Søg
 
Møde i

6. Gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge

Åbent

Regionsrådet Brevid: 3110101

Resume

Projektforslaget for den første sengebygning i Projekt Universitetshospital Køge overholdt ikke den budgetmæssige ramme, hvorfor Forretningsudvalget d. 28. november 2016 besluttede ikke at godkende projektforslaget. I forlængelse heraf fremlægges forslag til alternativ procesplan for gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Historik

Byggeriet af Universitetshospital Køge tager afsæt i det vindende konkurrenceprojekt fra projektkonkurrencen i sommeren 2013. Vinderprojektet er udarbejdet af et totalrådgiverkonsortie bestående af arkitektfirmaet C.F. Møller og de to ingeniørfirmaer Rambøll og Alectia, der efterfølgende er indgået en totalrådgiveraftale med.

I henhold til den indgåede kontrakt, er det totalrådgiverens opgave at sikre gennemførelsen af projektet inden for den afsatte ramme for kvalitet og økonomi, idet projektet skal gennemføres med udgangspunkt i konkurrenceprojektet samt regionens krav til funktioner og kvalitet.

I forlængelse af projektkonkurrencen har totalrådgiveren sammen med projektorganisationen arbejdet videre med projektet, med henblik på at præsentere et byggeprogram og helhedsplan for det samlede projekt.

Byggeprogrammet sikrer overensstemmelse mellem bygherrens visioner, den vedtagne investeringsramme og det færdige byggeri. Helhedsplanen angiver projektets overordnede funktionelle disponering, nettoareal og de arkitektoniske løsninger, der er bragt i overensstemmelse med det udarbejdede byggeprogram i form af tegningsmateriale og illustrationer.

Byggeprogram og helhedsplan udgør således rammerne for det videre arbejde med realisering af Projekt Universitetshospital Køge, og Regionsrådet godkendte i efteråret 2014 byggeprogram og helhedsplan for det samlede projekt.

Herefter blev der udarbejdet en samlet udbudsstrategi med udbuds- og tidsplan, hvor de endelige byggeetaper blev fastlagt. Udbudsstrategien blev godkendt af Regionsrådet i foråret 2015. Den overordnede intention med udbudsstrategien er at fremme samarbejdet mellem byggeriets parter og give mulighed for at bringe de involverede parters kompetencer i spil til rette tid, og dermed sikre pris og kvalitet.

Regionsrådet godkendte ligeledes i foråret 2015 dispositions- og projektforslaget for anlægsprojektet, der sætter rammerne for realisering af anlægsprojektet omfattende landskab, infrastruktur og forsyningsanlæg for Projekt Universitetshospital Køge.

I februar 2016 blev det samlede dispositionsforslag for projektet fremlagt for, og godkendt af Regionsrådet. Dispositionsforslaget er en designmæssig bearbejdning af byggeriet og sætter bl.a. rammerne for projektets principper for konstruktioner og installationer.

Dispositionsforslaget angiver de enkelte rum, deres funktion, placering og sammenhæng og er det første reelle bud på det samlede areal for projektet. Nettoarealet omfatter de indvendige arealer i alle funktionsrum, det vil sige primære rum som sengestuer, undersøgelsesrum, operationsstuer, kontorer, depoter, toiletter mv. Bruttoarealet fremkommer ved, at der til nettoarealet tillægges det nødvendige udvendige areal i form af trafikarealer, teknikarealer og konstruktionsareal og andet.

For at overholde rammen for det samlede bruttoareal for dispositionsforslaget – og dermed den økonomiske ramme for projektet - bidrog Region Sjælland til en reduktion i nettoarealet med ca. 7.000 m2 ved at udvide åbningstiden. Det økonomiske overslag for dispositionsforslaget overholdt herefter budgetrammen inkl. indhentning af lånemidler til opnåelse af energieffektivitet svarende til Bygningsklasse 2020.

Efter godkendelse af det samlede dispositionsforslag blev projektet i henhold til den godkendte udbudsstrategi opdelt i en række delprojekter, der skulle forelægges enkeltvis for Regionsrådet. Det var intentionen, at det første af disse projektforslag på den første sengebygning (B1) skulle behandles i Regionsrådet i efteråret 2016.

Første projektforslag

Konkurrenceprojektet byggede på principper om effektiv logistik, fleksibilitet og fremtidssikring samt innovative tekniske løsninger. I den videre bearbejdning af projektet har totalrådgiveren successivt konkluderet, at de innovative løsninger, som lå til grund for udvælgelsen af Rådgivergruppen RGUSK og deres konkurrenceforslag, ikke kan realiseres. Projektet fremstår derfor nu mindre arealeffektivt og det samlede bruttoareal inkl. det eksisterende byggeri, er vokset med næsten 23.000 m2 svarende til en ca. 13 % forøgelse end hvad der var forudsat i byggeprogrammet.

Totalrådgiveren har afleveret et projektforslag for B1, der ikke overholder den budgetmæssige ramme. Totalrådgiver vurderer herudover, at budgetoverskridelserne som minimum må forventes at blive af et tilsvarende omfang på de øvrige sengebygninger, idet disse har den samme principielle opbygning. Dette vil medfører en samlet budgetoverskridelse på mellem 300 og 350 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at den anførte overskridelse af budgetrammen betyder, at det afleverede projektforslag ikke er konditionsmæssigt.

På den baggrund besluttede Forretningsudvalget på sit møde den 28. november 2016, at projektforslaget for B1 ikke kunne godkendes.

Det bemærkes, at da gennemførelsen af byggeriet ikke kan gennemføres med baggrund i projektforslaget for B1, er tidsplanen forlænget med min. 6 måneder.

Aktuelle problemstillinger

Region Sjælland står nu med den udfordring, at gennemførelse af byggeriet ikke kan gennemføres med baggrund i projektforslaget for B1, idet det er nødvendigt at opnå en bedre arealanvendelse med samtidig fastholdelse af funktionerne som beskrevet i dispositionsforslaget.

Administrationen vurderer at dette i princippet kan foregå på 2 måder, a) dels ved yderligere dialog med totalrådgiver, eller b) ved at indstille samarbejdet med totalrådgiver og finde nye samarbejdspartnere.

a) Der fortsættes med yderligere dialog med totalrådgiveren om at få tilpasset projektet således, budgetrammen kan overholdes.

Administrationen har gennemført en sådan dialog med totalrådgiverkonsortiet; en dialog, der baserede sig på, at projektorganisationen har fået foretaget en ekstern granskning ved et internationalt uafhængigt firma (Core Five). Denne granskning bekræftede totalrådgiverens økonomiske overslag, men peger samtidigt på en række tiltag, der kan fastholde intentioner og principper fra det oprindelige konkurrenceprojekt og øge arealeffektiviteten.

I den gennemførte dialog med totalrådgiverkonsortiet om problem­stillingen med overskridelse af budgetrammen, har totalrådgiveren meddelt, at de for at gennemføre projektet, ikke ser andre muligheder end at fjerne et væsentligt antal funktioner, svarende til ca. 15 % af arealet.

Administrationen vurderer, at reduktion af et sådant omfang vil gøre det umuligt at opfylde betingelserne for kvalitets­fonds­tilsagnet og gennemføre Region Sjællands sygehusplan, og kan derfor ikke anbefale at fortsætte ad denne vej.

b) Den anden mulighed er at indstille samarbejdet med totalrådgiverkonsortiet og finde nye samarbejds­partnere, som på basis af byggeprogrammet og de væsentligste dele af dispositionsforslaget, kan udarbejde et mere arealeffektivt projekt.

Hvis arealeffektiviteten skal forbedres, vil dele af tegningsmaterialet fra dispositionsforslaget skulle justeres. Administrationen vurderer dog, at en stor del af det allerede udarbejdede materiale vil kunne anvendes uforandret i den videre proces. Det gælder f.eks. den funktionelle infrastruktur, kliniske og tekniske koncepter, standardrum og allerede udarbejdede specialrum, eksempelvis er alle rum, bortset fra specialrum i B4 (laboratoriebygning) og B6/B8 (akutbygningen) beskrevet.

Det er administrationens vurdering, at projektorganisationen med støtte af eksterne konsulenter vil kunne færdiggøre materialet og klargøre dette til udbud til en totalentreprenør.

Det er forventningen, at en totalentreprenør vil kunne bearbejde projektet og optimere bruttonettofaktoren således, at nettoarealet kan fastholdes samtidigt med at bruttoarealet reduceres. En sådan bearbejdning kan eksempelvis ske ved, at der arbejdes med konstruktionsprincipper, bygningsbredder, modulsystemer, tekniske løsninger herunder, hvor disse placeres etc.

Klargøring af projektet til en anden udbudsform kræver, at projektorganisationen sammen med bygherrerådgiveren gennemgår det samlede projektmateriale og vurderer, hvilke områder en entreprenør skal bearbejde. Dette vil resultere i en beskrivelse af, hvilke tildelingskriterier entreprenøren kan udvælges efter, som kan fremlægges til Regionsrådets godkendelse i august 2017.

Planen vil indebærer en justering af udbudsstrategien således, at den godkendte udbudsstrategi med tidlig inddragelse af entreprenør fastholdes, men at rådgivers rolle ændres. Det svarer i princippet til den model, som allerede kendes i regionen ved fase 2 projektet i Slagelse, men uden OPP elementet. Flere andre danske kvalitetsfondsprojekter arbejder med lignende modeller, f.eks. Nyt Odense Universitetshospital.

I forhold til regionens kontraktuelle forpligtigelser er det den juridiske rådgivers vurdering, at regionen har ret til at udskyde og standse totalrådgiverens arbejde uden kompensation, da udskydelsen skyldes dennes forhold. Det kan dog forventes, at totalrådgiveren vil søge at afprøve aftaleforholdets bestemmelser om udskydelse og standsning i en evt. voldgift. Det er bygherrerådgiverens vurdering, at ovenstående forhold kan håndteres i en direkte forhandling, hvor et forlig forventes at kunne indgås inden for en økonomisk ramme på mellem 5 og 15 mio. kr.

Anbefaling til procesplan

Det er administrationens anbefaling,

· at der indledes en dialog med totalrådgiverkonsortiet om standsning af samarbejdet og

· at projektorganisationen med støtte fra eksterne konsulenter færdiggør materialet og klargør dette til udbud til en totalentreprenør.

Forudsat Regionsrådets godkendelse vil gennemførelse af ovenstående forslag til procesplan betyde,

· at Regionsrådet vil få præsenteret en færdig plan inkl. risikovurdering, opdateret styringsmanual samt opdateret tidsplan i marts 2017.

· at der i august 2017 forventes fremlagt et færdigt konkurrencemateriale for de fire sengebygninger sammen med forslag til tildelingskriterier for totalentrepriseudbud og et revideret optimeringskatalog for det samlede projekt.

Af hensyn til de kontraktuelle implikationer i relation til totalrådgiveren, fremlægges denne sag som et lukket punkt.

Kommunikation internt i regionen og eksternt til offentligheden bør derfor afvente fremlæggelse og godkendelse af sagen i Regionsrådet d. 3. januar 2017.

Økonomi

Vurdering af konsekvenserne for tid og økonomi vil blive beskrevet i den færdige plan, der fremlægges for Regionsrådet i marts 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at procesplan for gennemførelse af Projekt Universitetshospital Køge godkendes.

2. at der indledes en dialog med totalrådgiverkonsortiet om standsning af samarbejdet.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 3. januar 2017, pkt. 3

Sagen videresendes til behandling i Regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet tirsdag den 3. januar 2017, pkt. 6

Regionsrådet besluttede følgende:

  1. At der indledes dialog med totalrådgiverkonsortiet om standsning af samarbejdet
  2. At procesplanen for gennemførelse af projektet forelægges til godkendelse i Regionsrådet i marts

Carsten Adelskov, Bruno Jerup, Steen Bach Nielsen, Nicolai Nicolaisen, Evan Lynnerup, Brigitte Jerkel, Ursula Beate Dieterich-Pedersen, Bente Borreskov og Bodil Sø deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bodil Steenberger deltog som stedfortræder for Bruno Jerup.

Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Per Hovmand deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag til punkt nr. 6:

Beskrivelse af begreber af forhold i forbindelse med USK byggeriet


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener