Søg
 
Møde i

2. Flytning af onkologiske senge fra Næstved Sygehus til SUH, Roskilde

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3886784

Resume

Med baggrund i tidligere sag om strukturelle initiativer, fremlægges særskilt sag vedr. samling af onkologiske senge med tilføjelse af konsekvenserne for de berørte sygehuse. Sagen skal fortsat ses i sammenhæng med de øvrige strukturelle initiativer om samling af bryst- og plastikkirurgi, nedlæggelse af blodprøvetagning i Hundige og samling af staben i Køge, som Regionsrådet besluttede den 7. januar 2019.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 7. januar 2019 sag om strukturelle initiativer som led i besparelsesplaner på SUH. Det blev besluttet, at samle bryst- og plastikkirurgi i Roskilde, at nedlægge blodprøvefunktionen i Hundige, samt at samle staben for SUH i Køge. Derudover blev det besluttet at foretage en nærmere undersøgelse af konsekvenserne ved at samle de onkologiske sengeafsnit i Roskilde.

Siden er der indhentet yderligere oplysninger ved SUH og NSR om konsekvenserne ved en samling af sengeafsnittene.

Sagen er drøftet i MED-Hovedudvalg den 6. februar 2019. Bemærkninger fra udvalget fremgår af supplerende sagsfremstilling nederst. Sagen behandles ligeledes i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud den 21. februar 2019, således bemærkningerne herfra kan indgå i Forretningsudvalgets behandling.

I vedhæftede bilag findes en nærmere beskrivelse af forslaget, konsekvenser, økonomi, transaktionsomkostninger og produktionstab.

Som i tidligere sag til Forretningsudvalget, foreslås det midlertidigt at samle de onkologiske sengeafsnit i Roskilde med henblik på samlet flytning til Køge, når byggeriet er tilendebragt. Stråleterapi, ambulant kemobehandling og ambulant palliativ behandling forbliver i Næstved, jf. Sygehusplan 2010.

Patienter indlagt på Onkologisk Afdeling i Næstved har typisk komplikationer til deres kemo- eller strålebehandling, ligesom nogle har forværring af sygdommen eller symptomer, der kræver ny vurdering. Stort set alle patienter er komplekse med mange sideløbende problemstillinger og mange har akutte problemstillinger, der kræver hurtig indsats og overvågning. Patienterne kommer fra hele Region Sjælland, men der er en overvægt af patienter fra den sydlige del af regionen samt Næstved- og Slagelseområdet.

Aften og nat er der aktuelt udfordringer med at levere kvalificeret lægefaglig ekspertise på grund af rekrutteringsvanskeligheder. Derfor må der ofte anvendes vikarer med begrænset kendskab til specialet.

Derudover er der i forbindelse med Sygehusplan 2010 fraflyttet en række kliniske funktioner fra Næstved Sygehus. Derfor er der ikke længere intensivafdeling, der er begrænset laboratorieservice aften og nat, og anæstesien kan ikke længere yde samme service som tidligere.

Ved at samle de onkologiske senge på SUH, Roskilde vil patienterne opleve højere kvalitet aften og nat, idet alle nødvendige funktioner er tilstede. Der er direkte adgang til intensivbehandling uden forudgående transport, og det er muligt at tilkalde mobilt akutteam ved forværring af patientens tilstand.

Den lægelige videreuddannelse vil blive styrket, idet mulighederne for faglig sparring og specialisering øges. Derudover forventes det også at påvirke rekrutteringsmulighederne positivt. Det er endvidere fordelagtigt, at sengeafsnittene er integrerede og flytter som en samlet enhed til Køge, når byggeriet er tilendebragt.

Onkologisk Afdeling på Næstved Sygehus har siden 2016 varetaget forvagten (aften og nat) på Lungemedicinsk Afdeling, i alt 17 timer i døgnet. Ved flytning af de onkologiske senge, skal NSR overtage opgaven tidligere end forventet.

Økonomi

Der forventes en samlet besparelse for SUH på 2,5 mio. kr. pr. år (helårsvirkning), når flytningen er fuldt implementeret.

Det skal bemærkes, at det første år efter flytningen, afholder SUH halvdelen af udgiften til etablering af medicinsk forvagtsfunktion (aften og nat) på Næstved Sygehus. Herefter overgår udgiften fuldt til NSR. Det skal undersøges nærmere, om opgaven kan løses på anden vis end, som forudsat, med lægevikarer.

Samling af klinisk onkologi (sengeafsnit)

2019, mio. kr. (3 md.)

2020,

mio. kr.

2021, mio. kr.

Mindre forbrug af lægevikarer

0,75

3,0

3,0

Mindre forbrug på bagvagt

0,15

0,6

0,6

Udgift til transport af liggende patienter

-0,3

-1,1

-1,1

Udgifter til medicinsk forvagtslag

-0,6

-1,8

0

Klargøring af lokaler og flytning

-0,2

0

0

Total

-0,2

0,7

2,5

Udtalelse fra MED Hovedudvalgets møde 6. februar 2019

Generelt var der accept af det nødvendige i en flytning, hvis der ellers er risiko for at patientsikkerheden er i fare. Samtidig blev der generelt opfordret til at begrænse antallet af flytninger med henvisning til de konsekvenser, som flytninger har for de berørte ansatte.

Generelt er det ikke hensigtsmæssigt for en personalegruppe at flytte flere gange. Samtidig blev det nævnt, at det er vigtigt i denne type sager, at man tidligt sikrer at fastholde de berørte medarbejdere.

Det blev nævnt, at det ikke er sikkert, at alle berørte medarbejdere vælger at flytte med opgaven. Der må derfor forventes et tab af kompetencer ved flytningen for nogle faggrupper, hvilket betyder, at der må imødeses tid og ressourcer til vidensdeling og optimering af kompetencer.

Der var en generel opfordring til at afklare økonomien fuldt ud, inden en flytning effektueres. Blandt andet blev der stillet spørgsmålstegn ved besparelsen ved flytningen, herunder om det afsatte beløb til klargøring og flytning er tilstrækkeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de klinisk onkologiske sengeafsnit samles midlertidigt på SUH, Roskilde forud for samlet indflytning i byggeriet i Køge, jf. Sygehusplan 2010.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 21. februar 2019, pkt. 2

Sagen blev sendt til afstemning.

For stemte: Annemarie Knigge

Imod stemte: Kirsten Devantier og Bruno Jerup.

Gitte Simoni, Ellen Knudsen, Lars Hoppe Sø og Flemming Damgaard Larsen tog forbehold for indstillingen frem til Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandling af sagen.

Dermed kan et flertal i udvalget ikke anbefale indstillingen.

Udvalget bad om, at spørgsmål vedr. mulighed for at fastholde de to palliative senge i Næstved, fremtidsudsigterne for det lungemedicinske område og øjenafdelingen i Næstved, hvorvidt personalet vil flytte med til Roskilde, herunder fordeling mellem de forskellige personalegrupper, timing i forhold til flytning af de onkologiske senge og om det rent logistisk kan lade sig gøre afklares inden mødet i Forretningsudvalget den 25. februar 2019.

Kirsten Rask (A), Jens Gredal (A) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. februar 2019, pkt. 2

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud til fornyet behandling, besvarelse af de stillede spørgsmål og vurdering af alternativer til den foreslåede flytning.

Jacob Jensen (V), 2. næstformand og Peter Jacobsen (O), 1. næstformand deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

Notat om flytning af onkologiske senge fra Næstved til Roskilde


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener