Søg
 

Ansøgning til Regeringens Kvalitetsfond

På regionsrådsmøde den 31. maj 2010 behandlede Regionsrådet den ansøgning til Kvalitetsfonden for sygehusbyggeri som administrationen havde udarbejdet på baggrund af Sygehusplan 2010.

Ansøgningen til Regeringens Kvalitetsfond skal i første omgang vurderes af det såkaldte Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer ("Juhl-udvalget"). I henhold til kommissoriet for Ekspertpanelet skal dette ud fra en række nærmere fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet, vurdere om regionens større strukturelle anlægsprojekter lever op til principperne for en moderne sygehusstruktur og understøtter en sammenhængende sygehusstruktur.

Den i marts måned 2010 vedtagne sygehusplan for Region Sjælland blev på et møde d. 19. april 2010 præsenteret for Ekspertpanelet. På baggrund heraf meddelte Ekspertpanelet bl.a., at det var panelets vurdering, ”at Region Sjælland har udarbejdet en plan, der på væsentlige områder er i overensstemmelse med præmisserne om en rationel og moderne sygehusstruktur også på længere sigt”.

Ekspertpanelet afgiver på grundlag af det indsendte materiale sin indstilling til Regeringen. På baggrund heraf beslutter Regeringen i hvilket omfang ansøgningen kan imødekommes. Det er forventningen, at en endelig tilbagemelding fra Regeringen på ansøgningerne vil komme ultimo 2010.

Ansøgningsmaterialet til Ekspertpanelet følger en på forhånd fastlagt skabelon, hvori skal redegøres for en lang række faktorer vedr. det konkrete byggeri, herunder for den nærmere fordeling af de beregnede udgifter ved byggeriet.

Administrationen har med baggrund i skabelonen og den vedtagne sygehusplan for Region Sjælland udarbejdet ansøgning for følgende sygehusbyggeri:

  1. Nyt hovedsygehus i Køge: 6,405 mia. kr.
  2. Akutsygehus i Slagelse: 1,173 mia. kr.
  3. Akutsygehus i Nykøbing F: 0,496 mia. kr.
  4. Akutsygehus i Holbæk: 0,550 mia. kr.

Samlet søges der således om i alt 8,624 mia. kr.

Ud over det egentlige ansøgningsskema vedlægges illustrationer for hvert af de 4 projekter. Herudover skal Region Sjælland redegøre for planerne for det præhospitale område, som ligeledes foreslås fremsendt. I det egentlige fremsendelsesbrev til Ekspertpanelet fremhæves enkelte forhold vedr. samling af specialiseret behandling og baggrund for Hovedsygehusets universitære status. Det samlede ansøgningsmateriale inkl. fremsendelsesbrev er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Bilag 1: Følgebrev Regionsrådsmøde (ansøgningen) (pdf)

Bilag 2: Screeningsskema-ansøgning (pdf)

Bilag 3: Kort, Køge Sygehus (pdf)

Bilag 4: Kort, Slagelse Sygehus (pdf)

Bilag 5: Kort, Nykøbing F Sygehus (pdf)

Bilag 6: Kort, Holbæk Sygehus (pdf)

Bilag 7: Samling af regionsfunktioner (pdf)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.01.12
Opdateret
02.08.22
Link til denne side: