Søg
 
Møde i

6. Delpraksisplan for dermato-venerologi

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3857404

Resume

Som opfølgning på Regionens overordnede praksisplan for praksissektoren, besluttet august 2017, er der udarbejdet en delpraksisplan for dermato- og venerologi (hudlæger). Delpraksisplanen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge speciallægeoverenskomstens § 4 er det regionens kompetence at foretage en samlet planlægning af den ambulante speciallægebetjening i regionen. Planlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt og fastlægge en kapacitet sammenholdt med det øvrige sundhedsvæsen.

Der foretages en overordnet planlægning i hver valgperiode, og denne plan suppleres med delpraksisplaner for de enkelte specialer. Det giver mulighed for en dyberegående analyse af kapacitet, behov og forbrug, samarbejdsrelationer og opgavefordeling.

Som beslutningsgrundlag for planudkastet er der udarbejdet en beskrivelse af dermato- og venerologiområdet under hensyn til Sundhedsstyrelsens specialeplan og -vejledning, sygehusenes organisering af diagnostik og behandling, ændrede behandlingsmuligheder og modernisering af overenskomsten i 2017.

Kapaciteten og den geografiske fordeling er delvist historisk betinget fra de tidligere amters organisering. I delplanen er kapaciteten og aktiviteten vurderet under ét og på tværs af sygehussektor og praksissektor.

Det anbefales, at den eksisterende kapacitet indenfor dermatologisk speciallægepraksis fastholdes. De kapacitetsmæssige udfordringer opleves især i forhold til de patienter, der ønskes henvist til specialiseret eller kirurgisk behandling hos enten Dermatologisk Afdeling, SUH eller Plastikkirurgisk afdeling.

Planudkastets beskrivelsesdel har været drøftet på flere møder mellem de kliniske fagpersoner på sygehuset, sygehusadministrationen og repræsentanter fra speciallægepraksis.

Anbefalinger

Af planudkastets anbefalinger fremgår helt overordnet, at den til enhver tid gældende specialevejledning og de anerkendte guidelines på området bliver fulgt med henblik på at levere den bedste kvalitet i behandling inden for de kendte faglige, organisatoriske og økonomiske rammer.

I forhold til de forskelle der er på tilgængelighed (geografisk, fremmøde og telefoni samt ventetider) anbefales det, at der fortsat følges op på dette. Herunder at der løbende følges op på mulighed og behov for at ændre den geografiske fordeling af eksisterende kapacitet.

Anbefalingerne har også fokus på samarbejde, samspil og udvikling af nye tiltag – herunder den fælles opgave om at sikre, at borgere/patienter inddrages i egenomsorg og bliver orienterede om muligheden for, ved egen adfærd, at medvirke til dels forebyggelse dels en lindring af symptomer og lidelser.

Også samarbejde og samspil mellem speciallægepraksis og hospital – og speciallægepraksis og almen praksis er vigtige omdrejningspunkter for at sikre (ensartet) kvalitet og en styrkelse af den faglige dialog.

Da der især er behov for specialiseret og kirurgisk behandling anbefales det, at Regionen tager stilling til muligheden for at etablere et plastikkirurgisk tilbud i praksis i regionen og herved sikre et borgernært tilbud som alternativ til forbruget i Region Hovedstaden.

Beslutningsproces

Udkast til delpraksisplan blev drøftet og anbefalet på møde i Samarbejdsudvalget for Speciallægehjælp på møde den 17. december 2018.

Planudkastet forelægges Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Forretningsudvalget forud for endelig godkendelse af Regionsrådet.

Økonomi

Kapaciteten er uændret og planen er således udgiftsneutral. Der peges i planudkastet på behovet for evt. etablering af plastikkirurgisk kapacitet i praksissektoren, hvilket kræver selvstændig beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at planudkastet godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for det nære sundhedsvæsen torsdag den 17. januar 2019, pkt. 4

Udkast til delpraksisplan for dermato-venerologi anbefales.

Jens Gredal deltog ikke i Udvalget for det nære sundhedsvæsens behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 6

Anbefales.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:

Udkast til delpraksisplan


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener