Søg
 
Møde i

4. Udbud af strategisk partnerskabsaftale

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3872718

Resume

I henhold til Budgetaftal 2019 søges der indgået en partnerskabsaftale med et eller flere privathospitaler. Målet er at sikre kapacitet og bedre sammenhæng for udredning og behandling inden for de lovfæstede ventetidsregler, samt ydelser af høj kvalitet til konkurrencemæssige priser. Kravsspecifikationer for de enkelte lægefaglige specialer udarbejdes i samarbejde med sygehusene. Der sigtes på en rammeaftale. Udbuddet forventes gennemført ved forhandling.

Sagsfremstilling

Det følger af Budgetaftalen for 2019, at Region Sjælland via udbud søger at indgå i et strategisk partnerskab med én eller flere private leverandører.

Formålet med samarbejdsaftalen er dels at sikre patienter udredes og behandles inden for de lovfæstede ventetidsregler, dels at sikre mere sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Udbuddet relaterer sig alene til de somatiske ydelser på sygehusniveau.

De lægefaglige specialer, der forventes at indgå i et strategisk partnerskab, tager udgangspunkt i Region Sjællands forbrug på privat sygehuse i 2018, hvor der var tæt på 30.000 henvisninger til de private aftalesygehuse til en forventet, samlet værdi på i alt 225 mio. kr.

Partnerskabsaftalen opbygges som en rammeaftale hvorunder der indgås aftaler om en række specialer og konkrete ydelser og forløb, bl.a. udredning og behandling inden for følgende specialer:

Ortopædkirurgi, rygkirurgi, kirurgi, Øre-næse-hals, endokrinologi, non-malign smertebehandling, gastromedicin, neurologi og neurofysiologi, demens, kardiologi, urologi, reumatologi, plastikkirurgi, lungemedicin og radiologi.

Der skal dog inden for de kontraktmæssige vilkår være mulighed for at udvide partnerskabet på andre lægefaglige specialer ved behov.

Tilbudsgiver skal inden for relevante specialer og på aftalte områder afgive pris ved forskellige forudsætninger om mængde, f.eks. 50-100 – 200 patienter pr. uge.

På den måde vil det ved kontraktindgåelse kunne fastlægges, på hvilke områder regionen ønsker en aftale, der i udgangspunktet ikke sikrer den private leverandør en fast mængde eller en vis omsætning, og tilsvarende på hvilke områder Region Sjælland ønsker en aftale under hensyn til mængde og omsætning til en konkurrencemæssig, fordelagtig pris.

Aftalen er ikke eksklusiv, således at Region Sjælland til hver en tid kan indgå i et samarbejde med andre leverandører (offentlige eller private).

Der vil i udbuddet indgå muligheder for at byde ind med anderledes eller nye samarbejdsformer, hvor der både kan tænkes i insourcing af kompetencer til at undersøge og behandle patienter på regionens egne sygehuse, ligesom hele udviklingen af e-hospital og digital understøttelse af eksempelvis kontrolforløb vil indgå.

Der vil endvidere i udbuddet blive lagt vægt på nærhed i behandlingstilbuddene, hvorfor en eventuel større leverandør vil blive opfordret til at tænke i konsortiedannelse og dermed åbne mulighed for at inddrage mindre, lokale leverandører i et Partnerskab.

Forud for udbuddet er regionens tidligere Partnerskabsaftale blevet evalueret og der har været dialog med Brancheforeningen for de private sygehuse, for at få et overblik over markedets fulde potentiale og inspiration til eventuelt nye samarbejdsmuligheder.

Sygehusene, de specialeopdelte visitationsenheder og de kliniske afdelinger er med i hele den proces, der relaterer sig til selve kerneydelserne i udbuddet, herunder at kvaliteten på de enkelte ydelser lever op til de nationale standarder.

Der planlægges med en prækvalifikationsrunde i forventning om, at der efterfølgende gennem forhandling kan indgås en endelig samarbejdsaftale. Pris og kvalitet vil indgå som væsentlige parametre i tildeling af leverancen og forventes at vægte 40:60.

Udbuddet afgøres af administrationen. Tidsplanen er, at der kan indgås en aftale maj – juni 2019.

Kort notat om udbudsmaterialet er vedlagt sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- planen for et strategisk udbud på sygehusbehandlinger godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud onsdag den 16. januar 2019, pkt. 2

Planen for et strategisk udbud på sygehusbehandlinger godkendes, idet Enhedslisten tager forbehold for sagen. Det anbefales, at:

· det ved indgåelse af aftalen indgår som element, at den private leverandør kompenserer Region Sjælland, hvis behandlingsgarantien ikke overholdes

· udviklingen i forbruget af ydelser i privat regi følges nøje i Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud

Jens Gredal, Lars Hoppe Søe og Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 4

Udvalgets indstilling anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:

Notat om udbudsmaterialet


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener