Søg
 
Møde i

4. Kvartalsrapport for USK

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3891965

Resume

I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for regionens kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag for fremdriften i projektet Universitetshospital Køge (USK).

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de overordnede formål. Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter. Region Sjælland har fået tilsagn om støtte til tre projekter:

· NFA (Akutsygehus Slagelse)

·GAPS (Psykiatrien i Slagelse)

·USK (Universitetshospital Køge)


I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen pr. 2. kvartal 2018 skal igangsætte arbejdet med udarbejdelse af kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring ervedlagtsom bilag.

Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK, der vedlæggessom bilag. Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.

Den fremsendte kvartalsrapport for 4. kvartal 2018 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.

Regionsrådet godkendte den 4. juni 2018 hovedtidsplanen for Projekt Universitetshospital Køge indeholdende det samlede projekt med alle delprojekter. Hovedtidsplanen blev udarbejdet i forlængelse af accepten af tilbuddet og underskrivelsen af totalentreprisekontrakten med JV Itinera-CMB den 16. april 2018 om projektering og opførelse af TE01, som omfatter ca. 110.000 m² senge- og behandlingsbygninger, hvormed afleveringsterminer for projektforslaget og overdragelse af det færdige byggeri blev fastlagt.

For delprojektet TE01 Senge og behandlingsbygningen har JV Itinera-CMB efter drøftelser med projektorganisationen udarbejdet et projektforslag, som blev afleveret i overensstemmelse med tidsplanen den 17. december 2018. Projektforslaget bliver herefter gransket af projektorganisationen. Ved granskningen gennemgår projektorganisationen det afleverede projekt i forhold til overholdelse af fastsatte krav og den afsatte økonomiske ramme. På baggrund af granskningen vil JV Intinera-CMB opdatere projektforslaget med henblik på endelig behandling i Regionsrådet i marts 2019.

Regionsrådet godkendte i december 2018 udbudsmateriale for delprojektet TE03, som omfatter fjernkøl og nødstrøm, og som skal indgå i hospitalets fælles energicentral. Prækvalifikation er herefter igangsat og endelig kontraktindgåelse forventes i maj 2019. For delprojektet TE02A Nuklearmedicin og Laboratorier er brugerprocessen afsluttet, og der udarbejdes udbudsmateriale med henblik på forelæggelse for Regionsrådet i februar 2019.


Den første byggeetape TE05 er overdraget til bygherren, og Projektorganisationen er flyttet ind i stueetagen. På første sal er skabt midlertidigt plads til opstart af lægeuddannelse i den ene fløj. Resten af huset indgår som administrationskontor for JV Itinera-CMB i henhold til kontrakten.

Med udgangspunkt i den godkendte udbudsstrategi fra marts 2017 og hovedtidsplan fra juni 2018 er den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.

Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold der giver anledning til at tage forbehold for de oplysninger der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed ervedlagtsom bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Kvartalsrapporten for USK, 4. kvartal 2018 godkendes
  2. Kvartalsrapporten for USK videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 4

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2018

Ledelseserklæring Regionsrådet

Controllerenhedens bemærkninger

Deponering

Følgebrev revisorerklæring vedr. USK 4. kvt.rapport 2018

Revisorerklæring vedr. USK 4. kvt.rapport 2018


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener