Søg
 
Møde i

4. Ansøgning om varetagelse af specialiserede funktioner i Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2873609

Resume

Den gældende specialeplan skal revideres og Regionsrådet præsenteres for regionens ansøgning om fremadrettet varetagelse af specialiserede funktioner forud for fremsendelse til Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Den gældende specialeplan fra 2010 skal erstattes af en revideret specialeplan, hvor Sundhedsstyrelsen – efter ansøgning fra de fem regioner og private sygehuse/klinikker – godkender varetagelse af specialiserede funktioner på de enkelte sygehuse.

Frist for ansøgning er 15. januar 2016, hvorfor Region Sjællands ansøgning om fremadrettet varetagelse af specialiserede funktioner forelægges nu til politisk behandling. Der er tale om én samlet ansøgning for regionen, bestående af en ansøgning for hvert lægefagligt speciale.

Processen omkring ansøgningerne er blevet drøftet på Udvalget for øget kvalitet og kapacitet – Sygehusudvalget, som siden maj måned 2015 løbende har drøftet sagen.

Grundprincippet for Regions Sjællands ansøgning er, at alle regionsfunktioner søges og at alle højt specialiserede funktioner, som vurderes fagligt og kapacitetsmæssigt relevante, søges.

I praksis er der enkelte funktioner som – med faglig begrundelse – ikke ansøges til regionen, bl.a. inden for klinisk immunologi og patologi.

I forhold til den gældende specialeplan adskiller regionens aktuelle ansøgning sig ved at omfatte ansøgninger om en lang række højt specialiserede funktioner, som regionen ikke tidligere har varetaget. Dette er en naturlig følge af opbygningen af Sjællands Universitetshospital, og af Regionsrådets tidligere beslutninger om yderligere specialisering i regionen og større selvforsyningsgrad.

En række specialiserede funktioner opbygges således i de kommende år til fremtidig varetagelse på Sjællands Universitetshospital, Køge Sygehus med løbende flytning i perioden 2018-2022.

Den samlede ansøgning er et meget omfattende materiale og i vedlagte bilagsmateriale præsenteres derfor kun to udvalgte udkast til ansøgninger som vurderes at være repræsentative for den samlede ansøgning. Der er tale om ansøgningerne for henholdsvis Intern medicin: hæmatologi, hvor specialiserede funktioner varetages på ét sygehus i regionen og Ortopædisk kirurgi, hvor specialiserede funktioner varetages på flere sygehuse.

Begge ansøgninger er vedlagt som bilag.

Medlemmer der ønsker at se andre specifikke ansøgninger kan få adgang dertil ved henvendelse i Ledelsessekretariatet. Der vil dog kunne forekomme mindre tekniske justeringer frem mod Regionsrådets behandling af den samlede ansøgning den 7. januar 2016.

For at give et samlet overblik over de specialiserede funktioner som regionen ansøger om, vedlægges en oversigt over samtlige funktioner fordelt på specialer. Oversigten angiver hvilke funktioner, der ansøges varetaget på de enkelte sygehuse, og om der er tale om en funktion som aktuelt varetages i regionen eller det er en ny funktion, som skal opbygges.

Udfordringer

Specialeplanen og den igangværende proces byder på nogle udfordringer, både på et overordnet, generelt niveau og specifikt inden for enkelte specialer. De centrale udfordringer beskrives nedenfor og er tillige anført i følgebrevet i ansøgningen.

I henhold til de udmeldte krav fra Sundhedsstyrelsen ansøger Region Sjælland – lige som de øvrige regioner i landet – om godkendelser på de enkelte matrikler. Dette matrikelbegreb udfordrer regionens organisering i forhold til specialer, hvor ledelsen er samlet ét sted, mens aktiviteten er fordelt på flere matrikler under denne ledelse.

Matrikelgodkendelserne kan i praksis vanskeliggøre en optimal udnyttelse af den samlede kapacitet inden for specialet, medmindre en given specialfunktion er godkendt på begge/alle matrikler.

Det skal bemærkes, at ansøgningsprocessen udviklingsmæssigt kan stille regionens sygehuse på ”stand by”, idet regionens ansøgning om specialiserede funktioner fremsendes til Sundhedsstyrelsen den 15. januar 2016, mens endelig nye specialeplan først udmeldes – og dermed først iværksættes - i januar 2017.

For den specialiserede funktion i neonatologi, der omhandler varetagelse af børn født fra 28. – 32. uge, er det i henhold til tidligere politisk drøftelse aftalt, at behandlingen af dette emne sker i en selvstændig sag i Forretningsudvalget. Forslag om organisering af neonatologi behandles i Forretningsudvalget den 14. december.

Videre proces

På temamøde i Regionsrådet den 7. januar 2016 vil den samlede ansøgning blive præsenteret for Regionsrådet og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte specialeansøgninger. Efter Regionsrådets behandling af ansøgningen fremsendes den til Sundhedsstyrelsen. Fristen hos Sundhedsstyrelsen er den 15. januar 2016.

Sundhedsstyrelsen forventer at svare på ansøgningerne medio juni 2016, hvorefter der er en indsigelsesproces i resten af 2016. Sundhedsstyrelsen forventes at udmelde en endelig, revideret specialeplan i januar 2017.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender ansøgning om specialiserede funktioner med henblik på fremsendelse til Sundhedsstyrelsen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 14. december 2015, pkt. 6

Anbefales.

Tina Boel deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Forretningsudvalget har på møde den 14. december 2015 behandlet sag om ’Organisering af neonatologien i Region Sjælland’ (pkt. 6).

I forbindelse med den kommende specialeplan bliver varetagelse af meget for tidligt fødte børn i gestationsuge 28-32 en regionsfunktion.

Forretningsudvalget har besluttet, at varetagelse af fødsler af børn i 28.-32. uge skal ske på sygehusene i Roskilde, Holbæk og Næstved. Dette er en videreførelse af den nuværende organisering.

Forretningsudvalgets beslutning er indarbejdet i ansøgningen vedr. specialet i gynækologi og obstetrik, hvor der ansøges om varetagelse af regionsfunktion for initial behandling af meget for tidligt fødte børn i uge 28-32 på sygehusene i Roskilde, Holbæk og Næstved.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 7. januar 2016, pkt. 4

Godkendt.

Carsten Adelskov, Kirsten Devantier, Bruno Jerup, Kai Nielsen og Jeppe Jakobsen deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Jorun Bech deltog som stedfortræder for Carsten Adelskov.

Bilag til punkt nr. 4:

Følgebrev til Sundhedsstyrelsen

Oversigt over samtlige funktioner fordelt på specialer

Specialeansøgning Ortopædisk kirurgi - Region Sjælland

Ortopædisk kirurgi Holbæk

Ortopædisk kirurgi Køge

Ortopædisk kirurgi Slagelse

Specialeansøgning Hæmatologi - Region Sjælland

Hæmatologi Roskilde


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener