Søg
 
Møde i

8. Orientering – ”Broen til bedre sundhed”

Åbent

Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelse Brevid: 2055187

Resume

Hermed forelægges orientering om projektet ”Broen til bedre sundhed”. ”Broen til bedre sundhed” er et stort tværgående udviklingsprojekt, med fokus på ulighed i sundhed. I Sagsfremstillingen er fokus på snitflader til udvalgets arbejde på områderne vedrørende forskning, innovation og uddannelse.

Sagsfremstilling

Ulighed i sundhed er et veldokumenteret problem i visse områder af landet, herunder i Region Sjælland. Dette afspejles i Sundhedsprofilen og den generelle efterspørgsel på sundhedsydelser og andre velfærdsydelser. Udviklingen gennem de sidste årtier viser en tiltagende skævvridning, hvorfor nytænkning er påkrævet, hvis tendensen skal vendes.

”Broen til bedre sundhed” er et tværgående udviklingsprojekt, som skal skabe større lighed i sundhed. Projektet er langsigtet og mangeårigt, og derfor vil der løbende komme nye projekter og initiativer til. Visionen er baseret på et ønske om et sundhedsfremmende samfund, understøttet af et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum.

Nedenfor forelægges initiativer i 2013-2014, som primært involverer forskningsområdet.

”Broen til bedre sundhed” har indledt forskningssamarbejder med den Regionale forskningsenhed samt med diverse eksterne samarbejdspartnere.

Befolkningsundersøgelse på Lolland og Falster

Forskningsenheden, under Forskningsrådet i Region Sjælland, står for udviklingen af en befolkningsundersøgelse, som skal danne grundlag for projekterne under ”Broen til bedre sundhed”, og som ved gentagelse vil føre til at kunne måle ændringer i folkesundheden i de berørte kommuner. Befolkningsundersøgelsen vil blive gennemført som en videreførelse af befolkningsundersøgelsen i Næstved dog med den ændring, at undersøgelsen vil rette sig mod hele husstande frem for mod individer. Undersøgelsen vil ud over et stort datagrundlag i forhold til folkesundheden også betyde, at et stort antal borgere får gennemført en grundig helbredsundersøgelse, hvilket kan resultere i tidlig opsporing af ikke-kendte sygdomme med henblik på iværksættelse af behandling.

Lokalsamfundsperspektiver i Recovery - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har henvendt sig til Region Sjælland i forbindelse med igangsætning af projektet ’Lokalsamfundsperspektiver i Recovery’, som forventes udført i samarbejde med RUC og KORA. Projektet har til formål at udvikle viden og praksis, som styrker psykisk sårbare unges muligheder for at fastholde eller genvinde retten til og muligheden for et liv med positivt tilhørsforhold til fællesskaber udenfor de professionelle støttesystemer. ”Broen til bedre sundhed” og Lokalsamfundsperspektiver i Recovery arbejder på at etablere et samarbejde, som over de kommende måneder kan udmøntes i lokale udviklingsaktiviteter i samarbejde med kommuner og andre aktører på Lolland og Falster, samt i et samarbejde om finansiering af et ph.d.-forskningsprojekt.

University College Sjælland

Der har været afholdt indledende drøftelser med Rektor for University College Sjælland om et forskningsprogram ’Regional Udvikling og Social Mobilitet’, der skal producere viden om, hvordan ændrede sundheds- ernærings- og uddannelseskulturelle dispositioner kan forstås og understøttes. Der vil være tale om et flerfagligt forskerteam og fokus på anvendt forskning. Programmet tager afsæt i et markant regionalt og samfundsmæssigt behov for vidensproduktion og udvikling, der skal understøtte udviklingen af løsningsmodeller rettet mod en lang række presserende folkesundheds- og uddannelsesrelaterede problemkomplekser.

Folkesundhedsprogrammet ved EU

”Broen til bedre sundhed” er indgået som Lead Partner i en ansøgning til Folkesundhedsprogrammet under det europæiske innovationspartnerskab indenfor aktiv og sund aldring. Ansøgningen, som er indleveret under titlen ”RE-ACTIVAte”, er udformet i samspil med flere regioner og universiteter i EU, med fokus på innovative løsninger for sund og aktiv aldring i landdistrikterne. Der er tale om en geografisk spredning med inddragelse af følgende samarbejdspartnere:

  • Tampere University of Applied Science, Finland
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
  • University of Debrecen, Ungarn
  • Molise Region, Italien
  • Older People’s Commissioner for Wales, Wales
  • University of Bournemouth, England

Økonomi

Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelse.

Behandling i Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelse tirsdag den 11. juni 2013, pkt. 8

Sagen forelagt.

Jytte Thorup Nielsen, Kate Sørensen og Naima Simring deltog ikke i Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelses behandling af sagen.


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener