Søg
 
Møde i

8. Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om udredningsretten

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3878807

Resume

På baggrund af Statsrevisorernes beretning af 14. november 2018 - nr. 3/2018 om udredningsretten skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne på de foranstaltninger og overvejelse, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra de enkelte regionsråd. Af sagen fremgår baggrund for og konklusioner om undersøgelsen samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af udredningsretten har Statsrevisorerne den 14. november 2018 afgivet beretning nr. 3/2018 om udredningsretten til Folketinget.

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

https://www.ft.dk/statsrevisorerne/dokumenter/samling/20181/beretning/SB3/index.htm

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er vedlagt sagsfremstillingen.

Af bemærkningerne fremgår det bl.a. at:

  • Overholdelse af udredningsretten et særligt fokusområde i budgetaftalen for 2019.
  • Regionsrådet tilslutter sig Statsrevisorernes bemærkning om, at der er behov for at sikre en fælles forståelse og dermed en bedre afklaring på dele af udredningsretten, da der synes at være grundlag for flere fortolkningsmuligheder.
  • Regionsrådet vil rette op på den kritik, der vedrører regionens indkaldelsesbreve.

Baggrund for undersøgelsen

Rigsrevisionen tog i november 2017 selv initiativ til at undersøge regionernes implementering og overholdelse af udredningsretten på sygehusene, idet Sundheds- og Ældreministeriets monitorering viser, at mellem 10 – 20 % af alle udredningsforløb ikke overholder lovgivningen.

Rigsrevisionen har gennemgået en række patientforløb i alle 5 regioner inden for specialerne: kardiologi, ortopædkirurgi og børnepsykiatri.

Rigsrevisionens konklusion

Rigsrevisionens samlede og overordnede konklusion for alle regionerne er, at patienterne ikke i tilstrækkelig grad har lige og let adgang til hurtig udredning.

Årsagerne er mange, men der peges generelt på, at lovgivningen giver anledning til for mange fortolkningsmuligheder, og at det er svært for regionerne at anlægge en entydig måde at identificere udredningspatienterne på.

Kritik af Region Sjælland

Region Sjælland fik kritik for manglende information i sine indkaldelsesbreve. I vid udstrækning tages der telefonisk kontakt til de patienter, som Region Sjællands Sygehuse ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage, så patienterne hurtigt kan hjælpes videre til et andet sygehus offentligt eller privat.

Patienten skal hertil have et fysisk indkaldelsesbrev. Det skal endvidere fremgå af indkaldelsesbrevet, hvilket alternativ regionen kan tilbyde.

Denne kritik er taget til efterretning, og der arbejdes på en løsning gennem Sundhedsplatformen.

Region Sjælland får desuden kritik for ikke at visitere hovedparten af de ortopædkirurgiske patienter til et udredningsforløb, men i stedet for, som praksis har været, direkte til et behandlingsforløb. Rationalet bag den praksis har været at få patienten hurtigere i behandling. De ortopædkirurgiske afdelinger har allerede taget kritikken til sig og vurderer nu hver enkelt patient mere specifikt i forhold til udredning versus behandling.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 8

Anbefales.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Brevudkast_Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om udredningsretten


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener