Søg
 

Genbehandling og klager

Hvis du ikke er tilfreds med den gymnasie- eller hf-plads, du har fået tilbudt, kan du klage.

Klagevejledning

Nogle gange er der flere ansøgere til en uddannelsesinstitution, end der er pladser. Det betyder, at Fordelingsudvalget bliver nødt til at henvise dig til et uddannelsessted, der ikke er din førsteprioritet. Hvis du ikke er tilfreds med den gymnasie- eller hf-plads, du har fået tilbudt, kan du bede Fordelingsudvalget om at behandle din ansøgning igen.

Klagemuligheder

Fordelingsudvalget skal genoptage behandlingen af din ansøgning, uanset hvorfor du ikke er tilfreds med den gymnasie- eller hf-plads, du har fået tilbudt, men Fordelingsudvalget er kun forpligtet til at genoptage behandlingen af din ansøgning én gang. Behandlingen sker ud fra samme regelgrundlag, som din ansøgning blev vurderet på baggrund af i første omgang.

 

Hvem skal jeg skrive til?

Hvis du ønsker, at Fordelingsudvalget skal behandle din ansøgning igen, skal du skrive til Fordelingsudvalget senest to uger efter, at du har modtaget et optagelsesbrev fra den uddannelsesinstitution, du er blevet optaget på. 

Din klage skal sendes til Fordelingssekretariatet som sikker digital post.


Den nye EU Persondataforordning stiller strenge krav til, hvordan offentlige myndigheder håndterer personførbare oplysninger. For at Fordelingssekretariatet kan overholde persondataforordningen, skal din henvendelse kunne besvares via e-boks. Derfor er det nødvendigt, at du selv skriver til Fordelingssekretariatet med sikker digital post gennem din e-boks.

Du får svar i din e-boks, når Fordelingsudvalget har genbehandlet din ansøgning. Hvis du som forældremyndighedsindehaver har bedt om at få behandlingen af dit barns ansøgning genoptaget, kommer svaret i dit barns e-boks.

Kan jeg klage over behandlingen af min klage?

Hvis du fortsat er utilfreds med afgørelsen, kan du i nogle – men ikke alle - tilfælde klage til Regionsrådet.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål i forbindelse med Fordelingsudvalgets afgørelse i genoptagelsessagen. Retlige spørgsmål angår overholdelsen af regler i vid forstand. Altså om love, bekendtgørelser og andre regler er overholdt, og herunder om reglerne er forstået, fortolket og anvendt rigtigt.

Derimod kan der ikke klages over skønsmæssige spørgsmål vedrørende fordelingsudvalgets afgørelser om fordeling af ansøgerne på de enkelte institutioner, herunder hvilke ansøgere der af kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en anden institution. Skønsmæssige spørgsmål angår ofte rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en afgørelse, når alle tænkelige regler i øvrigt er overholdt.

En klage til Regionsrådet skal sendes til Fordelingsudvalget som sikker digital post og skal være udvalget i hænde senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt til ansøgeren. Fordelingsudvalget skal derefter udarbejde en udtalelse i sagen og give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Udvalget skal derefter videresende sagen, inkl. sin udtalelse og klagerens eventuelle kommentar, til Regionsrådet.

Regionsrådet træffer afgørelse om fastholdelse af fordelingsudvalgets afgørelse eller om ændring af denne til fordel for klageren.

Regionsrådets afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet.

Se mere om klagevejledning i Optagebekendtgørelsen​.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.12.11
Opdateret
09.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.