Søg
 
Møde i

6. Tillægsbevilling til Praksys.dk-projektet

Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 3841375

Resume

Alle regioner og kommuner indgår i et samarbejde om at udvikle et fælles nyt system til administration af afregning fra praksissektoren – Praksys.dk. Systemet skal bl.a. bidrage til en mere effektiv styring af praksisområdet. Regionerne har tidligere bevilget midler til projektet. Der er behov for en tillægsbevilling for at sikre projektets gennemførelse – for Region Sjællands vedkommende 15 mio. kr. Sagen forelægges Regionsrådet parallelt med tilsvarende forelæggelse i andre regioner.

Sagsfremstilling

Projektets baggrund og formål

Alle regioner og kommuner indgår i et samarbejde om at udvikle et fælles system til administration af afregninger fra praksissektoren – Praksys.dk. Systemet skal bidrage til en mere effektiv og ensartet drift, styring og planlægning af praksisområdet. Målet er et fælles administrativt system, der kan håndtere udbetaling af bl.a. honorar til praksissektorens ca. 10.000 ydere. Ydere er praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og andre med sundhedsfaglig uddannelse, som har fået tildelt et ydernummer og dermed har tilladelse til at yde sundhedsbehandling efter en offentlig overenskomst. Systemet skal håndtere administrationen af udbetalinger af ca. 20 mia. kr. årligt, borgernes lægevalg, udstedelse af sundhedskort til landets borgere mv.

Praksys.dk-projektet skal endvidere realisere en betydelig reduktion i driftsomkostningerne til systemleverandøren sammenlignet med det nuværende system.

Praksys.dk-projektet blev påbegyndt i 2011 og skulle oprindelig være gennemført i 2016, men er forsinket. Det har på den baggrund været nødvendigt at revidere projektets plan, økonomi og business case. Den reviderede business case viser, at projektet fortsat er en fordelagtig investering for regioner og kommuner.

Ved en fortsættelse af Praksys.dk-projektet baseret på den reviderede plan vil det samlede reviderede projektbudget inkl. en risikobuffer på 25 mio. kr. udgøre 276 mio. kr., svarende til en forøgelse af projektbudgettet med 112 mio. kr. Region Sjællands andel af budgetforøgelsen udgør ca. 15 mio. kr.

Projektet gennemføres af regioner og kommuner i fællesskab, idet Region Hovedstaden på vegne af regionerne har ledelsen af projektet.

Denne sag forelægges Regionsrådet parallelt med tilsvarende forelæggelse i andre regioner. Regionsrådet vil på det første møde i 2019 blive orienteret om udfaldet af de øvrige regioners behandling af sagen.

Økonomi

Hvis sagens indstillingspunkter godkendes, vil investeringsbevillingerne til Praksys.dk-projektet blive samlet i én investeringsbevilling, der forhøjes til 35,4 mio. kr. Heraf vil tillægsbevillingen udgøre 15,0 mio. kr., som vil blive finansieret indenfor regionens anlægsramme for budget 2019-2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen om projektets status tages til efterretning.

2. Den samlede investeringsbevilling vedrørende Praksys.dk forhøjes til 35,4 mio. kr. til finansiering af regionens andel af Praksys.dk-projektet svarende til en tillægsbevilling på 15,0 mio. kr.

3. Bevillingen vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen vedrørende anlægsbudgettet i 2019.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev behandlet som lukket punkt på Forretningsudvalgets møde d. 26. november 2018. Protokoltekst fra Forretningsudvalget:

Sagen oversendes til Regionsrådet.

Der udarbejdes bevillingssag, der behandles som åbent punkt på

kommende møde i Regionsrådet.

På den baggrund er denne bevillingssag udarbejdet.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 3. december 2018, pkt. 6

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning. Indstillingens punkt 2 og 3 blev godkendt.

Jørgen Holst, Enhedslisten, stemte imod forslaget.

Bruno Jerup, Enhedslisten, undlod at stemme.

Brigitte Klintskov Jerkel deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Ellen Manelius Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener