Søg
 
Møde i

3. Drøftelse af Greater Copenhagen-samarbejdet

Åbent

Internationalt samarbejde Brevid: 2917040

Resume

Pr. 1. januar 2016 blev Greater Copenhagen & Skåne Committee dannet. Komitéen er etableret med henblik på at fremme vækst i de tre regioner Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Der er igangsat en række initiativer, og der er udarbejdet en handlingsplan for 2016. Der lægges op til at drøfte Region Sjællands linje i samarbejdet.

Sagsfremstilling

Omdannelsen af Øresundskomitéen til Greater Copenhagen & Skåne Committee trådte i kraft 1. januar 2016. Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk samarbejde for regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Den overordnede vision for samarbejdet er at opnå en vækst i beskæftigelse og bruttonationalprodukt på højde med de bedste metropoler i Europa i 2020.

Samarbejdet består af de tre regioner Skåne, Hovedstaden og Sjælland samt de 79 kommuner i regionerne. Bestyrelsen blev konstitueret d. 13. januar 2016. Bestyrelsesmedlemmer fra Sjællandsgeografien er Niels Hörup og Knud Erik Hansen fra KKR og Jens Stenbæk og Steen Bach Nielsen fra Regionsrådet. Formand for KKR-Hovedstaden, Steen Christiansen, blev valgt til formand for 2016. Regionsformand Henrik Fritzon og Jens Stenbæk blev valgt til næstformænd.

Komitéens samlede budget er på 11 mio. kr. årligt, hvoraf Skånes bidrag er på 5 mio. kr., Region Hovedstadens 3,4 mio. kr. og Region Sjællands 1,6 mio. kr. Nordisk Ministerråd medfinansierer med 1 mio. kr. Herudover bliver konkrete initiativer finansieret via de enkelte parter.

Der er udarbejdet en handlingsplan for 2016, som sammenfatter de strategiske målsætninger for samarbejdet og lægger den videre linje for igangsatte initiativer.

Den fælles vision er, at Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Det skal ske ved, at:

· Understøtte den fælles markedsføring af Greater Copenhagen

· Arbejde for en stærk international infrastruktur

· Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter

· Arbejde for en integreret bæredygtig vækstregion, herunder et sammenhængende arbejdsmarked

· Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser

En række initiativer er igangsat:

· Et fælles brand: Greater Copenhagen

· One Point Entry: Fælles modtageapparat for udenlandske erhvervsdelegationer

· En investorportal for udenlandske investorer

· Indsats for arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer

· Et fælles turismeinitiativ

· Et fælles trafikcharter

· En fælles fødevaresatsning

· Et International House - Fælles international borgerservice

· Lysets metropol: Samarbejdsprojekt om nyeste løsningen inden for belysning

· ESS/MAX IV: Samarbejde om at skabe vækst baseret på de store forskningsanlæg i Lund og København

· Sammenhæng i erhvervsfremmesystemet og fokusering af kommunal erhvervsservice

På komiteens første møde blev der vedtaget en udtalelse vedr. grænsekontrol ved den dansk-svenske grænse. Det blev også vedtaget, at komiteen bakker op om Food KIC, som er et europæisk forskningscenter inden for fødevaresektoren. Food KIC udbydes i konkurrence af EU-Kommissionen, og der er et stærkt konsortium af bl.a. dansk-svenske parter, som ventes at være med i opløbet i konkurrencen.

Region Sjællands linje i samarbejdet

Fra Region Sjællands side har der været lagt vægt på, at indsatsen skal være fokuseret på vækst og beskæftigelse, og at det ikke er antallet af projekter som er vigtigt, men at der reelt skabes en effekt i virksomhederne, og at der er en bred deltagelse fra hele Greater Copenhagen geografien. En kerneopgave i den forbindelse er den internationale markedsføring, hvilket er et tema, der kan samle på tværs af de tre geografier.

Udfordringen for Region Sjælland kan være, at der bliver for meget fokus på storbyområdet København-Malmø. Det anbefales på den baggrund, at Region Sjælland deltager i samarbejdet med følgende tilgang:

· Fortsat fokus på vækst og skabelse af arbejdspladser, så samarbejdet ikke bliver for bredt og udvandet

· Samarbejde om store satsninger – flagskibsprojekter – som kan bidrage til at knække vækstkurven og markere Greater Copenhagen i udlandet. I disse flagskibsprojekter skal Region Sjælland gøre sig gældende, eksempelvis ved at sjællandske aktører og virksomheder har en markant placering, som i den fælles fødevaresatsning.

· Region Sjællands deltagelse i Greater Copenhagen-initiativer skal ligge inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

· Indsatsen skal videreudvikle og markedsføre de erhvervsmæssige styrkepositioner i hele Greater Copenhagen, herunder for Region Sjællands vedkommende: Fødevarer, bioøkonomi, logistik samt bygge og anlæg.

· Det skal være muligt for de enkelte parter i samarbejdet at starte aktiviteter under Greater Copenhagen-brandet, uden at aktiviteterne er formelt godkendt af bestyrelsen. Dog vil de først være fælles Greater Copenhagen-initiativer, når de har været behandlet og godkendt i bestyrelsen.

· Arbejdet med at forenkle erhvervsfremmesystemet, som er igangsat på dansk side, bør fortsætte og bl.a. bidrage til en mere koordineret indsats, hvor aktørerne henviser til hinanden.

Yderligere oplysninger om Greater Copenhagen-samarbejdet og de enkelte initiativer kan findes på hjemmesiden www.greatercph.dk

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter Greater Copenhagen-samarbejdet, herunder hvordan Region Sjælland gør sig gældende i samarbejdet.

Sagen afgøres af Udvalget for Internationalt Samarbejde.

Beslutning i Internationalt samarbejde mandag den 14. marts 2016, pkt. 3

Sagen drøftet, idet udvalget anbefaler at Greater Copenhagen & Skåne-Comittee forelægges forslag om, at udsende nyhedsbreve til politikere og andre interessenter.

Christian JJ Wedell-Neergaard deltog ikke i Internationalt samarbejdes behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener