Søg
 
Møde i

7. Udvikling i aktivitet m.v. efter implementeringen af Sundhedsplatformen

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3891011

Resume

Med baggrund i budgetaftale 2019 forelægges opgørelser af sygehusenes produktion efter go-live på Sundhedsplatformen. Opgørelsen til og med 4. kvartal 2018 viser, at Region Sjælland ved udgangen af 4. kvartal 2018 er på samme aktivitetsniveau som før implementeringen af Sundhedsplatformen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af Regionsrådets Budgetaftale for 2019 i relation til sundhedsplatformen bl.a. at:

”Indførelsen af sundhedsplatformen har forventeligt givet en nedgang i produktionen på regionens sygehuse i 2017 og 2018. Parterne er enige om, at produktionen skal tilbage på mindst niveauet før implementeringen af sundhedsplatformen. Forretningsudvalget vil følge udviklingen kvartalsvis på følgende parametre:

· Overholdelse af behandlings- og udredningsret

· Udviklingen i forbrug på privathospitaler

· Udviklingen i aktivitet

Forretningsudvalget vil herud fra opsætte konkrete målsætninger. ”

I kommissoriet for den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen har styregruppen til opgave at:

”Følge udviklingen i sygehusenes produktion (ambulante og elektive patientforløb) som opfølgning på den planlagte, midlertidige nedgang i produktionen i forbindelse med go-live. Udvalget vil herunder have fokus på overholdelse af patientrettigheder”.

Med budgetaftalen for 2019 er det fremadrettet Forretningsudvalget, der behandler de kvartalsvise aktivitetsopgørelser, mens den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen modtager opgørelserne til orientering.

Fakta om overvågningen

Data for sygehusenes produktion, datakvalitet og overholdelse af patientrettigheder overvåges ugentligt og indgår i den løbende dialog mellem direktionen og sygehusledelserne, bl.a. i opfølgningen på drifts- og udviklingsaftaler.

Overvågningen er i størst muligt omfang baseret på data fra Landspatientregistret (LPR), hvor regionernes indberetninger opgøres til målinger af overholdelse af patientrettigheder og kræftpakker. Data fra LPR er dermed kilden til omverdenens syn på Regions Sjællands aktivitet samt grundlag for sammenligninger med andre regioner.

Status på de centrale mål i budgetaftale 2019

På baggrund af de seneste tal til og med 4. kvartal 2018 er den overordnede udvikling på de mål, som står centralt i budgetaftalen for 2019 beskrevet. Udviklingen er uddybet i vedlagte notat og præsentation

Overholdelse af udrednings- og behandlingsret

Region Sjællands overholdelse af udredningsretten faldt efter overgangen til Sundhedsplatformen, men fra 3. kvartal og frem er overholdelsen steget igen og vurderes med udgangen af 4. kvartal 2018 (4. kvartal 2018: 80%) at være på niveau med 2017 før overgangen til Sundhedsplatformen (3. kvartal 2017: 79 %). Faldet i perioden efter implementeringen vurderes overvejende at relatere sig til registreringsudfordringer og anvendelse af Sundhedsplatformen.

Forbrug på privathospitaler/udenregionalt

I 4. kvartal 2018 er det private forbrug fortsat faldende og nærmer sig niveauet fra før overgangen til Sundhedsplatformen.

Der er siden overgangen til Sundhedsplatformen ikke sendt flere patienter til behandling på andre offentlige sygehuse.

Udvikling i aktivitet

Det samlede aktivitetsniveau er ved udgangen af 4. kvartal 2018 på samme niveau som før implementeringen af Sundhedsplatformen. Den totale aktivitet i 4. kvartal 2018 er 99 procent af det, man kan kalde normalniveauet før overgangen til Sundhedsplatformen. Antallet af regionens borgere, der har været behandlet uge for uge, har udvist en stigende tendens siden årsskiftet.

Antallet af planlagte ambulante besøg – dvs. planlagte behandlinger, der ikke kræver indlæggelse - er ved udgangen af 4. kvartal 2018 det samme som før overgang til Sundhedsplatformen.

Antallet af registrerede kræftpakkeforløb i det nationale grundlag er helt tilbage til niveauet før indførelsen af Sundhedsplatformen. De få færre registrerede kræftpakkeforløb i LPR vurderes overvejende at relatere sig til registreringsudfordringer og anvendelse af Sundhedsplatformen.

Overholdelsen af kræftpakkeforløbstider er for 4. kvartal 2018 (4. kvartal 2018: 80%) væsentligt over niveau fra før implementeringen af Sundhedsplatformen (3. kvartal 2017: 75%).

Plan for målopfyldelse

Forretningsudvalget behandlede på møde den 28. november 2018 en sag om udviklingen i aktiviteten efter 3. kvartal 2018 og efterspurgte i den forbindelse en plan for, hvornår aktiviteten forventes at være tilbage på niveauet før go-live. Som det fremgår ovenfor, vurderes aktiviteten at være tilbage på normalniveauet før Sundhedsplatformen.

I forhold til overholdelse af udrednings- og behandlingsret og udenregionalt forbrug og på privathospitaler er der med afsæt i Region Sjællands strategi og budgetaftale 2019 igangsat en række aktiviteter, der samlet set skal sikre, at kapaciteten udnyttes bedst muligt og dermed forbedrer målopfyldelsen.

Budgetaftalen for 2019 indeholder således en række initiativer, som skal bidrage til at øge kapaciteten i eget sundhedsvæsen og reducere forbruget på privathospitaler. Det gælder bl.a. indsatsen i den økonomiske udviklingsplan vedrørende optimering af hjemtag med fokus på at flere patienter behandles på regionens sygehuse.

Derudover indeholder budgetaftale 2019 indsatser, der skal sikre en mere systematisk tilgang til brugen af andre offentlige og private leverandører, der tilbyder udredning og behandling. Der er i den forbindelse indgået samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om visse behandlinger og igangsat udbud med henblik på at indgå strategisk partnerskabsaftale med private leverandører.

Endelig har Regionsrådet den 7. januar 2019 godkendt en handleplan for det medicinske område, der også har til formål at styrke kapaciteten på de medicinske afdelinger på kort og længere sigt.

Opdatering til LPR3

Opdatering til LPR3 er påbegyndt i weekenden den 2.-3- februar 2019 i Region Sjælland og to andre regioner, og de øvrige to følger til marts.

Opdateringen til LPR3 betyder, at det i en periode, ikke vil være muligt for regionerne at have opdaterede data for en række af de faste dataleverancer. Der vil fx ikke være data fra Sundhedsdatastyrelsen, der gør det muligt at monitorere overholdelse af udredningsretten og pakkeforløb for kræft. Region Sjælland vil fortsat følge udviklingen via data fra SP, men den nationale sammenligning er ikke mulig før der igen kan trækkes nationale data.

LPR3 indebærer samtidig en ny opgørelsesmetode, og data fra før overgangen vil derfor ikke kunne sammenlignes 1:1 efter overgangen til LPR3.

På nuværende tidspunkt kan ikke siges, hvornår der igen forventes nationale data.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 7

Orienteringen taget til efterretning.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:

FU orientering datakvalitet 4. kvartal 2018

Præsentation af udvikling i produktion, registreringskvalitet og patientrettigheder efter Go Live.pptx


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener