Søg
 

Test af sundhedspersonale for COVID-19

Region Sjælland følger Sundhedsstyrelsens strategi for COVID-19- test, herunder test af medarbejdere i kritiske funktioner. Se dem her.

Test af medarbejdere med lette symptomer i sundheds- og ældresektoren

Medarbejdere i sundheds- og ældresektor eller i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, som har med lette symptomer på COVID-19 kan via nærmeste leder henvises til COVID-19 test.
 
 • Nærmeste leder udfylder arbejdsgivererklæring
  Arbejdsgivererklaering-version-9-22062020.pdf (pdf)
  som medarbejder medbringer til test
 • Medarbejderen møder til test i åbningstiden samme eller næstfølgende dag på nærmeste podestation (drop in), medbringende sundhedskort samt arbejdsgivererklæring. Se afsnit om vejbeskrivelser/åbningstider
 • Medarbejderen skal holde sig selvisoleret indtil testsvar foreligger.
For retningslinje om patienter med symptomer forenelige med COVID-19, der skal vurderes med henblik på indlæggelse, herunder fødende og nyfødte:
 
 
 
Den aktuelle vejledning, der følger i denne artikel, omhandler test af disse øvrige grupper: 
 • Mistanke om COVID-19 udbrud på institutioner (Udbrudshåndtering)
 • Særligt sårbare borgere
 • Medarbejdere ansat på sygehuse, i kommuner, sociale institutioner, læger og ansatte i almen praksis og speciallægepraksis, vagtlæger og beredskab (politi, brand og redning, præhospital) i Region Sjælland

Henvisning med henblik på udbrudshåndtering på institutioner

 • Ældre boliger, kriminalforsorgens institutioner, plejecentre, bosteder, lukkede institutioner og andre rammer, hvor det kan være svært at sikre isolation, afstand, hygiejne m.v.

Adgang til ”ordination” af test

 • Læge tilknyttet institutionen skal foretage en klinisk vurdering af borgeren med symptomer forenelige med COVID-19.
 • Ved mistanke om COVID-19 kontaktes COVID-19 test-center, Sjællands Universitetshospital på telefon 4732 2018, hverdage mellem 8.00-16.00, weekend og helligdage 8.00 -16.00.
 • Lægen oplyser følgende:
  • Borgerens navn og cpr.nr
  • Institutionens navn
  • Telefonnummer på institutionens kontaktperson.
  • Navn på den læge, der har ansvar for at indhente og videregive test-svar til borgeren.

Svar foreligger ca. et døgn efter podningen. Svar foreligger elektronisk på vanlig vis i praksissystemerne, sundhedsjournalen og min SP. 

Udkørende team

Selve podning af borgeren varetages af udkørende team som disponeres fra COVID-19 test centret.

Henvisning af særligt sårbare borgere

 • Særligt sårbare borgere, herunder ældre patienter særligt > 80 år, patienter med svær psykisk sygdom, nedsat kognitiv funktion, andre underliggende sygdomme, socialt udsatte m.v. - også i tilfælde hvor der ikke vurderes at være behov for indlæggelse på sygehus.
 • For yderligere om sygdomme og tilstande, der giver særlig risiko for alvorligt forløb af COVID-19 henvises til Sundhedsstyrelsens information herom: https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

Adgang til ”ordination” af test

 • Ved symptomer hos særlige sårbare borgere kan egen læge kontakte COVID-19 test-center, Sjællands Universitetshospital på telefon 4732 2018, hverdage mellem 8.00-16.00, weekend og helligdage 8.00 -16.00
 • Lægen oplyser følgende: 
  • Borgerens navn og cpr.nummer.
 • COVID-19 test-centeret visiterer i samarbejde med henvisende læge, borgeren til enten fremmøde ved podestation nærmest bopæl, udbrudshåndtering (se punkt om dette i denne vejledning) eller vurdering i fremskudt vurderingsenhed mhp evt. indlæggelse.
 • Egen læge indhenter selv svar på testen, og informerer borgeren om resultatet på testen. Svar foreligger ca. et døgn efter podningen. Svar foreligger elektronisk på vanlig vis i praksissystemerne, sundhedsjournalen og min SP.

Henvisning af medarbejdere

(Ansat på sygehuse, i kommuner, sociale institutioner, læger og ansatte i almen praksis og speciallægepraksis, vagtlæger og beredskab (politi, brand og redning, præhospital) i Region Sjælland
 
Forudsætning for test
 • Afdelingsleder (eller højere niveau) udpeger medarbejderen som en medarbejder, der varetager en kritisk funktion, hvor det vil være af stor vigtighed for driften, at medarbejderen hurtigst muligt kan begynde arbejde igen.
 • Medarbejderen har så lette symptomer, at vedkommende kan gå på arbejde igen, såfremt testen er negativ.
Særlige opmærksomhedspunkter
Testen tilbydes ikke:
 • Hvis medarbejderen er så syg, at vedkommende uanset testresultat skal blive hjemme som sygemeldt.
 • Hvis medarbejderen ikke står til at skulle i arbejde (holder ferie eller afspadserer).
 • Hvis medarbejderen ikke kan give fremmøde samme dag til testning på sygehus.
Det er vigtigt, at der ledelsesmæssigt grundigt overvejes, om medarbejderen varetager en funktion, der er drifts-kritisk, eller om medarbejderen uden større driftsmæssige problemer kan blive hjemme til symptomfrihed + 48 timer.

Adgang til ”ordination” af test
 • Medarbejderen skal være ansat i sundhedssektoren/beredskabet i Region Sjælland jf. overskriften.
 • Afdelingslederen ringer til COVID-19 test-center på Sjællands Universitetshospital på tlf. 4732 2018 i tidsrummet 8-16 alle hverdage, weekend og helligdage 8.00 -16.00.
 • Det er COVID-19 test-center, som anviser medarbejder til test-sted nærmest medarbejders arbejdsplads. Dog kan der være forhold, som fx ventetid på det enkelte test-sygehus, som betyder, at COVID-19 testcenter visiterer til et af de andre test-steder i Region Sjælland.
Afdelingslederen oplyser følgende:
 • Hvilken medarbejder, der indstilles til test. Der skal oplyses navn, cpr-nummer og telefonnummer.
 • COVID-19 test-center giver en tid og et mødested for test, hvorefter leder skal videregive disse oplysninger til medarbejderen.

Praktiske forhold vedr. selve testningen

Tid og sted for test oplyses fra COVID-19 test-centret, og selve testen vil i størst muligt omfang ske som instrueret selvtest (se beskrivelsen herunder).

Der vil være test-faciliteter på alle fire akutsygehuse i Region Sjælland: Slagelse, Nykøbing Falster, Holbæk og Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Det er COVID-19 test-centeret, der afgør, hvilken lokation testning skal foregå, men som udgangspunkt,sendes medarbejder til test-sted nærmest medarbejders arbejdsplads. Dog kan der være forhold, som fx ventetid på det enkelte test-sygehus, som betyder, at COVID-19 test-centeret visiterer til et af de andre test-steder i Region Sjælland. 

VEJBESKRIVELSER

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

     

Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Sygehusvej 14

Testning foregår på parkeringspladsen. Der er tydelig skiltemarkering.

Vær forberedt på, at der kan være ventetid. Testning foregår udendørs. Tag højde for det beklædningsmæssigt. Varmt tøj.

 

Slagelse Sygehus

     

Slagelse Sygehus, Fælledvej 13

Testning foregår i opsatte telte, der er synlige fra vejen. Der er også skiltet med personalepodning.

Ved indkørslen til P-pladsen i forbindelse med teltene står en sygehusansat klar til at indskrive, så vi beder om at sygesikringsbevis holdes klar. Testning foregår i egen bil/ udendørs for andre. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ventetid og tag højde for dette beklædningsmæssigt.

 

Holbæk Sygehus

     

Holbæk Sygehus, Rosenvænget 13

Testning foregår på parkeringspladsen i telt foran gul murstensbygning. Hvis du kommer i bil, skal du blive i bilen, indtil du bliver kaldt frem.

Vær forberedt på, at der kan være ventetid. Testning foregår udendørs i telt. Tag højde for det beklædningsmæssigt. Varmt tøj.

 

Nykøbing F. Sygehus

     

Nykøbing F. Sygehus, Fjordvej 15b

Testningen foregår på pladsen foran Akutafdelingen. Der er tydelig skiltemarkering. Vær forberedt på, at der kan være ventetid. Testning foregår udendørs. Tag højde for det beklædningsmæssigt. Varmt tøj.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
16.09.20
Link til denne side:
 

 Adgang til ordination af test

 

COVID-19 test-center

Sjællands Universitetshospital

Tlf. 4732 2018

Hverdage: 8.00-16.00

Weekend og helligdage: 8.00 - 16.00.