Søg
 

Referat

Møde i Forretningsudvalget 2018-2021

mandag den 28. januar 2019 kl. 09:30

Mødelokale 7


Deltagere:

Heino Knudsen

Jorun Bech

Susanne Lundvald

Jan Hendeliowitz

Gitte Simoni

Peter Jacobsen

Per Nørhave- afbud

Egon Bo

Tina Boel- afbud

Bruno Jerup

Jacob Jensen- deltog ikke i behandlingen af punkt: 9

Kirsten Devantier- afbud

Claus Bakke

Christian Wedell-Neergaard

Anne Møller Ronex
1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3833059

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 1

Godkendt, idet punkt 3 og 5 blev behandlet i forlængelse af punkt 1.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


2. Projekt Universitetshospital Køge – Totalentrepriseudbud TE02A (Laboratorier og Nuklearmedicin)

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3869495

Resume

Som en del af Projekt Universitetshospital Køge (USK) indgår etablering af bygninger til laboratorier og nuklearmedicin. Disse udbydes i totalentreprise. Udbudsbetingelser og tildelingskriterier fremlægges til Regionsrådets godkendelse. Herudover anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen for byggeriets gennemførelse

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Som en deletape i det samlede Projekt Universitetshospital Køge indgår opførelse af en laboratoriebygning, som skal rumme specialerne:

· Klinisk Biokemi

· Patologi

· Klinisk Mikrobiologi

· Klinisk Immunologi

Dertil indgår en række fællesområder for disse specialer.

Specialerne Patologi, Klinisk Mikrobiologi og Klinisk Immunologi servicerer hele Region Sjælland, mens Klinisk Biokemisk afdeling udelukkende servicerer afdelingerne på Sjællands Universitetshospital Køge.

Denne byggeetape rummer desuden en udvidelse af den eksisterende nuklearmedicinske afdeling med scannerafsnit. Indholdet af etapen er i overensstemmelse med Sygehusplanen.

Den samlede bygningsmasse forventes at udgøre ca. 11.500 m2, og skal placeres på et byggefelt i den sydvestlige ende af byggegrunden ved den eksisterende nuklearmedicinske afdeling.

Udbuddet sker som totalentreprise, i overensstemmelse med den udbudsstrategi Regionsrådet godkendte 23. marts 2017, og er i overensstemmelse med den tidsplan Regionsrådet godkendte 4. juni 2018. Byggeriet skal overholde krav fra gældende lokalplan 1035. Den endelige udformning vil blive udarbejdet i det vindende tilbud.

Der er tale om et teknisk kompliceret byggeri, som kræver særlige kompeten­cer og specialistviden hos totalentreprenøren og dennes under­rådgivere. Der stilles høje krav til hygiejne, ventilation og strålesikkerhed i det færdige byggeri. Teknologien indenfor laboratorieverdenen udvikler sig så hurtigt, at det, der bygges i dag, kan være forældet indenfor en relativt kort tidshorisont. Det skal derfor løbende være muligt for laboratoriespecialerne at tilpasse sig den teknologiske udvikling, uden at det kræver dyr og tidskræ­vende ombygning, som vil genere den daglige drift. "Det smarte projekt" rummer derfor kreative strategier, hvad angår standardisering, modularitet og fleksibilitet, både hvad angår ombygnings- og udvidelsesmuligheder.

Derfor er der valgt en model for udbuddet, der sikrer at dette kan prioriteres højst. Konkurrencen sker derfor på præmissen om ”at få mest mulig kvalitet for pengene”, mens prisen er forudsat fast.

Udbudsproces og tidsplan

Entreprisen udbydes samlet i en totalentreprise i EU-udbud med forhandling til en fast pris på 270 mio. kr. (19-PL). Den faste pris er fastsat af bygherre­råd­giveren COWI på baggrund af en analyse af realiserede priser på sammen­lignelige byggerier i Danmark. De 270 mio. kr., som COWI har vurderet, svarer til det budget, der var afsat til delprojektet.

Erfaringer og referencer fra laboratoriebyggerier eller tilsvarende installations-tunge byggerier er helt afgørende ved udvælgelse af, hvilke firmer, der prækvalificeres.

Udbuddet sker på baggrund af byggeprogram med rumlister og funktioner samt en række designmanualer, hvoraf en del er gældende for hele byggeriet og er udviklet i forbindelse med TE01 processen for senge- og behandlingsbygninger, mens nogle er udviklet specifikt til de særlige forhold gældende for de omhandlede teknisk komplicerede bygningsafsnit.

Kreative strategier hvad angår standardisering, modularitet og fleksibilitet, både hvad angår ombygnings- og udvidelsesmuligheder er afgørende i den endelige udvælgelse af vinderen.

TE02A udbydes som udbud med forhandling i henhold til vedlagte tidsplan:

· Udbuddet indledes med en prækvalifikationsfase, hvor 2-4 bydende udvælges på baggrund af økonomisk robusthed og teknisk og faglig kapacitet og erfaring med laboratoriebyggerier eller tilsvarende.

· Vinder af udbuddet udvælges ud fra kriterierne:

o Organisation og samarbejde (30 %): Her vægtes organisering samt de tilbudte CVer.

o Projekt (70 %): Her vægtes løsning af projektet, med særlig vægt på funktionalitet, fleksibilitet (herunder udvidelses­muligheder) samt arkitektur.

· Der gennemføres en forhandlingsrunde med de bydende med to møder i august-september 2019, hvor forhandlingstemaerne relaterer sig til henholdsvis organisation og samarbejde samt projekt. Dermed kan kontrahering være på plads medio november 2019.

Regionsrådet orienteres ultimo marts 2019 om, hvilke hold, der prækvalifice­res og igen primo oktober 2019 om endeligt valg af totalentreprenør.

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejds­klausuler, vil være gældende for dette udbud. Der vil blive sat krav om mindst 10 % af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikan­ter.

Økonomi

Det samlede tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Projekt Universitetshospital Køge (USK) udgør 4.083 mio. kr. (09-pl) inkl. låneadgang til energiinvesteringer.)

I modsætning til driftsbevillinger, der er etårige, kan anlægsbevillinger strække sig over flere år. Anlægsbevillingen deles derfor op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter fremadrettet rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Entreprisen TE02A udbydes til en fast pris på 270 mio. kr. (19-PL), og der søges om tillægsbevilling på dette beløb. Der forventes følgende fordeling af udgifter i perioden 2019 til 2022:

2019

2020

2021

2022

I alt

Kr.

4.000.000

83.750.000

121.500.000

60.750.000

270.000.000

Den samlede anlægsbevilling til USK udgør herefter 969 mio. kr.

Regionsrådet har tidligere afsat og frigivet rådighedsbeløb på i alt 661 mio. kr. Det forventede forbrug vedr. USK inkl. TE02A udgør ved udgangen af 2019 665 mio. kr. Der er således behov for frigivelse af yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 4 mio. kr.

Det forudsættes fremadrettet, at der i forbindelse med forelæggelse af sagsfremstillinger for de enkelte bygningsetaper søges om anlægsbevilling. Det skal således bemærkes, at der i 1. kvartal 2019 vil blive fremsendt anlægs­bevillings­sager til Regionsrådet omhandlende bevilling til TE01.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

· Udbudsmateriale for TE02A godkendes

· Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 270 mio. kr. til dækning af TE02A, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 969 mio. kr.

· Der i 2019 frigives yderligere rådighedsbeløb på 4 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 2

Anbefales.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

TE02A Udbudstidsplan

TE02A Hovedtidsplan


3. Steno Diabetes Center Sjælland – Programoplæg Holbæk og Tværgående puljer

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3865231

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag er den første i en række anlægsbevillingssager, som handler om at føre de enkelte delprojekter i aftalen ud i livet. Der lægges med denne sag op til frigivelse af midler til delprojektet for SDCS Holbæk og frigivelse af midler fra de tværgående puljer til fordeling mellem alle delprojekter.

Sagsfremstilling

På Regionsrådsmøde 20. august 2018 blev den samlede aftale for SDCS forelagt for og godkendt af Regionsrådet. Projektet er finansieret af en donation på 160 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Til gennemførelse af projekterne er der etableret en programorganisation med en programstyregruppe og tværgående projektgruppe, der koordinerer mellem delprojekterne. Delprojekternes organiseres med styregruppe, projektgruppe og brugergrupper i henhold til Region Sjællands Byggeregulativ.

Programoplæg for SDCS Holbæk (vedlagt) er udarbejdet på foranledning af den lokale styregruppe og godkendt af programstyregruppen. SDCS Holbæk er den første i rækken af flere lokationer, der på baggrund af programoplæg anmoder om frigivelse af midler til udarbejdelse af projektforslag. Der vil efterfølgende komme tilsvarende anmodninger fra SDCS Nykøbing Falster, Næstved/Slagelse og Køge.

SDCS Holbæk

SDCS i Holbæk skal rumme de i drejebogen beskrevne funktioner, herunder både Holbæk Diabetesklinik og Den regionale enhed, der begge placeres i eksisterende lokaler i Akaciegårdens bygning 14 og 15, som ombygges til funktionen.

Diabetesklinikken

Består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, laboratorier og prøverum, transitionsklinik samt reception og venteområder. Kontorområder og rum til klinisk forskning etableres i tilknytning til Den regionale enhed i et Vidensfællesskab. Det eksisterende Børne- og Ungeambulatorium indgår i den samlede Diabetesklinik.

Der er i disponeringen og udformningen af klinikkens funktioner fokus på de begreber og værdier, der er beskrevet i visionen og drejebogen for SDCS.

Den regionale enhed

Består af kontorområder til enhedsstaben samt møde og undervisningsrum.

Myndighedsforhold

Projektet kan udføres indenfor den eksisterende lokalplan.

Akaciegården er kategoriseret som bevaringsværdig, og der tages hensyn til dette i udformningen af projektet.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Programoplæg godkendes af Regionsrådet februar 2019

Udbud og valg af totalrådgiver maj 2019

Projektforslag til godkendelse af Regionsrådet november 2019

Projektering og udbud november 2019 – april 2020

Udførelse fra april 2020 med forventet afslutning marts 2021

Økonomi

Af donationen på 160 mio. kr. udgør 125,6 mio. kr. midler til byggeudgifter, som delprojekterne administrerer. 34,4 mio. kr. ligger i tværgående puljer til sikring af ensartet kvalitet, apparaturanskaffelser mv, som programstyregruppen disponerer over. Holbæk SDCS’ andel af de samlede midler udgør 43.150.000 kr. Der er udarbejdet følgende budget for Holbæk SDCS:

Håndværkerudgifter incl uforudsete udgifter

35.150.000

Bygherreleverancer

2.000.000

Rådgivning og øvrige omkostninger

6.000.000

Total

43.150.000

Der blev i 2018 bevilget og frigivet anlægsbevilling på 6 mio. kr. til udførsel af de 3 mindre projekter og rådgivning. Med denne sag frigives der 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag på Holbæk SDCS og 20 mio. kr. fra de tværgående puljer.

Der anmodes med denne sag om tillægsbevilling på 23 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for SDCS Holbæk samt de tværgående puljer.

Desuden anmodes der om bevilling til at modtage donation på 29 mio. kr. til de i denne sagsfremstilling beskrevne formål.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. programoplægget for SDCS Holbæk godkendes

2. der meddeles tillægsbevilling på 23 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling til SDCS udgør 29 mio. kr.

3. der meddeles anlægsbevilling til indtægten på 29 mio. kr.

4. der frigives rådighedsbeløb til udgifter i 2019 på 23 mio. kr. og indtægter på 29 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 3

Anbefales.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Programoplæg Holbæk


4. Udbud af strategisk partnerskabsaftale

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3872718

Resume

I henhold til Budgetaftal 2019 søges der indgået en partnerskabsaftale med et eller flere privathospitaler. Målet er at sikre kapacitet og bedre sammenhæng for udredning og behandling inden for de lovfæstede ventetidsregler, samt ydelser af høj kvalitet til konkurrencemæssige priser. Kravsspecifikationer for de enkelte lægefaglige specialer udarbejdes i samarbejde med sygehusene. Der sigtes på en rammeaftale. Udbuddet forventes gennemført ved forhandling.

Sagsfremstilling

Det følger af Budgetaftalen for 2019, at Region Sjælland via udbud søger at indgå i et strategisk partnerskab med én eller flere private leverandører.

Formålet med samarbejdsaftalen er dels at sikre patienter udredes og behandles inden for de lovfæstede ventetidsregler, dels at sikre mere sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Udbuddet relaterer sig alene til de somatiske ydelser på sygehusniveau.

De lægefaglige specialer, der forventes at indgå i et strategisk partnerskab, tager udgangspunkt i Region Sjællands forbrug på privat sygehuse i 2018, hvor der var tæt på 30.000 henvisninger til de private aftalesygehuse til en forventet, samlet værdi på i alt 225 mio. kr.

Partnerskabsaftalen opbygges som en rammeaftale hvorunder der indgås aftaler om en række specialer og konkrete ydelser og forløb, bl.a. udredning og behandling inden for følgende specialer:

Ortopædkirurgi, rygkirurgi, kirurgi, Øre-næse-hals, endokrinologi, non-malign smertebehandling, gastromedicin, neurologi og neurofysiologi, demens, kardiologi, urologi, reumatologi, plastikkirurgi, lungemedicin og radiologi.

Der skal dog inden for de kontraktmæssige vilkår være mulighed for at udvide partnerskabet på andre lægefaglige specialer ved behov.

Tilbudsgiver skal inden for relevante specialer og på aftalte områder afgive pris ved forskellige forudsætninger om mængde, f.eks. 50-100 – 200 patienter pr. uge.

På den måde vil det ved kontraktindgåelse kunne fastlægges, på hvilke områder regionen ønsker en aftale, der i udgangspunktet ikke sikrer den private leverandør en fast mængde eller en vis omsætning, og tilsvarende på hvilke områder Region Sjælland ønsker en aftale under hensyn til mængde og omsætning til en konkurrencemæssig, fordelagtig pris.

Aftalen er ikke eksklusiv, således at Region Sjælland til hver en tid kan indgå i et samarbejde med andre leverandører (offentlige eller private).

Der vil i udbuddet indgå muligheder for at byde ind med anderledes eller nye samarbejdsformer, hvor der både kan tænkes i insourcing af kompetencer til at undersøge og behandle patienter på regionens egne sygehuse, ligesom hele udviklingen af e-hospital og digital understøttelse af eksempelvis kontrolforløb vil indgå.

Der vil endvidere i udbuddet blive lagt vægt på nærhed i behandlingstilbuddene, hvorfor en eventuel større leverandør vil blive opfordret til at tænke i konsortiedannelse og dermed åbne mulighed for at inddrage mindre, lokale leverandører i et Partnerskab.

Forud for udbuddet er regionens tidligere Partnerskabsaftale blevet evalueret og der har været dialog med Brancheforeningen for de private sygehuse, for at få et overblik over markedets fulde potentiale og inspiration til eventuelt nye samarbejdsmuligheder.

Sygehusene, de specialeopdelte visitationsenheder og de kliniske afdelinger er med i hele den proces, der relaterer sig til selve kerneydelserne i udbuddet, herunder at kvaliteten på de enkelte ydelser lever op til de nationale standarder.

Der planlægges med en prækvalifikationsrunde i forventning om, at der efterfølgende gennem forhandling kan indgås en endelig samarbejdsaftale. Pris og kvalitet vil indgå som væsentlige parametre i tildeling af leverancen og forventes at vægte 40:60.

Udbuddet afgøres af administrationen. Tidsplanen er, at der kan indgås en aftale maj – juni 2019.

Kort notat om udbudsmaterialet er vedlagt sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- planen for et strategisk udbud på sygehusbehandlinger godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 2

Planen for et strategisk udbud på sygehusbehandlinger godkendes, idet Enhedslisten tager forbehold for sagen. Det anbefales, at:

· det ved indgåelse af aftalen indgår som element, at den private leverandør kompenserer Region Sjælland, hvis behandlingsgarantien ikke overholdes

· udviklingen i forbruget af ydelser i privat regi følges nøje i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 4

Udvalgets indstilling anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Notat om udbudsmaterialet


5. Afrapportering på Medicin Task Force

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3871669

Resume

Den regionale Medicin Task Force har afsluttet sit arbejde. Flere projekter er gennemført for at øge kvaliteten af den medicinske behandling og samtidig begrænse lægemiddeludgifterne, og andre aktiviteter er løftet ind i driftsorganisationen.

Sagsfremstilling

Stigende udgifter til medicin i regionen førte til, at Regionsrådet nedsatte en regional Medicin Task Force (MTF) for perioden 2016 til 2018. Gruppen fik til opgave at identificere og igangsætte initiativer, der potentielt kunne øge kvaliteten og begrænse den økonomiske vækst på det medicinske område.

MTF har haft bred repræsentation fra følgende interessenter: Den regionale Lægemiddelkomite, Kvalitet og Udvikling herunder Lægemiddelenheden, Sygehusapoteket, Produktion, Forskning og Innovation (PFI), Klinisk Farmakologisk Enhed, Koncern Økonomi og Koncernservice (KØK) og Primær Sundhed. Vicedirektør ved Holbæk Sygehus og formand for Den regionale Lægemiddelkomite Knut Borch Johnsen har været formand for MTF.

Aktiviteter

Arbejdet i MTF indledtes af en kortlægning af potentielle indsatser på medicinområdet for primær- og sekundærsektoren. Kortlægningen førte til udarbejdelsen af et idékatalog med henblik på prioritering af indsatser.

MTF har på overordnet niveau ledt efter områder, hvor kvaliteten kunne øges og besparelser realiseres og på udvalgte områder været i ’maskinrummet’ og vurderet processer i forhold til at styre økonomi og nedbringe spild ved håndtering og udlevering af medicin.

Eksempler på gennemførte projekter

Der er gennemført et projekt om patentudløb af dyr sygehusmedicin, som har medført beskrevne arbejdsgange og hurtigere omstilling til billigere ligeværdige præparater ved patentudløb. Der er gennemført flere projekter om medicinspild. Et af disse projekter kortlagde arbejdsgange for udlevering af vederlagsfri medicin, opgjorde udgifter til kasseret medicin og identificerede forbedringsforslag. Der er også gennemført et projekt om afprøvning af individualiseret måling af udvalgte biologiske lægemidler som et middel til kvalitetsløft i behandlingen. Projektet vil danne grundlag for kommende guidelines for behandling og har vist sig at medvirke til en mere kost effektiv behandlingsstrategi.

Kommende initiativer

En række initiativer fortsætter i driftsorganisationen. Det er bl.a. et initiativ om palliativ / aktiv behandling af især kræftpatienter som videreføres i regi af Kræftstyregruppen. Og et pilotprojekt om minimering af spild ved udlevering af vederlagsfri medicin, som videreføres i regi af Sygehusapoteket med fokus på at optimere arbejdsgange ved udlevering medicin på afdeling med størst økonomisk besparelsespotentiale.

Der er i vedlagte bilag nærmere beskrivelser af aktiviteter, eksempler på gennemførte projekter samt kommende initiativer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

- orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 4

Orienteringen om medicin task force blev taget til efterretning. Det bemærkes, at der med ophøret af task forcen, er en forventning om at de gode initiativer sikres videreført.

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 5

Anbefales.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:

Afrapportering på Medicin Task Force for perioden 2016-2018


6. Delpraksisplan for dermato-venerologi

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3857404

Resume

Som opfølgning på Regionens overordnede praksisplan for praksissektoren, besluttet august 2017, er der udarbejdet en delpraksisplan for dermato- og venerologi (hudlæger). Delpraksisplanen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge speciallægeoverenskomstens § 4 er det regionens kompetence at foretage en samlet planlægning af den ambulante speciallægebetjening i regionen. Planlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt og fastlægge en kapacitet sammenholdt med det øvrige sundhedsvæsen.

Der foretages en overordnet planlægning i hver valgperiode, og denne plan suppleres med delpraksisplaner for de enkelte specialer. Det giver mulighed for en dyberegående analyse af kapacitet, behov og forbrug, samarbejdsrelationer og opgavefordeling.

Som beslutningsgrundlag for planudkastet er der udarbejdet en beskrivelse af dermato- og venerologiområdet under hensyn til Sundhedsstyrelsens specialeplan og -vejledning, sygehusenes organisering af diagnostik og behandling, ændrede behandlingsmuligheder og modernisering af overenskomsten i 2017.

Kapaciteten og den geografiske fordeling er delvist historisk betinget fra de tidligere amters organisering. I delplanen er kapaciteten og aktiviteten vurderet under ét og på tværs af sygehussektor og praksissektor.

Det anbefales, at den eksisterende kapacitet indenfor dermatologisk speciallægepraksis fastholdes. De kapacitetsmæssige udfordringer opleves især i forhold til de patienter, der ønskes henvist til specialiseret eller kirurgisk behandling hos enten Dermatologisk Afdeling, SUH eller Plastikkirurgisk afdeling.

Planudkastets beskrivelsesdel har været drøftet på flere møder mellem de kliniske fagpersoner på sygehuset, sygehusadministrationen og repræsentanter fra speciallægepraksis.

Anbefalinger

Af planudkastets anbefalinger fremgår helt overordnet, at den til enhver tid gældende specialevejledning og de anerkendte guidelines på området bliver fulgt med henblik på at levere den bedste kvalitet i behandling inden for de kendte faglige, organisatoriske og økonomiske rammer.

I forhold til de forskelle der er på tilgængelighed (geografisk, fremmøde og telefoni samt ventetider) anbefales det, at der fortsat følges op på dette. Herunder at der løbende følges op på mulighed og behov for at ændre den geografiske fordeling af eksisterende kapacitet.

Anbefalingerne har også fokus på samarbejde, samspil og udvikling af nye tiltag – herunder den fælles opgave om at sikre, at borgere/patienter inddrages i egenomsorg og bliver orienterede om muligheden for, ved egen adfærd, at medvirke til dels forebyggelse dels en lindring af symptomer og lidelser.

Også samarbejde og samspil mellem speciallægepraksis og hospital – og speciallægepraksis og almen praksis er vigtige omdrejningspunkter for at sikre (ensartet) kvalitet og en styrkelse af den faglige dialog.

Da der især er behov for specialiseret og kirurgisk behandling anbefales det, at Regionen tager stilling til muligheden for at etablere et plastikkirurgisk tilbud i praksis i regionen og herved sikre et borgernært tilbud som alternativ til forbruget i Region Hovedstaden.

Beslutningsproces

Udkast til delpraksisplan blev drøftet og anbefalet på møde i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp på møde den 17. december 2018.

Planudkastet forelægges Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Forretningsudvalget forud for endelig godkendelse af Regionsrådet.

Økonomi

Kapaciteten er uændret og planen er således udgiftsneutral. Der peges i planudkastet på behovet for evt. etablering af plastikkirurgisk kapacitet i praksissektoren, hvilket kræver selvstændig beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at planudkastet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen torsdag den 17. januar 2019, pkt. 4

Udkast til delpraksisplan for dermato-venerologi anbefales.

Jens Gredal deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 6

Anbefales.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Udkast til delpraksisplan


7. Afrapportering Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3865944

Resume

Regionsrådet besluttede i 2017 og 2018, at der skulle gøres en ekstra indsats for at sikre, at Region Sjælland også i fremtiden har dygtige medarbejdere med de rigtige kompetencer. Regionsrådet forelægges en status på arbejdet i 2018 og de foreløbige resultater.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 besluttede Regionsrådet, at der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at Region Sjælland også i fremtiden har dygtige medarbejdere og de rigtige kompetencer. Indsatsen bygger videre på den indsats, Regionsrådet igangsatte i 2017 for at sikre de rigtige kompetencer – nu og i fremtiden.

Afrapporteringen af status på arbejde med rekrutterings- og kompetenceudfordringer i 2018 indeholder en beskrivelse af rekrutterings- og kompetenceindsatser i to overordnede kategorier:

· Den regionale indsats ”Brug af flere faggrupper i opgaveløsningen”

. Inkl. 78 eksempler fra praksis

· Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018 fra henholdsvis

. Nykøbing Falster Sygehus

. Andre enheder

. Den fælles strategiske funktion

Den regionale indsats omkring ”Brug af flere faggrupper i opgaveløsningen” omfatter en bred vifte af konkrete indsatser på sygehusene og i Psykiatrien.

En styre- og arbejdsgruppe nedsat af Sygehusmødet indsamlede i løbet af efteråret 2018 på sygehusene og Psykiatrien 78 konkrete eksempler på håndtering af rekrutterings- og kompetenceudfordringer gennem brug af flere faggrupper i opgaveløsningen. Det foreløbige resultat er et katalog med beskrivelser af eksemplerne til inspiration.

Det er tanken, at eksemplerne skal danne grundlag for spredning i en langsigtet indsats på området, som et bidrag til at løse kerneopgaverne.

Indsatsen fortsætter i en tre årig periode.

Som et eksempel på rekrutterings- og kompetenceindsatser i 2018 fra andre enheder beskriver ”Rekruttering og fastholdelse – tilbage på sporet Holbæk Sygehus” en bred vifte af tiltag på medicinsk afdeling. Tiltagene beskæftiger sig med følgende temaer: tiltrække, ansætte, fastholde, udvikle og forløse.

Effekten af ovenstående indsatser på medicinsk afdeling har blandt andet været større tryghed i stillingen for nyansatte, flere ansøgere på opslåede stillinger og samtidig vurderes det, at arbejdsmiljøet er bedret. Det forventes, at de positive resultater vil bidrage til en mere stabil personalegruppe og et mindre personaleflow.

Afrapporteringen Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018 kan downloades fra nedenstående link og udleveres i mødet for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering samt Forretningsudvalgets og Regionsrådets møder.

Link: Afrapportering Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018

Behandling i udvalg

Beslutning fra møde i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering d. 21. januar 2019 vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 21. januar 2019, pkt. 2

Udvalget anbefaler, at Afrapporteringen Rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018 tages til efterretning. Udvalget udtrykker stor anerkendelse for arbejdet og vil følge udviklingen.

John Wennerwald deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 7

Anbefales, idet Forretningsudvalget præciserer, at den regionale rekrutteringskampagne midlertidigt er indstillet, men ikke nedlagt.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


8. Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om udredningsretten

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3878807

Resume

På baggrund af Statsrevisorernes beretning af 14. november 2018 - nr. 3/2018 om udredningsretten skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne på de foranstaltninger og overvejelse, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra de enkelte regionsråd. Af sagen fremgår baggrund for og konklusioner om undersøgelsen samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af udredningsretten har Statsrevisorerne den 14. november 2018 afgivet beretning nr. 3/2018 om udredningsretten til Folketinget.

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

https://www.ft.dk/statsrevisorerne/dokumenter/samling/20181/beretning/SB3/index.htm

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er vedlagt sagsfremstillingen.

Af bemærkningerne fremgår det bl.a. at:

  • Overholdelse af udredningsretten et særligt fokusområde i budgetaftalen for 2019.
  • Regionsrådet tilslutter sig Statsrevisorernes bemærkning om, at der er behov for at sikre en fælles forståelse og dermed en bedre afklaring på dele af udredningsretten, da der synes at være grundlag for flere fortolkningsmuligheder.
  • Regionsrådet vil rette op på den kritik, der vedrører regionens indkaldelsesbreve.

Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen tog i november 2017 selv initiativ til at undersøge regionernes implementering og overholdelse af udredningsretten på sygehusene, idet Sundheds- og Ældreministeriets monitorering viser, at mellem 10 – 20 % af alle udredningsforløb ikke overholder lovgivningen.

Rigsrevisionen har gennemgået en række patientforløb i alle 5 regioner inden for specialerne: kardiologi, ortopædkirurgi og børnepsykiatri.

Rigsrevisionens konklusion

Rigsrevisionens samlede og overordnede konklusion for alle regionerne er, at patienterne ikke i tilstrækkelig grad har lige og let adgang til hurtig udredning.

Årsagerne er mange, men der peges generelt på, at lovgivningen giver anledning til for mange fortolkningsmuligheder, og at det er svært for regionerne at anlægge en entydig måde at identificere udredningspatienterne på.

Kritik af Region Sjælland

Region Sjælland fik kritik for manglende information i sine indkaldelsesbreve. I vid udstrækning tages der telefonisk kontakt til de patienter, som Region Sjællands Sygehuse ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage, så patienterne hurtigt kan hjælpes videre til et andet sygehus offentligt eller privat.

Patienten skal hertil have et fysisk indkaldelsesbrev. Det skal endvidere fremgå af indkaldelsesbrevet, hvilket alternativ regionen kan tilbyde.

Denne kritik er taget til efterretning, og der arbejdes på en løsning gennem Sundhedsplatformen.

Region Sjælland får desuden kritik for ikke at visitere hovedparten af de ortopædkirurgiske patienter til et udredningsforløb, men i stedet for, som praksis har været, direkte til et behandlingsforløb. Rationalet bag den praksis har været at få patienten hurtigere i behandling. De ortopædkirurgiske afdelinger har allerede taget kritikken til sig og vurderer nu hver enkelt patient mere specifikt i forhold til udredning versus behandling.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 8

Anbefales.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Brevudkast_Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om udredningsretten


9. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3874419

Driftsaftale for Præhospitalt Center

Driftsaftalen for Præhospitalt Center blev godkendt af Regionsrådet d. 7. januar 2019 med forbehold for behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen behandlede sagen d. 17. januar 2019 med følgende referat: Drifts- og udviklingsaftale for Præhospitalt Center anbefales, idet drifts- og udviklingsaftalen blev godkendt af Regionsrådet den 7. januar 2019 med forbehold for udvalgets behandling.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 9

Skriftlig orientering givet.

Formanden orienterede om, at der er sendt brev til innovationsminister Sophie Løhde om ændring af udbudslovgivningen i forlængelse af Atea-sagen.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om resultat af udbud af vaskeriydelser. Der forberedes sag til et kommende møde om muligheder for langsigtet løsning.

Adm. direktør Per Bennetsen orienterede om status for rekruttering af ny sygehusdirektør til Sjællands Universitetshospital.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen orienterede om aktuel status for implementering af nyt landspatientregister 3 og opdateret 2018-version af Sundhedsplatformen den 2. februar 2019.

Der afholdes ekstraordinært møde i Forretningsudvalget i forbindelse med Regionsrådets møde den 4. februar 2019 med henblik på behandling af forslag stillet af Enhedslisten.

Kirsten Devantier, Tina Boel, Per Nørhave og Jacob Jensen deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener