Søg
 

Det Nationale Kvalitetsprogram

I foråret 2016 blev Det Nationale Kvalitetsprogram lanceret med det formål at styrke kvaliteten og patientsikkerheden i sundhedsvæsenet samt skabe en ny og forbedret kvalitetsdagsorden.

Det Nationale Kvalitetsprogram markerer samtidig et skifte væk fra proces- og registreringskrav til i højere grad at fokusere på resultater til gavn for patienterne. 

Kvalitetsprogrammet består af tre hovedelementer: 

 • 8 nationale mål for sundhedsvæsenet 
 • Lærings- og kvalitetsteams 
 • Det Nationale Ledelsesprogram 

Udover de tre ovennævnte elementer indeholder kvalitetsprogrammet også initiativer vedrørende inddragelse af patienter og pårørende​, værdibaseret styr​ing​ samt udviklingen af et e-læringskursus om forbedringsarbejde​

8 nationale mål for sundhedsvæsenet 

De nationale mål skal være drivkraft for det lokale arbejde med kvalitetsforbedringer. Det er de enkelte regioner og kommuners ansvar at forankre de nationale mål til lokalt definerede mål og indsatser. Ambitionen er, at den enkelte læge, sygeplejerske, SOSU-assistent m.fl. skal have frihed til at tænke kvalitet i det daglige arbejde, alt efter hvilke konkrete udfordringer og vilkår, der gør sig gældende lokalt. 

De 8 nationale mål: 

 • Bedre sammenhængende patientforløb 
 • Styrket indsat for kronikere og ældre patienter 
 • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed 
 • Behandling af høj kvalitet 
 • Hurtig udredning og behandling 
 • Øget patientinddragelse 
 • Flere sunde leveår 
 • Mere effektivt sundhedsvæsen 

Under de 8 nationale mål er der fastsat 24 indikatorer, som regionerne bliver målt på. For at læse mere om de specifikke indikatorer og se hvordan Region Sjælland er placeret, gå da til Tjek vores kvalitet​

Lærings - og kvalitetsteams 

Lærings- og kvalitetsteams er nationale netværk, som arbejder med at forbedre den kliniske kvalitet og resultater indenfor et konkret område med stor variation og/eller utilfredsstillende kvalitet. Udgangspunktet er, at der skal etables 2-3 nye lærings- og kvalitetsteams årligt, som hver skal løbe over en toårig periode. Det er Styregruppen for lærings – og kvalitetsteams der ud fra en indstillingsrunde beslutter på hvilke områder, der skal nedsættes læring- og kvalitetsteams. Det er regionerne, der er ansvarlige for at drive de enkelte lærings- og kvalitetsteams. 

Én region vil påtage sig det overordnede ansvar som national projektleder og koordinere og gennemføre pågældende lærings- og kvalitetsteam. 

Et lærings- og kvalitetsteam består af klinikere og ledere fra relevante afdelinger/enheder samt en ekspertgruppe med repræsentation fra alle regioner. 

Der er aktuelt igangsat lærings- og kvalitetsteams på følgende områder: 

 • Det specialiserede palliative område (National projektleder: Region Sjælland) 
 • Apopleksi (National Projektleder: Region Midtjylland) 
 • Rationel anvendelse af antibiotika (National Projektleder: Region Hovedstaden) 

Derudover er det besluttet, at der skal igangsættes følgende Lærings- og kvalitetsteams: 

 • Den 65+ årige patient med hoftenært lårbensbrud 
 • Tidlig opsporing af akut opstået kritisk sygdom hos indlagte patienter over 16 år 
 • ADHD – udredning, behandling og tværsektorielle forløb 
 • Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter 
 • Type 1 diabetes hos børn og unge 

Følg udviklingen og læs mere om lærings- og kvalitetsteams her​

Det Nationale Ledelsesprogram 

Ledere i sundhedsvæsenet skal have stærkt fokus på at skabe forbedringer af kvaliteten. For at understøtte dette er der etableret et nationalt ledelsesprogram, som fokuserer på ledelse af kvalitetsforbedringer. Programmet er målrettet ledere af ledere i sundhedsvæsenet. Deltagerne er både regionale og kommunale ledere. 

Det Nationale Ledelsesprogram planlægges og gennemføres af et konsortium bestående af Implement Consulting Group og LEAD enter next level med VIVE og Zeuten og Co. som støttende enheder. 

Hold 1 er allerede godt i gang og startede i maj 2017. 

Fra Region Sjælland deltager følgende ledere: 

 • Dorthe Juul Lorenz, Vicedirektør i Psykiatrien 
 • Charlotte Bøll Larsen, Vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
 • Hanne Blæhr Jørsboe, Specialeansvarlig overlæge i forskningsenheden, Nykøbing Falster sygehus 
 • Majbritt Wagner Eckert, Overbioanalytiker på Sjællands Universitetshospital 
 • Sussie Bratbjerg Israelson, Ledende oversygeplejerske på Afdeling for Specialfunktioner, Psykiatrien 
 • Lotte Christensen, Ledende Oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus 
 • Dorrit Guttman, Sundhedschef i Vordingborg Kommune 

Hold 2 forventes at have kick-off i marts 2018. 

For en mere detaljeret beskrivelse se da indhold ​og tidsplan​. ​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.03.17
Opdateret
09.06.22
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk