Søg
 
Møde i

3. Den Sjællandske Tværforbindelse og rute 54

Åbent

Klima, miljø, trafik og infrastruktur Brevid: 3117592

Resume

Region Sjælland arbejder sammen med kommunerne på Sjælland for at etablere en ny motorvejsforbindelse Rønnede-Næstved-Slagelse-Næstved. 1. etape af Tværforbindelsen Rønnede-Næstved (rute 54) er blevet VVM-undersøgt af Vejdirektoratet og afventer derefter politisk beslutning om anlægslov i Folketinget. Analyser har påvist, at vejprojektet giver positive effekter på trængsel og trafiksikkerhed samt beskæftigelse og erhvervsudvikling.

Sagsfremstilling

I komitéen for Den Sjællandske Tværforbindelse arbejder kommuner, region og lokale virksomheder for en motorvej mellem Rønnede-Næstved-Slagelse-Kalundborg, som vil sikre bedre mobilitet og tilgængelighed for borgerne i kommunerne langs rute 54 (Rønnede-Næstved) og rute 22 (Næstved-Slagelse-Kalundborg).

Motorvejen foreslås bygget som 4-sporet vej med maksimalhastighed på 130 km/t. Længden på strækningen er ca. 70 km og det anslås, at ville koste omkring 7,4 mia. kr., hvoraf 1. etape i form af rute 54 forventes at koste ca. 1,6 mia. kr.

Forventede effekter af Tværforbindelsen

Analyser gennemført af konsulenter for komitéen for den Sjællandske Tværforbindelse har påvist en række mulige effekter ved en ny motorvejsforbindelse Rønnede-Næstved-Slagelse-Kalundborg.

En Sjællandsk Tværforbindelse vil aflaste trafikken på de nuværende landeveje mellem de sjællandske byer og reducere transporttiden med op til 47 minutter.

For erhvervslivet i regionen er det beregnet, at en motorvejsforbindelse vil øge produktionsværdien hos virksomhederne i industri, transport og logistik årligt med 3,4 mia. kr. grundet bedre konkurrenceevne og sparet transporttid. De samme erhverv forventes et grundlag for 1.600 nye arbejdspladser.

VVM-undersøgelse af rute 54 Rønnede-Næstved

Vejdirektoratet gennemførte i 2012 en forundersøgelse af rute 54. Den er fulgt op af en VVM-undersøgelse i 2016, som er sendt i offentlig høring frem til 20. januar 2017. Formålet med en VVM-undersøgelse er at belyse anlægsomkostninger, mulige linjeføringer samt miljøeffekter og samfundsøkonomi i projektet.

VVM-undersøgelsen har påvist, at projektet vil aflaste en række af de mindre byer mellem Rønnede og Næstved for gennemgående trafik og derved øge trafiksikkerheden. Der er også påvist positive effekter i form af mindre trængsel og hurtigere rejsetid på rute 54.

Der er undersøgt fire alternative linjeføringer, hvoraf tre linjeføringer ligger nord for den nuværende landevej og en fjerde linjeføring syd for landevejen. Både syd og nord for nuværende landevej ligger større godser med arealinteresser knyttet til vejanlægget. Region Sjællands primære udgangspunkt er, at der bliver etableret en ny motorvejsforbindelse. Det forventes, at Faxe og Næstved Kommuner koordinerer deres høringssvar til Vejdirektoratet for at anbefale samme linjeføringsalternativ. Dette skyldes behovet for at stå samlet sammen med regionen i ønsket om at få vedtaget en anlægslov om byggeri af rute 54 snarest efter afslutning af VVM-høring i januar 2017.

Behov for politisk prioritering af rute 54

Med trafikforliget fra juni 2014 blev der reserveret 350 mio. kr. til anlæg af rute 54. Midlerne er stadig reserveret, men der savnes landspolitisk opmærksomhed omkring at få sat rute 54 på en prioriteret liste over kommende infrastrukturprojekter. Dette til trods for, at flere analyser har påvist, at anlægget har positive samfundsøkonomiske effekter og en anlægsforrentning, som er på højde med eller bedre end flere andre prioriterede infrastrukturprojekter.

I komitéen for Den Sjællandske Tværforbindelse arbejder Region Sjælland sammen med kommunerne i Faxe, Næstved, Slagelse og Kalundborg samt en række større sjællandske virksomheder for at skabe opmærksomhed om især rute 54.

Frem til april 2017 vil Tværforbindelsen og rute 54 blive sat på de kommunale og regionale trafikudvalgs dagsorden. Der planlægges et møde mellem komitéen og den nye transportminister hurtigst muligt efter afslutning på VVM-høring. Endelig arbejdes der i komitéen med at få dialog med lokalt opstillede folketingsmedlemmer med henblik på at påvirke den trafikpolitiske dagsorden.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for klima, miljø, trafik og infrastruktur.

Beslutning i Klima, miljø, trafik og infrastruktur tirsdag den 17. januar 2017, pkt. 3

Sagen forelagt.

Ole Marqweis, Ursula Dieterich-Pedersen, Skjold De La Motte, Ali Ünsal og Peter Madsen, næstformand deltog ikke i Klima, miljø, trafik og infrastrukturs behandling af sagen.

Åge Skovrind deltog som stedfortræder for Ursula Dieterich-Pedersen.

Bilag til punkt nr. 3:

En vej til vækst på Sjælland


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener