Søg
 
Møde i

3. Steno Diabetes Center Sjælland – Programoplæg Holbæk og Tværgående puljer

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3865231

Resume

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden indgik i september 2018 aftale om etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Denne sag er den første i en række anlægsbevillingssager, som handler om at føre de enkelte delprojekter i aftalen ud i livet. Der lægges med denne sag op til frigivelse af midler til delprojektet for SDCS Holbæk og frigivelse af midler fra de tværgående puljer til fordeling mellem alle delprojekter.

Sagsfremstilling

På Regionsrådsmøde 20. august 2018 blev den samlede aftale for SDCS forelagt for og godkendt af Regionsrådet. Projektet er finansieret af en donation på 160 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Til gennemførelse af projekterne er der etableret en programorganisation med en programstyregruppe og tværgående projektgruppe, der koordinerer mellem delprojekterne. Delprojekternes organiseres med styregruppe, projektgruppe og brugergrupper i henhold til Region Sjællands Byggeregulativ.

Programoplæg for SDCS Holbæk (vedlagt) er udarbejdet på foranledning af den lokale styregruppe og godkendt af programstyregruppen. SDCS Holbæk er den første i rækken af flere lokationer, der på baggrund af programoplæg anmoder om frigivelse af midler til udarbejdelse af projektforslag. Der vil efterfølgende komme tilsvarende anmodninger fra SDCS Nykøbing Falster, Næstved/Slagelse og Køge.

SDCS Holbæk

SDCS i Holbæk skal rumme de i drejebogen beskrevne funktioner, herunder både Holbæk Diabetesklinik og Den regionale enhed, der begge placeres i eksisterende lokaler i Akaciegårdens bygning 14 og 15, som ombygges til funktionen.

Diabetesklinikken

Består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, laboratorier og prøverum, transitionsklinik samt reception og venteområder. Kontorområder og rum til klinisk forskning etableres i tilknytning til Den regionale enhed i et Vidensfællesskab. Det eksisterende Børne- og Ungeambulatorium indgår i den samlede Diabetesklinik.

Der er i disponeringen og udformningen af klinikkens funktioner fokus på de begreber og værdier, der er beskrevet i visionen og drejebogen for SDCS.

Den regionale enhed

Består af kontorområder til enhedsstaben samt møde og undervisningsrum.

Myndighedsforhold

Projektet kan udføres indenfor den eksisterende lokalplan.

Akaciegården er kategoriseret som bevaringsværdig, og der tages hensyn til dette i udformningen af projektet.

Hovedtidsplan

Der er opstillet følgende hovedtidsplan for byggeriet:

Programoplæg godkendes af Regionsrådet februar 2019

Udbud og valg af totalrådgiver maj 2019

Projektforslag til godkendelse af Regionsrådet november 2019

Projektering og udbud november 2019 – april 2020

Udførelse fra april 2020 med forventet afslutning marts 2021

Økonomi

Af donationen på 160 mio. kr. udgør 125,6 mio. kr. midler til byggeudgifter, som delprojekterne administrerer. 34,4 mio. kr. ligger i tværgående puljer til sikring af ensartet kvalitet, apparaturanskaffelser mv, som programstyregruppen disponerer over. Holbæk SDCS’ andel af de samlede midler udgør 43.150.000 kr. Der er udarbejdet følgende budget for Holbæk SDCS:

Håndværkerudgifter incl uforudsete udgifter

35.150.000

Bygherreleverancer

2.000.000

Rådgivning og øvrige omkostninger

6.000.000

Total

43.150.000

Der blev i 2018 bevilget og frigivet anlægsbevilling på 6 mio. kr. til udførsel af de 3 mindre projekter og rådgivning. Med denne sag frigives der 3 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag på Holbæk SDCS og 20 mio. kr. fra de tværgående puljer.

Der anmodes med denne sag om tillægsbevilling på 23 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for SDCS Holbæk samt de tværgående puljer.

Desuden anmodes der om bevilling til at modtage donation på 29 mio. kr. til de i denne sagsfremstilling beskrevne formål.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. programoplægget for SDCS Holbæk godkendes

2. der meddeles tillægsbevilling på 23 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling til SDCS udgør 29 mio. kr.

3. der meddeles anlægsbevilling til indtægten på 29 mio. kr.

4. der frigives rådighedsbeløb til udgifter i 2019 på 23 mio. kr. og indtægter på 29 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. januar 2019, pkt. 3

Anbefales.

Kirsten Devantier, Tina Boel og Per Nørhave deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:

Programoplæg Holbæk


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener