Søg
 
Møde i

16. Godkendelse af visionsoplæg for samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden om diabetesindsatsen i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3335435

Resume

Der forelægges hermed et endeligt visionsoplæg for Region Sjællands samarbejde medNovo Nordisk Fondenom udvikling afdiabetesindsatsen i Region Sjælland med henblik på godkendelse af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget behandlede den 28. november 2016 udkast til indledende vision for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden om diabetesindsatsen i Region Sjælland. På baggrund af den indledende vision har administrationen i perioden 1. januar 2017 til nu i dialog med Novo Nordisk Fonden udarbejdet et endeligtvisionsoplæg for den fremtidige diabetesbehandling i Region Sjælland.

Visionsoplægget er vedlagt.

Såfremt Regionsrådet godkender visionsoplægget, videresendes det til godkendelse i bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden. Herefter overgår projektet til næste fase, hvor der udarbejdes en mere konkret drejebog for samarbejdet, herunderet aftaleudkast for Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Drejebogenforelægges i givet faldtil Regionsrådets og Novo Nordisk Fondens bestyrelses godkendelse forventeligt2. kvartal 2018.

Visionsoplæggets indhold
Visionsoplægget ligger generelt seti tråd med den ønskede, faglige udvikling på diabetesområdet i regionen, lige såvel som valget af den decentrale model, hvor diabetesbehandlingen bibeholdes på ambulatorierne på de fire sygehusenheder ligger i tråd med sygehusplanen, der lægger vægt på at have fire stærke sygehusenheder.

Visionsoplægget beskriver de overordnede visioner og rammer for den fremtidige diabetesindsats i Region Sjælland og for det kommende Steno Diabetes Center Sjælland. Der lægges op til at gøre en betydelig positiv forskel for alle borgere med diabetes i Region Sjælland og samtidig bremse tilvæksten af nye tilfælde af diabetes i regionen ved at løfte indsatsen rettet mod højrisikogrupper. I Region Sjælland er der på nuværende tidspunkt ca. 45.000 borgere med diabetes, og dette tal forventes at stige betydeligt de kommende år.

Med henblik på at øge livskvaliteten for borgere med diabetes, lægges der op til en markant indsats for at forebygge, opspore og behandle borgere med diabetes, herunder de mulige senkomplikationer. Der tages udgangspunkt i de styrkepositioner, regionen har i forhold til indsatsen for borgere med diabetes eller kroniske sygdomme i al almindelighed. Endvidere er den direkte patient- og pårørendeinddragelse i alle faser af indsatsen højt prioriteret med udgangspunkt i regionens sundhedspolitiske vision om ’Patienten som partner’.

Erfaringerne fra arbejdet med at løfte diabetesindsatsen og den viden, der genereres, forventes at kunne nyttiggøres og have en positiv betydning for andre patientgrupper med kronisk sygdom. Det vil sige en generel understøttelse af arbejdet med patientforløb for patienter med kronisk sygdom.

Perspektivet på den sjællandske indsats er en borgernær diabetesbehandling - baseret på den nuværende decentrale sygehusstruktur. Det vil sige, at behandlingsindsatsen - også på specialiseret niveau - bringes på tæt på borgerne uanset, hvor i regionen de bor.

Det er endvidere et perspektiv, at samarbejdet med Novo Nordisk Fonden kan være med til at styrke det sammenhængende sundhedsvæsen, som vil være væsentligt pålængere sigt bl.a.i forhold til implementering af de tværsektorielle indsatser beskrevet i Sundhedsaftalen. Der vil løbende ske en udveksling af viden og kompetencer på tværs af hospitaler, kommunerne og almen praksis. Dette til sikring af, at alle borgere med diabetes i regionen modtager behandling afsamme høje faglige kvalitet, samt at der sikres sammenhængende og koordinerede behandlingsforløb alle steder i regionen og uanset om det foregår i primær- eller sekundærsektoren.

Samlet set vil samarbejdet med Novo Nordisk Fonden bidrage til at løfte diabetesbehandlingen, herunder forskning og forebyggelse, i Region Sjælland yderligere – helt i tråd med den udvikling og organisering, der allerede er igangsat i Region Sjælland.

Målsætninger
Visionsoplægget er bygget op omkring følgende, tre målsætninger:

  • Patientcentreret diabetesindsats på højeste internationale niveau
  • Personer med diabetes skal opleve en sammenhængende indsats
  • Minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes

Ovenstående tre målsætninger vil blive operationaliseret ved gennemførslen af tre overordnede tiltag:

- etablering af Steno Diabetes Center Sjælland, der skal være en drivende kraft i diabetesudvikling og -forskning på tværs af sygehusenheder og sektorer. Steno Diabetes Center Sjælland vil bestå af en koordinerende enhed i Holbæk og enheder med patientbehandling og forskning ved regionens fire akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster samt Psykiatrien.

- etablering af visionære og patientcentrerede behandlingstilbud. Steno Diabetes Center Sjælland vil i alt sit udviklingsarbejde have fokus på at sikre patientcentrerede forløb, der giver personer med diabetes de bedst mulige rammer for aktivt ejerskab for eget forløb og samtidig de bedst mulige behandlingsresultater.

- etablering af en decentral og differentieret diabetesindsats. Steno Diabetes Center Sjællands skal udvikle en decentral og differentieret diabetesindsats for at reducere udviklingen af komplikationer hos den enkelte person med diabetes og bidrage til at minimere ulighed i sundhed. Det kræver, at de fire decentrale diabetesenheder har et nært samarbejde med de lokale praktiserende læger og kommuner og på baggrund heraf differentiere diabetesindsatsen afhængigt af befolkningen i området.

På tværs af målsætninger og tiltag vil forskning, patientuddannelse og kvalitets- og kompetenceudvikling være givne værktøjer, der skal tænkes ind.

Medetableringen af centret skal der fastlægges en formel samarbejdsstruktur mellem den regionale enhed, de decentrale diabetesenheder og psykiatrien, kommunerne og almen praksis. Denne struktur beskrives nærmere i drejebogsfasen.

Styringsmodellen for det kommende Steno Diabetes Center Sjælland er baseret på, at ledelsen af centret udgøres af en bestyrelse, og en centerdirektør. Bestyrelsen sammensættes ud fra faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer med personer fra sygehusene og relevante samarbejdspartnere (kommuner, almen praksis, forsknings- og uddannelsesinstitutioner). Fonden udpeger desuden et medlem til bestyrelsen. Formandskabet i bestyrelsen varetages af en koncerndirektør fra Region Sjælland.

Styringsmodellen er valgt tilsvarende i de øvrige regioners samarbejder med Fonden.

Det vil fortsat være Region Sjælland, der definerer de overordnede rammer for, og har det samlede ansvar for diabetesbehandlingen i regionen.

Den videre proces
I den hidtidige proces er der løbende sket en orientering af kommunerne, almen praksis og andre relevante aktører i regi af Kommunalt Sundhedsforum, Kontaktudvalget, Sundhedsfagligt Råd Endokrinologi og Diabetesforeningen i Region Sjælland. Der vil i den kommende drejebogsfase blive lagt op tilen struktureret og tæt involvering af relevante samarbejdspartnere.

Tidsplanen for godkendelse af visionsoplægget som en bindende ramme for det videre arbejde med projekteti form af udarbejdelse af en drejebog, ser således ud:

14. august 2017 - behandling af sagen i Forretningsudvalg

22. august 2017 - behandling af sagen i Regionsråd

5. september 2017 - behandling af sagen i Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

Økonomi

Som en del af den videre dialog i drejebogsfasen vil behov for og finansiering af udstyr til forskning og behandling blive afklaret. Ved etableringen af de fire diabetesenheder i SDCS sigtes mod at skabe bedre og mere patientrettede fysiske rammer på enhederne og en ensartet standard. Den koordinerende enhed med centerdirektøren og dennes stab vil blive placeret i allerede eksisterende lokaler i tilknytning til Holbæk Sygehus.

Lokaler til aktiviteter i SDCS – både på diabetesenhederne og ved den koordinerende enhed - vil blive renoveret i overensstemmelse med de supplerende krav og behov, som realiseringen af visionen stiller.

Region Sjælland vil fortsat skulle finansiere al standardbehandling på diabetesområdet og eksisterende forskning, mens Novo Nordisk Fonden vil finansiere nye, supplerende behandlingstiltag, nye forskningstiltag samt nye uddannelses-/kompetenceudviklingstiltag.

I aftalerne indgået i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland har de tre regioner godkendt tilsvarende vilkår forderes projekter. Det bemærkes i denne sammenhæng, atRegion Hovedstaden har fået meddelt en samlet donation fra Novo Nordisk Fonden på 2,9 mia. kr.

I forbindelse med godkendelse af visionsoplæg for Region Syddanmark og Region Midtjylland har fonden signaleret af den økonomiske ramme for det videre arbejde med drejebogen var på 1,4 mia. kr. for hver af de to regioner. For Region Nordjylland blev rammen signaleret til at være 700 mio. kr. for arbejdet med drejebogen. Disse beløb tager udgangspunkt i regionernes befolkningsstørrelser samt hvilke planer, der ligger for byggeri af et samlet behandlingscenter og nye tiltag i dette behandlingscenter. Region Sjælland forventer tilsvarende et beløb der afspejler befolkningsstørrelsen. På grund af den decentrale model, som tilstræbes i Steno Diabetes Center Sjælland, skal Novo Nordisk Fonden udarbejde en ny beregning, og fastlæggelsen af den samlede bevilling for Region Sjælland vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af drejebogen.

For generelt at kunne fremme sagens videre forløb og stile mod en etablering af Steno Diabetes Center Sjælland ved årsskiftet 2018/2019, vil det være nødvendigt, at regionen står i forskud med et beløb på 2 mio. kr. i 2018 til sikring af den fornødne fremdrift i projektet frem tilmeddelelse om samlet fondsdonation. Heraf forventes 1 mio. kr. afsat i regionens tværsektorielle pulje.

Finansieringen af anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes Center Sjælland forudsættes håndteret i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Visionsoplæg for samarbejde mellem RegionSjælland ogNovo Nordisk Fonden om en styrket diabetesindsat i Region Sjælland godkendes, herunder præmissen om, at regionen i givet fald vil skulle medfinansiere projektet.

  1. Finansieringen af de samlede udgifter indgår i budgetlægningen for 2019 når drejebogen for det videre arbejde er godkendt, herunder at den samlede donation fra Novo Nordisk Fonden er meddelt regionen.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. august 2017, pkt. 13

Anbefales.

Enhedslisten tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Christian Wedell-Neergaard og Peter Isbrandt Jacobsen deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 22. august 2017, pkt. 16

Godkendt.

Enhedslisten stemte imod forslaget.

Carsten Adelskov, Henning Tønning, Brigitte Jerkel og Ali Ünsal deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Jerkel og Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Bilag til punkt nr. 16:

Vision om styrket indsats for diabetesbehandlingen i Region Sjælland


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener