Søg
 
Møde i

14. Administrationsgrundlag for råstofgravetilladelser og kompetencefordeling mellem Regionsrådet og administrationen

Åbent

Regionsrådet Brevid: 2320878

Resume

Region Sjælland bliver fra den 1. juli 2014 myndighed for behandling af ansøgninger om råstofgravetilladelse, herunder myndighed for VVM. Der skal træffes beslutning om administrationsgrundlag og kompetenceregler for sagsbehandlingen.

Sagsfremstilling

Kommunerne har i dag kompetencen til at behandle ansøgninger om gravetilladelse til indvinding af råstoffer. Råstofloven er ændret, så det fra den 1. juli 2014 er regionerne, der skal behandle ansøgninger om gravetilladelse. Regionerne skal samtidig overtage opgaven med miljøvurdering ved gravetilladelse (VVM – Vurdering af Virkninger på Miljøet) gennem en ændring af VVM-bekendtgørelsen.

Med råstofplanen fastlægger Region Sjælland allerede i dag, hvor der kan indvindes råstoffer. Råstofplanen udlægger graveområder, hvor råstoffer primært skal indvindes. For at der kan ske en indvinding, skal der gives en konkret gravetilladelse. Der kan kun i begrænset omfang, og når særlige forhold gør sig gældende, gives tilladelse uden for råstofplanens graveområder. Administrationen forventer at skulle behandle 10-20 ansøgninger om gravetilladelse årligt.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til administrationsgrundlag og kompetenceregler for sagsbehandlingen. Det væsentligste princip er, at ansøgninger om gravetilladelse i graveområder afgøres administrativt medmindre sagen har væsentlig politisk interesse. Ansøgninger om gravetilladelse uden for graveområder skal fortsat forelægges for Regionsrådet. De øvrige kompetenceregler er beskrevet i administrationsgrundlaget.

Administrationen planlægger at orientere Forretningsudvalget i december 2014 om de gravetilladelser, der er givet efter 1. juli 2014. Omkring sommeren 2015 vil administrationen dernæst orientere som minimum Forretningsudvalget om udviklingen og praksis i forhold til behandling af gravetilladelser. Hvis der viser sig behov for det, kan der samtidig ske justeringer af kompetencereglerne og administrationsgrundlaget.

Økonomi

Regionen bliver i forbindelse med lovændringen kompenseret for den nye opgave. Opgaven er derfor principielt udgiftsneutral.

Behandling i Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer tirsdag den 20. maj 2014, pkt. 5

Udvalget anbefaler, at Regionsrådet godkender forslag til administrationsgrundlag og kompetenceudvikling.

Alice Trauelsen og Skjold de la Motte deltog ikke i udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. vedlagte administrationsgrundlag og kompetenceregler godkendes. Det væsentligste princip er, at ansøgninger om gravetilladelse i graveområde afgøres administrativt medmindre sagen har væsentlig politisk interesse.

2. ansøgninger om gravetilladelse uden for graveområde fortsat skal afgøres af Regionsrådet. Mindre ændringer af igangværende gravninger og tilladelser kan foretages administrativt.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 10. juni 2014, pkt. 17

Anbefales.

Bruno Jerup deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 19. juni 2014, pkt. 14

Godkendt.

Ali Ünsal, Claus Bakke, Peter Jacobsen og Brigitte Jerkel deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Karina Vincentz deltog som stedfortræder for Ali Ünsal.

Bilag til punkt nr. 14:

Udkast til administrationsgrundlag og kompetenceregler


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener