Søg
 
Møde i

3. Projektforslag for Senge- og Behandlingsbygninger (TE01) Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3895277

Resume

Hermed forelægges det endelige projektforslag for senge- og behandlingsbygninger (TE01) på det nye universitetshospital i Køge, som er det største delprojekt i hele USK-projektet til en samlet sum på ca. 2,4 mia. kr. Totalentreprenøren JV-ITINERA/CMB har udarbejdet projektforslag, som nu foreligger til Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til den overordnede plan og udbudsstrategi for det nye universitetshospital i Køge foreligger der nu projektforslag for den største enkeltstående totalentreprise - Totalentreprise TE01 for senge- og behandlingsbygninger. Der er tale om det endelige projektforslag for

det største delprojekt i hele USK-projektet til en samlet sum på ca. 2,4 mia. kr.

Regionen indgik i april 2018 en betinget kontrakt med Totalentreprenør JV-ITINERA/CMB om udarbejdelse af projektforslag med overholdelse af de stillede krav indenfor den budgetmæssige ramme. Dette projektforslag foreligger nu til Regionsrådets godkendelse.

Regionsrådet har tidligere behandlet følgende totalentrepriser vedr. Projekt Universitetshospital Køge:

· TE03 Udbud af fælles energicentral 3. december 2018

· TE02A (Laboratorier og Nuklearmedicin): 4. februar 2019

· TE05 Kontorer og mødelokaler - afsluttet

I løbet af 2019 udbydes:

· TE02B – Sterilcentral /4. kvartal 2019

· TE04 - Apotek og varemodtagelse /ultimo 3. kvartal 2019.

Baggrund

Regionsrådet besluttede i januar 2017, at samarbejdet med det daværende rådgiverkonsortium RGUSK skulle afsluttes, idet rådgiverne meddelte, at de ikke kunne gennemføre det ønskede projekt uden en betragtelig reduktion af den ønskede kapacitet og funktion. Dette ville betyde, at Region Sjællands vedtagne sygehusplan ikke kunne gennemføres, og at der skulle skæres drastisk i sengeantallet. I marts 2017 godkendt Regionsrådet en plan for en alternativ gennemførelsesmodel baseret på udbud i totalentrepriser. Denne udbudsstrategi betyder, at man på et tidligt tidspunkt overdrager ansvaret for at opfylde bygherrens funktions- og kapacitetskrav til entreprenøren. Herved overdrages en stor del af risikoen og usikkerheden til entreprenøren, som så til gengæld overlades retten til at træffe en række af de detaljerede valg om de konkrete byggetekniske løsninger.

I henhold til den godkendte tidsplan og udbudsstrategi godkendte Regionsrådet i august 2017 det samlede udbudsmateriale for totalentreprise TE01, som omfatter senge, ambulatorier, akutafdeling, billeddiagnostik, intensiv samt behandlingsfunktioner i form af stråleterapi og operations­afsnit. Efter totalentrepriseudbud i konkurrencepræget dialog blev et Joint Venture kaldet JV-ITINERA/CMB bestående af entreprenørvirksomhederne ITINERA/CMB og med Politecnica og EKJ Rådgivende Ingeniører som underrådgivere udpeget som vinder. Den 16. april 2018 blev samarbejdet igangsat med indgåelse af en betinget kontrakt for fase 1 i TE01.

Grundlaget for arbejdet i fase 1 var de mindstekrav, som Regionsrådet godkendte i udbudsmaterialet i august 2017. Dermed har alle krav vedr. kapacitet, herunder antal senge, operationsstuer m.m. været minimumskrav, som ikke kan fraviges. I fase 1 har totalentreprenøren på baggrund af dialog med projektorganisationen udarbejdet et projektforslag for TE01, som jf. projektets styringsmanual skal godkendes af Regionsrådet.

Efter Regionsrådets godkendelse af projektforslaget indgås den bindende totalentreprisekontrakt for fase 2. Totalentreprenøren påtager sig i fase 2 at færdigprojektere og opføre det i projektforslaget godkendte projekt inden for den budgetmæssige ramme.

Forløb af fase 1

Projekt:

I fase 1 er der gennemført en struktureret proces, som den var beskrevet i JV-ITINERA/CMB's tilbud af 23. februar 2018. Totalentreprenøren har i perioden gennemført en række analyser af alternative løsninger med henblik på en optimering af projektet indenfor den budgetmæssige ramme. Disse løsninger er på møder drøftet med projekt­organisa­tionen. Forslagene er af projektorganisationen kontinuerligt vurderet op mod de i udbuddet fastsatte mindstekrav og almindelige krav. Forslag, som ikke var i overensstemmelse med mindstekravene er blevet afvist, mens øvrige forslag er blevet analyseret og vurderet mht. fordele og ulemper.

Projektforslaget er løbende monitoreret i forhold til de opstillede krav i udbudsmaterialet. Sideløbende har JV-ITINERA/CMB gennemført en dialog med myndighederne, Køge Kommune og Beredskab Øst (brandvæsenet). Herunder er der ansøgt om og modtaget en dispensation fra bygningshøjder i lokalplanen, som følge af et ønske om at flytte de nye hospitalsbygninger i TE01 13 meter mod øst.

Økonomi:

Sideløbende med udviklingen af projektet har en særlig gruppe i projektorganisationen monitoreret udviklingen i det økonomiske estimat. JV-ITINERA/CMB har gennemført prisindhentninger på alle delelementer, og har fremvist alle elementer af estimatet i en åben dialog med projektorganisatio­nen. I fase 1 har optimeringer og projektafklaringer medført en flytning af enkelte grænseflader, som giver en medfølgende økonomisk omdisponering inden for den økonomiske ramme:

· Præcisering af grænsefladen i BMS/CTS entreprisen (bygningsstyringssystemer), hvilket har betydet en flytning af budget fra bygherreleverance til Totalentreprisen på ca. 9 mio. kr.

· Overflytning af visse udstyrsindkøb til totalentreprisen. Det drejer sig om: Strålekanoner, senge- og madrasvasker samt det lofthængte udstyr på operationsstuerne. Der overføres økonomi til totalentreprenøren til indkøb af disse typer af udstyr. Bygherren inddrages i valg af udstyr, og indkøbspriserne vil være uændrede.

· Som konsekvens af flytning af bygningen 13 meter er landskabelige arbejder øget, og som led heri er budgettet øget med 10 mio. kr.

· I forbindelse med udbuddet blev der arbejdet med at skabe plangrundlag for placering af helikopterplatform på terræn. Det viste sig imidlertid i december 2017, at dette plangrundlag ikke kunne tilvejebringes. Det blev på daværende tidspunkt anslået, at denne forudsætning medførte forøgede anlægsomkostninger på ca. 20 mio. kr. Det har derfor indgået som en forudsætning i det videre arbejde, og det har vist sig nødvendigt at tilføre disse 20 mio. kr. fra styregruppens 3 pct. reservepulje.

· Endelig medfører den almindelige pris- og lønudvikling en regulering af entreprisesummen, som forudsat i kontrakten.

Projektforslaget (vedlagt Kort præsentation af projektforslaget)

JV-ITINERA/CMB afleverede som aftalt et samlet projektforslag med tilhørende kalkulation for projektet henholdsvis d. 17. og d. 20. december 2018. Projektorganisationen har, understøttet af interne Region Sjælland ressourcer, bygherrerådgiveren COWI samt supplerende eksterne kompetencer, gennemført en granskning af materialet. Granskningen er en gennemgang af alle delementer og tekniske fag i projektforslaget op imod de i udbudsmaterialet stillede krav. Granskningen er dermed en kontrol af, om projektforslaget er i overensstemmelse med de stillede krav i udbuddet.

Alle stillede mindstekrav er opfyldt. Herunder krav om: ønsket kapacitet (antal senge, operationsstuer osv.), funktionalitet (sammenhæng mellem funktioner, korte afstande og transportveje), energieffektivitet, driftseffektivitet samt lyse og patientvenlige rammer. Dette er uddybet i vedlagte bilag: Ændringer og løsninger i forhold til de opstillede krav. Et særligt fokuspunkt har været udformning af facader, som efter ønske fra Regionsrådets beslutning i marts 2017 er sikret maksimalt lysindfald inden for de rammer, som energirammen giver mulighed for. Særligt gavlpartierne mod øst rummer store glaspartier og altaner i forbindelse med patientopholdsrum.

Det videre forløb

Med Regionsrådets godkendelse af projektforslaget kan der indgås en endelig og bindende totalentreprisekontrakt om hovedprojektering og udførelse.

I forbindelse med hovedprojektet udfører JV-ITINERA/CMB Mock-ups (model i fuld størrelse) af en række standardrum i henhold til den betingede totalentreprisekontrakt for fase 1. Der udføres følgende Mock-ups:

· Standardsengestue med tilhørende bad/toilet

· Rent og urent logistikrum

· Operationsstue

· Standardundersøgelsesrum

· Facadeudsnit med både murstensbase, teknisk etage og facade for sengeafsnit.

Denne ydelse leveres i sommeren 2019, og er en udskudt leverance fra fase 1. Mock-ups anvendes både til test af, at alle de fastsatte krav er opfyldt, men også med henblik på at benytte Mock-ups, som en standard, der anvendes til kvalitetskontrol af det endeligt afleverede byggeri.

Byggeriet forventes efter den afleverede tidsplan at indledes medio 2019, og den første sengebygning forventes afleveret til bygherren i august 2021, hvorefter nedrivning af to af de eksisterende sengebygninger kan ske. Den sidste sengebygning afleveres til bygherren i december 2024 (se vedlagte Tidsplan for gennemførelse af TE01). Dette er i overensstemmelse med den tidsplan Regionsrådet godkendte 4. juni 2018.

Økonomi

Det samlede tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Projekt Universitetshospital Køge (USK) udgør 4.083 mio. kr. (09-pl) (inkl. låneadgang til energiinvesteringer.)

I modsætning til driftsbevillinger, der er etårige, kan anlægsbevillinger strække sig over flere år. Anlægsbevillingen deles derfor op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter fremadrettet rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Den samlede entreprisesum for TE01 er med flytning af de relevante grænseflader fastsat til 2.422,3 mio. kr. (19-PL), inkl. overført budget til udstyrsindkøb. Der er heraf i august 2017 afgivet bevilling til gennemførelse af fase 1 i 2018, og der søges hermed om tillægsbevilling til udgifter i perioden 2019 til 2025 på i alt 2.392 mio. kr.:

Mio. kr.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I alt

Byggeri

182

501

501

501

360

236

11

2.294

UdstyrsindkøbEntreprenør

73

25

98

I alt

2.392

Den samlede anlægsbevilling til USK udgør herefter 3.361 mio. kr.

Regionsrådet har tidligere afsat og frigivet rådighedsbeløb på i alt 665 mio. kr. Det forventede forbrug vedr. USK inkl. TE01 udgør ved udgangen af 2019 847 mio. kr. Der er således behov for frigivelse af yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 182 mio. kr.

Det forudsættes fremadrettet, at der i forbindelse med forelæggelse af sagsfremstillinger for de enkelte bygningsetaper søges om anlægsbevilling. Det skal således bemærkes, at der ultimo 2019 vil blive fremsendt anlægs­bevillings­­sager til Regionsrådet omhandlende bevilling til de to sidste egentlige byggeetaper (sterilcentral, varemodtagelse og apoteksenhed), hvorefter kun ombygningsarbejderne og resterende udstyrsindkøb udestår.

Videre proces

Sagens videre behandling:

- Indledende behandling i Forretningsudvalget 25. februar 2019

- Temamøde i Regionsrådet 25. februar 2019

- Temamøde i Regionsrådet 4. marts 2019

- Ekstraordinært Forretningsudvalgsmøde 4. marts 2019, hvor der afgives indstilling til Regionsrådet

- Behandling på Regionsrådsmøde 4. marts 2019

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget for TE01 godkendes

2. Projektorganisationen gives prokura til at indgå den endelige og bindende totalentreprisekontrakt (fase 2) baseret på den tidligere betingede kontrakt

3. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2.392 mio. kr. til dækning af TE01, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 3.361 mio. kr.

4. Der i 2019 frigives yderligere rådighedsbeløb på 182 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 3

Sagen udsat til ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 4. marts 2019.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Projektbeskrivelse

Ændringer og løsninger i forhold til de opstillede krav

Hovedtidsplan for TE01


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener