Søg
 
Møde i

5. Beretning fra BDO Kommunernes Revision

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3895436

Resume

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning om den løbende revision. Revisionen har ikke medført bemærkninger i den løbende beretning 2018.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fra BDO Kommunernes Revision modtaget Revisionsberetning nr. 6 vedrørende løbende revision 2018 (vedlagt). Revisionsberetningerne er inden for den i loven fastsatte frist udsendt til Regionsrådets medlemmer den 15. februar 2019. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Revisionen har i beretningen givet kommentarer og delkonklusioner til den administrative praksis. De væsentligste områder er:

Regnskabsføring og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for regionens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Bilagsbehandling og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at regionens bilagsbehandling generelt er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Ledelsestilsynsbeskrivelser

Med baggrund i en gennemgang af alle enheders ledelsestilsynsbeskrivelser vurderer revisor, at der generelt ses relevante beskrivelser af enhederne og enhedernes forretningsgange. Det er endvidere revisionens opfattelse, at beskrivelserne har opnået et højere kontrolniveau, end ved den tilsvarende gennemgang i 2016, og at beskrivelserne fortsat kan underbygge et struktureret og dokumenteret ledelsestilsyn. Der er dog konstateret enkelte specifikke forhold, som kræver en konkret vurdering, eller at der iværksættes handlinger.

Administrationen kan oplyse, at revisors forslag til styrkelse af ledelsestilsynsbeskrivelserne vil blive implementeret i ledelsestilsynsbeskrivelserne.

Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Revisionen oplyser, at regionens forretningsgang for administration og afstemning af balancekonti generelt anses for hensigtsmæssig. Det skal dog anføres, at der på konkrete konti stadig henstår poster, som efter deres datering burde være udkonteret.

Administrationen kan oplyse, at samtlige konti i forbindelse med årsafslutningen vil blive gennemgået for at sikre at afstemningerne fremadrettet alene indeholder aktuelle poster.

Decentralt besøg – Regional Udvikling

Revisionen oplyser, at der efter revisors opfattelse overordnet set er en god tilrettelæggelse og gennemførelse af forretningsgange og interne kontroller på de gennemgåede områder.

Decentralt besøg – Psykiatrien

Revisionen har gennemgået en række forretningsgange for eksempel vedrørende budgetopfølgning, bilagsbehandling, anlægsaktiver, decentral lønadministration, projektstyring mv. Det er revisors opfattelse, at forretningsgangene generelt er hensigtsmæssige. Gennemgangen har dog givet anledning til anbefalinger eller kommentarer vedrørende anlægsaktiver og decentral lønadministration.

Administrationen vil indarbejde de af revisionen modtagne kommentarer i enhedens forretningsgange.

Decentralt besøg på institutioner – Børneskolen Filadelfia

Revisionen har blandt andet set på de IT-faciliteter (for eksempel mail-, økonomi- og lønsystem) der stilles til rådighed for Filadelfia mod betaling. Revisor kunne konstatere, at aftalegrundlaget på besøgstidspunktet ikke var på plads, men at det efterfølgende er kommet på plads ligesom faktura er fremsendt.

Decentralt besøg på institutioner – Himmelev Behandlingshjem

Revisionen har foretaget uanmeldt eftersyn på Himmelev Behandlingshjem og i den anledning gennemgået en række forretningsgange vedrørende opbevaring og håndtering af kontanter, bilagsbehandling, håndtering af beboermidler, beskrivelse af ledelsestilsynet og vurdering af det faktiske gennemførte tilsyn samt efterlevelse af persondataforordningen mv. Det er revisors opfattelse, at der på en række områder ikke blev administreret i henhold til regionens forretningsgange og procedurer for eksempel for opbevaring og håndtering af kontanter og beboermidler.

Administrationen har overfor institutionen indskærpet reglerne og aftalt disse implementeret.

Revisionen har efter aftale efterfølgende foretaget et opfølgende besøg for at sikre, at forretningsgangene er ændret og reglerne nu efterleves. Det er revisors opfattelse, at der nu administreres i henhold til regionens forretningsgange, idet ændringerne omkring håndtering af beboermidler dog ikke fuldt ud er gennemført endnu. Administrationen vil følge op på gennemførelsen af ændringerne.

Øvrige forhold

Revisor vil ved årsregnskabsrevisionen sikre, at tidligere forhold vedrørende Mellemregning med Region Hovedstaden, Kvalitetsfondsbyggerierne i Slagelse og Køge samt Sundhedsplatformen administrativt bliver fulgt og afsluttet hurtigst muligt. Administrationen kan oplyse at forholdene i al væsentlighed er afsluttet og endeligt i forbindelse med årsregnskabet for 2018.

It sikkerhed

Revisionen har gennemgået regionens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for regionens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Revisionen er tilrettelagt efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme omfang hvert år.

Det er revisionens opfattelse, at regionen i det væsentligste har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det revisors opfattelse, at regionens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

Løn og personaleområdet

Det er revisionens opfattelse, at regionens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministration, herunder stikprøvevis gennemgang af udbetalt vederlag, diæter og godtgørelse til regionsrådsmedlemmerne, er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Gennemgangen har dog givet anledning til enkelte mindre afklaringer og korrektioner ligesom revisionen har enkelte anbefalinger til udførelsen af ledelsestilsyn.

Administration vil foretage korrektioner i det udbetalte vederlag ligesom revisors anbefalinger mv. indarbejdes i de fremadrettede forretningsgange.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beretning om løbende revision tages til efterretning (Beretning nr. 6)

2. initiativerne i administrationens sagsfremstilling tages til efterretning

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 5

Anbefales.

Susanne Lundvald (A), Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Region Sjællands delberetning 2018 - 11.02.2019


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener