Søg
 

Ofte stillede spørgsmål om elevfordeling

Behandling af din ansøgning til gymnasiet og HF afhænger af plads på uddannelsesinstitutionen og afstand mellem din bopæl og uddannelsesinstitution.

Hvad betyder en foreløbig pladsreservation?

Hvis du har søgt om optagelse på STX eller HF får du i foråret tilbudt en foreløbig pladsreservation på en given uddannelsesinstitution. Du er herefter sikret en plads på det pågældende gymnasium, hvis du til skole¬start opfylder de lovbestemte adgangskrav til gymnasiet. Du kan læse mere om de lovbestemte adgangskrav til gymnasiet på ug.dk

 

Sådan vurderer vi din ansøgning

Din ansøgning bliver automatisk sendt til den uddannelsesinstitution, som du søger optagelse på.
Hvis uddannelsesinstitutionen har ledige pladser til alle ansøgere får du automatisk reserveret en foreløbig plads. Hvis uddannelsesinstitutionen derimod har flere ansøgere end ledige pladser, sendes alle ansøgninger til et fordelingsudvalg, som herefter fordeler uddannelsesinstitutionens pladser.

To ting er afgørende for, om en ansøger bliver tilbudt en foreløbig pladsreservation:
• Hvor mange ansøgere, uddannelsesinstitutionen har plads til.
• Afstanden mellem ansøgers bopæl (folkeregisteradresse) og uddannelsesinstitutionen.

Uddannelsesinstitutionerne fyldes først op med 1. prioriteter. Hvis der herefter er plads til flere elever, kommer 2. prioriteterne med, dernæst 3. prioriteterne osv.
I Region Sjælland får langt de fleste ansøgere deres 1. prioritet opfyldt.

Hvad er min bopælsadresse?

Din bopælsadresse er det samme som din folkeregisteradresse, som er den adresse, der fremgår af folkeregisteret på ansøgningstidspunktet.
Hvis du bor på skift hos dine forældre, eller hvis du går på efterskole skal du skrive den adresse i uddannelsesplanen, som fremgår af folkeregisteret. Du har kun én folkeregisteradresse.
 

Hvad afgør, hvor jeg bliver tilbudt en foreløbig pladsreservation?

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke har pladser nok til at reservere en foreløbig plads til alle ansøgere, afgør et fordelingsudvalg, om du kan få en foreløbig plads på din 1. prioritet, 2. til 5. prioritet eller en uddannelsesinstitution, som du ikke selv har valgt.
Ved valget mellem flere ansøgere skal Fordelingsudvalget lægge afstanden via vejnettet mellem folkeregisteradresse og uddannelsesinstitution til grund. Det betyder, at dem, der bor tættest på uddannelsesinstitutionen, får en foreløbig pladsreservation først.
Dog kan Fordelingsudvalget vælge at reservere en foreløbig pladsreservation til en ansøger, der har søgt sit nærmeste gymnasium, hvis ikke ansøgeren på anden måde kan få plads på en uddannelsesinstitution inden for 60 minutters transporttid med offentlig transport mellem folkeregisteradressen på ansøgningstidspunktet og uddannelsesinstitutionens adresse. I beregningen af transporttiden indgår op til to gange fem kilometers cykling, og derfor er beregningen ikke nødvendigvis identisk med beregninger fra www.rejseplanen.dk.
 
Fordelingsudvalget undersøger, om der er en ledig plads i den rækkefølge, du har prioriteret gymnasierne. Det betyder, at fordelingsudvalget først undersøger, om der er en ledig plads på din 1. prioritet, derefter din 2. prioritet, 3. prioritet, 4. prioritet og til sidst din 5. prioritet. Derfor er det vigtigt at udfylde alle fem prioritetsønsker på www.optagelse.dk.  Hvis ikke der er en ledig foreløbig plads på nogen af dine prioriterede uddannelsesinstitutioner, finder fordelingsudvalget en foreløbig plads til dig på en anden uddannelsesinstitution beliggende inden for en rimelig transporttid. En rimelig transporttid er normalt forstået som 60 minutters transporttid med offentlig transport fra din folkeregisteradresse.

Hvem får en foreløbig pladsreservation på sin 1. prioritet?

Du får automatisk en foreløbig pladsreservation på din 1. prioritet, hvis uddannelsesinstitutionen ikke har flere ansøgere end de har pladser til.
Hvis uddannelsesinstitutionen derimod har flere ansøgere end pladser, er det afstanden mellem din bopæl (folkeregisteradresse) og afstanden til den givne uddannelsesinstitu¬tion, som afgør om du får tilbudt en foreløbig pladsreservation. Det kaldes også for afstandskriteriet, som betyder, at dem der bor tættest på uddannelsesinstitutionen får reserveret en foreløbig plads først. Derfor kan det også være vanskeligt at få plads på en populær uddannelsesinstitution, som ligger langt væk fra din folkeregisteradresse.
 

Hvem kan få plads på sin 2. til 5. prioritet?

Dine ønsker skal imødekommes i prioriteret rækkefølge. Er der ikke plads på din 1. prioritet, skal Fordelingsudvalget derfor først undersøge din 2. prioritet, dernæst din 3. prioritet osv.
Fordelingsudvalget undersøger, om din 2. prioritet har plads til at opsøge ansøgere, når alle dem, der har ønsket uddannelsesinstitutionen som 1. prioritet har fået reserveret en foreløbig plads. Hvis uddannelsesinstitutionen har plads til at optage alle, der har søgt uddannelsesinstitutionen som 2. prioritet, får du plads på uddannelsesinstitutionen.
Hvis uddannelsesinstitutionen ikke har plads til alle, der har søgt som 2. prioritet, bliver det undersøgt, hvad din afstand mellem bopæl og uddannelsesinstitution er sammenholdt med alle andre, der har søgt ind som 2. prioritet. Dem der bor tættest på får reserveret en foreløbig plads.
Hvis uddannelsesinstitutionen herefter ikke har plads til at reservere en foreløbig plads til dig, bliver det på samme måde undersøgt, om din 3., 4. eller 5. prioritet har plads til at optage dig.

Undtagelser

I det tilfælde, hvor du ikke kan komme ind på en af dine prioriteter, kan Fordelingsudvalget uanset afstanden henvise dig til en uddannelsesinstitution inden for en rimelig transporttid med offentlig transport. En rimelig transporttid med offentlig transport forstås normalt som op til 60 minutter mellem din bopæl (folkeregisteradresse) og uddannelsesinstitutionen.
Fordelingsudvalget kan dispensere fra afstandskriteriet, hvis du har et handicap. Fordelingsudvalget kan da vælge at optage dig på en specifik uddannelsesinstitution, der er hensigtsmæssig i forhold til det pågældende handicap. Hvis du har et handicap, skal du hurtigst muligt give besked til den uddannelsesinstitution, som du har søgt som 1. prioritet. Fordelingsudvalget kan bede dig om at fremsende sundhedsfagligdokumentation for, at den pågældende skole er hensigtsmæssig i forhold til dit handicap.

Kan jeg søge ind på en uddannelsesinstitution, som ligger langt fra min bopæl?

Du kan godt søge ind på en uddannelsesinstitution, der ligger langt fra din bopæl og som ikke er dit nærmeste gymnasium. Men det kan være vanskeligt at få en plads på en populær uddannelsesinstitution, som ligger langt væk fra din folkeregisteradresse, fordi ansøgere, der bor tættest på institutionen først får tilbudt en foreløbig plads, hvis institutionen har flere ansøgere, end den er plads til.

Hvis du vælger at søge ind på en uddannelsesinstitution langt fra din bopæl som 1. prioritet, så skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at du så samtidig kan risikere at fraskrive dig muligheden for at komme ind på en uddannelsesinstitution tæt på din bopæl, da de kan være fyldt op med førsteprioritetsansøgere.
 

Hvorfor er jeg blevet tilbudt en foreløbig plads på en uddannelsesinstitution, som jeg ikke har søgt?

Man har ikke krav på at få plads på en bestemt uddannelsesinstitution. Hvis det derfor ikke lykkes at finde en plads på en af dine prioriterede uddannelsesinstitutioner, vil Fordelingsudvalget indplacere dig på en uddannelsesinstitution, du ikke selv har valgt, inden for en rimelig transporttid fra din bopæl, normalt forstået som 60 minutter med offentlig transport.

Jeg har fået en foreløbig plads på en uddannelsesinstitutionen, som ligger langt væk fra min bopæl. Hvad skyldes det?

Afstandskriteriet betyder, at de ansøgere med kortest afstand mellem ud¬dannelsesinstitution og ansøgers folkeregisteradresse kommer ind først. Herefter fordeles de elever, som der ikke er plads til på uddannelsesinsti¬tutionen til andre uddannelsesinstitutioner med ledig plads.
Bestemmelserne om afstand som baggrund for fordeling af ansøgere sikrer ikke den enkelte ansøger den korteste og mest hensigtsmæssige afstand/ transporttid. Dog kan Fordelingsudvalget vælge at reservere en plads til en ansøger, der har søgt sit nærmeste gymnasium, hvis ikke ansøgeren på anden måde kan få plads på en uddannelsesinstitution inden for 60 minutters transporttid med offentlig transport mellem bopælen og uddannelsesinstitutionens adresse. I beregningen af transporttiden indgår op til fem kilometers cykling, og derfor er beregningen ikke nødvendigvis identisk med beregninger fra www.rejseplanen.dk

Hvilken rolle spiller karakterer, venner og ældre søskende?

Dine afgangs- og årskarakterer spiller ikke en rolle i forhold til hvilken uddannelsesinstitution, som du får reserveret en plads på.
Ved fordelingen tages der heller ikke hensyn til hvilken folkeskole du har gået på, eller om venner og ældre søskende har gået på den prioriterede uddannelsesinstitution.
Den eneste undtagelse hertil er, hvis du søger et profilgymnasium, hvor du skal begrunde din ansøgning. Der er på nuværende tidspunkt ingen profilgymnasier i Region Sjælland.
 

Kan jeg komme på et gymnasium i Region Hovedstaden?

Ja, men det er fortsat afstandskriteriet, som afgør om du bliver tilbudt en foreløbig pladsreservation
Det betyder, at din ansøgning bliver behandlet på samme måde, som alle øvrige ansøgninger. Derfor afgøres din ansøgning på baggrund af af¬standen mellem folkeregisteradresse og uddannelsesinstitution sammen¬holdt med øvrige ansøgere. Du kan derfor risikere at få tilbudt en forelø¬big pladsreservation på en skole i nærheden af din folkeregisteradresse

Vær opmærksom på, at det kan betyde, at du samtidig risikere at fraskrive dig muligheden for at komme ind på en uddannelsesinstitution tæt på din bopæl, da de kan være fyldt op med førsteprioritets ansøgere.

Jeg skal flytte. Hvad gør jeg?

Hvis du skal flytte, skal du hurtigst muligt ringe til administrationen på den uddannelsesinstitution, som du ønsker at gå på og sende din uddannelsesplan efter nærmere aftale med skolen. Du skal derudover også skrive en bemærkning herom i din uddannelsesplan i forbindelse med, at du søger om optagelse. Så snart du kender din præcise adresse skal du sende oplysning herom til den uddannelsesinstitution, som du har kontaktet.

Optagelsesbekendtgørelse

Fordelingsudvalgene fordeler eleverne i overensstemmelse med lovgivningen i Undervisningsministeriets optagelsesbekendtgørelse.
Læs optagelsesbekendtgørelsen her.
 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om optagelse på gymnasium (STX) og HF, skal du sende dem til Fordelingssekretariatet som sikker digital post.

Vejledning
: Sådan sender du sikker digital post til Fordelingssekretariatet

Den nye EU Persondataforordning stiller strenge krav til, hvordan offentlige myndigheder håndterer personførbare oplysninger. For at Fordelingssekretariatet kan overholde persondataforordningen, skal din henvendelse kunne besvares via e-boks. Derfor er det nødvendigt at du selv skriver til Fordelingssekretariatet med sikker digital post gennem din e-boks. Du modtager også svar på dine henvendelser til fordelingssekretariatet i din e-boks.
 
Du kan læse mere om optagelse på gymnasiet og HF i folderen "Godt at vide om optagelse på gymnasiet og HF"
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.08.15
Opdateret
09.06.22
Link til denne side:
Andre sider under Gymnasie- og hf-optagelse
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 59 04 / 57 87 58 31
Telefontid:

Mandag - torsdag: 8.30 - 15.30

Fredag: 8.30 - 15.00Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.

Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Hvornår får jeg svar?

Alle ansøgere får brev fra det gymnasium, de er optaget på. Du får svar senest d. 1. juni, men du kan også få svar lidt før. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvordan fordelingsprocessen kommer til at gå.