningsudvalgsdeltagelse

3,5

2,1

Kommunikation

1,0

0,6

ITområdet

360 (ESDH)

1,0

0,6

Økonomi

Udbud - lovgivning

0,5

0,3

Afregninger med staten

0,2

0,1

Tilskudsadministration

1,0

0,6

Forsikringer

0,0

0,1

I alt

8,2

5,0

Varetagelsen af de øvrige faglige opgaver på det regionale udviklingsområde betragtes ikke som administration, da de ikke vedrører den overordnede ledelse og styring eller støttefunktioner knyttet hertil. Det samme gælder for myndighedsopgaver på fx råstof og miljøområdet.

Økonomi

Forslaget indebærer, at budgetposten fremadrettet vil indgå som en del af fordelingen af HK4 til hhv. sundhedsområdet, socialområdet og Regional Udvikling. Sundhedsområdet vil i budget 2019 blive belastet med 4,6 mio. kr., Socialområdet med 0,2 mio. kr. og Regional Udvikling med 0,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Regional Udvikling på HK4.

2. Regional Udviklings udgifter til tværgående administrative opgaver fremadrettet udgiftsføres på HK4.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 6

Anbefales.

Susanne Lundvald (A), Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


7. Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3891011

Resume

Med baggrund i budgetaftale 2019 forelægges opgørelser af sygehusenes produktion efter go-live på Sundhedsplatformen. Opgørelsen til og med 4. kvartal 2018 viser, at Region Sjælland ved udgangen af 4. kvartal 2018 er på samme aktivitetsniveau som før implementeringen af Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af Regionsrådets Budgetaftale for 2019 i relation til sundhedsplatformen bl.a. at:

”Indførelsen af sundhedsplatformen har forventeligt givet en nedgang i produktionen på regionens sygehuse i 2017 og 2018. Parterne er enige om, at produktionen skal tilbage på mindst niveauet før implementeringen af sundhedsplatformen. Forretningsudvalget vil følge udviklingen kvartalsvis på følgende parametre:

· Overholdelse af behandlings- og udredningsret

· Udviklingen i forbrug på privathospitaler

· Udviklingen i aktivitet

Forretningsudvalget vil herud fra opsætte konkrete målsætninger. ”

I kommissoriet for den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen har styregruppen til opgave at:

”Følge udviklingen i sygehusenes produktion (ambulante og elektive patientforløb) som opfølgning på den planlagte, midlertidige nedgang i produktionen i forbindelse med go-live. Udvalget vil herunder have fokus på overholdelse af patientrettigheder”.

Med budgetaftalen for 2019 er det fremadrettet Forretningsudvalget, der behandler de kvartalsvise aktivitetsopgørelser, mens den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen modtager opgørelserne til orientering.

Fakta om overvågningen

Data for sygehusenes produktion, datakvalitet og overholdelse af patientrettigheder overvåges ugentligt og indgår i den løbende dialog mellem direktionen og sygehusledelserne, bl.a. i opfølgningen på drifts- og udviklingsaftaler.

Overvågningen er i størst muligt omfang baseret på data fra Landspatientregistret (LPR), hvor regionernes indberetninger opgøres til målinger af overholdelse af patientrettigheder og kræftpakker. Data fra LPR er dermed kilden til omverdenens syn på Regions Sjællands aktivitet samt grundlag for sammenligninger med andre regioner.

Status på de centrale mål i budgetaftale 2019

På baggrund af de seneste tal til og med 4. kvartal 2018 er den overordnede udvikling på de mål, som står centralt i budgetaftalen for 2019 beskrevet. Udviklingen er uddybet i vedlagte notat og præsentation

Overholdelse af udrednings- og behandlingsret

Region Sjællands overholdelse af udredningsretten faldt efter overgangen til Sundhedsplatformen, men fra 3. kvartal og frem er overholdelsen steget igen og vurderes med udgangen af 4. kvartal 2018 (4. kvartal 2018: 80%) at være på niveau med 2017 før overgangen til Sundhedsplatformen (3. kvartal 2017: 79 %). Faldet i perioden efter implementeringen vurderes overvejende at relatere sig til registreringsudfordringer og anvendelse af Sundhedsplatformen.

Forbrug på privathospitaler/udenregionalt

I 4. kvartal 2018 er det private forbrug fortsat faldende og nærmer sig niveauet fra før overgangen til Sundhedsplatformen.

Der er siden overgangen til Sundhedsplatformen ikke sendt flere patienter til behandling på andre offentlige sygehuse.

Udvikling i aktivitet

Det samlede aktivitetsniveau er ved udgangen af 4. kvartal 2018 på samme niveau som før implementeringen af Sundhedsplatformen. Den totale aktivitet i 4. kvartal 2018 er 99 procent af det, man kan kalde normalniveauet før overgangen til Sundhedsplatformen. Antallet af regionens borgere, der har været behandlet uge for uge, har udvist en stigende tendens siden årsskiftet.

Antallet af planlagte ambulante besøg – dvs. planlagte behandlinger, der ikke kræver indlæggelse - er ved udgangen af 4. kvartal 2018 det samme som før overgang til Sundhedsplatformen.

Antallet af registrerede kræftpakkeforløb i det nationale grundlag er helt tilbage til niveauet før indførelsen af Sundhedsplatformen. De få færre registrerede kræftpakkeforløb i LPR vurderes overvejende at relatere sig til registreringsudfordringer og anvendelse af Sundhedsplatformen.

Overholdelsen af kræftpakkeforløbstider er for 4. kvartal 2018 (4. kvartal 2018: 80%) væsentligt over niveau fra før implementeringen af Sundhedsplatformen (3. kvartal 2017: 75%).

Plan for målopfyldelse

Forretningsudvalget behandlede på møde den 28. november 2018 en sag om udviklingen i aktiviteten efter 3. kvartal 2018 og efterspurgte i den forbindelse en plan for, hvornår aktiviteten forventes at være tilbage på niveauet før go-live. Som det fremgår ovenfor, vurderes aktiviteten at være tilbage på normalniveauet før Sundhedsplatformen.

I forhold til overholdelse af udrednings- og behandlingsret og udenregionalt forbrug og på privathospitaler er der med afsæt i Region Sjællands strategi og budgetaftale 2019 igangsat en række aktiviteter, der samlet set skal sikre, at kapaciteten udnyttes bedst muligt og dermed forbedrer målopfyldelsen.

Budgetaftalen for 2019 indeholder således en række initiativer, som skal bidrage til at øge kapaciteten i eget sundhedsvæsen og reducere forbruget på privathospitaler. Det gælder bl.a. indsatsen i den økonomiske udviklingsplan vedrørende optimering af hjemtag med fokus på at flere patienter behandles på regionens sygehuse.

Derudover indeholder budgetaftale 2019 indsatser, der skal sikre en mere systematisk tilgang til brugen af andre offentlige og private leverandører, der tilbyder udredning og behandling. Der er i den forbindelse indgået samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om visse behandlinger og igangsat udbud med henblik på at indgå strategisk partnerskabsaftale med private leverandører.

Endelig har Regionsrådet den 7. januar 2019 godkendt en handleplan for det medicinske område, der også har til formål at styrke kapaciteten på de medicinske afdelinger på kort og længere sigt.

Opdatering til LPR3

Opdatering til LPR3 er påbegyndt i weekenden den 2.-3- februar 2019 i Region Sjælland og to andre regioner, og de øvrige to følger til marts.

Opdateringen til LPR3 betyder, at det i en periode, ikke vil være muligt for regionerne at have opdaterede data for en række af de faste dataleverancer. Der vil fx ikke være data fra Sundhedsdatastyrelsen, der gør det muligt at monitorere overholdelse af udredningsretten og pakkeforløb for kræft. Region Sjælland vil fortsat følge udviklingen via data fra SP, men den nationale sammenligning er ikke mulig før der igen kan trækkes nationale data.

LPR3 indebærer samtidig en ny opgørelsesmetode, og data fra før overgangen vil derfor ikke kunne sammenlignes 1:1 efter overgangen til LPR3.

På nuværende tidspunkt kan ikke siges, hvornår der igen forventes nationale data.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 7

Orienteringen taget til efterretning.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

FU orientering datakvalitet 4. kvartal 2018

Præsentation af udvikling i produktion, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go Live.pptx


8. Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3888782

Resume

På baggrund af Statsrevisorernes beretning af 19. december 2018 - nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne på de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter har Statsrevisorerne den 19. december 2018 afgivet beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter til Folketinget.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen tog i november 2017 selv initiativ til undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om regionerne sikrer og ministeriet understøtter en rettidig indsats over for patienter, hvor der er mistanke om eller er konstateret kræft.

Undersøgelsen har tre hovedafsnit: Tidlig opsporing i almen praksis, maksimale ventetider og forløbstider.

Rigsrevisionens konklusion

Rigsrevisionens samlede og overordnede konklusion er, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, og at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad understøtter, at patienter med mistanke om eller konstateret kræft får en rettidig indsats.

Konsekvensen af regionernes og ministeriets samlede indsats er, at der er risiko for, at kræftsygdomme ikke opdages og behandles så tidligt som muligt, og at kræftsygdomme dermed bliver mere fremskredne og sværere at behandle.

Statsrevisorernes bemærkninger:

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/72018/statsrevisorernes-bemaerkning-til-beretningen/

Særligt for Region Sjælland bemærker Statsrevisorerne, at det er den region, der henviser færrest patienter til Diagnostisk Pakkeforløb.

Statsrevisorerne bemærker desuden, at Region Sjælland har den laveste andel forløb inden for standardforløbstiderne i 2013, 2016 og 2017.

Regionsrådets bemærkninger
Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er vedlagt sagsfremstillingen.

Af Regionsrådets bemærkninger fremgår det bl.a. at:

  • Regionsrådet tilslutter sig Statsrevisorernes opmærksomhed omkring tidlig opsporing, som er afgørende for sygdommens udvikling og behandlingsmuligheder. Regionen er, foruden ’Jo før – jo bedre’, involveret i flere initiativer til tidlig opsporing.

  • Regionsrådet er opmærksom på regionale forskelle; både når det gælder organspecifikke pakkeforløb – og diagnostisk pakkeforløb. Regionen gennemfører flere analyser for mere detaljeret at afdække forskellene, herunder et ph.d. projekt, som bl.a. skal belyse forskellige måder at tilrettelægge det diagnostiske pakkeforløb på i regionerne.
  • Regionsrådet har sat øget fokus på dokumentationskravet i forbindelse med maksimale ventetider. Regionen har igangsat en række konkrete initiativer og indgået aftale med sygehusene om 100 procent overholdelse af bekendtgørelsen i 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 8

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Brev: Regionsrådets bidrag til Statsrevisorerne på beretning om kræft


9. Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om forløbet for flygtninge med traumer

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3888814

Resume

På baggrund af Statsrevisorernes beretning af 19. december 2018 - nr. 6/2018 om forløbet for flygtninge med traumer skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne på de foranstaltninger og overvejelse, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra de enkelte regionsråd. Af sagen fremgår baggrund for og konklusioner om undersøgelsen samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af forløbet for flygtninge med traumer, har Statsrevisorerne afgivet beretning og bemærkninger til Folketinget d. 19. december 2018.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen har i november 2017 selv taget initiativ til en tværgående forløbsundersøgelse, som har til formål at vurdere, om Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne sikrer en tilstrækkelig og sammenhængende indsats for at opspore og behandle traumer hos flygtninge, så flygtningene hurtigst muligt kommer i beskæftigelse.

Rigsrevisionens konklusion

Rigsrevisionen vurderer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne ikke har sikret en tilstrækkelig og sammenhængende indsats i forløbet for at opspore og behandle flygtninge med traumer.

De flygtninge med traumer, som kommunerne opsporer, kan i overensstemmelse med patientrettighederne modtage specialiseret behandling inden for 4 uger.For de flygtninge, som kommer i traumebehandling, koordinerer regionerne efter Rigsrevisionens vurdering i utilstrækkeligt omfang forløbet med kommunerne.

Samlet set viser Rigsrevisionens undersøgelse, at aktørerne på tværs af forløb for flygtninge med traumer mangler at finde en form, der virker, når det gælder udveksling af relevante oplysninger. Rigsrevisionen ser derfor et behov for, at aktørerne på udlændinge-, integrations- og sundhedsområdet samarbejder om at optimere forløbet, så flygtninge med traumer opspores og behandles hurtigt og effektivt, så flest muligt kommer i beskæftigelse.

Statsrevisorernes bemærkninger

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

https://www.ft.dk/statsrevisorerne/dokumenter/samling/20181/beretning/sb6/index.htm

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne ikke har sikret et tilstrækkeligt samarbejde og koordination af opsporing og behandling af traumatiserede flygtninge.

Statsrevisorerne påpeger, at mangel på systematisk udveksling af relevante oplysninger mellem ministerier, regioner og kommuner står i vejen for en hurtig og effektiv opsporing og behandling af traumatiserede flygtninge og vanskeliggør en effektiv behandling-, integrations- og beskæftigelsesindsats.

Statsrevisorerne bemærker, at regionerne tilbyder behandling af traumatiserede flygtninge i de 7 regionale behandlingstilbud inden for de 4 uger, som følger af patientrettighederne.

Regionsrådets bemærkninger

Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er vedlagt sagsfremstillingen.

Af bemærkningerne fremgår det bl.a. at:

  • Regionsrådet tager Statsrevisorernes bemærkning om, at regionerne tilbyder behandling af traumatiserede flygtninge i de regionale behandlingstilbud inden for de 4 uger, som følger af patientrettighederne, til efterretning.
  • Regionsrådet anerkender, at en koordineret tværsektoriel indsats med gensidig orientering om forhold af relevans for patienternes sundhed og trivsel er vigtig for målgruppen. Regionen vil derfor tage initiativ til en øget udveksling af helbredsoplysninger med kommunerne.
  • Som det også fremgår af beretningen på side 38, er det Region Sjællands vurdering, at der typisk i de første tre måneder af et forløb, hvor der er tale om udredning og behandlingsopstart, kun vil være meget begrænset information, som en kommune kan handle på. Det er således regionens vurdering, at mere handlingsorienteret information gennemsnitligt først vil foreligge omkring seks måneder inde i patientkontakten.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 9

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Brevudkast_Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beret-ning om flygtninge med traumer


10. Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 1 behandling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3889533

Resume

Ankestyrelsen har vurderet, at formuleringen i styrelsesvedtægtens § 25 ikke er tilstrækkelig klar og har henvist til, at det bør fremgår med hvilken procentdel af vederlaget til formanden for Regionsrådet, formændene for de stående udvalg vederlægges. Det kræver en ændring af styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling

Vedtagne ændringer af regionens styrelsesvedtægt skal godkendes af Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndighed.

I december 2018 gav Ankestyrelsen en tilbagemelding til regionen på den styrelsesvedtægt, som Regionsrådet havde godkendt den 18. januar 2018. Styrelsen vurderede, at styrelsesvedtægtens formuleringer i § 25 om vederlaget til formændene for de stående udvalg efter styrelsens vurdering ikke var tilstrækkelig klar, idet det burde fremgår med hvilken procentdel af vederlaget til formanden for Regionsrådet, formændene for de stående udvalg vederlægges. I øjeblikket er teksten formuleret uden en henvisning til en procentsats. Der er alene tale om en sproglig præcisering.

Efter aftale med Ankestyrelsen blev det besluttet, at regionen skulle afvente, at styrelsen tog stilling til den senere ændring af styrelsesvedtægten, som Regionsrådet vedtog den 5. november 2018, før Regionsrådet fik en sag om ændring af styrelsesvedtægten forelagt. Ankestyrelsen har nu godkendt den seneste ændrede styrelsesvedtægt uden yderligere bemærkninger.

Der vedlægges et udkast til ændret styrelsesvedtægt for så vidt angår formuleringen af § 25 om vederlag til udvalgsformændene.

§ 25 foreslås formulering således: ”Der ydes vederlag for varetagelsen af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 2,27 % af regionsrådsformandens vederlag. ”

Til orientering er her et link til den nuværende styrelsesvedtægt: https://www.regionsjaelland.dk/Politik/vedt%C3%A6gter-retningslinjer-vederlag/Sider/Styrelsesvedt%C3%A6gt-for-Region-Sj%C3%A6llands-Regionsr%C3%A5d.aspx

Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til styrelsesvedtægt behandles første gang og derefter oversendes til behandling på førstkommende Regionsrådsmøde.

Sagen afgøres således endeligt af Regionsrådet på mødet den 29. april 2019.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 10

Sagen oversendes til Regionsrådets 1. behandling.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:

Styrelsesvedtægt vedtaget 5. november 2018 med markerede ændringer


11. Ændring af plads i udvalg

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3901611

Resume

Lars Folmann ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering. Dansk Folkeparti har meddelt, at Julie Jacobsen ønsker at overtage pladsen.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har meddelt, at Lars Folmann ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering, og at Julie Jacobsen ønsker at overtage pladsen.

Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering. Dansk Folkeparti ønsker at indstille Julie Jacobsen til den ledige plads i udvalget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Lars Folmann ønsker at udtræde af Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

2. Regionsrådet vælger Julie Jacobsen til Udvalget for afbureaukratisering og modernisering

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 11

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


12. Anmodning fra Freddy Blak om behandling af forslag om rygepolitik

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3879401

Resume

Anmodning fra Freddy om behandling af forslag om rygepolitik for regionsrådsmedlemmer.

Sagsfremstilling

I mail af 20. januar 2019 har regionsrådsmedlem Freddy Blak anmodet om, at følgende forslag behandles i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

”Regionsrådet har på et tidligere møde besluttet at der er rygeforbud på alle Regionens matrikler for alle ansatte, dette gælder dog ikke for de politiske valgte, jeg vil gerne have at det også skal gælde for Politikerne, som har vedtaget forbuddet for de ansatte, iøvrigt har de samme samme politikere lige vedtaget en aftale med Kræftens bekæmpelse om tobaksforbud.

Forbuddet for at overholded de samme regler som de ansatte skal gælde med øjeblikkelig virkning. ”

Administrationens bemærkninger

Regionsrådet behandlede sag om Forslag til rygepolitik for Regionsrådets medlemmer d. 2. maj 2013. Regionsrådet besluttede følgende:

”Regionsrådet opfordrer dets medlemmer til at følge de samme regler for rygning, som er gældende for regionens medarbejdere, i forbindelse med udøvelse af deres funktioner som regionsrådsmedlemmer på regionens matrikler.”

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 12

Forretningsudvalget anbefaler, at der indføres rygeforbud for alle på Regionshusets matrikel i Sorø.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


13. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3885525

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 13

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om den ledelsesmæssige situation på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse i forlængelse af Forretningsudvalgets beslutning i møde den 13. februar 2019.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om status for genundersøgelser af de kvinder, der har fået mangelfulde tilbud om brystundersøgelser, og om anmodninger om aktindsigt i sagen.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om, at Styrelsen for Patientsikkerhed som led i et tilsyn i 2017 med fokus på diabetes har givet påbud til Ortopædkirurgisk afdeling på Nykøbing F. Sygehus for i tre tilfælde ikke at have haft tilstrækkeligt fokus på patienternes samlede sygdomsbillede under indlæggelse.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om, at der i forlængelse af Regionsrådets beslutning af 4. juni 2018 om fremtidig organisering af screening for brystkræft er sket ændringer i forventningerne til indførelsen af ny brystscanningsmetode og i de økonomiske forudsætninger for udskiftning af mammografibusser, som gør, at der forelægges et nyt grundlag til politisk beslutning.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om det foreløbige regnskabsresultat for 2018. Det endelige regnskabsresultat forelægges for Regionsrådet i møde den 29. april 2019.

Formanden orienterede om beslutningen om, at Tour de France starter Danmark i 2021 med etape gennem Region Sjælland.

Formanden orienterede om bevilling på Finansloven 2019 til etablering af hospice i Korsør og om status og proces ift. udmøntning af bevillingen.

Sekretariatschef Lisbeth Iversen orienterede om Movias beslutning om at udfase trykte køreplaner på stoppestederne.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand, Peter Jacobsen (O), 1. næstformand og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener