Søg
 
Møde i

8. Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3888782

Resume

På baggrund af Statsrevisorernes beretning af 19. december 2018 - nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne på de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter har Statsrevisorerne den 19. december 2018 afgivet beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter til Folketinget.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen tog i november 2017 selv initiativ til undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om regionerne sikrer og ministeriet understøtter en rettidig indsats over for patienter, hvor der er mistanke om eller er konstateret kræft.

Undersøgelsen har tre hovedafsnit: Tidlig opsporing i almen praksis, maksimale ventetider og forløbstider.

Rigsrevisionens konklusion

Rigsrevisionens samlede og overordnede konklusion er, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, og at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad understøtter, at patienter med mistanke om eller konstateret kræft får en rettidig indsats.

Konsekvensen af regionernes og ministeriets samlede indsats er, at der er risiko for, at kræftsygdomme ikke opdages og behandles så tidligt som muligt, og at kræftsygdomme dermed bliver mere fremskredne og sværere at behandle.

Statsrevisorernes bemærkninger:

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/72018/statsrevisorernes-bemaerkning-til-beretningen/

Særligt for Region Sjælland bemærker Statsrevisorerne, at det er den region, der henviser færrest patienter til Diagnostisk Pakkeforløb.

Statsrevisorerne bemærker desuden, at Region Sjælland har den laveste andel forløb inden for standardforløbstiderne i 2013, 2016 og 2017.

Regionsrådets bemærkninger
Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er vedlagt sagsfremstillingen.

Af Regionsrådets bemærkninger fremgår det bl.a. at:

  • Regionsrådet tilslutter sig Statsrevisorernes opmærksomhed omkring tidlig opsporing, som er afgørende for sygdommens udvikling og behandlingsmuligheder. Regionen er, foruden ’Jo før – jo bedre’, involveret i flere initiativer til tidlig opsporing.
  • Regionsrådet er opmærksom på regionale forskelle; både når det gælder organspecifikke pakkeforløb – og diagnostisk pakkeforløb. Regionen gennemfører flere analyser for mere detaljeret at afdække forskellene, herunder et ph.d. projekt, som bl.a. skal belyse forskellige måder at tilrettelægge det diagnostiske pakkeforløb på i regionerne.
  • Regionsrådet har sat øget fokus på dokumentationskravet i forbindelse med maksimale ventetider. Regionen har igangsat en række konkrete initiativer og indgået aftale med sygehusene om 100 procent overholdelse af bekendtgørelsen i 2019.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 8

Anbefales.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Brev: Regionsrådets bidrag til Statsrevisorerne på beretning om kræft


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener