Søg
 
Møde i

10. Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3696465

Resume

Kommunerne/Regionen skal godkende forlængelse af rammeaftalen fra 2018-2019 til at gælde 2018-2020 (inklusiv godkendelse af allonge 2019) senest primo december 2018.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i Regionen og Regionsrådet indgår en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale gældende for perioden 2018-2019 er godkendt af KKR Sjælland (Kommunekontaktråd) i juni 2017 og af kommunerne/Regionsrådet i efteråret 2017. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner

e. Takstanbefaling for 2019

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-2019 forsat er tilstede, og at aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge.

For så vidt angår takstanbefaling for 2019 videreføres tidligere års beslutning om ikke at henstille til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018. Alle kommuner opfordres i stedet til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med henblik på at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og på stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. I forbindelse med offentliggørelse af taksterne for 2019 skal der foreligge en redegørelse for takstudviklingen.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til at gælde fra 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne/Regionen.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden mens det anbefales, at kommunerne/Regionen behandler rammeaftalen 2018-2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence, senest primo december. Når alle kommuner og Regionen har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december 2018. Allonge for 2020 forelægges kommunerne/Regionen efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

Se rammeaftale 2018-2019 til forlængelse til 2018-2020 samt bilag til Allonge 2019 via dette link:

https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018 - 2019 til 2018 –2020 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 1. november 2018, pkt. 7

Udvalget anbefaler, at rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) for 2018-2019 forlænges til 2018-2020.

Nicolai Nicolaisen, Annemarie Knigge og Camilla Hove Lund deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 26. november 2018, pkt. 10

Anbefales.

Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener