Søg
 
Møde i

2. Besparelsesplan for regional kollektiv trafik

Åbent

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø Brevid: 3703736

Resume

Reformen af erhvervsfremmesystemet har som konsekvens, at Region Sjælland skal gennemføre besparelser, der ligger langt ud over de midler, der hidtil har været anvendt til erhvervsfremme. Regionsrådet indgik den 27. juni 2018 politisk aftale, som betyder, at udgifterne til kollektiv trafik reduceres med 11 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020, så at det samlede budget til kollektiv trafik senest i 2021 udgør 350 mio. kr. Der fremlægges forslag til besparelsesplan for kollektiv trafik.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er 24. maj indgået politisk aftale i Folketinget om ”forenkling af erhvervsfremmesystemet”, hvorefter regionerne ikke fremover skal arbejde med erhvervs- og turismefremme. Statens bloktilskud og kommunernes udviklingsbidrag til regionerne nedsættes med i alt 600 mio. kr. Region Sjælland mister tilskud på 112 mio. kr., hvilket langt overstiger de 72 mio. kr., som Region Sjælland har anvendt til erhvervs- og turismefremme. Det skyldes den tekniske beregningsmodel, som fordeler tilskuddene mellem de enkelte regioner.

I Region Sjælland blev der den 27. juni 2018 indgået politisk aftale om Regional Udvikling. Heri indgår, at udgifterne til kollektiv trafik reduceres med 11 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020, så de samlede udgifter til kollektiv trafik senest i 2021 udgør 350 mio. kr. Aftalen er vedlagt.

Budgettet for 2019 blev vedtaget mandag den 24. september 2018. Der er budgetteret med besparelser på den kollektive trafik på 10,3 mio. kr., så tilskuddet til kollektiv trafik udgør 350 mio. kr. i 2019. Jævnfør aftalen er afsat 10 mio. kr. til en bufferpulje med henblik på at håndtere engangsudgifter i forbindelse implementeringen af besparelsesplanen og for at undgå nye besparelsesrunder i forbindelse med budget 2020 og 2021.

Besparelsesplan for regional kollektiv trafik

Af den politiske aftale af 27. juni 2018 fremgår, at Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø skal udarbejde forslag til besparelsesplan for den regionale kollektive trafik. I aftalen fremgår, at der er enighed om, at følgende kriterier skal danne baggrund for besparelserne på den kollektive trafik:

1. Tilgængeligheden til uddannelsesinstitutioner skal fastholdes.

2. Tilgængeligheden til sygehusene skal være god.

3. De regionale busser skal primært køre mellem større bycentre placeret i forskellige kommuner.

4. Ruter der nedlægges bør i videst muligt omfang primært dække lokale behov, således at kommunerne har incitament til at videreføre driften.

Udvalget har haft en første drøftelse på seminar den 4-5. september 2018.

Som grundlag for drøftelserne havde Movia i samarbejde med administrationen udarbejdet et sparekatalog bestående af en bruttoliste med i alt 18 forslag. Besparelsesforslagene var udarbejdet ud fra ovenstående kriterier. Sparekataloget er vedlagt.

Forslag til besparelsesplan

På grundlag af udvalgets drøftelse den 4.-5. september 2018 har administrationen udarbejdet et forslag til besparelsesplan, som rummer besparelser på i alt 22,8 mio. kr. i 2020.

Konkret foreslås:

a) Busrute 120 Høje Tåstrup - Karlslunde – Køge. Betjeningen ophører mellem Karlslunde og Køge. Besparelse 4,5 mio. kr.

b) Tølløsebanen. Betjeningen reduceres til timesdrift. Hermed ophører halvtimes drift i myldretiden. 2 togsæt frigøres og overføres til kommende betjening af Lille Syd (Roskilde - Køge). Besparelse 4,9 mio. kr.

c) Busrute 490 Ruds Vedby – Svinninge. Betjeningen reduceres, ingen betjening aften og weekend. Besparelse 1,2 mio. kr.

d) Busruterne 555/666 Odsherred – Høje Taastrup. Busruterne nedlægges. Besparelse 0,9 mio. kr.

e) Busrute 740 Nykøbing F. – Gedser Færgehavn. Betjeningen reduceres til timesdrift i dagtimer og 2 timesdrift aften og weekend. Besparelse 1,7 mio. kr.

f) Busrute 760 Vordingborg – Sakskøbing. Betjeningen reduceres til 1 morgentur og 2 eftermiddagsture. Besparelse 1,2 mio. kr.

g) Busrute 780 (Maribo) - Nakskov – Tårs Færgehavn. Region Sjællands andel (Nakskov - Tårs Færgehavn) af busbetjeningen ophører. Besparelse 0,8 mio. kr.

h) Busrute 630R Næstved – Faxe Syd - Faxe Ladeplads. Busruten afkortes til Faxe Syd. Besparelse 1,7 mio. kr.

i) Busrute 263 Haslev – Faxe – Faxe Ladeplads. Busruten nedlægges. Besparelse 1,2 mio. kr.

j) Natbetjening. Natbetjening ophører. 5 natbusruter nedlægges. Besparelse 1,9 mio. kr.

k) Busrute 460 Korsør – Skælskør - (Stigsnæs Havn). Region Sjællands andel (Korsør - Skælskør) af busbetjeningen ophører. Besparelse 2,8 mio. kr.

Forslagene fremgår alle af omtalte sparekatalog, og er nærmere beskrevet i dette.

Implementering af besparelsesforslag

Region Sjælland er kontraktretligt bundet jf. trafikbestilling for 2019. Der skal derfor forhandles omkring de enkelte ruter og kontrakter. Movia har lavet en første vurdering af de tidsmæssige muligheder for at implementere besparelsesforslagene. Vurderingerne fremgår af sparekataloget.

Det betyder, at der efter den politiske beslutning om besparelser for kollektiv trafik i Regionsrådet igangsættes en implementeringsproces med inddragelse af Movia og de berørte kommuner.

Der er dermed en vis økonomisk usikkerhed omkring implementeringen. Det er administrationens vurdering, at den økonomiske usikkerhed kan håndteres indenfor rammerne af den afsatte økonomiske buffer.

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø forelægges implementeringsplan ved sit første møde i 2019. Det forventes, at ændringerne kan implementeres fra køreplanskiftet sommeren 2019.

Den videre proces

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø behandler forslag til besparelsesplan for regional kollektiv trafik ved sit møde den 9. oktober 2018 med henblik på at indstille et konkret forslag til besparelser til Regionsrådet.


Frem mod Regionsrådet møde den 5. november 2018 planlægges en række møder med de berørte kommuner. Hensigten med møderne er at afsøge, om der er interesse for at overtage driftsforpligtigelser eller om der er mulige afbødende foranstaltninger, der kan skabes enighed om.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det fremlagte forslag til besparelsesplan for kollektiv trafik på 22,8 mio. kr. godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 9. oktober 2018, pkt. 2

Udvalget anbefaler administrationens forslag til besparelser på kollektiv trafik, dog undtaget forslaget til besparelse på Tølløsebanen samt forslag til besparelse på busrute 263. Udvalget anbefaler dermed en samlet besparelser for den regionale kollektive trafik på 19,2 mio. kr. Den resterende 1,8 mio. kr., som skal spares på området, tages fra den afsatte bufferpulje for regionale udvikling.

Udvalget udtrykker, at der fremadrettet er en uklarhed på 2,5 mio. kr. på Høng-Tølløsebanen, som er forudsat besparelsen på togsæt.

Jørgen Holst stemmer imod anbefalingen, idet Enhedslisten er imod besparelser på kollektiv trafik i Region Sjælland, men udtrykker en positiv anerkendelse af, at besparelser på Tølløsebanen og busrute 263 er undtaget af udvalgets anbefaling for besparelser på kollektiv trafik.

Bilag til punkt nr. 2:

Aftale vedrørende regionaludvikling i region Sjælland

Sparekatalog Region Sjælland


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener