Søg
 

Referat

Møde i Forretningsudvalget 2018-2021

mandag den 28. maj 2018 kl. 09:30

Mødelokale 7


Deltagere:

Heino Knudsen

Jorun Bech

Susanne Lundvald

Jan Hendeliowitz

Gitte Simoni

Peter Jacobsen- deltog ikke i behandlingen af punkt: 20, 21, 22, 23, 24, 25

Per Nørhave

Egon Bo- deltog ikke i behandlingen af punkt: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Tina Boel

Bruno Jerup

Jacob Jensen

Kirsten Devantier

Claus Bakke

Christian Wedell-Neergaard

Anne Møller RonexIndholdsfortegnelse åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

5

2.

Administrativ organisering

6

3.

Orientering om patientvejledningens årsberetning 2017

0

4.

Årsrapport for kvalitetsområdet 2017

13

5.

Region Sjællands årlige arbejdsmiljødrøftelse

16

6.

Orientering om Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler

19

7.

Lægeuddannelse i Region Sjælland

24

8.

Organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland

27

9.

Universitetshospital Køge - Tidsplan

30

10.

Udkast til regional vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022

33

11.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

36

12.

Revision af investeringsoversigt pr. 31/3 2018

40

13.

Ændring af forretningsorden for Regionsrådet - 2. behandling

44

14.

Satspuljeansøgning vedr. en ny tværsektoriel enhed til en styrket indsats for børn og unge med psykiske lidelser

47

15.

Satspuljeansøgning vedr. et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace

50

16.

Nye indgrebsmuligheder på Kofoedsminde

52

17.

Anmodning om høringssvar om placering af fællesfagligt grundforløb i Odsherred

58

18.

Beslutning om ændring af vilkår i tilladelse til indvinding af råstoffer i Madelungs Grusgrav ved Hvalsø i Lejre Kommune

59

19.

Høringssvar til Region Hovedstadens redegørelse for udarbejdelse af Råstofplan 2020

63

20.

Investering i ekstra depotspor ved Hårlev station

65

21.

Beslutning om fusion af EU-kontorer

67

22.

Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

70

23.

Drift af psykiatrisygehus i Slagelse

75

25.

Meddelelser

77Indholdsfortegnelse lukket møde

24.

Salg af Hjortøvej 8, 4700 Næstved (lukket sag)

76


1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3466481

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 1

Godkendt.


2. Administrativ organisering

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3565098

Resume

Forretningsudvalget har den 16. april 2018 fået forelagt analyse af Region Sjællands administration. Forretningsudvalget gav på mødet nogle anbefalinger til det kommende arbejde, og har anmodet direktionen om et konkret oplæg for det videre arbejde. Direktionens forslag foreligger til godkendelse. MED-Hovedudvalget drøfter forslaget d. 16. maj 2018.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen 2018 fremgår, at der skal fremlægges en plan for tilrettelæggelsen af den samlede administration. Som led heri har konsulentfirmaet Forskel gennemført en analyse af Region Sjællands administration.

Analyserapporten fra konsulentfirmaet blevet offentliggjort sammen med dagsordenen til Forretningsudvalgets møde den 16. april 2018. Rapporten er vedlagt.

Analysen består af en kvantitativ tilgang, der bygger på fakta om den nuværende organisation, årsværk og omkostninger, og en kvalitativ tilgang, som ser på samspil i organisationen, hvad der virker, og hvilke ændringer og forbedringer, der kan bringes i spil. Samlet giver analysen grundlag for at vurdere, hvordan organisationen bedst kan indrettes, så den passer til regionens målsætninger og behov. På den baggrund opstilles forslag til udvikling af en optimeret administrativ organisering. Rapportens anbefalinger ligger inden for følgende områder:

 • Styring af administrative omkostninger
 • Understøttelse af strategiske prioriteringer
 • En sammenhængende organisation med fokus på kerneopgaverne

Forretningsudvalget konkluderede følgende på sit møde den 16. april 2018:

”Forretningsudvalget tog analysen til efterretning, idet Forretningsudvalget anbefalede at:

· Region Sjælland bør have en tilstrækkelig, men ikke for stor administration. Der bør derfor opstilles mål for administrationens omfang, som sikrer at administrationsandelen ikke stiger.

· Opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give "stordriftsfordele", eller som kræver særlige fagligheder eller standardiseringer for bl.a. at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles. Der er fokus på at sikre tilstrækkelige analysemæssige kompetencer ift. styring og planlægning.

Forretningsudvalget ønsker i den forbindelse, at der udarbejdes forslag om:

o At de opgaver, der fremover løses af serviceassistenter, hurtigst muligt kan placeres organisatorisk på sygehusene, idet målet om at flest mulige serviceassistenter ansættes direkte under afdelingsledelserne, fastholdes.

o Eventuelle andre opgaver som kan løses lokalt.

o En plan for etablering af stærkere organisatorisk sammenhæng i indsatsen for at sikre de rette kompetencer og rekrutteringer.

o Eventuelle andre opgaver som kan løses fælles.

Forretningsudvalget imødeser, at direktionen på baggrund af analysen vil forelægge en samlet plan for tilrettelæggelsen af administrationsopgaverne, herunder omfanget af administrationen. Denne plan forelægges for Forretningsudvalget i maj efter behandling i Udvalget for Afbureaukratisering og Modernisering og MED Hovedudvalget”.

Direktionen har udarbejdet forslag til opfølgning på analysen inklusive indstilling til Regionsrådet (vedlagt). Direktionens oplæg tager afsæt i Forretningsudvalgets anbefalinger og indeholder initiativer inden for følgende områder:

· Mål for administrationsgrad

· Organisationsplan – ændringer i organisation

· Konkrete opgaver som anbefalet af Forretningsudvalget, bl.a. forankring af serviceassistentkonceptet

De foreslåede ændringer i organisation er beskrevet i en ændret udgave af organisationsplanen (vedlagt).

Forslaget blev behandlet i MED-Hovedudvalget den 16. maj 2018. Referat fra MED-Hovedudvalgets møde er vedlagt.

Administrationen har modtaget udtalelse fra FOA samt 3F vedr. serviceassistentkonceptet. Udtalelserne vedlægges sagen.

Regionsrådet blev orienteret om oplægget på budgetseminar d. 17. maj 2018.

Den politiske behandling af sagen:

- Udvalget for afbureaukratisering og modernisering d. 22. maj 2018

- Forretningsudvalget d. 28. maj 2018

- Regionsrådet d. 4. juni 2018.

Herefter vil den videre proces for implementering af forslaget ske på baggrund af de politiske beslutninger og med behørig inddragelse af MED-systemet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller,

Vedrørende omfanget af administration anbefales:

1. at målet er en administrationsgrad på 7,6% ved udgangen af 2019

2. at provenuet ved det indarbejdes i budgetoplæg 2020, og

3. at besparelsen forventes indhentet ved bl.a. at fjerne dobbeltfunktioner.

Vedrørende organisationsplanen (ændringer foreslås at træde i kraft hurtigst muligt, idet budgetmæssige omlægninger træder i kraft 1. januar 2019):

4. at der etableres et nyt virksomhedsområde ”Det nære sundhedsvæsen” – som bl.a. omfatter alle opgaver fra det nuværende Primær Sundhed og nogle opgaver fra Kvalitet og Udvikling samt Produktion, Forskning og Innovation

5. at Kvalitet og udvikling får en skarpere sundhedsfaglig profil og omdøbes til: ”Sundhedsstrategisk Planlægning”

6. at Produktion, Forskning og Innovation omdøbes til: ”Data og udviklingsstøtte”

7. at Regionsrådet afventer statslige analyser og beslutninger vedrørende andre områder.

8. at den reviderede organisationsplan godkendes.

Derudover:

9. At der tages stilling til oplæg vedrørende organisatorisk forankring af Serviceassistentopgaverne

10. at der sker en samling og styrkelse af arbejdet med rekruttering og uddannelse

11. at funktionerne omkring økonomisk analysekapacitet i f.t. styring og sekretariatsfunktionerne styrkes, for at sikre effektivisering og klarhed i beslutningsgange m.v.

12. at der etableres en gruppe projektledere på IT-området til erstatning for køb af eksterne konsulenter. I den forbindelse realiseres et provenu på 2,5 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering tirsdag den 22. maj 2018, pkt. 2

S og I anbefaler indstillingen om, at administrationsgraden nedbringes til et maksimalt niveau på 7,6% ved udgangen af 2019.

S og I anbefaler samtidig, at udvalget følger udviklingen i administrationsgraden tæt i de kommende år.

S og I anbefaler de foreslåede ændringer i organisationsplanen som beskrevet i indstillingens punkt 4-8.

For så vidt angår serviceassistentopgaverne, anbefaler S og I, at der sker en flytning af medarbejdere med serviceassistentopgaver fra Koncern Service til sygehusene, og at det sker med udgangen af 2020, og om muligt hurtigere.

S og I anbefaler, at der realiseres et øget provenu på i alt 3,0 mio. kr. ved oprettelse af en gruppe af IT-projektledere.

S og I anbefaler indstillingerne om styrkelse og samling af visse funktioner som beskrevet i indstillingens punkt 10 og 11. Udvidelse af visse funktioner forudsættes at ske under overholdelse af en administrationsgrad på 7,6%.

S og I noterer sig i øvrigt MED-Hovedudvalgets og de faglige organisationers bemærkninger.

Claus Bakke tager forbehold for sagen frem til sagens behandling i Forretningsudvalget og har følgende udtalelse:

"Venstre tager forbehold for indstillingen. Venstre er kritisk overfor at udvalgets arbejdsplan er tilsidesat (sammenhængsreform og udfordringsret). Venstre tager analysen og forbedringsmulighederne til efterretning af den administrative organisering, og anerkender at Region Sjælland skal bruge substantielt mindre på administration og de foreslåede organisationsændringer anbefales. Venstre ser den administrative organisering som et anliggende for budgetforhandlingerne fordi flertalsgruppen har indført mere og tungere administration og ser en sammenhæng med ledelsesgrundlaget i Region Sjælland. Venstre ønsker at det medicinske speciale inkluderes som et forretningskritisk område".

Susanne Lundvald, Lars Folmann og Bodil Sø deltog ikke i Udvalget for afbureaukratisering og moderniserings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 2

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra sagens behandling i Udvalget for afbureaukratisering og modernisering den 22. maj 2018 anbefaler Forretningsudvalget følgende:

· At administrationsgraden nedbringes til et maksimalt niveau på 7,5% ved udgangen af 2019, og at udviklingen i administrationsgraden følges tæt i de kommende år.

· At organisationsplanen ændres som beskrevet i indstillingens punkt 4-8.

· At medarbejdere med serviceassistentopgaver flyttes fra Koncern Service til sygehusene, og at det senest sker med udgangen af 2020.

· At administrationen udarbejder et oplæg, der beskriver, hvordan der kan samles flere opgaver for at skabe synergi ift. de tilbageværende serviceopgaver i Koncern Service.

· At der realiseres et øget provenu på i alt 3,0 mio. kr. ved oprettelse af gruppe af IT-projektledere.

· At udvalgte funktioner styrkes og samles som beskrevet i indstillingens punkt 10 og 11.

Forretningsudvalget noterer sig i øvrigt også MED-Hovedudvalgets og de faglige organisationers bemærkninger.

Bilag til punkt nr. 2:

Analyserapport v. Forskel

Forslag til opfølgning på analyse af adm. organisering

Organisationsplan og forretningsgange - udkast 16. maj 2018

Referat fra MED Hovedudvalg 16.05.2018

Udtalelse fra FOA vedr. serviceopgaver

Udtalelse fra 3F om serviceassistent


3 . Orientering om patientvejledningens årsberetning 2017

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3516670

Resume

Patientvejledningens årsberetning tager afsæt i Patientvejledningens vurdering af, hvad der har kendetegnet henvendelserne til Patientvejledningen i 2017. Årsberetningen tager afsæt i en række konkrete patienthistorier.

Sagsfremstilling

Patientvejledningen vejleder og rådgiver især patienter og pårørende om sundhedsvæsenet herunder om rettigheder, klage og erstatningsmuligheder mv. Funktionen varetages af 6 sygeplejersker ansat i Kvalitet og udvikling, placeret i Regionshuset.

I 2017 betjente Patientvejledningen 12.962 henvendelser. Vedlagte årsberetning tager afsæt i Patientvejledningens perioderapporter og en vurdering af, hvad der har kendetegnet henvendelserne i 2017. Beretningen er eksemplificeret ved en række konkrete patienthistorier.

Årsberetningen indeholder en oversigt over antallet af henvendelser til Patientvejledningen, hvem der henvendte sig i Patientvejledningen og henvendelsesårsager. Dernæst følger en kort gennemgang af udvalgte problemstillinger i 2017; herunder udrednings og behandlingsgaranti, sprogbarrierer, grå står og høreapparatområdet.

Patientvejledningen vil deltage i Forretningsudvalgets kommende behandling af sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 15. marts 2018, pkt. 9

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Brigitte Klintskov Jerkel og Bruno Jerup deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 3

Patientvejlederne Dorrit Verding og Lonni Sølvtoft Fogh præsenterede patientvejledningens årsberetning for 2017.

Administrationen udarbejder en redegørelse for organiseringen af visitationsområdet og de initiativer, der er taget, for at sikre ensartet praksis for visitationer.

Bilag til punkt nr. 3:

Patientvejledningens årsberetning 2017


4. Årsrapport for kvalitetsområdet 2017

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3542752

Resume

Det Regionale Kvalitetsråd har udarbejdet Årsrapport for Kvalitetsområdet 2017. Årsrapporten giver en status for udvalgte områder af Region Sjællands arbejde med nationale og regionale kvalitetsindsatser på sygehusene og i Psykiatrien samt en status for regionens øvrige virksomhedsområder.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for kvalitetsområdet er en regional rapport, der fokuserer på kvalitetsudvikling på tværs af regionen. Udarbejdelsen af årsrapporten blev iværksat ud fra et ønske om at supplere opfølgningerne på driftsaftalerne med sygehusene. Det er 6. gang, at Det Regionale Kvalitetsråd udarbejder en årsrapport for kvalitetsområdet til Regionsrådet.

Årsrapporten giver en status for udvalgte områder af Region Sjællands arbejde med nationale og regionale kvalitetsindsatser på sygehusene og i Psykiatrien. Ydermere giver den en status for regionens øvrige virksomhedsområder for at imødekomme den fælles og tværgående tilgang til kvalitetsarbejdet i regionen.

Årsrapporten afspejler Region Sjællands Kvalitetspolitik 2015-2018, som blev vedtaget i Regionsrådet i februar 2016. Derfor har hvert virksomhedsområde afrapporteret udvalgte indsatser fra 2017 ud fra de seks grundlæggende principper i kvalitetspolitikken.

Udvalgte resultater fra sygehusene og psykiatrien:

Alle sygehuse har præsenteret gode resultater fra indsatser, der er blevet arbejdet med i løbet af 2017.

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR) har arbejdet med nedbringelse af infektioner og tryksår, som samtidig er et led i arbejdet med de nationale mål. Det ses bl.a. at der er sket en reduktion i tryksår fra 136 i første halvår af 2017 til 25 tryksår i andet halvår af 2017. Ydermere er der arbejdet systematisk med de kritiske utilsigtede hændelser.

Holbæk Sygehus har arbejdet med at øge patienttilfredsheden på kirurgisk afdeling. Det ses heraf i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) at Kirurgisk afdeling er gået frem på 22 spørgsmål og ikke har tilbagegang på et eneste spørgsmål.

Sjællands Universitetshospital (SUH) har i løbet af 2017, som en del af strategien ”Patienten er alt”, forbedret patienternes mulighed for at få vejledning efter indlæggelse. Afdelingerne har etableret en telefonisk hotline med tilbud om, at patienter kan henvende sig til afdelingen 7 dage efter udskrivelse med spørgsmål til deres sygdom eller behandling. Ordningen vil udbredes yderligere i 2018.

Nykøbing Falster Sygehus har bl.a. halveret andelen af akutte kejsersnit på førstegangsfødende (reduceret med 45%) og derved opnået den ønskede målopfyldelse. Ydermere er patienternes oplevelse af information om virkning og bivirkning af medicin forbedret med 25%.

Som én blandt mange indsatser for nedbringelse af tvang har Psykiatrien udarbejdet et nyt koncept ’Relation og deeskalering’, som blev påbegyndt i 2017. Alle nye medarbejdere får basisviden om forebyggelse af vold og tvang. Indsatsen har medført 50% reduktion af bæltefikseringer i Afdeling for Specialfunktioner og Psykiatrien Syd.

Et fælles regionalt fokusområde:

Sundhedsplatformen blev implementeret 25. november 2017. Region Sjælland har været repræsenteret i Sundhedsplatformens programorganisation samt i de tværregionale styregruppefora og forberedelserne til go live har været prioriteret ekstraordinært højt i hele regionens organisation. For Koncern IT har udviklingsindsatsen i langt overvejende grad omhandlet forberedelse og klargøring af Sundhedsplatformen.

Et af Sundhedsplatformens egenleveranceprojekter har omhandlet patientsikkerhed før, under og efter ibrugtagning af Sundhedsplatformen. I projektet har Koncern IT samarbejdet med Kvalitet og Udvikling, lokale implementeringskoordinatorer og lokale risikomanager fra sygehusene med henblik på at sikre patientsikkerheden.

Videre proces:

Rapporten vil ligeledes blive forelagt Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud.

Årsrapporten er vedlagt og vil i forbindelse med udvalgenes behandling blive publiceret på Region Sjællands hjemmeside.

Årsrapporten vil efterfølgende ligeledes blive forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 3. maj 2018, pkt. 3

Sagen forelagt til orientering. Udvalget vil modtage en skriftlig opfølgning omkring patientansvarlig læge. Koncept for kvalitetsrapporten blev drøftet.

Per Hovmand og Jan Herskov deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 3. maj 2018, pkt. 4

Årsrapport for Kvalitetsområdet 2017 forelagt til orientering.

Jens Gredal og Kirsten Devantier deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 4

Anbefales.

Bilag til punkt nr. 4:

Årsrapport for kvalitetsområdet i Region Sjælland 2017


5. Region Sjællands årlige arbejdsmiljødrøftelse

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3547905

Resume

Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering skal drøfte MED-Hovedudvalgets opsamlende årlige arbejdsmiljødrøftelse forud for fremlæggelse for Regionsrådet. Drøftelsen tager udgangspunkt i faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, afgørelser fra arbejdstilsynet mm samt arbejdsmiljødrøftelser på alle niveauer i MED-organisationen.

Sagsfremstilling

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder gennemføreen årlig arbejdsmiljødrøftelse. I Region Sjælland er det aftalt, at alle niveauer af MED-organisationen gennemfører en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsmiljødrøftelsen tager udgangspunkt i faktuelle oplysninger om sygefravær, arbejdsulykker, afgørelser fra arbejdstilsynet, indsatser m.m. Den medvirker endvidere til, at alle MED-udvalg får tilrettelagt samarbejdet om arbejdsmiljøet for det kommende år.


MED-udvalgenes arbejdsmiljødrøftelser samles til MED-Hovedudvalget, der gennemfører en samlet drøftelse for hele virksomheden. Denne fandt sted den 5. april 2018.

Af den samlede redegørelsen om arbejdsmiljøet i Region Sjælland kan følgende fremhæves:

· Region Sjællands sygefravær er faldet med 0,14 procentpoint fra 2016 – 2017, svarende til 2,72 procent.

· Arbejdsulykker uden fravær er samlet set steget med 230 tilfælde fra 2016 – 2017

(Arbejdsulykker uden fravær skyldes primært fysiske uheld, udsættelse for smitterisiko samt fysisk og psykisk vold)

· Arbejdsulykker med fravær er samlet set steget med 72 tilfælde fra 2016 – 2017

(Arbejdsulykker med fravær skyldes primært fysiske uheld, fysisk og psykisk vold, forflytningsskader samt ulykker ved håndtering af værktøj, maskiner og øvrig teknik)

· Antallet af afgørelser fra Arbejdstilsynet er steget. Sammenlagt er der i Region Sjælland blevet afgivet 81 afgørelser og reaktioner i 2017 mod 73 året før.

· Region Sjælland har i 2017 gennemført en række strategiske indsatser på arbejdsmiljøområdet målrettet blandt andet implementeringen af Sundhedsplatformen, nedbringelse af sygefraværet samt fokus på det fremmende arbejdsmiljø. Dertil kommer andre initiativer af betydning for arbejdsmiljøet – f.eks. lederudviklingsforløb samt initiativer der understøtter tillidsdagsordenen og regionens rekrutteringsudfordringer.

· Enhederne arbejder målrettet med arbejdsmiljøet, og 24 enheder gennemførte i 2017 arbejdsmiljøprojekter med støtte fra arbejdsmiljøpuljen indenfor de indsatsområder, som MED-Hovedudvalget har udpeget:

o Nye arbejdsgange og teknologiers samspil med de fysiske rammer

o Nye arbejdsgange og teknologiers indflydelse på samarbejde og relationer

o Aktiviteter, der kan medvirke til at nedbringe antallet af arbejdsulykker, som følge af fysisk og psykisk vold

Flere detaljer om fakta og indsatser på arbejdsmiljøområdet fremgår af publikationen ”Arbejdsmiljødrøftelse for Region Sjælland 2017”. (Bilag)

MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse blev gennemført med følgende konklusioner:

· Der er store forskelle i arbejdsmiljøet i Region Sjællands enheder, og nogle enheder vurderes på nuværende tidspunkt at have behov for særlig støtte og hjælp til at få rettet arbejdsmiljøet op. De samme enheder kan have svært ved at finde overskuddet til at ansøge og gennemføre indsatser støttet af arbejdsmiljøpuljen i en travl hverdag.

MED-Hovedudvalget vil gerne generelt understøtte disse enheder bedre i arbejdsmiljøarbejdet.

· Arbejdspres kan påvirke antallet af arbejdsskader. MED-Hovedudvalget vil i et efterfølgende arbejde belyse om arbejdspres påvirker antallet af stikskader.

· Der er forskellige tilgange til bedre arbejdsmiljø: Kampagner, der virker på kort sigt, og løbende vedligeholdelse og opmærksomhed på gode arbejdsvaner, der virker langsigtet.

MED-Hovedudvalget ønsker fokus på, at vedligeholdelsesstrategien (f.eks. for at nedbringe stikskader og forflytningsskader) har fokus i Region Sjælland.

· Region Sjællands kan blive bedre til at fremhæve de gode eksempler – dér hvor arbejdsmiljøet er godt i forhold til sammenlignelige enheder – med henblik på at sikre læring i arbejdsmiljøorganisationen.

· MED-Hovedudvalget fandt de allerede igangsatte initiativer i forhold til vold og forflytninger for fyldestgørende i 2018.

· Derudover blev det konstateret, at de udpegede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet er dækkende for arbejdsmiljøindsatsen i 2018.

· Arbejdspres – blandt andet som følge af rekrutterings- og kompetenceudfordringer – påvirker arbejdsmiljøet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, MED-Hovedudvalgets opsamlende arbejdsmiljødrøftelse drøftes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 14. maj 2018, pkt. 2

Sagen blev drøftet, idet udvalget udtrykte bekymring for stigning i arbejdsulykker, herunder mulig sammenhæng med arbejdspres. Udvalget ønsker at have en temadrøftelse om sygefravær på udvalgets første møde i september 2018.

Rettelsesblad til rapporten blev omdelt, da der var fejl i en tabel. Den korrekte version vil indgå i sagens videre behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Camilla Aff Bredegaard og Kirsten Devantier deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 5

Sagen drøftet.

Bilag til punkt nr. 5:

Arbejdsmiljødrøftelse for Region Sjælland


6. Orientering om Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3545875

Resume

I henhold til den gældende ”Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland”, orienteres der hermed om effekten af Region Sjællands arbejde med klausulerne i 2017. Herudover redegøres der for arbejdet med revision af politikken, herunder etablering af en kontrolenhed.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 27. august 2015 en samlet ’Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland’ der omfatter alle kontrakter på bygge- og anlægsområdet samt større udbud af serviceleverancer. I henhold til politikken, skal der årligt følges op på effekten af regionens arbejde med klausulerne. Herudover blev det i forbindelse med budgetaftalen for 2018 aftalt, at der i forlængelse af den årlige orientering om arbejdet med sociale klausuler og arbejdsklausuler tages stilling til behovet for en revision af regionens politik på området. Ved indgåelse af konstitueringsaftalen blev det herudover aftalt at der ønskes oprettet en kontrolenhed til at kontrollere at regionens besluttede regler om sociale klausuler (med krav om uddannelsespladser), arbejdsklausuler (med krav om overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår) og kædeansvar overholdes.

Sociale klausuler

I standardkontrakterne med rådgivere og entreprenører i regionen stilles der ved byggesager krav om, at der tilknyttes et sædvanligt og rimeligt antal praktikanter / lærlinge. I forbindelse med de større og længevarende opgaver stilles der efter en konkret vurdering specifikke krav ved den enkelte opgave. Den konkrete vurdering tager hensyn til opgavens størrelse, art og geografiske placering.

Hvis aftaleholderen og eventuelle underleverandører ikke lever op til kravene om anvendelse af lærlinge og elever indeholder kontrakterne mulighed for sanktionering. Der kan pålægges en bod på 5.000 kr. pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som aftaleholderen er forpligtet til at beskæftige, indtil der er afleveret behørig dokumentation, eller kontrakten kan ophæves som misligholdt. Herudover kan der pålægges en bod på 100.000 kr. pr. manglende årsværk praktikant, hvis det ved kontraktens afslutning konstateres, at der ikke fuldt ud har været beskæftiget det krævede antal årsværk praktikanter.

I forbindelse med gennemførelsen af byggerierne følges der på byggemøderne op på omfanget af lærlinge og praktikanter.

Ved byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge (USK) er der i anlægsentreprisen A1 stillet krav om anvendelse af lærlinge og praktikanter svarende til 4,25 årsværk. Der er for den samlede entreprise registreret en anvendelsesgrad på 5 årsværk. Der er etableret et samarbejde med anlægsentreprenøren og EUC Sjælland for at skabe opmærksomhed om yderligere praktikpladser på byggepladsen.

Ved videns bygningen, TE05 er der stillet krav om anvendelse af lærlinge og praktikanter svarende til 8% af det samlede antal timer på sagen. Der er i 2017 registreret en anvendelsesgrad på 18,2%.

Ved OPP projektet med Fase 2 byggeriet i Slagelse er der stillet krav om at der anvendes lærlinge og praktikanter på min. 3% af det samlede antal timer på sagen, og der er i 2017 registreret en anvendelsesgrad på 6,6%.

Ved MANA (Moderniseringen Af Nykøbing Falster Akutsygehus) er der stillet krav om at der på de større entrepriser, herunder råhus entreprisen, skal anvendes lærlinge og praktikanter på min. 3% af det samlede antal timer på hver af disse entrepriser og på de øvrige entrepriser skal entreprenøren sikre at der tilknyttes et sædvanligt og rimeligt antal praktikanter / lærlinge. Der er i 2017 registreret en anvendelsesgrad på mellem 6,3% og 40% for de større entrepriser.

Ved udvidelsen af Kofoedsminde er der i hovedentrepriseaftalen stillet krav om at der anvendes lærlinge og praktikanter på min. 2% af det samlede antal timer på sagen. Der er i 2017 registreret en anvendelsesgrad på 17,9%.

Ved ombygningen på Synscenter Refsnæs er der i totalentrepriseaftalen stillet krav om at der anvendes lærlinge og praktikanter på min. 6% af det samlede antal timer på sagen. Der er i 2017 registreret en anvendelsesgrad på ca. 4%, med en anvendelsesgrad i 2016 på 16% vurderes kravet også her at være opfyldt.

Ved ombygning af køkkenet på Holbæk sygehus hvor der er stillet krav om, at der tilknyttes lærlinge og praktikanter i sædvanligt omfang er der i 2017 registret en anvendelsesgrad på 5,3%.

Ved udvidelse og renovering af Roskildehjemmet er der i totalentrepriseaftalen stillet krav om at der anvendes lærlinge og praktikanter på min. 8% af det samlede antal timer på sagen. Der er i 2017 registreret en anvendelsesgrad på 39,7%.

Praktikplads-AUB

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en aftale der bl.a. indeholder Praktikplads-AUB med det formål, at der oprettes flere praktikpladser. Aftalen betyder at arbejdsgiverne skal betale et bidrag pr. manglende elevpoint. Hvert år får alle erhvervsuddannelser tildelt en vægtning baseret på, hvor stor mangel der forventes at være på erhvervsuddannede med denne uddannelse. I 2018 er bidraget på 27.000 kr. pr. manglende elevpoint.

Det er modsat også muligt at få udbetalt en bonus hvis arbejdsgiveren opfylder det udmeldte mål og har flere helårselever end det gennemsnitlige antal de seneste tre år. Det er administrationens anbefaling at der fortsat stilles krav med bod som konsekvens ved de større og længerevarende opgaver, da Praktikplads-AUB gælder for virksomheden og det regionale krav er stillet i forhold til den konkrete regionale opgave.

Arbejdsklausuler

I standardkontrakterne med rådgivere og entreprenører i regionen stilles der ved byggesager krav om, at disse og deres eventuelle underleverandører skal levere ydelsen med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Herudover stilles der krav om at ansatte hos entreprenørerne og disses eventuelle underleverandører, har arbejdstilladelse og vilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. gælder i henhold til dansk kollektiv overenskomst for arbejde af samme art, og som gælder på hele det danske område.

Hvis aftaleholderen eller dennes underleverandører ikke overholder de stillede krav, og dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra ansatte, kan regionen foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de nævnte ansættelsesvilkår. Herudover kan der pålægges en bod på 0,1 procent af kontraktsummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med klausulen.

I forbindelse med gennemførelsen af byggerierne følges der på byggemøderne op på anvendelsen af udenlandskarbejdskraft, og der foretages stikprøvekontrol på overholdelse af arbejdsklausulens bestemmelser i de tilfælde, hvor der konstateres forhold, der ikke vurderes at overholde klausulernes bestemmelser.

Øvrige områder

I overensstemmelse med ’Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland’ omfatter politikken, udover alle kontrakter på bygge- og anlægsområdet, også større udbud af serviceleverancer, når kontrakten som minimum har en varighed på mere end 6 måneder, en forventet kontraktsum på 10 mio. kr. og/eller forventede lønomkostninger på 4 mio. kr.

Siden status i 2017 er der under øvrige områder gennemført et større antal udbud, hvor der i kontrakterne indgår sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Det drejer sig om flg. udbudsprojekter:

Udbud afsluttet i 2017:

· Tolkeydelser (fællesregionalt udbud)

· Sundhedsfaglige vikarer

· Vinduespolering

· Vikarer til Kofoedsminde

· Sikkerhedsmedarbejdere til Psykiatrien

· Speciallægevikarer

Udbud afsluttet i 2018 (jf. statusrapporten fra 2017):

· Håndværkere

Igangværende udbud:

· Drift af almen lægepraksis

· Arealpleje, grønne områder og vintervedligehold

· Terrænsikkerhedsmedarbejdere til psykiatriens akutmodtagelser

· Drift af vaskeri ved Holbæk Sygehus

· Anskaffelse af WAN ydelser (datakommunikation)

For de øvrige områder er det generelle indtryk, at der fra leverandør / tilbudsgiversiden er stigende fokus på disse klausuler – i overvejende grad fra leverandører/tilbudsgivere, der ikke har problemer med at leve op til klausulerne og som ønsker sig flere og/eller strengere krav og mere konsekvent opfølgning.

Kontrol

I henhold til regionens politik for sociale klausuler, gennemføres der stikprøvekontroller i f.t. overholdelsen af klausulerne. Byggeledelsen følger i forbindelse med gennemførelsen af byggerierne på byggemøderne op på omfanget af lærlinge og praktikanter og på anvendelsen af udenlandskarbejdskraft, og der foretages stikprøvekontrol på overholdelse af arbejdsklausulens bestemmelser i de tilfælde, hvor der konstateres forhold, der ikke vurderes at overholde klausulernes bestemmelser. I 2017 introducerede Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar en vejledning om kontrol af løn- og arbejdsvilkår hos leverandørerne. Denne vejledning indeholder et risikoskema, der kan anvendes til at afklare, hvilke leverandører bygherren især bør kontrollere. Anvendelse af denne vejledning har i 2017 ikke givet anledning til at gennemføre stikprøvekontroller. Herudover er der på flere af de store projekter som USK og MANA samarbejde med Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT)og EUC Sjælland der medfører at de efter aftale har adgang til byggepladserne og må kontrollere om forholdene er i orden, herudover kan de tilbyde deres assistance til entreprenørerne på pladsen. BAT kartellets besøg har heller ikke givet anledning til mistanke om at klausulerne ikke blev overholdt.

En foreløbig screening af indsatsen blandt landets kommuner og de øvrige regioner viser at Aarhus, Odense og Københavns kommuner samt Region Midtjylland alle anvender interne kontrolenheder med varierende ressourceforbrug. Disse interne kontrolenheder har udover kontrol af klausulernes overholdelse en forebyggende effekt ved opsøgende adfærd.

Der er fremsat et ønske om at styrke den kontrollen med overholdelse af de sociale klausuler i Region Sjælland. Administrationen har indledt en dialog med de nævnte kommuner og regioner, samt de faglige organisationer, med henblik på at opsamle erfaringer i forhold til etablere en regional kontrolenhed i Region Sjælland. Administrationen anbefaler at kontrolenheden i forhold til de sociale klausuler, forankres i regionens interne kontrolenhed (IKE).

Revision af politik med proces

Administrationen udarbejder et oplæg til revision af politikken for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland til fremlæggelse for politisk beslutning i efteråret 2018. Denne revision vil bl.a. omfatte overvejelser om skærpelse af de sociale klausuler (antallet af lærlinge og praktikanter) samt et konkret forslag til etablering af en kontrolenhed i Region Sjælland.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Sagen forelægges til orientering

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 14. maj 2018, pkt. 4

Sagen blev forelagt. Udvalget kvitterede for resultaterne af indsatsen og anbefalede, at der henvises tydeligere til Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i sagens behandling i Forretningsudvalget. Kontrolenheden etableres i henhold til Regionsrådets strategi. Udvalget ønsker at blive orienteret om rammerne for kontrolindsatsen.

Camilla Aff Bredegaard og Kirsten Devantier deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 6

Sagen forelagt.


7. Lægeuddannelse i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3559934

Resume

I 2017 besluttede Regionsrådet, at der skulle arbejdes for en stærkere regional forankring af lægeuddannelsen og speciallægeuddannelsen. En arbejdsgruppe anbefaler, at der etableres en kandidatuddannelse i medicin i Region Sjælland fra forår 2019. Uddannelsen etableres i første omgang på Sjællands Universitetshospital Køge og vil efterfølgende inddrage regionens øvrige sygehuse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2018 besluttede Regionsrådet at gå nye veje med hensyn til uddannelse og rekruttering af lægestuderende og færdige kandidater.

I december 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Københavns Universitet (KU) og Region Sjælland (RS).

Arbejdsgruppens kommissorium var følgende:

1. Planlægning og afholdelse af kandidatuddannelsens undervisningselementer i RS.

2. Indhold, design og etablering af et studiemiljø for studerende og et kollegialt forum for undervisere.

3. Supplerende uddannelsestiltag, overgang fra præ- til postgraduat uddannelse samt udvikling af karrierespor.

Regionsrådet blev orienteret om arbejdet med etablering af en lægeuddannelse i RS på mødet den 23. april 2018.

Der henvises til arbejdsgruppens ’Rapport vedrørende forslag til afholdelse af kandidatuddannelse i medicin i Region Sjælland’ samt bilag der beskriver hhv. proces og rulleplan for etablering af kandidatuddannelse i medicin i RS – vedlagt.

Arbejdsgruppens anbefalinger

Vedrørende selve kandidatuddannelsen:

· At der etableres en kandidatuddannelse i RS startende med 24 5. semesterstuderende i februar 2019. Fra foråret 2020 udbydes 1. semester, fra efteråret 2020 2. semester osv. Dermed vil der være 140-150 studerende i RS, når uddannelsen er fuld udrullet.

Vedrørende etablering af undervisnings- og studiemiljø:

· At etablering af et attraktivt og velfungerende studiemiljø i RS er en afgørende forudsætning, idet rekrutteringen af de studerende baseres på et frivilligt tilvalg. Et attraktivt studiemiljø omfatter eksempelvis undervisningslokaler, kontorfaciliteter etc., samt bistand til de studerende til at finde en bolig i RS. Herudover skal der være lokaler, hvor de studerende kan være sammen, afholde faglige arrangementer etc. for at sikre et socialt miljø.

· At det fysiske studiemiljø i første omgang etableres på Sjællands Universitetshospital Køge.

· At RS udarbejder en model for, hvordan de øvrige sygehuse kan blive en del af studiemiljøet.

Vedrørende supplerende uddannelsestiltag og karrierespor i RS:

· At der skal etableres nogle supplerende initiativer, der sikrer, at uddannelsen i RS fremstår som et ekstraordinært tilbud til motiverede studerende, eksempelvis sommerophold i almen praksis, tilbud om lægevikariater, mulighed for forskningsår etc.

· At RS sikrer fastholdelsen af de færdige kandidater, eksempelvis tilbud om gennemførelse af klinisk basisuddannelse og sammenhængende speciallægeuddannelse med efterfølgende ansættelse i RS samt tilbud om Ph.d. stipendier.

Implementering

Etableringen af kandidatuddannelsen og de anbefalede initiativer forudsætter en hurtig etablering af et operativt team bestående af minimum 2 AC-medarbejdere og 2 sekretærer forankret på hhv. KU og i RS.

Herudover foreslås det at etablere en følgegruppe bestående af repræsentanter fra hhv. RS og KU, herunder lægestuderende.

Økonomi

Arbejdsgruppen har estimeret følgende budget for de enkelte elementer i projektet, jfr. vedlagte rapport.

2018

2019 og frem

Operativt team

1.010.000

2.050.000

Kandidatuddannelse i RS

1.950.000

3.020.000

Undervisnings- og studiemiljø i RS *

100.000

260.000

Supplerende uddannelsestiltag og karrierespor

50.000

2.370.000

I alt

3.110.000 kr.

7.700.000 kr.

*Der er ikke estimeret budget for etablering af et Universitetshus på SUH eller etablering af en boligservice.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ”Rapport vedrørende forslag til afholdelse af kandidatuddannelse i medicin i Region Sjælland” og konklusionerne i samme drøftes.

2. Kandidatuddannelsen i første omgang etableres på Sjællands Universitetshospital Køge, og at der senest primo 2019 foreligger en plan for inddragelse af de øvrige sygehuse i Region Sjælland.

3. Der etableres en kandidatuddannelse i Region Sjælland med start 2019. De budgetmæssige konsekvenser indgår i budgetbehandlingen for 2019.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering mandag den 14. maj 2018, pkt. 3

Sundhedsfaglig chef Preben Cramon orienterede om arbejdsgruppens rapport.

Udvalgsformanden havde modtage en henvendelse fra PLO, bl.a. angående behovet for flere læger inden for almen medicin. Denne udsendes til udvalget.

Indstillingen anbefales, idet der i det videre arbejde med lægeuddannelsen skal være fokus på forankring på alle sygehuse i regionen, samt på de specialer, hvor rekrutteringsudfordringen er særligt markant i Region Sjælland, fx almen medicin og psykiatri. Det er udvalgets målsætning, at studieordningen for lægeuddannelsen i Region Sjælland skal ændres inden for de tre næste år, for at tage højde for disse rekrutteringsudfordringer.

For at tiltrække studerende og fastholde lægerne efter endt uddannelse, tages kontakt til relevante kommuner for at drøfte muligheder omkring bosætning for de studerende og færdiguddannende læger og deres familier.

Camilla Aff Bredegaard og Kirsten Devantier deltog ikke i Udvalget for arbejdsmiljø og rekrutterings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 7

Administrationens indstilling anbefales, idet Forretningsudvalget noterede sig udvalgets anbefalinger.

Bilag til punkt nr. 7:

Rapport vedrørende forslag til afholdelse af kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland

Proces for etablering af kandidatuddannelse i Region Sjælland

Rulleplan for etablering af kandidatuddannelse


8. Organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3534758

Resume

På grund af ustabil drift af to ud af tre trailerbusser i brystkræftscreening-programmet, er der behov for en drøftelse af den fremtidige tilrettelæggelse af tilbuddet. Der forelægges 3 mulige modeller for den fremtidige organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Baggrund om screeningstilbuddet og udfordringer

Mammografiscreening er et frivilligt tilbud til kvinder i aldersgruppen 50-69 år. Undersøgelsen tilbydes kvinderne hvert andet år og tager cirka fem minutter. I Region Sjælland foregår al mammografiscreening på Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus eller i en af tre mobile trailerbusser på de 13 stoppesteder i regionen.

Der er aktuelt væsentlige udfordringer med to af programmets tre trailerbusser, der er meget slidte. Den tredje og velfungerende trailerbus vil kunne anvendes minimum frem mod 2023.

Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud har på møder den 15. marts og den 3, maj 2018 behandlet forskellige mulige modeller for den fremtidige Organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland.

Nedenfor er de 3 modeller kort beskrevet, mens et notat, der mere detaljeret beskriver baggrund og modellernes forudsætninger og økonomiske konsekvenser, er vedlagt som bilag. Som bilag er også vedlagt en simpel illustration af de 3 modeller.

Model 1: Videreførelse af nuværende decentral model, men med to mobile enheder, samt anvendelse af Ringsted Sygehus

I model 1 indkøbes og bestykkes en ny trailerbus, hvorefter de to slidte og dårligt fungerende trailerbusser udfases. Indkøb af en velfungerende trailerbus og samtidig udvidelse af åbningstiderne, vil kunne videreføre det eksisterende tilbud med 13 mobile og ét stationært screeningssted.

Modellen vil medføre anlægsudgifter på ca. 9 mio. kr. til indkøb af en ny trailerbus og mammograf. Hertil vil komme årlige merudgifter til drift på ca. kr. 700.000.

Model 2: Decentral model med én mobil enhed samt anvendelse af Ringsted Sygehus

I model 2 udvides området for den velfungerende trailerbus til screening i den nordvestlige og sydlige del af regionen, svarende til otte af 13 nuværende holdepladser. Kvinder bosat i, eller nær, de store byer i regionen, forudsættes screenet i Ringsted.

Denne model medfører ingen anlægsudgifter, ligesom der netto ikke er merudgifter til drift.

Model 3: Decentral model med stationære enheder

I model 3 udfases trailerbusserne frem mod den fulde implementering af Sygehusplan 2010 i 2022.

Mammografiscreening skal herefter foregå på de fire akutsygehuse i hhv. Køge, Holbæk, Nykøbing, Slagelse.

Modellen skal indarbejdes i den løbende konkretisering af sygehusplanen, og det er derfor aktuelt ikke muligt, at beskrive de præcise tidspunkter for etablering af screening på de fire sygehuse.

Modellen omfatter anlægsudgifter på ca. 10,2 mio. kr. til mammografer og ca. 8 mio. kr. til automatiske ultralydsapparater. Inden etablering af funktionerne, skal det vurderes om der er eksisterende apparatur, der kan genanvendes. Hertil kommer udgifter til evt. bygningstilpasninger, der endnu ikke er beskrevet.

De årlige merudgifter til drift for denne model er på ca. kr. 300.000.

Det skal bemærkes, at for både model 1 og 3 er der tale om vurderede anlægsudgifter og hvis en af de to modeller vælges, så skal der ske en yderligere verificering af anlægsudgifterne.

Økonomi

Som det fremgår indebærer model 1 en anlægsudgift på ca. 9 mio. kr., mens model 3 indebærer en samlet anlægsudgift på ca. 18 mio. kr.

Den aktuelle investeringsplan i 2018 har udgifter til igangværende projekter, der ligger ca. 60 mio. kr. over anlægsloftet. Der er således ikke umiddelbart mulighed for at øge anlægsudgifterne i indeværende år. Investeringen vil derfor skulle indgå i prioriteringen i budget 2019. Hovedparten af udgiften vedr. model 1 og model 3 vil kunne leasingfinansieres, hvilket vil fordele udgifterne over flere år.

Model 1 vil indebære en årlig merudgift på ca. 1 mio. til leasing – dvs. en samlet årlig driftsudgift på ca. 1,7 mio. kr. Model 3 vil indebære en årlig merudgift på ca. 2 mio. kr. til leasing – dvs. en samlet årlig driftsudgift på 2,3 mio. kr.

Finansieringen skal findes inden for regionens udgiftsloft.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, uagtet præcisering af materialet og beskrivelse af en decentral model med stationære enheder, at indstillingen om en decentral model med én mobil enhed og anvendelse af Ringsted Sygehus (model 2) fastholdes.

Til grund for dette ligger, at alle kvinder fremover vil få tilbud om screening med den nyeste metode (tomosyntese), samt at dette sker på et økonomisk fordelagtigt grundlag, idet der hverken er yderligere udgifter til anskaffelser af trailerbusser og mammografer, eller til drift af tilbuddet. Nogle kvinder vil få længere afstand til screening, men da der er tale om kvinder i tætbefolkede områder med god infrastruktur, vurderes dette ikke umiddelbart at have betydning for deltagelse i screeningsprogrammet. I modellen er der taget for højde for, at kvinder i regionens yderområder fortsat kan screenes i trailerbus i nærområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at model 2, med én mobil enhed, godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud torsdag den 3. maj 2018, pkt. 2

Udvalget anbefaler model 1, en videreførelse af den nuværende decentrale model, men med 2 mobile enheder samt anvendelse af Ringsted Sygehus, til Forretningsudvalgets videre stillingtagen, herunder beslutning om finansieringsmodel.

Jens Gredal og Kirsten Devantier deltog ikke i Udvalget for sygehusenes behandlingstilbuds behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Ved sagens behandling i udvalg manglede der tekst i sagsfremstillingen. Der er derfor udarbejdet en konsolideret sagsfremstilling. På baggrund af udvalgets behandling indsætter administrationen et ekstra indstillingspunkt:

Administrationen indstiller, at udgiften indarbejdes i budgetforslag for 2019.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 8

Udvalgets indstilling af model 1 med to mobile enheder og anvendelse af Ringsted Sygehus anbefales. Udgiften indarbejdes i budgetforslag for 2019.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Illustration af model 1, 2 og 3

Notat om organisering af screening for brystkræft i Region Sjælland


9. Universitetshospital Køge - Tidsplan

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3548018

Resume

Totalentreprisekontrakten på TE01 er nu underskrevet, og hovedtidsplanen for projekt Universitetshospital Køge indeholdende det samlede projekt med alle delprojekter forelægges derfor til Regionrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 23. marts 2017 revideret udbudsstrategi og procesplan for gennemførelse af byggeprojektet. Et væsentligt element i den nye udbudsstrategi er at udbyde alt nybyggeriet øst for den eksisterende vandrehal i en samlet totalentreprisekontrakt. Denne entreprise benævnes TE01.

I august 2017 godkendte Regionsrådet det samlede udbudsmateriale for totalentreprise TE01, som omfatter senge, ambulatorier, akutafdeling, billeddiagnostik, intensiv samt behandlingsfunktioner i form af stråleterapi og operationsafsnit. Dette udbud udgør ca. 80 % af det samlede nybyggeri.

Udbudsprocessen for TE01 er nu afsluttet med underskrivelse af kontrakt for fase 1 den 16. april 2018. Som en del af tilbud fra de bydende skulle de levere en realistisk tidsplan for delprojekt TE01s gennemførelse.

I 2018 udarbejder totalentreprenøren et projektforslag, som jf. projektets styringsmanual skal godkendes af Regionsrådet. Efter forventet godkendelse af projektforslag i januar 2019 kan tegnes en bindende kontrakt, og entreprenø­ren påtager sig dermed at opføre det i projektforslaget godkendte projekt inden for den budgetmæssige ramme.

Med accept af tilbuddet og underskrivelse af aftalegrundlaget for TE01 er afleveringsterminer for projektforslaget og overdragelse af det færdige byggeri fastlagt. I udarbejdelse af projektforslaget frem mod januar 2019 vil eventuelle muligheder for optimering af tidsplanen blive udforsket.

Alle øvrige delprojekter er indarbejdet i en samlet tidsplan med følgende styrende forudsætninger for øje:

· At planlægningen tager højde for Region Sjællands ressourcer til at gennemføre de relevante udbud og kontrollere gennemførelsen

· At delprojekter igangsættes hurtigst muligt for at opnå størst mulig budgetsikkerhed på et tidligt tidspunkt

· At der planlægges under hensyntagen til indbyrdes afhængigheder mellem funktioner.

De øvrige delprojekter, som fremgår af hovedtidsplanen er, ud over det igangværende byggeri af Vidensbygningen:

· Nuklearmedicin og laboratorier

· Sterilcentral

· Energicentral (kølecentral og nødgeneratorer)

· Apoteksenhed og varemodtagelse

· Flere mindre ombygninger på eksisterende SUH, Køge

Tidsplanens rammer fastlægges af TE01’s udstrækning, mens alle øvrige projekter afvikles parallelt med denne. De enkelte delprojekters placering i tidsplanen afgøres af funktionernes indbyrdes afhængighed. Dette betyder fx, at energicentralen skal færdiggøres inden første bygning skal tages i brug, at sterilcentralen skal være klar senest med ibrugtagning af de første operationsstuer, at apoteksenheden skal være klar inden onkologiens indflytning og, at varemodtagelsen skal være færdig inden det samlede fremtidige logistiksystem tages i brug sammen med de sidste indflytninger.

Planlægningen af Nuklearmedicin og laboratoriehus er allerede i gang med henblik på udbud i 2018.

Af planens væsentlige hovedterminer skal her fremhæves følgende:

Senge og behandling (TE01):

Projektforslag til RR godkendes 1. kvt. 2019

Første etape overgår til hospitalsdrift

(hvorefter eksisterende sengebygninger fraflyttes

og nedrives) 1. kvt. 2021

Byggeri afsluttet 4. kvt. 2024

Nuklearmedicin og laboratorier (TE02a):

Godkendelse af udbud 4. kvt. 2018

Byggeri afsluttet 1. kvt. 2022

Sterilcentral (TE02b):

Godkendelse af udbud 4. kvt. 2019

Byggeri afsluttet 2. kvt. 2022

Der vil være byggeaktiviteter på grunden frem til udgangen af 2024. Efter entreprenørerne har afsluttet deres arbejde, følger en periode med klinisk validering, indkøring og indflytning før den sidste del af byggeriet er klar til at modtage patienter.

Den samlede tidsplan vil indgå i de løbende afrapporteringer til Sundheds- og Ældreministeriet.

Økonomi

Budget tilpasses den justerede projektperiode, men det ændrer ikke på den samlede projektøkonomi, hvorfor sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender den overordnede tidsplan.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 9

Anbefales.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:

Hovedtidsplan


10. Udkast til regional vækst- og udviklingsstrategi 2019-2022

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3540624

Resume

Udkast til den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi 2019–2022 forelægges til drøftelse. Den samlede strategi danner grundlag for de næste fire års indsatser for vækst og udvikling i regionen. Strategien skal godkendes af Regionsrådet med udgangen af 2018.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget skal drøfte udkast til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) for 2019 til 2022. Udkastet til strategien bygger på politiske anbefalinger og hidtidige drøftelser i Regionsrådet og regionsrådets forberedende udvalg samt i Vækstforum og KKR Sjælland.

Desuden er der indhentet bidrag fra centrale samarbejdspartnere og aftagere af regionale tilbud i Region Sjælland og Greater Copenhagen. En opsamling med bidragene er vedlagt.

Om ReVUS 2019-2022

ReVUS danner grundlag for udviklingen af Region Sjælland i årene frem. Den beskriver de næste fire års prioriteringer, som Regionsrådet og Vækstforum ønsker at fokusere på sammen med kommuner, virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, fonde og andre parter.

Strategien tager udgangspunkt i de regionale rammevilkår og erhvervsspecialiseringer og skal overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, herunder den erhvervsmæssige udvikling i regionens yderområder.

Det er Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling, der har til opgave at forberede strategien før den godkendes i Regionsrådet.

Udkast til ReVUS

Det vedlagte udkast til strategi indeholder forslag om fire strategiske mål og 12 indsatsområder, som samlet skal skabe vækst og udvikling i Region Sjælland frem til 2025.

I udkastet lægges der op til at understøtte virksomhederne i at anvende ny viden, teknologi, digitalisering, nye forretningsmodeller og cirkulær økonomi, så de får styrket deres konkurrencekraft og bliver mere produktive. Borgerne i Region Sjælland skal have de rette kompetencer, der passer til virksomhedernes behov og forandringerne på arbejdsmarkedet både nu og om 5, 10 og 15 år.

Der skal skabes attraktive byer og landområder, der tiltrækker og fastholder nye talenter, dygtige medarbejdere og virksomheder. De regionale spidskompetencer inden for bl.a. grøn omstilling, cirkulær økonomi, serviceinnovation skal styrkes og erhvervsspecialiseringerne inden for byggeri- og anlæg og den specialiserede industrielle produktion af fødevarer, enzymer og medicin skal have gode vækstvilkår. Region Sjælland skal hænge sammen internt og med resten af verden. Der skal være god fysisk infrastruktur, et attraktivt kollektivt transporttilbud og ordentlig digital infrastruktur i regionen.

De fire strategiske mål og indsatsområder er

Strategiske mål

Indsatsområder

Styrke virksomhedernes konkurrencekraft

- Stimulere virksomhedernes ambitioner

- Viden ind i virksomhederne

- Nye forretningsmodeller til virksomhederne

Klar til fremtidens arbejdsmarked

- Attraktive uddannelser og kompetent arbejdskraft

- Et inkluderende arbejdsmarked

- Opkvalificering og tiltrækning af medarbejdere

Vækstområder driver regionens udvikling fremad

- Udnyt specialiseringer som vækstmotor

- Skab attraktive byer og landområder

- Femern byggeriet som vækstdriver

En sammenhængende region

- Den kollektive transport binder regionen sammen

- Motorveje og baner binder regionen sammen

- Ordentlig digital infrastruktur binder regionen sammen

Det videre forløb

I maj 2018 har udkast til strategien været til politiske behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling, Udvalg for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde og Udvalg for trafik, infrastruktur og miljø samt Vækstforum Sjælland.

I juni 2018 forelægges Regionsrådet og KKR Sjælland udkast til strategien.

På baggrund af de politiske drøftelser udarbejdes høringsudkastet til ReVUS.

Det forelægges til godkendelse i Regionsrådet til september 2018. Høringsudkastet sendes i offentlig høring i september måned 2018 og otte uger frem, før den endelige strategi forelægges til godkendelse i Regionsrådet til december 2018.

Vækstforum Sjællands anbefaling vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anbefalingen fra Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling og Vækstforum følges, således så de fire strategiske målsætninger og 12 indsatsområder anvendes i det videre arbejde med den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019 - 2022.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling onsdag den 16. maj 2018, pkt. 3

Indstilling fulgt med de faldne bemærkninger omkring yderligere konkretisering og indsatsområder og mål.

Bodil Sø deltog ikke i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstillings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 10

Anbefales med bemærkningen om, at infrastrukturen på uddannelsesområdet bør medtænkes.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:

Udkast til ReVUS - Maj2018

Opsamling på bidrag til ny ReVUS - Maj2018


11. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3562099

Resume

Som led i Region Sjællands styringskoncept forelægges den første af i alt tre årlige opfølgninger på 1) budgetoverholdelse og 2) budgetaftaleprojekter pr. 31/3-2018. Første opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler vil af ekstraordinære grunde først blive forelagt med opfølgningen pr. 31/5. På baggrund af budgetopfølgningen træffes beslutning om bevillingsmæssige justeringer. Status på især de ni vigtigste budgetaftaleprojekter viser, at der generelt er god fremdrift i projekterne.

Sagsfremstilling

1. Indledning

Styringsprincipper og -værktøjer

Forretningsudvalget har i møde den 30. oktober 2017 godkendt et nyt styringskoncept, der indebærer, at Regionsrådet tre gange årligt pr. 31/3, 31/5 og 31/8 modtager en samlet opfølgning på budgetoverholdelse, budgetaftale og drifts- og udviklingsaftaler mellem regionsrådet og sygehusene, Præhospitalt Center og Socialområdet. Der kan læses mere om konceptet her: http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2017/Sider/Forretningsudvalget/3029-Møde%20d.%2030-10-2017/3400253.aspx

Der er samtidigt et ufravigeligt krav om budgetoverholdelse inden for en fastlagt økonomisk ramme. I strategien ”Region Sjælland på forkant”, der blev vedtaget af Regionsrådet den 23. april 2018, er der fastlagt følgende principper for den økonomiske styring:

· Rammestyring af virksomhedernes driftsbudgetter.

· Budgetter ift. drift og styrbare områder overholdes.

· Med udsigt til en stram økonomi er virksomhedernes fokus konsolidering og udvikling af kerneopgaven.

· Nye initiativer forudsætter omprioritering inden for den eksisterende ramme.

Regionsrådet forelægges i denne sag en status for 1) budgetoverholdelsen pr. 31/3-2018. Der forelægges ligeledes 2) en opfølgning på projekterne i budgetaftale 2018 med fokus på de ni projekter, som Forretningsudvalget i møde den 27. november 2017 udpegede som særligt vigtige.

Som led i styringskonceptet skulle der også forelægges en opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne pr. 31/3. Slør i data fra Sundhedsplatformen og det korte tidsrum siden implementeringen af det nye koncept bevirker imidlertid, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at forelægge en retvisende og meningsfuld opfølgning på de opstillede mål.

Første afrapportering på driftsaftalerne vil derfor blive forelagt som led i opfølgningen pr. 31/5, som behandles i Regionsrådet i august. I opfølgningen vil der ligeledes indgå en uddybende beskrivelse af det nye koncept, herunder af drifts- og udviklingsaftalernes formål mv.

2. Budgetopfølgningen pr. 31 marts

Status for budgetoverholdelse

Budgetopfølgningen er det beslutningsgrundlag, Regionsrådet præsenteres for, når der skal tages stilling til, om der er behov for indgreb med henblik på nedbringelse af udgifterne, så udgiftsloftet overholdes, eller om der modsat er råderum i budgettet, som gør det muligt at sætte nye initiativer i gang.

Den aktuelle status pr. 31/3-2018 viser, at der som følge af merudgifter på de såkaldte ”særligt udvalgte områder” (bl.a. medicin, sygesikring og udenregionalt forbrug) ses en forventet merudgift i forhold til sundhedsrammen på godt 65 mio. kr.

Af budgetaftalen for 2018 indgik, at der skulle reserveres 50 mio. kr. til understøttelse af Sundhedsplatformen i forventning om, at der i 2018 vil være et lavere udgiftsniveau til behandlinger i Region Hovedstaden. Den aktuelle status for budgetoverholdelsen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes en merudgift på ca. 20 mio. kr.

Da der, som det fremgår, er et samlet forventet merforbrug, er det ikke muligt at frigøre reservationen af midler til understøttelse af Sundhedsplatformen inden for den samlede økonomi.

Det er vurderingen, at et forventet merforbrug i størrelsesordenen 65 mio. kr. på dette tidspunkt af året isoleret set ikke giver anledning til overvejelser om iværksættelse af kompenserende besparelser. Det forudsætter dog, at sygehusene, jf. ovennævnte styringsprincipper, overholder deres budgetter.

Status viser i den forbindelse, at alle regionens egne sygehuse - i varierende omfang - er under et økonomisk pres. Det kan derfor blive nødvendigt for visse sygehuse at gennemføre tiltag med henblik på at reducere udgifterne for at sikre budgetoverholdelse og overholdelse af udgiftsloftet.

I forbindelse med et kommende forretningsudvalgsmøde vil der blive forelagt en fornyet status for budgetsituationen, hvor der samtidig redegøres nærmere for eventuelle planlagte tiltag.

Der forventes rammeoverholdelse på Regional udvikling.

I vedlagte bilag 1 er der givet en uddybende beskrivelse af status.

Forslag til bevillingsændringer

I takt med at der træffes beslutning om iværksættelse af forskellige tiltag, afsættes der midler til formål som en del af budgetlægningen for de kommende år.

Der er i budgettet ligeledes afsat midler til bestemte formål, som løbende udmøntes. Det kan være midler, som er afsat som led i finanslov eller lignende, men det kan også være puljebeløb, som er afsat på regionens eget initiativ.

De løbende budgetopfølgninger har bl.a. til formål at foretage bevillingsændringer i forlængelse af igangsætning af aktiviteter til de formål, der er afsat puljebeløb til.

I vedlagte bilag 1 indgår en generel beskrivelse af de aktuelle ændringer, mens vedlagte bilag 2 indeholder en samlet oversigt over alle ændringer, som Regionsrådet skal træffe formel beslutning om.

De to vedlagte bilag 3 og 4 viser den budgetramme, de enkelte virksomheder skal overholde, når korrektionerne er indarbejdet.

Regionsrådet skal hvert kvartal indsende en vurdering af budgetoverholdelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette sker i form af et særligt skema. Skemaet forelægges som vedlagte bilag 5.

3. Status på budgetaftaleprojekter

Budgetaftalen for 2018 indeholder i alt 30 projekter, der er indarbejdet i drifts- og udviklingsaftalerne. Som led i det nye styringskoncept forelægges en status for fremdriften i disse projekter tre gange årligt.

Forretningsudvalget har i møde den 30. november 2017 besluttet, at der især skal ske opfølgning på følgende ni projekter, der vurderes som særligt vigtige:

· Videreudvikling af værdibaseret styring

· Implementering af Sundhedsplatformen

· Lægeuddannelse i Region Sjælland

· Fokus på kræftbehandling

· Handlingsplan for visions- og udviklingsplan for Psykiatrien

· Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

· Plan for den fremadrettede tilrettelæggelse af den samlede administration

· Afbureaukratisering og forenklingstiltag på sygehusene

· Arbejdsmiljø

Der er i vedlagte bilag 6 udarbejdet en statusbeskrivelse af samtlige projekter efter en trafiklysmodel (rød, gul, grøn), der beskriver fremdriften i projekterne og evt. behov for korrigerende handlinger.

Af bilaget fremgår, at der generelt vurderes at være god fremdrift i de ni ovenstående projekter. Dog er projektet vedrørende afbureaukratisering markeret som gult, idet udvalget for afbureaukratisering og modernisering først på møde den 22. maj 2018 tager stilling til en proces for arbejdet med bl.a. udfordringsret og medarbejderinnovation. Der var således ikke pr. 31/3 taget konkrete initiativer under dette projekt.

For så vidt angår status for de øvrige projekter, henvises til vedlagte bilag 6. Status for budgetaftaleprojekterne vil blive udfoldet i afrapporteringen pr. 31/5, der forelægges for Regionsrådet i august 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. budgetopfølgningen tages til efterretning
 2. bevillingsændringer som følge af budgetopfølgningen, jf. bilag 2, tiltrædes.
 3. budgetaftaleopfølgningen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 11

Anbefales.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:

Bilag 1 - Vurdering af budgetsituationen

Bilag 2 - bevillingsændringer

Bilag 3 - Bevillingoversigt , omkostningsbaseret

Bilag 4 - Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

Bilag 5 Standardiseret budgetopfølgning til ØIM

Bilag 6 - Status på budgetaftaleprojekter pr. 31. marts 2018


12. Revision af investeringsoversigt pr. 31/3 2018

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3557830

Resume

Som led i budgetopfølgningen er investeringsoversigten for 2018 gennemgået. For at sikre tæt overholdelse og fuld udnyttelse af anlægsloftet foreslås enkelte revisioner af investeringsoversigten. Endvidere stilles i sagen forslag om frigivelse og justeringer af anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

1. Overholdelse af anlægsloftetFor at sikre overholdelse og fuld udnyttelse af anlægsloftet gennemføres en løbende vurdering investeringsoversigten og anlægsniveauet.

Anlægsloftet for 2018 er aftalt i den økonomiaftale der indgås mellem Danske Regioner og staten. Aftalen indeholde et loft over regionernes udgifter i budget 2018 til anlæg inden for sundhedsområdet, Regional Udvikling og fælles formål og administration. Således er anlæg på socialområdet ikke medregnet i opgørelse af loftet. Udgifter og indtægter ved køb og salg af ejendomme medregnes ikke i loftet. Der foretages ligeledes korrektioner for projekter der gennemføres med statstilskud / donationer.

Investeringsoversigten i budget 2018 overholder Region Sjællands anlægsloft.

Med overførsel fra 2017, der er automatisk overførsel af uforbrugte midler, justeringen foretaget efter vedtagelse af Budget 2018. Der ud over giver gennemgangen pr. 31. marts anledning til en række mindre ændringer. Herved fås følgende resultat i forhold til overholdelse af anlægsloftet:

(1.000 kr.)

I alt

Anlægsloft

369.478

Overført fra 2017

57.109

Ændringer pr. 31. marts 2018

-5.542

Revideret investeringsoversigt i henhold til anlægsloftet

421.045


Med overførslen fra 2017 og de justeringer der præsenteres i denne sag, ligger budgettet ca. 51,5 mio. kr. over anlægsloftet. Det er dog forventningen, at der sker justeringer i løbet af året samt overførsler ud af året, således at resultat for 2018 nærmer sig det aftalte loft.

2. Justering af rådighedsbeløb
Modsat driftsbevillinger, der er etårige, så kan anlægsbevillinger strække sig over flere år. Anlægsbevillingen deles i disse tilfælde op i rådighedsbeløb i henhold til forventede udførelse- og betalingsplaner. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i det aktuelle budgetår.

Regionsrådet kan i 2018 f.eks. give anlægsbevilling til et projekt der strækker sig over perioden 2018-2020. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb for den samme periode og frigiver rådighedsbeløbet for 2018.

Rådighedsbeløb afsættes som angivet i forhold til forventede udførelses- og betalingsplaner. Af forskellige årsager kan der forekomme ændringer i disse planer, hvilket kræver løbende justeringer af afsatte rådighedsbeløb. Der skal med denne sag således foretages følgende justeringer i rådighedsbeløb:

Sundhedsområdet
Der fortages følgende justeringer:

1.000 kr. 2018 priser

2018

2019

2020

2021

2020

2022

Total

Sygehusplanprojekt Nykøbing Falster

-4.000

4.000

0

Egenleverancer transitionsprojekt

-4.000

-4.000

Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitering til borgere med KOL

-4.342

-3.124

7.466

0

LPR3

10.500

10.500

Flytning af PHC

-2.000

2.000

0

Modernisering af Næstved Sygehus

-4.200

4.200

0

Modernisering af Holbæk Sygehus

2.500

2.500

Total

-5.542

7.076

7.466

0

0

0

9.000


For sygehusplanprojektet MANA gælder det, at der er sket en mindre forsinkelse af projektet. Det foreslås derfor, at der overføres 4 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Til flytning af PHC (Præhospital Center) og modernisering af Næstved Sygehus er afsat 25,8 mio. kr. i 2018, inkl. overførsler fra 2017. Det vurderes dog, at der fra 2018 til 2019 kan flyttes 2 mio. kr. vedr. flytning af PHC og 4,2 mio. kr. vedr. modernisering af Næstved. Der er tale om justeringen af tidsplaner for projekterne.

Det følger af Budgetaftalen for 2018, at der skal udarbejdes et programoplæg for Holbæk Sygehus. Programoplægget vil ligge, så det kan indgå i budgetlægningen for 2019. Regionsrådets formandskab foreslår, at der reserveres 2,5 mio. kr. i budget 2018 til projektering. De egentlige fysiske anlægsarbejder indarbejdes i Budget 2019.


Der er i Budget 2018 afsat 4 mio. kr. til egenleverancer transitionsprojekt (Sundhedsplatformen). Det er dog vurderingen, at transitionsprojektet kan gennemføres med de midler der allerede er afsat til Sundhedsplatformen. Altså kan projekt gennemføres for færre midler. Det er samtidigt vurderingen, at der er behov for tilførsel af midler til projektet vedr. landspatientregisteret (LPR3). I alt kan behovet opgøres til 10,5 mio. kr. og det foreslås derfor at de 4 mio. kr. overføres fra transitionsprojektet til LPR3. Det forventes dog, at LPR3 skal bruge yderligere midler og det foreslås derfor, at der afsattes yderligere 6,5 mio. kr. til LPR3 i 2018.

Der forslås desuden en justering af rådighedsbeløb afsat til telemedicinsk hjemmemonitorering. For yderligere beskrivelse henvises til afsnit 4 og bilag 1.


Socialområdet
Der foretages følgende justeringer:

1.000 kr. 2018 priser

2018

2019

2020

2021

2020

2022

Total

Kofoedsminde

-911

-911

Kofoedsminde, 10 nye pladser

7.592

7.592

Synscenter Refsnæs

-165

-165

Total

6.516

0

0

0

0

0

6.516

Efter vedtagelse af Budget 2018 er fortaget en justering af to anlægsprojekter. Det drejer sig om ombygning af Kofoedsminde og Synscenter Refsnæs. Samlet set nedjusteres rådighedsbeløb i 2018 med 1.076 mio. kr.


Efter vedtagelsen af Budget 2018 godkendte Regionsrådet den 28.09.2017 projekt om 10 nye pladser på Kofoedsminde. Der skal derfor indarbejdes 7,6 mio. kr. i investeringsoversigten for 2018.


3. Prisfremskrivning af anlægsbevillinger
Ved anlægsbevilling til sager der strækker sig over flere år gives bevillingen i det prisniveau der er gældende for det pågældende budgetår. Ligeledes afsættes rådighedsbeløb i budgetoverslagsårene i samme prisniveau. Hvert år, ved vedtagelse af budgettet, foretages der en automatisk prisfremskrivning af anlægsrådighedsbeløbene. Derimod foretages der ikke nogen automatisk fremskrivning af anlægsbevillinger. Det betyder, at en række projekter ender med at have afsat rådighedsbeløb, der samlet overstiger den anlægsbevilling der oprindeligt blev givet.

Der skal derfor ligeledes foretages en prisfremskrivning af anlægsbevillinger. I denne sag prisfremskrives følgende anlægsbevillinger:

Slagelse, rokader:

650.000

Nykøbing Falster, MANA:

1.292.000

Projekterings udgifter vedr. specialeplan:

9.000

Nyt kostkoncept:

368.000

Roskildehjemmet:

286.000

Kere Centret

124.000

Total

2.729.000

Indekseringen har som nævnt ingen betydning for de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, da de allerede er p/l-fremskrevet. Der er heller ikke påvirkning af anlægsloftet.

4. Anlægsbevillinger til investeringer i IT
Der er i investeringsoversigten for 2018 afsat en række rådighedsbeløb. For at frigive de afsatte beløb, skal Regionsrådet træffe særskilt beslutning om anlægsbevilling. I vedlagte bilag beskrives følgende projekter, hvortil der skal gives anlægsbevilling:

1.000 kr. 2018 priser

2018

2019

2020

2021

2020

2022

Total

ESDH

2.795

11.225

14.020

Sunsetting af IT-systemer i Region Sjælland

11.500

11.500

Telemedicinsk hjemmemonitering til borgere med KOL

1.140

5.036

7.466

13.642

Videreførelse af Sundhedsplatformen

16.700

16.700

Basal Infrastruktur vedr. Sundhedsplatformen*

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

22.500

Basal infrastruktur*

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

40.200

Udbygning af Biobank (PFI)

930

930

SP Datawarehouse (PFI)

3.000

3.000

Total

46.515

26.711

17.916

10.450

10.450

10.450

112.042

* Puljebeløb fra 2019 og frem indarbejdes i Budget 2019 og overslagsår

Økonomi

Der er ingen driftsmæssige konsekvenser af sagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der sker justering af rådighedsbeløb jf. afsnit 2 og revideret investeringsoversigt for 2018.

2. der gives anlægsbevilling på 2,729 mio. kr. til de i afsnit 3 beskrevne projekter,

3. der gives anlægsbevilling på 70,24 mio. kr. og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 46,5 mio. kr. til de i afsnit 4 og bilag 1 beskrevne projekter

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 12

Anbefales.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 12:

Bilag 1 - Beskrivelse af projekter til godkendelse

Samlet investeringsoversigt pr. 31. marts 2018


13. Ændring af forretningsorden for Regionsrådet - 2 behandling

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3553319

Resume

Regionsrådets forretningsorden er blevet revideret. Udkast til ændring af forretningsorden blev behandlet første gang på møde i Regionsrådet den 23. april 2018. Forslaget sættes hermed til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådets forretningsorden fastsætter de nærmere regler for Regionsrådets møder. Den nuværende forretningsorden for Regionsrådet i Region Sjælland trådte i kraft ved regionens oprettelse pr. 1. januar 2007 og er ikke efterfølgende blevet opdateret.

Der er vedlagt et udkast til en ændret forretningsorden for Region Sjælland.

Ændringerne i Regionsrådets forretningsorden er begrundet i ændring af kommunestyrelsesloven, overgang til stående udvalg, justeringer som tager højde for den teknologiske udvikling og erfaringer vedrørende afholdelse af regionsrådsmøder. Desuden indeholder det reviderede udkast til ny forretningsorden en række sproglige justeringer og præciseringer.

Til orientering er her et link til den nuværende forretningsorden:

http://www.regionsjaelland.dk/Politik/regionsraadsmoeder/lovgivning-og-formalia/Sider/Forretningsorden-for-Regionsr%C3%A5det-i-Region-Sj%C3%A6lland.aspx

Opmærksomheden henledes på, at det fremgår af den nuværende forretningsorden, at ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære regionsrådsmøder. Dette vilkår er ikke et krav efter regionslovens § 3, stk. 5, og derfor er vilkåret ikke videreført i udkast til ny forretningsorden. Det er kun Region Hovedstaden, som fortsat har indsat et lignende vilkår i deres forretningsorden, som også blev udarbejdet i 2007.

Læsevejledning:

I § 1, stk. 7 er der gjort opmærksom på, at de åbne møder transmitteres live og kan ses via hjemmesiden.

§ 2, stk. 1 og stk. 2 er indsat, således at der er overensstemmelse med styrelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2.

I § 4, stk. 2 er der taget højde for, at Regionsrådets mødedato nu er ændret til mandag, samt at beslutninger fra de stående udvalg bør forelægges Regionsrådet før rådet træffer beslutning i sagen.

I § 4, stk. 3 er indsat en bestemmelse, som er i overensstemmelse med indsættelsen af styrelseslovens § 8, stk. 5, 1 pkt. i 2013.

I § 10, stk. 1 og § 15, stk. 3, er der søgt at fremtidssikre, hvis Regionsrådet overgår til elektronisk afstemning.

I § 10, stk. 4 foreslås det at fjerne kravet om, at valg skal foregå ved skriftlig afstemning og dermed, at valg foretages ved almindelig afstemning. I styrelsesloven er det udelukkende et krav, at valg ikke må være hemmelige.

I § 11, stk. 3, 3 pkt. er der indsat en præcisering af reglerne om, hvordan underændringsforslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Rækkefølgen er i overensstemmelse med styrelseslovens og normalforretningsordenens almindelige principper herom.

I § 14, stk. 2 er der indsat en præcisering af, hvordan der foretages valg til medlemmer af udvalg efter styrelsesloven.

I § 15, stk. 2, er der indsat en præcisering, idet der skal være overensstemmelse mellem den afvigende mening, der ønskes protokolført, og den pågældendes stemmeafgivning. Hvis et medlem har undladt at stemme, vil det derfor i praksis kun være den afvigende mening om procedurespørgsmål, medlemmet kan kræve tilført beslutningsprotokollen, f.eks. et spørgsmål om inhabilitet. Et medlem har således alene krav på at få sin afvigende mening ført til protokols efter en afstemning, hvor medlemmet har været i blandt mindretallet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til forretningsorden for Regionsrådet i Region Sjælland behandles første gang og derefter oversendes til behandling på førstkommende regionsrådsmøde til endelig vedtagelse.

Sagen afgøres af Regionsrådet på det førstkommende møde.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. april 2018, pkt. 4

Sagen oversendes til Regionsrådet til 2. behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af den nuværende forretningsorden, at ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære regionsrådsmøder. Det skal derfor præciseres, at sagen fremsendes til Regionsrådet med henblik på drøftelse på mødet den 23. april 2018. Derefter forelægges sagen for Forretningsudvalget på mødet den 28. maj 2018 og til endelig vedtagelse på Regionsrådets næste ordinære møde den 4. juni 2018.

Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 23. april 2018, pkt. 11

Sagen anbefales, idet den oversendes til 2. behandling i Forretningsudvalget den 28. maj i Regionsrådet den 4. juni 2018.

Lene Madsen Milner, Jens Gredal, Brigitte Klintskov Jerkel, Lars Folmann, Evan Lynnerup, Region Sjælland og Camilla Hove Lund deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 13

Anbefales godkendt.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 13:

Udkast til forretningsorden for Region Sjælland


14. Satspuljeansøgning vedr. en ny tværsektoriel enhed til en styrket indsats for børn og unge med psykiske lidelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3553571

Resume

Psykiatrien Region Sjællands Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri ønsker i samarbejde med en række kommuner at etablere en tværsektoriel enhed i lokaler nær Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) i Roskilde ved hjælp af midler fra tre af forårets satspuljer. Forretningsudvalget har den 16. april 2018 anbefalet to satspuljeansøgninger inden for samme emne.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler anbefaling af satspuljeansøgning. Ansøgning indsendes til Sundhedsstyrelsen inden for fristen den 18. maj 2018, med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i Forretningsudvalget.

Visionen er at oprette en tværsektoriel enhed ved hjælp af flere af forårets satspuljemidler. Det drejer sig om følgende tre puljer:


1. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (2018-2021, delpulje kun for psykiatrien), frist den 3. april. Sammenlagt 40 mio. kr.

2. Forløbsprogrammer på tværs af sektorerne for børn og unge med psykiske vanskeligheder (2018-2020, sammen med kommuner), frist den 5. april. Sammenlagt 33 mio. kr.


3. Afprøvning af en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (2018-2021, sammen med kommuner), frist den 18. maj. Sammenlagt 213 mio. kr.

Vedlagt ansøgning fra regionen med samlet ansøgt beløb 33.553.892 kr.

Projektet tager udgangspunkt i et stærkt stigende antal henvendelser i Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) fra børn og unge gennem de seneste år. Mange af disse har ikke behov for en akut indlæggelse i Psykiatrien.

I den tværsektorielle enhed ønsker man at kunne tilbyde akut (og subakut) hjælp til børn og unge og deres familier, og/eller anbringelsessteder i lokaler nær PAM, når der ikke er behov for akut indlæggelse i Psykiatrien.

Der vil blive ansat medarbejdere fra minimum to kommuner samt flere forskellige faggrupper fra børne- og ungdomspsykiatrien i den tværsektorielle enhed.

Enheden vil kunne tilbyde en mere omfattende og tværsektoriel indsats end PAM. Enheden kan afdække barnets/den unges samlede situation med henblik på at skabe et koordineret forløb med de eventuelle igangværende handleplaner i kommunen/psykiatrien/almen praksis. Der kan, alt efter behov, foretages opfølgende kontakter med familien, telefonopringninger, hjemmebesøg, skriftlig orientering eller tværsektorielle møder, hvor det aktuelle overblik drøftes og koordineres med hjemkommunen under fuld respekt for den lokale myndighed samt eventuelt med egen læge.

Det centrale er at enheden sikrer sig, at barnet/den unge/familien ved, hvad næste skridt i forløbet er, samt at rette vedkommende i hjemkommunen er eller bliver bekendt med forløbet/sagen.

Alle udvekslinger af oplysninger mellem sektorerne sker naturligvis kun efter samtykke, med mindre oplysningerne videregives i overensstemmelse med underretningspligten.

Fysisk vil enheden ligge i nærheden af PAM og de øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit i Smedegade, Roskilde. Der skal være forskudte åbningstider for eksempel fra kl. 12 – 22 (når enheden er fuldt implementeret, og såfremt der opnås bevilling fra alle tre Satspuljer). Der vil samtidig være mulighed for en udkørende funktion til barnets/den unges hjem/anbringelsessted eller hjemkommune.

Roskilde og Kalundborg kommuner deltager med en frikøbt sagsbehandler i enheden. Faxe Kommune er ligeledes medansøger i puljen vedr. Forløbsprogrammer og vedr. Fremskudt funktion.

Enhedens tilbud vil gælde for børn og unge fra alle 17 kommuner.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Satspuljeansøgning til Sundhedsstyrelsen anbefales

 1. Visionen for en tværsektoriel enhed i børne- og ungdomspsykiatrien anbefales

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 3. maj 2018, pkt. 4

Sagen drøftet. Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.

Udvalget fik på mødet udleveret yderligere en satspuljeansøgning, omhandlende "Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace". Denne ansøgning er ligeledes målrettet satspulje om "Afprøvning af en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatri". Formanden har mandat til at anbefale denne satspuljeansøgning.

Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Som det fremgår af udvalgets behandling, har Udvalget for social og psykiatri fået udleveret yderligere en ansøgning målrettet satspuljen "Afprøvning af en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatri". Denne ansøgning omhandler "Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace". Se separat sagsfremstilling.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 14

Godkendt.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 14:

Ansøgningsskema og budget for "En ny tværsektoriel enhed til en styrket indsats for børn og unge med psykiske lidelser"

Projektbeskrivelse "En ny tværsektoriel enhed til en styrket indsats for børn og unge med psykiske lidelser"


15. Satspuljeansøgning vedr. Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3567619

Resume

Psykiatrien Region Sjælland ønsker at ansøge om satspuljemidler til et styrket samarbejde med Headspace om anonym og gratis rådgivning til børn og unge. Ansøgningen er målrettet en satspulje, hvortil Psykiatrien også har udarbejdet en øvrig ansøgning.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler godkendelse af satspuljeansøgning vedr. "Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace". Ansøgning indsendes til Sundhedsstyrelsen inden for fristen den 18. maj 2018, med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i Forretningsudvalget. Det drejer sig om følgende pulje:

· Afprøvning af en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (2018-2021, sammen med kommuner), frist den 18. maj. Sammenlagt 213 mio. kr.

Vedlagt ansøgning fra regionen med samlet ansøgt beløb på ca. 2.000.000 kr.

Formålet med projektet er et styrket før-regionalt tilbud om anonym og gratis rådgivning til børn og unge, varetaget i et samarbejde mellem Region Sjælland og Headspace Roskilde.

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i aldersgruppen 12-25 år. Indtil videre er Headspace etableret i Roskilde og Greve Kommune i Region Sjælland. Der foregår i øjeblikket dialog med en tredje kommune om etablering af en Headspace.

Region Sjælland ønsker med projektet at tilbyde et før-regionalt tilbud, hvor en medarbejder fra børne- og ungdomspsykiatrien er tilstede i op til otte timer om ugen i Headspace Roskilde. Yderligere ansøges der om midler til at udvikle en lokal samarbejdsmodel mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace Danmark.

Der vil blive frikøbt en psykiatrisk sygeplejerske fra TOP-teamet (Tidlig Opsporing af Psykose) til at være tilstede i Headspace Roskilde.

Satspuljeansøgning vedr. "Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace" har været i høring hos udvalgets formandskab, og udvalgsformanden anbefaler ansøgningen.

På Forretningsudvalgets møde 28. maj 2018 behandles også en øvrig ansøgning til denne satspulje, se separat dagsordensindstilling. Denne satspuljeansøgning omhandler ”En ny tværsektoriel enhed til en styrket indsats for børn og unge med psykiske lidelser”. Forretningsudvalget har den 16. april 2018 anbefalet to satspuljeansøgninger inden for dette samme emne.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at satspuljeansøgning til Sundhedsstyrelsen "Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace" godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 15

Godkendt.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 15:

Ansøgningsskema til "Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace"

Projektbeskrivelse til "Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Headspace"


16. Nye indgrebsmuligheder på Kofoedsminde

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3535195

Resume

Specialinstitutionen Kofoedsminde har i en årrække været udfordret af at skulle forhindre, at beboere, der ved dom er afskåret fra fri benyttelse af elektronik, ikke har tilsvarende domsvilkår. Ændring i Lov om social service giver nye indgrebsmuligheder.

Sagsfremstilling

Programmet 'Jagten' afslørede i 2015, at en beboer på Kofoedsminde (specialinstitutionen for voksne udviklingshæmmede) via nettet havde været i kontakt med og krænket en journalist, der udgav sig for at være en mindreårig pige. Dette skete på trods af vilkår i beboerens dom, om kun at måtte benytte elektronisk kommunikation under personalets overvågning. Sagen afstedkom betydelig debat om sikkerheden omkring elektronisk kommunikation på Kofoedsminde og var anledning til at daværende Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann besøgte Kofoedsminde i oktober 2015.

Problemet knytter sig til de vilkår, der gælder for ophold i et § 108 tilbud efter serviceloven, hvor beboere, der ved dom er afskåret fra fri benyttelse af elektronisk kommunikationsudstyr, bor og arbejder side om side med beboerne, der ikke har tilsvarende domsvilkår, men har ret til fri adgang til elektronisk kommunikation. Beboere med fri adgang til elektronisk kommunikation udgør det store flertal på Kofoedsminde.

I sammenhæng med den teknologiske udvikling, som gør enheder til elektronisk kommunikation stadig mindre, betyder disse betingelser, at det i praksis er særdeles vanskeligt at forhindre beboerne i at låne og sælge deres udstyr til hinanden.

Siden den 1. juli 2013 har Kofoedsminde haft lovhjemmel til ved konkret mistanke at gribe kriminalpræventivt ind over for beboerne og konfiskere effekter, fx mobiltelefoner. Bestemmelsen har dog ikke været tilstrækkelig til at forhindre ulovlig elektronisk kommunikation, hvorfor Region Sjælland i forlængelse af ministerbesøget i 2015 anmodede ministeriet om tilladelse til at benytte detektering og jamming.

Ved detektering anvendes scannere til at søge efter elektroniske signaler. Scannere har forsøgsvis været anvendt på Kofoedsminde, men har den ulempe, at det kun er tændt udstyr, der registreres. Samtidig har det vist sig konfliktskabende, når det tændte udstyr skal findes og registreres ved undersøgelse af beboernes opholdsrum og ejendele.

Ved jamming udsendes støjsignaler, der umuliggør elektronisk kommunikation. Der er lovgivningsmæssigt åbnet mulighed for at Energistyrelsen kan give tilladelse til jamming; dog betinget af at der gennemføres forsøg, som dokumenterer den virkning, jammingen vil have uden for den matrikel, tilladelsen gives til. Region Sjælland har siden august 2017 arbejdet for at opnå en sådan forsøgstilladelse. Foreløbig uden resultat, da de krav, Energistyrelsen stiller som betingelse for en forsøgstilladelse, er særdeles omfattende både teknisk og økonomisk. Status er, at Børne- og Socialminister Mai Mercado, ved besøg på Kofoedsminde i marts 2018, har lovet at tage sagen op med Energi- Forsynings- og Klimaministeren. Der foreligger ikke en tilbagemelding fra Børne- og Socialministeriet.

Sideløbende med jammingforløbet er Lov om social service, kapital 24a ændret, så der kan nedlægges forbud mod enheder, der muliggør elektronisk kommunikation, fx ved forbud mod at beboere har mobiltelefoner med internetadgang. Betingelsen herfor er, at beboere, som ikke ved dom er afgrænset fra internet, skal have mulighed for adgang til internet, fx i et særligt computerrum.

Samtidig lovliggøres anvendelse af scannere og undersøgelse af borgernes opholdsrum og ejendele. Scanning har som nævnt forsøgsvis været anvendt på Kofoedsminde.

Forbud mod enheder der muliggør elektronisk kommunikation

Der skal træffes beslutning om, under hvilke betingelser bestemmelsen om mulighed for at nedlægge forbud mod enheder, der muliggør elektronisk kommunikation, skal udmøntes på Kofoedsminde.

Et generelt forbud mod enheder, der muliggør elektronisk kommunikation, vurderes at være for indgribende, da flertallet af beboerne på Kofoedsminde ikke anvender mobiltelefoner mv. til at begå ulovlige handlinger. Et evt. forbud for alle beboere vurderes at ville skabe så betydelige frustrationer hos beboerne, at det vil stå i vejen for både det daglige pædagogiske arbejde og for den rehabiliteringsopgave, Kofoedsminde skal løse sideløbende med sikkerhedsopgaven.

Kofoedsminde sikrer allerede, at enheder, der muliggør elektronisk kommunikation, ikke kommer ind på den særlige afdeling, Højbo 2, hvor pædofilidømte beboere, som er dømt til at være afskåret fra fri elektronisk kommunikation, har ophold. Udelukkelsen af enheder, der muliggør elektronisk kommunikation, sker ved anvendelse af detekteringsudstyr, som forhindrer både beboere og ansatte i at have fx mobiltelefoner inde på afdelingen. Det skal bemærkes, at de ansattes alarmer ikke påvirkes heraf.

Samtidig skal bemærkes, at der ikke er tale om en 100% sikker metode. Således viser erfaringer, bl.a. fra Kriminalforsorgen, at trods regelmæssig undersøgelse, er det de facto umuligt at holde et område frit for ulovlige enheder.

Da beboerne på Højbo 2 også benytter beskæftigelsestilbuddet på Kofoedsminde, anbefales det, at alle lokaler anvendt til arbejde, skole, fritidsaktiviteter og fælles samling detekteres og det med virkning for alle beboere på Kofoedsminde. Kofoedsminde holdes derved helt fri fra enheder, der kan benyttes til elektronisk kommunikation. Herved sikres, at beboerne på Højbo 2 fortsat kan være en del af fællesskabet på Kofoedsminde.

Det flertal af beboerne på Kofoedsminde, der ved vilkår i dom har fri adgang til elektronisk kommunikation, kan benytte deres enheder: Mobiltelefon, pc eller lignende, når de er hjemme i deres bolig.

I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt også at afskære andre beboere udover beboerne fra Højbo 2 fra elektronisk kommunikation. Det kan dreje sig om varetægtsanbragte, der skal afskæres fra elektronisk kommunikation af hensyn til opklaringsarbejdet, eller om beboere, som konkret og individuelt vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko. Når det i sådanne tilfælde skønnes nødvendigt at afskære adgangen til elektronisk kommunikation, anvendes mobile scannere, svarende til dem der anvendes permanent i Højbo 2.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at servicelovens kapitels 24a’s nye bestemmelse om forbud mod enheder, der muliggør elektronisk kommunikation, udmøntes på Kofoedsminde ved at:

1. Beboere, der ved dom, vilkår for varetægt eller ifølge en konkret og individuel sikkerhedsvurdering, afskæres fra fri benyttelse af elektronisk kommunikation, samles i afdelinger, hvor elektronisk kommunikation forhindres ved brug af detektering (scannere).

2. Alle lokaler, der anvendes til arbejde, skole, fritidsaktiviteter og fælles samling og med virkning for alle beboere på Kofoedsminde holdes fri fra enheder, der kan benyttes til elektronisk kommunikation, ligeledes ved brug af detektering.

3. Beboere, der har fri adgang til elektronisk kommunikation og som ikke udgør en sikkerhedsrisiko, har adgang til deres enheder: Mobiltelefon, pc eller lignende, når de er hjemme i deres bolig.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for social og psykiatri torsdag den 3. maj 2018, pkt. 5

Sagen drøftet. Indstillingens punkt 1, 2 og 3 anbefales.

Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 16

Godkendt.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


17. Anmodning om høringssvar om placering af fællesfagligt grundforløb i Odsherred

  Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3543313

Resume

EUC Nordvestsjælland anmoder Regionsrådet om høringssvar i forhold til den geografiske placering af et fællesfagligt grundforløb som indebærer Grundforløb 2-uddannelse til gastronom og tjener i Odsherred i en 3-årig forsøgsperiode. Regionsrådet har jf. lovgivningen en koordinerende rolle ift. placering af grundforløb på erhvervsuddannelserne. Administrationen indstiller, at udvalget bakker op om EUC Nordvestsjællands ansøgning.

Sagsfremstilling

EUC Nordvestsjælland har anmodet Regionsrådet om et høringssvar i forbindelse med en ansøgning om etablering af et fællesfagligt grundforløb for ”mad”, der vil give adgang til hovedforløb som ernæringsassistent, tjener og kok. Ansøgningen indebærer en dispensation fra den fastsatte opdeling i Grundforløb 1 og 2. Formålet med forsøget er at afprøve en nytænkning af opbygning af grundforløbet.

Skolen ønsker at gentænke elementerne af grundforløbet og dermed finde en ny form til de introducerende elementer fra grundforløb 1, grundfagene samt de faglige kompetencemål fra grundforløb 2. I praksis vil et sammenhængende forløb (uafhængigt af opdelingen i grundforløb 1 hhv. 2) betyde, at eleverne når såvel mål for Grundforløb 1 som målene for Grundforløb 2 i alle tre fag. Eleverne vil således være bedre stillet i relation til praktikpladssøgning.

På nuværende tidspunkt har EUC Nordvestsjælland godkendelse til udbud af Grundforløb 1 på de berørte uddannelser samt Grundforløb 2 til ernæringsassistent. EUC Nordvestsjælland søger derfor om godkendelse til udbud af Grundforløb 2 til gastronom og tjener, så det fællesfaglige grundforløb kan gennemføres.

I henhold til bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 34a skal ”Regionsrådet koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen”. Anmodning om høringssvar er vedlagt.

Undervisningsministeriet har indstillet ansøgningerne til ”påtænkt godkendelse”. Godkendelsen er foreløbig og er givet på betingelse af, at skolen gennemfører en høring af Regionsrådet og de omkringliggende skoler.

Forsøgsperioden er: 1. august 2019 – 30. juni 2021, hvilket svarer til to optag på uddannelsen. Ansøgning samt afgørelse fra Undervisningsministeriet er vedlagt til sagen.

Den geografiske placering af nye udbud

I dag udbydes gastronom- samt tjeneruddannelsen i Slagelse af ZBC. EUC Nordvestsjælland har modtaget støtteerklæringer (vedlagt) fra det lokale erhvervsliv, hvori der tilkendegives en mangel på arbejdskraft og en opbakning til en uddannelsesplacering i Odsherred.

EUC Nordvestsjælland ønsker med udbuddet at skabe en styrket sammenhæng for deres elever. Som situationen er i dag, kan elever opleve at måtte skifte uddannelsesinstitution tre gange indenfor ét år, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt. Heri ligger endvidere en risiko for, at de unge hellere vælger en anden uddannelse eller slet ingen uddannelse får.

Ifølge Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2017 forventes 89 pct. af de, der gik ud af 9. klasse i 2015 i Odsherred Kommune at få en ungdomsuddannelse. Den nationale målsætning er, at 95 pct. af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Samtidig er Odsherred en af de kommuner i Region Sjælland med flest unge uden job eller uddannelse (knap 16 pct. af de unge mellem 16-29 år).

EUC Nordvestsjælland forventer med udbuddet at kunne rekruttere 20-25 elever til det fællesfaglige grundforløb. Ved at tilrettelægge uddannelsen, så den rækker over tre fag, vil eleverne have mulighed for at søge løbende i den retning, hvor der er ledige praktikpladser og dermed få de bedste muligheder for beskæftigelse.

Høringssvar

Der er indkommet ét høringssvar fra ZBC, som ikke kan støtte EUC Nordvestsjællands ønske om at oprette en gastronom- og tjeneruddannelse i Odsherred, da ZBC opfatter Odsherred som deres naturlige opland til ZBC’s tilsvarende uddannelser i Slagelse, Ringsted og Roskilde.

ZBC har på nuværende tidspunkt hhv. syv elever på tjeneruddannelsen og syv elever på gastronomuddannelsen, som er bosiddende i Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner. Oversigt over antal nuværende elever på ZBC er vedlagt.

Administrationens vurdering

Det er en målsætning i Region Sjælland at øge den geografiske uddannelsesdækning til gavn for borgere og erhvervslivet. Øget uddannelsesdækning forventes at føre til, at flere unge tager en uddannelse og at virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft.

Flere undersøgelser har vist, at afstanden til en erhvervsuddannelse har stor betydning for både tilgangen til og frafaldet fra en erhvervsuddannelse. Det er derfor administrationens vurdering, at det er vigtigt at understøtte EUC Nordvestsjællands initiativ for at tiltrække flere unge til en erhvervsuddannelse. Det vil øge uddannelsesdækningen inden for et fagområde, hvor der både lokalt og nationalt er mangel på arbejdskraft. Endvidere er det positivt, at EUC Nordvestsjælland med ansøgningen udviser nytænkning om sammenlægning af grundforløb. Region Sjælland bakker derfor op om en placering af et fællesfagligt grundforløb for ”mad” i Odsherred.

Det er administrationens vurdering, at et udbud af Grundforløb 2 til hhv. gastronom og tjener ikke vil fjerne elevgrundlaget væsentligt for ZBC. Et fællesfagligt grundforløb i Odsherred vil tværtimod kunne skabe synergi omkring den faglige retning og samtidig bidrage til at sikre, at virksomheder i Odsherred og omegn kan få den kvalificerede arbejdskraft, som de efterspørger. En afledt effekt kan også være, at antallet af elever på uddannelsernes hovedforløb øges fx på ZBC. Udkast til høringssvar til ministeriet er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget støtter op om EUC Nordvestsjællands ønske om at udbyde et fællesfagligt grundforløb, som indebærer Grundforløb 2- uddannelse til gastronom og tjener,

2. Udvalget godkender udkast til høringssvar til Undervisningsministeriet, der støtter op om EUC Nordvestsjællands ansøgning med forbehold for godkendelse i Regionsrådet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling onsdag den 16. maj 2018, pkt. 5

Sag anbefalet.

Bodil Sø deltog ikke i Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstillings behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 17

Anbefales.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 17:

Anmodning om høringssvar

Ansøgning fra EUC Nordvestsjælland

Afgørelse fra Undervisningsministeriet

Støtteerklæringer samlet

Oversigt elever ZBC gastronom og tjener grundforløb 2

Udkast til høringssvar


18. Beslutning om ændring af vilkår i tilladelse til indvinding af råstoffer i Madelungs Grusgrav ved Hvalsø i Lejre Kommune

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3506091

Resume

Firmaet BG Stone A/S har søgt om ændring af fem vilkår i den gældende tilladelse til råstofindvinding i Madelungs Grusgrav. Et udkast til afgørelse har været i høring hos naboer og Lejre Kommune. Sagen vurderes at kunne have væsentlig politisk interesse og forelægges derfor til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Firmaet BG Stone A/S har den 5. september 2017 søgt om ændring af fem vilkår i den gældende råstoftilladelse af 17. februar 2012 i Madelungs Grusgrav ved Hvalsø i Lejre Kommune. Regionens tidligere udvalg på området, Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur, blev orienteret om ansøgningen på møde den 7. november 2017.

Den gældende tilladelse blev meddelt af Lejre Kommune og siden stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet i 2013. Administrationen vurderer, at forhistorien ikke er til hinder for, at vilkårene kan ændres.

Administrationen afholdt den 25. oktober 2017 et nabomøde om det ansøgte med ca. 50 fremmødte, herunder politikere fra Lejre Kommune. Et udkast til afgørelse om vilkårsændringer har været i partshøring fra den 3. januar til den 1. februar 2018. Regionen modtog seks høringssvar, herunder fra Lejre Kommune. Høringssvarene og regionens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte udkast til hvidbog. Udkast til afgørelse, inkl. afgørelsens bilag 1-3, og svar på spørgsmål fra udvalgsmedlem Flemming Damgaard Larsen er begge vedlagt som bilag.

Ud fra administrationens erfaring med vilkårene for denne og tilladelser for lignende råstofgrave vurderer administrationen, at vilkårene ikke er hensigtsmæssige, da graveprocessen fordyres unødigt. Samtidig vurderes det, at den gældende tilladelse på en række punkter ikke svarer til praksis i den periode, hvor regionen har været myndighed for gravetilladelser. Det er derfor indstillet, at fire af de fem ønskede vilkårsændringer imødekommes, jf. 1-4 nedenfor.

Det ansøgte ligger i råstofplanens graveområde, og efter kompetencereglerne kan sagen derfor som udgangspunkt afgøres administrativt. Da sagen vurderes at kunne have væsentlig politisk interesse forelægges sagen hermed.

Ansøgte ændringer af gravetilladelsens vilkår

 1. Ændring af tilladte indvindingsmængde pr. år fra 50.000 m³ til 80.000 m³. Det ansøgte imødekommes.
 2. Ændring af krav om indberetning af indvundne mængder fra månedligt til årligt. Det ansøgte imødekommes.
 3. Ændring af krav om slåning af støjvolde fra 2 gange årligt til én gang årligt og kun på siden mod bebyggelse. Det ansøgte imødekommes.
 4. Annullering af krav om, at graveskråningerne i graveperioden ikke må være stejlere end hældning 1:1,5 og ændring af gravegrænser som følge heraf. Det ansøgte imødekommes.
 5. Ændring af tilladte driftstider fra hverdage kl. 7:00-16:00 til hverdage kl. 7:00-18:00. Det ansøgte imødekommes ikke.

Baggrunden for indstillingen

 1. Administrationen vurderer, at der vil kunne indvindes 80.000 m³ pr. år. uden at overtræde de nuværende driftstider og støjgrænser. Det vil samtidig give mulighed for at reducere gravetiden fra ca. 10 år til ca. 6 år. I Region Sjælland er der råstofgrave med tilladelse til indvinding af mere end 1 million m³ pr. år, og set i den sammenhæng er der fortsat tale om en mindre indvindingsmængde.
 2. Ingen andre råstofgrave i Region Sjælland har krav om månedlig indberetning. Administrationen vurderer, at der ikke er særlige forhold, som kan begrunde at opretholde kravet om månedlig indberetning.
 3. Ingen andre tilladelser i Region Sjælland indeholder krav om slåning af støjvolde. Administrationen vurderer, at der ikke er særlige forhold, som kan begrunde at opretholde kravet om to årlige slåninger.
 4. Ingen andre tilladelser i Region Sjælland indeholder krav om, at graveskråningerne i graveperioden ikke må være stejlere end hældning 1:1,5. Kravet medfører en væsentlig fordyrende indvindingsproces. Administrationen vurderer, at der ikke er særlige forhold, som kan begrunde kravet. Som følge af, at indvindingen kan ske med stejlere skråningshældninger udvides de tilladte graveafstande, så der ikke er fare for skred, der påvirker vej, skel eller beboelser.
 5. En stor del af området op til grusgraven er tæt bebygget. Mange mennesker vil derfor blive generet, hvis grusgravens driftstid forlænges ud over normal arbejdstid, til tidsrummet kl. 16-18. Administrationen vurderer derfor, at den nuværende driftstid skal fastholdes.

Det videre forløb

Den endeligt vedtagne afgørelse om vilkårsændringer vil blive meddelt ansøger. Afgørelsen vil samtidig blive offentliggjort med fire ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Status for graven siden orienteringen af Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur den 7. november 2017

BG Stone A/S genoptog arbejdet i graven efter retssagens afslutning, se vedlagte bilag med udkast til afgørelse. Først med indvinding under grundvand tæt ved de for stejle graveskråninger. Administrationen indskærpede, at dette ikke var i overensstemmelse med vilkårene og varslede et standsningspåbud. Indvindingen under grundvand blev herefter indstillet og aktuelt afrømmes der overjord, som benyttes til at udjævne de skråninger, som står for stejlt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til afgørelse om vilkårsændringer godkendes og meddeles ansøger.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 13. marts 2018, pkt. 8

Sag udsat, idet udvalget ønsker yderligere baggrund før behandling af sagen på ny.

Lene Madsen Milner, Susanne Lundvald og Jens Ravn deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøs behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Idet udvalget ønsker en yderligere baggrund før den videre behandling af sagen, vil udvalget afholde sit udvalgsmøde tæt på Madelunds Grusgrav.

Udvalget vil indledningsvist ved udvalgsmødet besigtige området.

Administrationen giver en mundtlig redegørelse for sagens baggrund, som led i den videre politiske behandling af sagen.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 22. maj 2018, pkt. 4

Udvalget anbefaler, at Anmodning om ændring af Vilkår 1 og Vilkår 2 imødekommes. Anmodning om ændring i Vilkår 3 imødekommes med en justering om, at der også skal slåes ovenpå skråningen. Jørgen Holst tager forbehold for vilkårsændring nr. 3.

Vilkår nr. 4 kan ikke imødekommes.

Anmodning om ændring af Vilkår nr. 5 følges ikke.

Lene Madsen Milner, Susanne Lundvald og Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøs behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 18

Udvalgets anbefaling godkendt.

Enhedslisten stemte imod forslaget.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 18:

Udkast til hvidbog

Udkast til afgørelse

Svar på spørgsmål fra Flemming Damgaard Larsen


19. Høringssvar til Region Hovedstadens redegørelse for udarbejdelse af Råstofplan 2020

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3556139

Resume

Region Hovedstadens redegørelse for revision af Råstofplan 2016 har været i høring til den 16. maj 2018. Der er sendt høringssvar fra Region Sjælland med forbehold for Regionsrådets behandling. Høringssvaret opfordrer blandt andet Region Hovedstaden til en større selvforsyningsgrad.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har fået Region Hovedstadens redegørelse for revision af Råstofplan 2016 i høring med frist for bemærkninger den 16. maj 2018. Redegørelsen kan ses her http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/2139.

Der er den 15. maj 2018 sendt vedlagte foreløbige høringssvar fra Region Sjælland med forbehold for Regionsrådets behandling af høringssvaret den 4. juni 2018.

Det fremgår af høringssvaret, at der er behov for en revision af Region Hovedstadens Råstofplan 2016, så der udarbejdes en ny Råstofplan 2020.

Indvindingen af sand, grus og sten i Region Hovedstaden er fortsat langt fra at kunne dække behovet for såvel de mængder som kvaliteter af råstoffer, der efterspørges. Det betyder, at Region Hovedstaden får en væsentlig del af råstofferne fra Region Sjælland.

Høringssvaret opfordrer Region Hovedstaden til, at selvforsyningsgraden øges betydeligt. I svaret udtrykkes derfor stor tilfredshed med, at der i 2018 planlægges detailundersøgelser af 11 områder med gode muligheder for egnede råstoffer.

Region Hovedstaden har gennem flere år arbejdet med øget genanvendelse, der kan føre til et mindsket pres på de naturlige ressourcer. Regionerne kan ikke opsætte regler for øget genanvendelse, men Region Hovedstaden lægger op til at opbygge og udbrede viden om alternativer til primære råstoffer. Høringssvaret anerkender indsatsen på området og tilbyder samarbejde herom.

Endelig lægger høringssvaret op til, at samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland om råstofplanlægningen fastholdes og udbygges, da Sjælland og Øerne er ét sammenhængende forsyningsområde for råstoffer.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at høringssvar af 15. maj 2018 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 22. maj 2018, pkt. 6

Anbefalet.

Lene Madsen Milner, Susanne Lundvald og Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøs behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 19

Anbefales.

Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 19:

Foreløbigt høringssvar


20. Investering i ekstra depotspor ved Hårlev station

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3551754

Resume

Regionen har tidligere besluttet at overtage trafikkøberansvaret for strækningen mellem Køge og Roskilde fra staten. I beslutningsgrundlaget indgik, at der skal investeres i ekstra depotspor ved Hårlev station og ekstra togsæt. Udgifterne inddækkes af den løbende betaling fra staten for kørslen mellem Køge og Roskilde. Investering i ekstra depotspor ved Hårlev station fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

Region Sjælland besluttede på møde den 22. august 2017 at overtage trafikkøberansvaret for strækningen mellem Køge og Roskilde fra staten. Beslutningen er efterfølgende udmøntet i en aftale underskrevet af Regionrådsformanden og Transportministeren den 19. marts 2018.

Betjeningen af denne strækning sker i praksis ved, at den regionale Østbane fra Faxe ladeplads og Rødvig til Køge forlænges til Roskilde.

Den ekstra kørsel med flere togsæt nødvendiggør, at der skal etableres ekstra depotspor ved Hårlev station, hvor der er værksted. Dette er helt forventet og indgår i sagen om overtagelsen af trafikkøberansvaret den 22. august 2017. Af sagen fremgår, at forslag til investering og finansiering forelægges regionsrådet.

Der er modtaget et investeringsforslag fra Movia. Dette er baseret på en analyse fra konsulentfirmaet Atkins som vedlægges.

Flere løsningsforslag har været undersøgt. Under hensyntagen til de økonomiske rammer anbefaler Movia den billigste løsning, som skønnes at koste 12,9 mio. kr. Dette inkluderer et tillæg på 50% til imødegåelse af usikkerhed set i forhold til projektet nuværende stadie. De andre undersøgte løsninger koster henholdsvis 37,9 mio. kr. og 74,0 mio. kr. og giver mere fleksibilitet og lidt lavere driftsomkostninger.

Movia har tidligere skønnet investeringen til 6 mio. kr. svarende til ca. 9 mio. kr. inkl. et tillæg på 50% til imødegåelse af usikkerhed. Movia angiver, at den skønnede fordyrelse skyldes øgede støjdæmpende foranstaltninger samt nødvendig strømforsyning.

Region Sjælland modtager løbende en betaling for staten til dækning af udgifterne til betjeningen af strækningen mellem Køge og Roskilde. Betalingen dækker også finansieringsudgifterne til de nødvendige investeringer herunder de ekstra depotspor.

Administrationen foreslår, at anbefalingen fra Movia følges, og at der derfor bevilges 12,9 mio. kr. til etablering af ekstra depotspor ved Hårlev station.

Tidligere investeringer i lokalbanernes infrastruktur er som udgangspunkt blevet finansieret via en intern låneordning i regionen. Der skyldes lige nu ca. 175 mio. kr. for baneinvesteringer. Der afdrages løbende på saldoen.

Administrationen foreslår, at investeringen finansieres via denne låneordning.

Overtagelsen af betjeningen til Roskilde kræver også investering i ekstra togsæt. Dette er også helt forventeligt og indgår i sagen fra den 22. august 2017. Det forventes, at der vil blive fremlagt en sag til beslutning efter sommerferien 2018.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der bevilges 12,9 mio. kr. til etablering af ekstra depotspor ved Hårlev station.

2. Investeringsudgiften på 12,9 mio. kr. finansieres via eksisterende intern låneordning for baneinvesteringer.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Behandling i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø tirsdag den 22. maj 2018, pkt. 9

Indstilling anbefalet.

Lene Madsen Milner, Susanne Lundvald og Per Hovmand deltog ikke i Udvalget for trafik, infrastruktur og miljøs behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 20

Anbefales.

Peter Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 20:

Rapport ekstra depotspor i Hårlev


21. Beslutning om fusion af EU-kontorer

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3566355

Resume

Det seneste år er der politisk og administrativt blevet arbejdet frem mod en fusion af Sjællands og Hovedstadens EU-kontorer. Hovedformålene med fusionen er at øge hjemtag af EU-midler, en mere effektiv lobbyindsats og afskaffelse af dobbeltstrukturer. Der er nu opnået enighed om økonomi, indhold og vedtægter for et fusioneret kontor. Fusionen skal godkendes politisk af de enkelte parter, herunder Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Ejerkredsene bag Hovedstadens EU-kontor, Copenhagen EU-Office (Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, Københavns Universitet, DTU og CBS) og Region Sjællands EU-kontor, Zealand Denmark (Region Sjælland og KKR Sjælland) indgik den 14. august 2017 en aftale om at arbejde frem mod en fusion af de to EU-kontorer. Aftalen er vedlagt. Arbejdet for en fusion af de to EU-kontorer bunder i et ønske om at afskaffe dobbeltstrukturer og at øge hjemtag af EU-midler.

EU-kontorets overordnede fokus vil være at:

 • Tiltrække EU-midler til medlemmerne og styrke medlemmernes muligheder for engagement i EU’s forsknings- og innovationsdagsorden.
 • Fremme medlemskredsens netværk, viden og ageren i EU
 • Øge medlemskredsens indflydelse på EU’s strategier og initiativer, herunder strukturfonds- og interregprogrammer
 • Bidrage til, at medlemskreds og Greater Copenhagen får en stærk, fælles international profil og synlighed i EU.

Et fusioneret kontor vil være en stærkere service- og sparringspart for kommuner, region og videninstitutioner, fx ved:

 • Styrkede kompetencer og flere samlede ressourcer – øget viden, stærkere faglig specialisering, større netværk, bedre interessevaretagelse, bredere pallette af servicetilbud.
 • Styrket hjemtag af EU-midler
 • Styrket interessevaretagelse
 • Lettere adgang til projektsamarbejde med universiteter og virksomheder.

Der blev pr. 1. januar 2018 etableret en politisk sammenlægningsstyregruppe, som skulle forberede en endelig aftale om fusion pr. 1. januar 2019. Regionsrådsmedlem Jan Hendeliowitz repræsenterer Region Sjælland i gruppen.

Økonomi

Den politiske sammenlægningsstyregruppe opnåede den 4. maj 2018 enighed, om det økonomiske grundlag for Greater Copenhagen EU-Office, som anbefales til politisk behandling. Ifølge aftalen skal kommuner og regioner i kredsen samlet bidrage med 5,25 kr./indbygger i kontingent. Kontingentet på 5,25 kr. pr. indbygger fordeles med 3,125 kr. pr. indbygger fra regionerne og 2,125 kr. pr. indbygger fra kommuner. Københavns Universitet, og Danmarks Tekniske Universitet betaler hver godt en mio. kr. årligt. Copenhagen Business School og Roskilde Universitet betaler godt en halv mio. kr. årligt. Kontorets samlede årlige budget vil være på ca. 17 mio. kr.

Med et kontingent på 5,25 kr. pr. indbygger opretholdes det høje ambitionsniveauet i det nye fælles Greater Copenhagen EU-Office, hvilket har været en afgørende forudsætning for særligt universiteterne og de øvrige parter i Hovedstaden.

Aftalen giver et betydeligt løft i de services og ydelser, som de sjællandske parter kan få fra EU-kontoret. Udover en stærkere interessevaretagelse vil der kunne ydes økonomisk støtte til forberedelse af EU-ansøgninger. Herudover vil kontoret kunne medvirke til at finde EU-midler til innovationsprojekter i virksomheder. Aftalen betyder en mindre forøgelse af bidraget fra Region Sjælland på ca. 250.000 kr. og ca. 800.000 kr. fra kommunerne i Region Sjælland.

Region Sjællands bidrag til EU-kontoret har hidtil været delt mellem Kvalitet & Udvikling (omkostning til én medarbejder på sundhedsområdet) og Regional Udvikling. Det foreslås, at bidraget samles under Regional Udvikling. Der udarbejdet et budgetnotat til budgetforhandlingerne for 2019.

Etablering

Som grundlag for den politiske aftale om en fusion, så er der udarbejdet en fusionsaftale og en beskrivelse af det nye kontors aktiviteter og ydelser. Oplægget danner grundlaget for den nye bestyrelses arbejde med at fastlægge en ny strategi og arbejdsplan. Den politiske aftale samt det tilhørende oplæg er begge vedlagt.

Vedtægter

Som grundlag for styringen af Greater Copenhagen EU-office er der udarbejdet et udkast til vedtægter for det fusionerede kontor. Vedtægterne er vedlagt.

Videre proces

Aftalen om etablering af Greater Copenhagen EU-Office forelægges i maj og juni 2018 til godkendelse i ejerkredsen.

Godkendes aftalen hos ejerne fusioneres kontorerne pr. 1. januar 2019. Frem til en fusion styres ZealandDenmark og Copenhagen EU Office af hver deres styregruppe og bestyrelse.

Den politiske sammenlægningsstyregruppe anbefaler fusionen mellem de to EU-kontorer til ét samlet Greater Copenhagen EU-Office på baggrund af det foreliggende grundlag.

Styregruppen for Region Sjællands EU kontor ZealandDenmark har ved møde den 18. maj 2018 anbefalet fusionen med Copenhagen EU Office til et fælles Greater Copenhagen EU Office.

Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde behandler sagen ved deres møde den 24. maj 2018. Protokollatet foreligger ved mødet i Forretningsudvalget.

Økonomi

Region Sjællands bidrag til Greater Copenhagen EU-Office håndteres i forbindelse med Regionsrådets behandling af budget 2019. Bidraget foreslås finansieret af de regionale udviklingsmidler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1) aftalen om etablering af Greater Copenhagen EU Office godkendes

2) der udarbejdes et budgetforslag til budgetforhandling for 2019

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 21

Forretningsudvalget anbefaler, at Region Sjælland godkender fusionen af EU kontorerne med forbehold for, at Region Sjælland ikke kan tage stilling til finansieringen og dermed til det fremtidige engagement, før regionen kender konsekvenserne af den politiske aftale om erhvervsfremme.

Peter Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 21:

Forståelsespapir

Oplæg ift. fusion af EU-kontorer

Aftale om etablering af Greater Copenhagen EU Office

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office endelig


22. Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3564155

Resume

Der forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. På Vækstforums møde den 24. maj 2018 bliver følgende sager vedr. bevilling af erhvervsudviklingsmidler behandlet:

Markedsføringskampagne i Nordtyskland

Regionsrådet besluttede i budgetaftalen for 2018 at reservere 1 mio. kr. til en markedsføringsindsats på turismeområdet. Administrationen har været i dialog med regionens turismeselskaber og har modtaget et forslag til en kampagne rettet mod det tyske marked. Kampagnen skal øge antallet af udenlandske overnatninger i ugerne før og efter højsæsonen.

Således er der specielt i ugerne op til og efter højsæsonen, at der er ganske stor ledig kapacitet på regionens overnatningssteder. Kampagnen har derfor til formål at inspirere tyskere bosat i Nordtyskland til at holde ”kortferie” (2-3 dage) i Danmark udenfor sommermånederne.

En markedsføringsindsats med flere turister til følge vil kunne strække sæsonen ud til gavn for detailhandlen, turistattraktioner, sommerhusudlejere m.fl.

Projektansøger er Dansk Kyst- og Naturturisme. Kampagneperiode forventes at løbe fra august 2018 til maj 2019.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er vedlagt.

Internationalisering af SMV’er i Region Sjælland

Projektets formål er at øge eksporten fra regionale SMV’er. Fokus er at udarbejde individuelle vækstplaner for 60 virksomheder med hovedfokus på de internationale markeder. Projektet vil via sparring og vejledning give de deltagende virksomheder bedre forudsætninger for at kunne gå i gang med at eksportere. De deltagende virksomheder vil blive screenet i forhold eksportpotentiale og ud fra om deres produkter er eksportmodne. Virksomhederne som deltager vil være inden for enten industri eller serviceområdet.

Efter en screeningsproces vil et rejsehold foretage rådgivning af 100 virksomheder. Dette skal resultere i, at 60 af virksomhederne får individuelle sparingsforløb og vækstplaner. Dette skal lede frem til, at virksomhederne tilsammen på 3-5 år opnår en øget eksport på 100 mio. kr., øget omsætning på 150 mio. kr., mindst 25 nye vækstvirksomheder og mindst 100 nye arbejdspladser.

Projektansøger er Væksthus Sjælland. Projektperioden er 1. maj 2018 – 31. december 2020.

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er vedlagt.

Forprojekter til Interreg-projekter om internationalisering af SMV’er

Der søges om midler til to forprojekter under Interregprogrammet.

CLEAN søger om medfinansiering til et forprojekt inden for Interreg ØKS (Øresund-Kattegat-Skagerak) programmets beskæftigelsesprioritet.

Væksthus Sjælland søger om medfinansiering til et forprojekt inden for det dansk-tyske Interreg programs innovationsprioritet.

Formålet med CLEANs forprojekt er at etablere et dansk-svensk partnerskab, afdække målgruppens efterspørgsel og derigennem afklare hovedprojektets aktiviteter og udarbejdelse af en Interreg-ansøgning til ansøgningsfristen den 7. september 2018.

Formålet med selve Interreg-projektet er at involvere målgruppen af mikro- og nystartede virksomheder i netværks­møder, rådgivnings- og opkvalifi­ce­rings­­forløb og ”meet the buyer” arrangementer for at fremme beskæftigelsen og internationalisering af virksomhederne. Derudover tilbydes den primære målgruppe af mikro- og nystartede virksomheder hjælp til udvikling af dansk-svenske virksomhedspartnerskaber med veletablerede SMV’er. Målgruppen vil desuden være omdrej­nings­punkt for aktiviteterne i et virksomhedsrettet Greater Copenhagen klyngenetværk. CLEAN forventer et udarbejde en Interreg-ansøgning med et samlet budget på 16-25 mio. kr.

Formålet med Væksthus Sjællands forprojekt er at etablere et dansk-tysk partnerskab og udvikle den endelige Interreg-ansøgning til ansøgningsfristen 22. juni 2018.

Formålet med selve Interreg-projektet er at etablere innovationssamarbejder mellem danske og tyske virksomheder, der skal udvikle nye forretnings­modeller, produkter og services. Ved at indgå i konkrete samarbejder med tyske firmaer skal de danske virksomheder kunne opbygge et netværk og etablere sig i Tyskland og omvendt. Disse samarbejder skal danne grobund for øget eksport fra sjællandske virksomheder til Tyskland og omvendt

Sagsfremstillingen fra Vækstforum er vedlagt.

Tilskud til Early Warning

Væksthus Sjælland ansøger om støtte til projektet: Early Warning i Region Sjælland og Region Hovedstaden – tidlig sparring og hjælp til virksomheder i krise eller på vej i krise.

Early Warning projektet er en videreførelse af et tidligere projekt støttet af Vækstforum Sjælland. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Region Hovedstaden. Early Warning yder gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til ejerledede virksomheder i økonomisk krise i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Projektet er en udvidelse, videreudvikling og regional forankring af de nationale Early Warning aktiviteter finansieret i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Projektet forankres som hidtil i Væksthus Hovedstadsregionen og i Væksthus Sjælland, der varetager en indledende kontakt, screening og vejledning af virksomhederne. Herefter matches virksomhederne med en frivillig rådgiver, fra en pulje af rådgivere med erfaring fra ledelse og krisestyring i en række forskellige brancher. Endvidere sker der henvisning til private rådgivere.

Projektet er et fælles projekt med Region Hovedstaden, og der søges om støtte i begge regioner. Herudover er Erhvervsstyrelsen medfinansierende med 50% af budgettet. Det samlede antal sager, som forventes behandlet, udgør i alt ca. 300 fordelt med ca. 113 i relation til Væksthus Sjælland og ca. 187 sager, hvad angår Væksthus Hovedstaden.

Early Warning har siden 2008 haft gennemsnitlig omkring 100 virksomheder om året igennem i Region Sjælland. Der har været en nogenlunde ligelig fordeling på tværs af kommunerne.

Projektperioden er 1. maj 2018 – 31. december 2019

Sagsfremstilling fra Vækstforum er vedlagt.

Tilskud fra puljen til kortere vækstindsatser

Reteam søger om tilskud til medfinansiering af et forprojekt om produktivitetsforbedring og effektivisering af butiks -og byliv i Ringsted Kalundborg og Guldborgsund Kommuner. Der søges om 120.000 kr., som udgør 50 % af budgettet. Midlerne søges via puljen til kortere vækstindsatser.

For at imødegå behovet for at kunne igangsætte hurtige og mindre projekter besluttede Vækstforum på sit møde 14. marts 2018, at der som et forsøg i 2018 skulle oprettes en pulje på 2 mio. til kortere vækstindsatser og mindre for-projekter, der efterfølgende kan videreføres i større strategiske indsatser med støtte fra andre midler eksempelvis EU's strukturfonde.

Nærværende ansøgning er et forprojekt til en ansøgning til et EU program og lever derfor op til et af kriterierne. Ansøgningen er den første ansøgning til puljen.

For at imødegå behovet for at kunne igangsætte hurtige og mindre projekter besluttede Vækstforum på sit møde 14. marts 2018, at der som et forsøg i 2018 skulle oprettes en pulje på 2 mio. til kortere vækstindsatser og mindre for-projekter, der efterfølgende kan videreføres i større strategiske indsatser med støtte fra andre midler eksempelvis EU's strukturfonde.

Nærværende ansøgning er et forprojekt til en ansøgning til et EU program og lever derfor op til et af kriterierne. Ansøgningen er den første ansøgning til puljen.

Projektperioden er 1. juni 2018 til 30. september 2018.

Sagsfremstilling fra Vækstforum er vedlagt.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1 mio. kr. til Dansk Kyst og Naturturisme til projekt: Den sjællandske markedsføringskampagne. Tilskuddet ydes til Dansk Kyst- og Naturturisme og afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2018.

2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Væksthus Sjælland til projekt: Zealand International.

3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 98.594 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til CLEAN til medfinansiering af ØKS forprojekt til: Greater Copenhagen Matchmaking”.

4. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 200.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til Væksthus Sjælland til medfinansiering af dansk-tysk forprojekt til ”Growth Germany-Denmark”.

5. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 640.289 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til Væksthus Sjælland til projekt: Early Warning i Region Sjælland og Region Hovedstaden i perioden 1. maj 2018 – 31. december 2019.

6. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 120.000 kr. fra puljen til kortere vækstindsatser i 2018 til Reteam ApS i perioden juni 2018 – 30. september 2018.

Indstillingen er under forudsætning af, at Vækstforum beslutter at indstille således, idet Vækstforum først holder deres møde d. 24. maj 2018. Resultatet af Vækstforums møde vil foreligge på Forretningsudvalgets møde.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 22

Anbefales godkendt under forudsætning af, at Vækstforum indstiller sagerne til godkendelse på møde den 20. juni 2018.

Enhedslisten tager forbehold for sagen frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Peter Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 22:

Markedsføringskampagne i Nordtyskland

Internationalisering af SMV'er i Region Sjælland

Forprojekter til Interregprojekter om internationalisering af SMV'er

Early warning

Tilskud til puljen for kortere vækstindsatser


23. Drift af psykiatrisygehus i Slagelse

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3569397

Resume

Udvalget for social og psykiatri har anmodet om, at de øgede driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af byggeriet af Psykiatrisygehuset i Slagelse skal bringes op i Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget for social og psykiatri har anmodet om en redegørelse for økonomiske omprioriteringer foretaget i Psykiatrien i 2018. På udvalgsmøde d. 3. maj 2018 fik udvalget forelagt et notat herom. Protokoltekst fra udvalgsmødet:

De øgede driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af byggeriet af Psykiatrisygehuset i Slagelse skal bringes op i Forretningsudvalget”.

Regionsrådsformanden har modtaget mail fra Ann Møller Ronex om sagen (vedlagt)

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 23

Sagen drøftet, idet Forretningsudvalget orienteres så tidligt som muligt, når der sker væsentlige økonomiske ændringer. Der afholdes temamøde for Regionrådet om psykiatrien.

Peter Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 23:

Mail fra Anne Møller Ronex om psykiatrisygehus


24. Salg af Hjortøvej 8, 4700 Næstved (lukket sag)


25. Meddelelser

Åbent

Forretningsudvalget 2018-2021 Brevid: 3570271

Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 28. maj 2018, pkt. 25

Formanden orienterede om politisk aftale mellem regeringen og DF om erhvervsfremme og om de foreløbige konsekvenser for Region Sjælland.

Peter Jacobsen og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener