Søg
 
Møde i

14. Tølløsebanen

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2276036

Resume

Regionsrådet skal tage stilling til, om der skal igangsættes en investering i sporfornyelse på ca. 50 mio. kr. på strækningen mellem Ruds Vedby og Høng og dermed til Tølløsebanens fremtid. Det er beregnet, at der vil kunne spares 231 mio. kr. over 10 år ved at omlægge betjeningen på Tølløsebanen fra bane til bus. Dette skal ses i lyset af, at Region Sjælland står over for betydelige økonomiske udfordringer i forhold den kollektive trafik betjening de kommende år. De beregnede besparelser er dog behæftet med usikkerhed, da indvirkningen af en lukning af Tølløsebanen på regionens bloktilskud er usikker.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en udløber af Regionsrådets budgetaftale for 2011 blev Tølløsebanens fremtid behandlet på regionsrådsmøde 29. september 2011. På dette møde blev det besluttet, at ”udviklingen på Tølløsebanen evalueres ved udgangen af 2013 med henblik på en politisk stillingtagen til den fremtidige trafikbetjening”. Ved udgangen af 2013 har Tølløsebanen fungeret 2 år med en ny og forbedret køreplan.

Der vil samtidig skulle tages stilling til en presserende investering på ca. 50 mio. kr. i en nødvendig sporfornyelse på strækningen mellem Ruds Vedby og Høng. Sporfornyelsen er planlagt til at skulle finde sted i sommeren 2014. Gennemføres den ikke, er forventningen, at betjeningen på denne delstrækning må indstilles. Betjeningen af den resterende del af strækningen kan opretholdes.

De fremtidige økonomiske rammer for den regionale kollektive trafik

De fremtidige økonomiske rammer for den regionale kollektive trafik er præget af usikkerhed og forventes at komme under pres. Dette skyldes en lang række forhold.

Det vigtigste er, at det nuværende statslige investeringstilskud til lokalbanerne fra 2016 omlægges til bloktilskud. Denne tekniske omlægning er aftalt i forbindelse med overdragelsen af lokalbanerne til amterne i 2001. Omlægningen betyder, at Region Sjælland mister omkring 12 mio. kr. i årligt tilskud. Der er politisk kontakt til staten omkring denne problemstilling.

Dertil kommer, at der mistes ca. 7 mio. kr. i forbindelse med omlægninger vedrørende ungdomskort fra 2015.

En ny undersøgelse af regionernes fremtidige investeringsbehov i lokalbanerne viser, at investeringsbehovet i Region Sjællands lokalbaner klart forventes at overstige de nuværende økonomiske rammer. Opgørelsen viser, at der i et grundscenarie kræves investeringer, der koster yderligere 34 mio. kr. pr. år stigende til yderligere 74,2 mio. kr. i et scenarie med væsentligt øget funktionalitet. Region Sjælland betaler lige nu renter, afdrag og leasing på de allerede foretagne investeringer. Der arbejdes med denne problemstilling gennem Danske Regioner.

Der skal inden 2016 findes minimum 10 mio. kr. på budgettet til regional udvikling til at imødegå disse udfordringer. Der er igennem de seneste år reduceret væsentligt på udviklingsmidler, jordforurening og øvrige udgifter for at dække stigende udgifter til kollektiv trafik.

Hvis beløbet skal spares på busdriften vil der skulle lukkes, hvad der svarer til 2-3 R buslinjer. Dette vil således kunne betragtes som et ”afviklingsscenarie” for den regionale kollektive trafik.

En omlægning af Tølløsebanen fra bane til bus vil kunne fastholde det nuværende antal af passagerer og i bedste fald kunne føre til et vist økonomisk råderum, der fx kan bruges til udvikling af den kollektive trafik eller andre regionale udviklingsformål.

Tølløsebanens fremtid

Der er udarbejdet et notat med evaluering af Tølløsebanen (vedlagt). Det fremgår heri, at Tølløsebanen er den mindste og dyreste af regionens lokalbaner. Det vurderes, at regionen vil kunne spare 231 mio. kr. over 10 år ved at nedlægge Tølløse-banen og erstatte driften med busbetjening (den beregnede besparelse er under forudsætning af, at Regionstog overtager anden kørsel).

Movia vurderer, at det er muligt at etablere en alternativ busbetjening på strækningen som kan opretholde det nuværende passagerantal. Notat fra Movia om busbetjening af Tølløsebanen vedlægges.

Der er imidlertid usikkerhed forbundet med de beregnede økonomiske konsekvenser af en omlægning af betjeningen på banen. Usikkerheden skyldes, at det ikke klart fremgår af gældende love og bestemmelser, hvad der sker i forhold til regionens bloktilskud, som er afhængig af længden af lokalebanestrækningerne. Region Sjælland har rettet en politisk henvendelse til transportministeren med henblik på at få klarlagt disse forhold.

På denne baggrund vurderes der at være 2 beslutningsmuligheder for Region Sjælland:

  1. Tølløsebanens trafikbetjening videreføres og den nødvendige investering på ca. 50 mio. kr. i sporopgraderingen mellem Ruds Vedby og Høng igangsættes. Udgangspunktet for denne løsning er, at banen må forventes at skulle opretholdes i en længere årrække. Tølløsebanen vil herudfra indgå i planlægningen af den regionale kollektive trafik.
  1. Stillingtagen til den fremtidige trafikbetjening på Tølløsebanen udsættes til der foreligger et mere fuldstændigt overblik over de økonomiske konsekvenser der er forbundet med henholdsvis en videreførelse og en omlægning af betjeningen på Tølløsebanen. Der igangsættes ikke sporfornyelse i sommeren 2014. Tølløsebanen vil dermed formentlig fra sommeren 2014 køre i en forkortet udgave Dianalund – Tølløse med supplerende busdrift. Region Sjælland vil senere skulle tage stilling til sporopgraderingen på Tølløsebanen. Det bemærkes, at opgraderingen kan blive dyrere, da sommeren 2014 er et gunstigt tidspunkt at udføre opgaven på, da den ligger i forlængelse af arbejdet på Nordvestbanen.

Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer har drøftet sagen på møder den 11. marts og 8. april 2014. Udvalget anbefaler, at der skabes et overblik over de økonomiske konsekvenser ved henholdsvis en videreførelse af Tølløsebanen som nu og ved en omlægning af kørslen til busdrift af høj kvalitet, inden den eventuelle opgradering af skinnerne mellem Høng og Ruds Vedby bliver gennemført.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. der etableres et mere fuldstændigt overblik over de økonomiske konsekvenser ved henholdsvis en videreførelse af Tølløsebanen som nu og ved en omlægning af kørslen til busdrift af høj kvalitet, inden den eventuelle opgradering af skinnerne mellem Høng og Ruds Vedby bliver gennemført
  2. sagen forelægges for Forretningsudvalget, når de under pkt. 1 nævnte oplysninger foreligger
  3. der forberedes en god trafikbetjening, som kan iværksættes, hvis kørslen på dele af Tølløsebanen må standses med kort varsel eller situationen i øvrigt tilsiger det.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. april 2014, pkt. 14

Godkendt.

Sagsfremstillingen udbygges på baggrund af de faldne bemærkninger fra Forretningsudvalget.

Daniel Nørhave og Egon Bo deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 14:

Evaluering af Tølløsebanen

Busbetjening af Tølløsebanen


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener