Søg
 
Møde i

2. Projekt Universitetshospital Køge – Totalentrepriseudbud TE02A (Laboratorier og Nuklearmedicin)

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3869495

Resume

Som en del af Projekt Universitetshospital Køge (USK) indgår etablering af bygninger til laboratorier og nuklearmedicin. Disse udbydes i totalentreprise. Udbudsbetingelser og tildelingskriterier fremlægges til Regionsrådets godkendelse. Herudover anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevillingen for byggeriets gennemførelse

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Som en deletape i det samlede Projekt Universitetshospital Køge indgår opførelse af en laboratoriebygning, som skal rumme specialerne:

· Klinisk Biokemi

· Patologi

· Klinisk Mikrobiologi

· Klinisk Immunologi

Dertil indgår en række fællesområder for disse specialer.

Specialerne Patologi, Klinisk Mikrobiologi og Klinisk Immunologi servicerer hele Region Sjælland, mens Klinisk Biokemisk afdeling udelukkende servicerer afdelingerne på Sjællands Universitetshospital Køge.

Denne byggeetape rummer desuden en udvidelse af den eksisterende nuklearmedicinske afdeling med scannerafsnit. Indholdet af etapen er i overensstemmelse med Sygehusplanen.

Den samlede bygningsmasse forventes at udgøre ca. 11.500 m2, og skal placeres på et byggefelt i den sydvestlige ende af byggegrunden ved den eksisterende nuklearmedicinske afdeling.

Udbuddet sker som totalentreprise, i overensstemmelse med den udbudsstrategi Regionsrådet godkendte 23. marts 2017, og er i overensstemmelse med den tidsplan Regionsrådet godkendte 4. juni 2018. Byggeriet skal overholde krav fra gældende lokalplan 1035. Den endelige udformning vil blive udarbejdet i det vindende tilbud.

Der er tale om et teknisk kompliceret byggeri, som kræver særlige kompeten­cer og specialistviden hos totalentreprenøren og dennes under­rådgivere. Der stilles høje krav til hygiejne, ventilation og strålesikkerhed i det færdige byggeri. Teknologien indenfor laboratorieverdenen udvikler sig så hurtigt, at det, der bygges i dag, kan være forældet indenfor en relativt kort tidshorisont. Det skal derfor løbende være muligt for laboratoriespecialerne at tilpasse sig den teknologiske udvikling, uden at det kræver dyr og tidskræ­vende ombygning, som vil genere den daglige drift. "Det smarte projekt" rummer derfor kreative strategier, hvad angår standardisering, modularitet og fleksibilitet, både hvad angår ombygnings- og udvidelsesmuligheder.

Derfor er der valgt en model for udbuddet, der sikrer at dette kan prioriteres højst. Konkurrencen sker derfor på præmissen om ”at få mest mulig kvalitet for pengene”, mens prisen er forudsat fast.

Udbudsproces og tidsplan

Entreprisen udbydes samlet i en totalentreprise i EU-udbud med forhandling til en fast pris på 270 mio. kr. (19-PL). Den faste pris er fastsat af bygherre­råd­giveren COWI på baggrund af en analyse af realiserede priser på sammen­lignelige byggerier i Danmark. De 270 mio. kr., som COWI har vurderet, svarer til det budget, der var afsat til delprojektet.

Erfaringer og referencer fra laboratoriebyggerier eller tilsvarende installations-tunge byggerier er helt afgørende ved udvælgelse af, hvilke firmer, der prækvalificeres.

Udbuddet sker på baggrund af byggeprogram med rumlister og funktioner samt en række designmanualer, hvoraf en del er gældende for hele byggeriet og er udviklet i forbindelse med TE01 processen for senge- og behandlingsbygninger, mens nogle er udviklet specifikt til de særlige forhold gældende for de omhandlede teknisk komplicerede bygningsafsnit.

Kreative strategier hvad angår standardisering, modularitet og fleksibilitet, både hvad angår ombygnings- og udvidelsesmuligheder er afgørende i den endelige udvælgelse af vinderen.

TE02A udbydes som udbud med forhandling i henhold til vedlagte tidsplan:

· Udbuddet indledes med en prækvalifikationsfase, hvor 2-4 bydende udvælges på baggrund af økonomisk robusthed og teknisk og faglig kapacitet og erfaring med laboratoriebyggerier eller tilsvarende.

· Vinder af udbuddet udvælges ud fra kriterierne:

o Organisation og samarbejde (30 %): Her vægtes organisering samt de tilbudte CVer.

o Projekt (70 %): Her vægtes løsning af projektet, med særlig vægt på funktionalitet, fleksibilitet (herunder udvidelses­muligheder) samt arkitektur.

· Der gennemføres en forhandlingsrunde med de bydende med to møder i august-september 2019, hvor forhandlingstemaerne relaterer sig til henholdsvis organisation og samarbejde samt projekt. Dermed kan kontrahering være på plads medio november 2019.

Regionsrådet orienteres ultimo marts 2019 om, hvilke hold, der prækvalifice­res og igen primo oktober 2019 om endeligt valg af totalentreprenør.

Region Sjællands generelle krav, herunder sociale klausuler og arbejds­klausuler, vil være gældende for dette udbud. Der vil blive sat krav om mindst 10 % af de samlede antal årsværk leveres af lærlinge, elever eller praktikan­ter.

Økonomi

Det samlede tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Projekt Universitetshospital Køge (USK) udgør 4.083 mio. kr. (09-pl) inkl. låneadgang til energiinvesteringer.)

I modsætning til driftsbevillinger, der er etårige, kan anlægsbevillinger strække sig over flere år. Anlægsbevillingen deles derfor op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter fremadrettet rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Entreprisen TE02A udbydes til en fast pris på 270 mio. kr. (19-PL), og der søges om tillægsbevilling på dette beløb. Der forventes følgende fordeling af udgifter i perioden 2019 til 2022:

2019

2020

2021

2022

I alt

Kr.

4.000.000

83.750.000

121.500.000

60.750.000

270.000.000

Den samlede anlægsbevilling til USK udgør herefter 969 mio. kr.

Regionsrådet har tidligere afsat og frigivet rådighedsbeløb på i alt 661 mio. kr. Det forventede forbrug vedr. USK inkl. TE02A udgør ved udgangen af 2019 665 mio. kr. Der er således behov for frigivelse af yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 4 mio. kr.

Det forudsættes fremadrettet, at der i forbindelse med forelæggelse af sagsfremstillinger for de enkelte bygningsetaper søges om anlægsbevilling. Det skal således bemærkes, at der i 1. kvartal 2019 vil blive fremsendt anlægs­bevillings­sager til Regionsrådet omhandlende bevilling til TE01.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

· Udbudsmateriale for TE02A godkendes

· Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 270 mio. kr. til dækning af TE02A, således at den samlede anlægsbevilling til Projekt Universitetshospital Køge udgør 969 mio. kr.

· Der i 2019 frigives yderligere rådighedsbeløb på 4 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 2

Anbefales.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:

TE02A Udbudstidsplan

TE02A Hovedtidsplan


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener