Søg
 
Møde i

9. Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om forløbet for flygtninge med traumer

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3888814

Resume

På baggrund af Statsrevisorernes beretning af 19. december 2018 - nr. 6/2018 om forløbet for flygtninge med traumer skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne på de foranstaltninger og overvejelse, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra de enkelte regionsråd. Af sagen fremgår baggrund for og konklusioner om undersøgelsen samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af forløbet for flygtninge med traumer, har Statsrevisorerne afgivet beretning og bemærkninger til Folketinget d. 19. december 2018.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen har i november 2017 selv taget initiativ til en tværgående forløbsundersøgelse, som har til formål at vurdere, om Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne sikrer en tilstrækkelig og sammenhængende indsats for at opspore og behandle traumer hos flygtninge, så flygtningene hurtigst muligt kommer i beskæftigelse.

Rigsrevisionens konklusion

Rigsrevisionen vurderer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne ikke har sikret en tilstrækkelig og sammenhængende indsats i forløbet for at opspore og behandle flygtninge med traumer.

De flygtninge med traumer, som kommunerne opsporer, kan i overensstemmelse med patientrettighederne modtage specialiseret behandling inden for 4 uger.For de flygtninge, som kommer i traumebehandling, koordinerer regionerne efter Rigsrevisionens vurdering i utilstrækkeligt omfang forløbet med kommunerne.

Samlet set viser Rigsrevisionens undersøgelse, at aktørerne på tværs af forløb for flygtninge med traumer mangler at finde en form, der virker, når det gælder udveksling af relevante oplysninger. Rigsrevisionen ser derfor et behov for, at aktørerne på udlændinge-, integrations- og sundhedsområdet samarbejder om at optimere forløbet, så flygtninge med traumer opspores og behandles hurtigt og effektivt, så flest muligt kommer i beskæftigelse.

Statsrevisorernes bemærkninger

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

https://www.ft.dk/statsrevisorerne/dokumenter/samling/20181/beretning/sb6/index.htm

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne ikke har sikret et tilstrækkeligt samarbejde og koordination af opsporing og behandling af traumatiserede flygtninge.

Statsrevisorerne påpeger, at mangel på systematisk udveksling af relevante oplysninger mellem ministerier, regioner og kommuner står i vejen for en hurtig og effektiv opsporing og behandling af traumatiserede flygtninge og vanskeliggør en effektiv behandling-, integrations- og beskæftigelsesindsats.

Statsrevisorerne bemærker, at regionerne tilbyder behandling af traumatiserede flygtninge i de 7 regionale behandlingstilbud inden for de 4 uger, som følger af patientrettighederne.

Regionsrådets bemærkninger

Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er vedlagt sagsfremstillingen.

Af bemærkningerne fremgår det bl.a. at:

  • Regionsrådet tager Statsrevisorernes bemærkning om, at regionerne tilbyder behandling af traumatiserede flygtninge i de regionale behandlingstilbud inden for de 4 uger, som følger af patientrettighederne, til efterretning.
  • Regionsrådet anerkender, at en koordineret tværsektoriel indsats med gensidig orientering om forhold af relevans for patienternes sundhed og trivsel er vigtig for målgruppen. Regionen vil derfor tage initiativ til en øget udveksling af helbredsoplysninger med kommunerne.
  • Som det også fremgår af beretningen på side 38, er det Region Sjællands vurdering, at der typisk i de første tre måneder af et forløb, hvor der er tale om udredning og behandlingsopstart, kun vil være meget begrænset information, som en kommune kan handle på. Det er således regionens vurdering, at mere handlingsorienteret information gennemsnitligt først vil foreligge omkring seks måneder inde i patientkontakten.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 9

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Brevudkast_Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beret-ning om flygtninge med traumer


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener