Søg
 

Selvvurderet helbred

16 procent af borgerne i Region Sjælland vurderer deres helbred som dårligt.

Sundhedsprofilens afsnit om selvvurderet helbred er gengivet nedenfor. Du kan også læse afsnittet på ipaper i Sundhedsprofilen:

Selvvurderet helbred - Kap 2.1
Her følger uddrag fra Sundhedsprofilen om selvvurderet helbred:
Personers vurdering af eget helbred, selvvurderet helbred, er et begreb med en selvstændig betydning. Begrebet har vist sig at være en uafhængig risikofaktor for både sygelighed og dødelighed og indgår derfor i mange befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed. Flere undersøgelser har påvist sammenhænge mellem selvvurderet helbred og forekomst af kræft, hjertesygdom, brug af sundhedsvæsenet, medicinforbrug og dødelighed. Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred, desto større er risikoen for sygelighed og for tidlig død.

Dårligt selvvurderet helbred defineres her, som de borgere, der har svaret mindre godt eller dårligt til spørgsmålet ”Hvordan synes du selv, du har det?”.

 

Helt overordnet fremgår det af tabellen, at 16 procent af borgerne i Region Sjælland vurderer deres helbred som dårligt.

  • Der ses lidt flere kvinder end mænd med dårligt selvvurderet helbred.
  • Dårligt selvvurderet helbred er mindst udbredt blandt de 16-24-årige, hvor andelen er 7 procent. Herefter stiger andelen med alderen, og for borgere på 80 år og derover forekommer dårligt selvvurderet helbred 5 gange så ofte som blandt de yngste.
  • Blandt borgere under uddannelse er dårligt selvvurderet helbred mindst udbredt. Hos borgere med grundskole alene har 31 procent dårligt selvvurderet helbred, og andelen falder med stigende uddannelseslængde. Blandt borgere med lang videregående uddannelse vurderer 7 procent, at deres helbred er dårligt. Der ses en social gradient i dårligt selvvurderet helbred.
  • Dårligt selvvurderet helbred er mindst udbredt blandt beskæftigede, hvor andelen er 7 procent. Andelen er højest blandt førtidspensionister og øvrige ikke-erhvervsaktive, hvor over halvdelen af borgerne har dårligt selvvurderet helbred. Blandt alderspensionister vurderer hver fjerde deres helbred som dårligt.
  • 20 procent af borgerne, der ikke bor sammen med en partner, har dårligt selvvurderet helbred, hvilket er en større andel end blandt samlevende.
  • Dårligt selvvurderet helbred er mest udbredt blandt borgere med ikke-vestlig baggrund, hvor andelen er 27 procent. Dette er næsten dobbelt så hyppigt, som blandt borgere af dansk eller anden vestlig baggrund, hvor andelen er 16 procent.

 

Kommunevariation

Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred varierer mellem 13 procent i Greve og Lejre Kommuner og 21 procent i Lolland Kommuner. 

Kalundborg og Lolland Kommuner har en signifikant højere andel end regionsgennemsnittet, mens andelen i Greve, Lejre og Solrød Kommuner er signifikant lavere. Her ses en tydelig social gradient, da andelene af borgere med dårligt selvvurderet helbred er større i kommunerne fra kommunesocialgruppe 3 sammenlignet med kommunerne fra gruppe 1.

Når der er justeret for køn og alder har Kalundborg, Lolland og Slagelse Kommuner en signifikant højere andel af borgere med dårligt selvvurderet helbred, hvorimod Lejre Kommune fortsat har signifikant mindre andel. Den sociale gradient er bevaret, når der er taget højde for køn og alder.

Udvikling

16 procent af borgerne i Region Sjælland har dårligt selvvurderet helbred i 2013. Dermed er andelen faldet med ét procentpoint siden 2010.  Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred er faldet med 4 procentpoint i Odsherred Kommune. Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred er ikke steget i nogen kommune.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
31.07.18
Link til denne side:
Andre sider under Resultater: Psykisk velbefindende
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk