Søg
 
Møde i

10. Ændring af Region Sjællands styrelsesvedtægt - 1 behandling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3889533

Resume

Ankestyrelsen har vurderet, at formuleringen i styrelsesvedtægtens § 25 ikke er tilstrækkelig klar og har henvist til, at det bør fremgår med hvilken procentdel af vederlaget til formanden for Regionsrådet, formændene for de stående udvalg vederlægges. Det kræver en ændring af styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling

Vedtagne ændringer af regionens styrelsesvedtægt skal godkendes af Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndighed.

I december 2018 gav Ankestyrelsen en tilbagemelding til regionen på den styrelsesvedtægt, som Regionsrådet havde godkendt den 18. januar 2018. Styrelsen vurderede, at styrelsesvedtægtens formuleringer i § 25 om vederlaget til formændene for de stående udvalg efter styrelsens vurdering ikke var tilstrækkelig klar, idet det burde fremgår med hvilken procentdel af vederlaget til formanden for Regionsrådet, formændene for de stående udvalg vederlægges. I øjeblikket er teksten formuleret uden en henvisning til en procentsats. Der er alene tale om en sproglig præcisering.

Efter aftale med Ankestyrelsen blev det besluttet, at regionen skulle afvente, at styrelsen tog stilling til den senere ændring af styrelsesvedtægten, som Regionsrådet vedtog den 5. november 2018, før Regionsrådet fik en sag om ændring af styrelsesvedtægten forelagt. Ankestyrelsen har nu godkendt den seneste ændrede styrelsesvedtægt uden yderligere bemærkninger.

Der vedlægges et udkast til ændret styrelsesvedtægt for så vidt angår formuleringen af § 25 om vederlag til udvalgsformændene.

§ 25 foreslås formulering således: ”Der ydes vederlag for varetagelsen af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 2,27 % af regionsrådsformandens vederlag. ”

Til orientering er her et link til den nuværende styrelsesvedtægt: https://www.regionsjaelland.dk/Politik/vedt%C3%A6gter-retningslinjer-vederlag/Sider/Styrelsesvedt%C3%A6gt-for-Region-Sj%C3%A6llands-Regionsr%C3%A5d.aspx

Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til styrelsesvedtægt behandles første gang og derefter oversendes til behandling på førstkommende Regionsrådsmøde.

Sagen afgøres således endeligt af Regionsrådet på mødet den 29. april 2019.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 10

Sagen oversendes til Regionsrådets 1. behandling.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:

Styrelsesvedtægt vedtaget 5. november 2018 med markerede ændringer


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener